Badania
Pobierz 5.69 Mb.
NazwaBadania
strona1/102
Data konwersji02.11.2012
Rozmiar5.69 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102
VZałącznik do rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r.

(Dz. U. z 2010 r. Nr 3 , poz. 14)

Program badań

statystycznych

statystyki publicznej

na rok 2010Warszawa, grudzień 2009 r.


Spis treści


1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

1.01.01(001)

2. Temat badania:

Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego5. Cel badania

Pozyskanie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym komponentów środowiska przyrodniczego (elementy morfologiczne, hydrograficzne, meteorologiczne) i położeniu geopolitycznym kraju.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące pomiary meteorologiczne w wybranych, reprezentatywnych przestrzennie posterunkach i stacjach meteorologicznych.

Podmioty prowadzące pomiary i ustalenia w zakresie prac geograficzno kartograficznych oraz obiektów fizjograficznych.

7. Zakres przedmiotowy

– ważniejsze charakterystyki kartograficzno topograficzne kraju: położenie geograficzne, rozciągłość południkowa i równoleżnikowa, terytorium, długość granic (lądowych, z poszczególnymi sąsiadami i morskich), długość linii brzegowej,

– wybrane elementy morfologiczne: układ pionowy powierzchni, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, największe głębokości na wodach wewnętrznych, wyższe szczyty górskie, najgłębsze i najdłuższe jaskinie, ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych,

– wybrane elementy hydrograficzne: powierzchnie zlewisk i dorzeczy, większe rzeki i ich średnie przepływy (roczne i z wielolecia), większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały, większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne,

– wybrane charakterystyki (średnie z wielolecia i roczne) meteorologiczne: temperatury powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie i usłonecznienie, prędkość wiatru; średnie miesięczne: temperatury powietrza, miesięczne sumy opadów atmosferycznych i zachmurzenie.

8. Źródła danych

Administracyjne systemy informacyjne, inwentaryzacje i opracowania (szacunki) ministerstw, instytutów i specjalistycznych ośrodków naukowych, takich jak: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Instytut Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Komitet Badań Polarnych PAN, Komenda Główna Straży Granicznej.


Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

system informacyjny – dane w zakresie: powierzchni zlewisk i dorzeczy, długości i przepływów większych rzek, największych i najgłębszych jezior; w formie elektronicznej

do 17 maja 2011 r. za rok 2010

Główny Urząd Statystyczny, zwany dalej „GUS”

2

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

system informacyjny – dane w zakresie podstawowych danych meteorologicznych z wybranych stacji; w formie elektronicznej

do 15. dnia po miesiącu i raz w roku do 17 maja 2011 r. za rok 2010

GUS

3

Instytut Geodezji i Kartografii

system informacyjny – dane w zakresie: położenia geograficznego, najwyżej i najniżej położonych punktów i miejscowości, ważniejszych przełęczy i kulminacji na drogach kołowych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

4

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

system informacyjny – dane w zakresie: długości granic państwowych i linii brzegowej, terytorium kraju; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

5

Komenda Główna Straży Granicznej

zawarte umowy o granicy państwowej z krajami sąsiadującymi; w formie papierowej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

6

Ministerstwo Środowiska

ZOŚ 1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

7

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZOŚ 1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

8

Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk

system informacyjny o polskich stacjach polarnych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

9

Sztab Generalny Wojska Polskiego

ZOŚ 2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

10

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

ZOŚ 3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Krainy fizyczno geograficzne, dorzecza, zlewnie, najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości, najdłuższe jaskinie i rzeki, większe i głębsze jeziora, ważniejsze kanały i zbiorniki wodne, pomiary ze stacji meteorologicznych i posterunków wodowskazowych.

10. Terminy i formy udostępniania

– tablice wynikowe (wydruk) – lipiec 2011 r.,

– „Ochrona środowiska 2011” – listopad 2011 r.

11. Koszty i sposób finansowania

69 100 zł – budżet GUS


1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Symbol badania:

1.01.02(002)

2. Temat badania:

Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów

3. Rodzaj badania:

Badanie stałe

4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska5. Cel badania

Charakterystyka powierzchni ziemi pod względem: ewidencji geodezyjnej, wyłączania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku działalności górniczej, pożarów upraw, łąk, rżysk i nieużytków, zasobów złóż, zagrożenia erozją, a także jakości gleb. Wyniki badania są wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do oceny realizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz kreowania polityki w tym zakresie.

6. Zakres podmiotowy

Właściwe jednostki: zarządy powiatów, urzędy marszałkowskie, administracja rządowa, a w zakresie ochrony gruntów leśnych regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz dyrekcje parków narodowych.

7. Zakres przedmiotowy

– zmiany ilościowe zasobów oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów według jednolitej ewidencji geodezyjnej, w tym użytków rolnych i nieużytków,

– grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego według klas bonitacyjnych użytków rolnych, typów siedliskowych lasów i kierunków wyłączenia,

– grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku działalności górniczej) oraz zagrożone degradacją, ich rekultywacja i zagospodarowanie,

– pożary upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków,

– powierzchnia i zasoby złóż torfowych w podziale na rodzaje użytków rolnych,

– grunty zagrożone erozją wietrzną, wodną i wąwozową,

– zużycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych,

– dostawy pestycydów na zaopatrzenie rolnictwa według grup rodzajowych (w masie towarowej i w substancji aktywnej – ogółem i na 1 ha),

– zasobność gleb w przyswajalne makroelementy,

– odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania,

– jakość gleb użytkowanych rolniczo.

8. Źródła danych

Sprawozdanie MRiRW: RRW 11 i sprawozdanie MŚ: OŚ 27 oraz administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, raporty i szacunki: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (omówione w badaniu 1.45.03), Wyższego Urzędu Górniczego, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

zarządy powiatów

RRW 11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 marca 2011 r. za rok 2010

urzędy marszałkowskie

2

urzędy marszałkowskie

RRW 11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów – dane zagregowane

raz w roku do 31 marca 2011 r. za rok 2010

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RRW 11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów – dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 28 kwietnia 2011 r. za rok 2010

GUS

4

regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i dyrekcje parków narodowych

OŚ 27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 2011 r. za rok 2010

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska

5

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

OŚ 27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych – dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 28 kwietnia 2011 r. za rok 2010

Ministerstwo Środowiska, GUS

6

Wyższy Urząd Górniczy

system informacyjny WUG – dane w zakresie gruntów przekształconych działalnością górniczą; w formie elektronicznej

do 29 sierpnia 2011 r. za rok 2010

GUS

7

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

system informacyjny – dane w zakresie pożarów upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków (liczba i powierzchnia); w formie elektronicznej

raz w roku do 30 lipca 2011 r. za rok 2010

GUS

8

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

ekspertyzy i szacunki dotyczące zagrożenia erozją gruntów rolnych i leśnych; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

9

Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza

krajowe zestawienie zbiorcze badania jakości gleb (zawartość materii organicznej, odczyn gleb, zawartość przyswajalnych makroelementów) – tablice wynikowe

raz w roku do 15 września 2011 r. za rok 2010

GUS

10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska – dane w zakresie chemizmu gleb ornych; w formie elektronicznej

co 5 lat do 30 czerwca 2014 r.

GUS
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kierunki wykorzystania powierzchni ziemi – kraj, województwa, powiaty – gruntów rolnych i leśnych wyłączonych na cele nierolnicze i nieleśne oraz grunty zdewastowane, zdegradowane, ich rekultywacja i zagospodarowanie (dane imiennie według gmin i powiatów dostępne w urzędach statystycznych i urzędach wojewódzkich) w układzie: kraj, regiony, województwa; grunty rolne i leśne zagrożone erozją oraz chemizm gleb ornych w układzie: kraj i województwa.

10. Terminy i formy udostępniania

– tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – kwiecień/maj 2011 r.,

– „Ochrona środowiska 2011” – listopad 2011 r.,

– „Leśnictwo 2011” – listopad 2011 r.,

– „Wykaz gruntów na 1 stycznia 2011 r.” – GUGiK – kwiecień 2011 r.,

– Bank Danych Regionalnych – czerwiec 2011 r.,

– kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Europejskiej Komisji Gospodarczej EKG/ONZ, Światowego Systemu Monitoringu Środowiska (GEMS).

11. Koszty i sposób finansowania

48 700 zł – budżet GUS

3 100 zł – budżet MRiRW

15 500 zł – budżet MŚ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Badania iconZgodność zadań przeprowadzonych w czasie badania z założeniami planu badania wyników

Badania iconProwadzi badania mające na celu wykrycie I objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają

Badania iconProwadzi badania mające na celu wykrycie I objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają

Badania iconOpis realizacji badania przedmiot badania

Badania iconWytyczne pobierania wody do badania sanitarnego Pobieranie próbek wody do badania mikrobiologicznego

Badania iconBadania środowiska, badania lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń I uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez pge ej 1 sp z o o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 mw ”

Badania iconW praktyce sanitarnej zakres badania wody ustala się w zależności od jej przeznaczenia. Rozróżnia się trzy podstawowe zakresy badania wody: skrócony

Badania iconWpływu intensywnej hodowli ryb na jakość środowiska wodnego. W utworzonym Centrum będą kontynuowane badania czynników abiotycznych środowiska wodnego oraz jego zanieczyszczenia. Badania te osiągną nową jakość wobec zastosowania najnowocześniejszej aparatury analitycznej

Badania iconBadania

Badania iconBadania marketingowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom