25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63
Pobierz 1.19 Mb.
Nazwa25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63
strona12/19
Data konwersji02.11.2012
Rozmiar1.19 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

II. Morfologia


 1. Fleksja a słowotwórstwo. Podstawowe pojęcia morfologiczne. Morfonologia. Typy alternacji w tematach fleksyjnych i słowotwórczych: jakościowe spółgłoskowe i samogłoskowe, ilościowe.

 2. Spółgłoski funkcjonalnie miękkie i ich miejsce w systemie oboczności.

 3. Podział wyrazów na części mowy. Różne systemy klasyfikacyjne.
 1. Fleksja


 1. Budowa form fleksyjnych. Paradygmaty.

 2. Deklinacja rzeczowników. Kategorie gramatyczne rzeczownika. Pojęcie kategorii fleksyjnej i klasyfikującej. Typy deklinacyjne. Motywacje doboru końcówek – wpływ czynnika semantycznego w deklinacji męskiej.

 3. Deklinacja przymiotników. Kategorie fleksyjne przymiotnika. Typy i wzorce odmiany przymiotników.

 4. Deklinacja liczebników. Tradycyjna i nietradycyjna klasyfikacja. Kategorie fleksyjne liczebników. Typy deklinacyjne liczebników.

 5. Zaimki – ujęcie tradycyjne.

 6. Koniugacja. Kategorie fleksyjne czasownika. Finitywność. Typy odmiany czasowników.

 7. Struktura morfemowa form czasownikowych. Czasowniki atematyczne i tematyczne. Rdzeń, morfemy słowotwórcze i formotwórcze, temat rozszerzony, końcówka osobowa. Obciążenie funkcjonalne czasownikowych morfemów fleksyjnych.
 1. Słowotwórstwo


1. Przedmiot słowotwórstwa synchronicznego. Pojęcie motywacji słowotwórczej w sensie synchronicznym. Pojęcie derywatu, podstawy słowotwórczej, tematu słowotwórczego, formantu, parafrazy. Kategoria słowotwórcza i typ słowotwórczy. Rodzaje i funkcje formantów. Ogólna klasyfikacja derywatów: derywaty mutacyjne, modyfikacyjne, transpozycyjne.

2. Kategorie słowotwórcze rzeczowników, przymiotników, czasowników.

3. Schematy słowotwórcze przysłówków.

 1. Gniazda słowotwórcze.

III. Składnia

1. Podstawowe pojęcia składni: grupa i zdanie, związek i szereg, składnik, człon, konstruk-

cja, schemat, zdanie nierozwinięte, zdanie minimalne. Problem redukowalności członów zdania rozwiniętego.

2. Łączliwość składniowa leksemów. Typy zależności składniowej leksemów. Konstrukcje endocentryczne i egzocentryczne. Pojęcie wypowiedzenia i wypowiedzi. Rodzaje wypowiedzeń.

3. Trzy porządki organizacji zdania: linearny, strukturalny i semantyczny.

4. Walencja i konotacja. Przystosowanie składniowe (akomodacja).

5. Model predykacji. Struktury predykatowo-argumentowe. Role semantyczne argumentów – schematy zdarzeń.

6. Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym. Wyznaczoność. Rama przestrzennoczasowa. Modalność.

7. Struktura zdań pojedynczych. Pojęcie związku głównego. Typy podmiotów i orzeczeń (próba ujednolicenia opisu).

8. Budowa zdań złożonych. Struktury wielozdaniowe (spójność tekstu). Standardy semantyczne jako kognitywne zaplecze kompetencji komunikacyjnej.


Wykaz literatury podstawowej:

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa 2004.

2. J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia. Warszawa 2007.

3. H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego. Kraków 2001.

4. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej. Warszawa 2005.

5. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. La-

skowski, H. Wróbel. Warszawa 1998.

6. J. Tokarski, Fleksja polska. Warszawa 1973. Rozdział III Koniugacja, par. 4-9.

7. S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni. Warszawa 1976.

8. A. Awdiejew (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa 1999.

9. A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków 2004.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. T. Milewski, Językoznawstwo. Rozdział Typologia fonologiczna. Warszawa 2004.

2. B. Greszczuk, O wartości fonologicznej dźwięków i, y (uwagi polemiczne). Zeszyty Na-

ukowe WSP w Rzeszowie. Językoznawstwo 3, z.20/1996.

3. B. Greszczuk, Fonetyka i fonologia w aspekcie diachronicznym i synchronicznym. [w:]

Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. LI, red. S. Gala.

Łódź 2006.

4. M. Skarżyński, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego. Kraków 1999.

Rozdział II, par 6. Gniazda słowotwórcze.

5. H. Jadacka, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym. [w:] Słowotwór-

stwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowanie, red. M. Skarżyński. Kraków 2003.

6. Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego. Wyd. IV zmienione.

Warszawa 1998.

7. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni. Warszawa 2004.

8. Z problematyki kształcenia językowego. T. II. Składnia – teoria a praktyka szkolna i aka-

demicka, red. H. Sędziak. Białystok 2002.

9. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska. Warszawa

1984.

10. B. Greszczuk, Struktura składniowa a komunikatywność wypowiedzi (wybrane zagadnie-
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Powiązany:

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon3 1 509 Kraków, ul. Lubomirskiego 23 tel/fax : (012) 421 87 80; 421 85 40

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon3 1 509 Kraków, ul. Lubomirskiego 23 tel/fax : (012) 421 87 80; 421 85 40

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon25-560 Kielce, ul. Zagnańska 141 Tel/fax: 041/366-02-69

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 iconE-mail: pl tel./fax: 618 40 10 tel./fax: 678 41 21, 818 06 04

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 iconE-mail: pl tel./fax: 618 40 10 tel./fax: 678 41 21, 818 06 04

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 iconInstitute of Economics 25-406 Kielce, ul Świętokrzyska 21 a tel: (041) 3496547, fax (041) 3496548 e-mail: Director of the Institute

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 iconUczniowski Klub Sportowy „nenufar 5” 19-300 Ełk ul. Św. M. M. Kolbego 11 tel. 697 454 005

25-509 Kielce ul. Leśna 16 tel/fax 0-41 34 454 63 icon2012. Starości grupy: Kornelia Stolf tel. 509 013 182

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom