Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia”
Pobierz 73.87 Kb.
NazwaPostacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia”
Data konwersji03.11.2012
Rozmiar73.87 Kb.
TypDokumentacja
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA


Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia”

8 – 10. 11. 2007 r., Warszawa


Pod honorowym patronatem


Premiera Jarosława Kaczyńskiego


oraz

Szefa Sztabu Generalnego WP Generała Franciszka Gągora

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CONFERENCE


The faces of terrorism - medical care in life emergency cases”

8 – 10th November, 2007, Warsaw


Honourable patronage by


Prime Minister Jarosław Kaczyński


and


Chief of Staff of the Polish Armed Forces General Franciszek Gągor


Komitet Naukowy i Organizacyjny

Scientific and Organizing Committee


Przewodniczący: płk prof. dr hab. med. Tadeusz PŁUSA

Chairman:


Z-cy przewodniczącego: prof. dr hab. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK

Co-chairman: ppłk doc. dr hab. med. Tomasz TARGOWSKI


Członkowie: ppłk dr med. Stefan ANTOSIEWICZ

Members: prof. dr hab. med. Michał BARTOSZCZE

płk doc. dr hab. med. Andrzej CHCIAŁOWSKI

mjr lek. Sławomir DUDKO

mjr dr med. Sławomir FROM

płk dr med. Janusz KOCIK

ppłk dr med. Wojciech LUBIŃSKI

dr med. Justyna MIERZEJEWSKA

kmdr doc. dr hab. med. Romuald OLSZAŃSKI


Sekretariat: Wanda KOWALCZYK

Sekretariat: Monika KOWALCZYK


Obsługa techniczna: Ryszard MIKOŁAJCZYK

Technical assistent:


Organizator: Wojskowy Instytut Medyczny

Organizer: Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128

tel. (48) 22 612-24-10, tel./fax (48) 22 6-816-588

e-mail: tplusa@wim.mil.pl


Współorganizator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Co-organizer: Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, Puławy


Miejsce obrad: Centrum Konferencyjne WP

Venue: Warszawa ul. Żwirki i Wigury 7/9


PROGRAM NAUKOWY

SCIENTIFIC PROGRAMME


8.11.2007 r. (czwartek/Thursday)


9.00 - Otwarcie Konferencji

- Opening ceremony


Sesja inauguracyjna: Świat w obliczu terroryzmu

Inauguration session: World in time of terrorism


Przewodniczą (Chairpersons):

płk prof. dr hab. M. Bartoszcze

płk prof. dr hab. med. med. T. Płusa


 • Współczesne zagrożenie terroryzmem na świecie i w Polsce (Current thereat of terrorism worldwide and in Poland) płk prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)
 • NATO principles and policies of operational medical support (Zasady i polityka operacyjnego zabezpieczenia medycznego NATO) brig. gen. dr Jurgen Dick (ACO Medical Advisor)
 • Unia Europejska wobec zagrożeń terrorystycznych z wykorzystaniem broni masowego rażenia (EU in the face of WMD terrorist threats) mgr Justyna Michalak (Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych, Łódź)
 • Biotechnologia w aspekcie zabezpieczenia potrzeb nowoczesnej armii (Biotechnology in the aspect of support of the modern army requirements) prof. dr hab. Michał Bartoszcze, kpt mgr Aleksander Michalski (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Puławy)
 • Dekontaminacja sprzętu wojskowego – film

(Decontamination of the military equipment – film)

Tehand


11.00 – 11.30 P r z e r w a (Coffe break)


11.30 – 13.00

I sesja naukowa: Przeciwdziałanie terroryzmowi

I scientific session: Counteracting terrorism


Przewodniczą (Chairpersons):

płk dr med. A. Zdrojewski

płk dr med. J. Kocik


 • Rola wywiadu medycznego w zapobieganiu i przeciwdziałaniu terroryzmowi (The role of Medical Intelligence /MEDINT/ in prevention and counteracting terrorism) płk dr med. Artur Zdrojewski (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP)
 • Wsparcie medyczne operacji w środowisku skażonym bronią masowego rażenia jako element wojskowej medycyny prewencyjnej (Medical support in NBC environment as a part of military preventive medicine) płk dr med. Janusz Kocik (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa)
 • Polityka zdrowotna w świetle zagrożenia bioterrorystycznego użyciem wirusa ospy – na przykładzie USA (Health policy in the light of bio-terrorist threat of smallpox – the U.S. example) mgr Sabina Łysoń (Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia)
 • Al-Kaida – sposób działania

(Al-Kaida – modus operandi)

Ryszard Machnikowski (Centrum Studiów i Prognoz Strategicznych,

Łódź)


    • Zwiedzanie wystaw i pokaz

Presentation of exhibitions and demonstration


13.00 – Lunch


14.00 – 16.00

II sesja naukowa: Epidemiologia zagrożeń

II scientific session: Epidemiology of threats


Przewodniczą (Chairpersons):

prof. dr hab. med. L. Brydak

płk doc. dr hab. med. A. Chciałowski


14.00 Systemy nadzoru epidemiologicznego w czasie rzeczywistym stosowane w armiach NATO

(Near real-time epidemiological systems in NATO armies) płk dr med. Janusz Kocik, kpt. lek. Paweł Osemek, kpt. dr n. techn. Leszek Kubiak (Międzyzakładowa Pracownia Analiz Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Warszawa)


14.20 Grypa – mistrz kamuflażu (Influenza – the master of camouflage) prof. dr hab. med. Lidia Brydak (Krajowy Ośrodek ds. Grypy, PZH, Warszawa)


14.40 Leki nowej generacji w stanach zagrożenia epidemicznego grypą (Medicines of new generation against epidemic threat of influenza) dr med. Aneta Nitsch-Osuch (Katedra Medycyny Rodzinnej AM, Warszawa)


15.00 Grypa jako zagrożenia pandemiczne – implikacje dla wojskowej służby zdrowia (Influenza as a pandemic threat – implications for military personnel) płk dr med. Janusz Kocik, lek. Izabela Winnicka (Międzyzakładowa Pracownia Analiz Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Warszawa)


15.20 Wirusowe gorączki krwotoczne (Viral haemorrhagic fevers) płk doc. dr hab. med. Andrzej Chciałowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)


15.40 Broń konwencjonalna we współczesnych atakach terrorystycznych - charakterystyka obrażeń chirurgicznych (The conventional weapons in current terrorist attack – the characteristics of surgical injuries)

dr med. Igor Chęciński, J. Smereka, J. Piechocki, płk prof. dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz (Zakład Medycyny Pola Walki WIM, Łódź)


16.00 – 16.30 – P r z e r w a (Coffe break)


16.30 – 18.00

III sesja naukowa: Doświadczenia z misji pokojowych i stabilizacyjnych

III scientific session: Experiences from peacekeeping and stabilisation missions

Przewodniczą (Chairpersons):

kmdr doc. dr hab. med. R. Olszański, kmdr por. dr med. M. Konarski


  1. Możliwości profilaktyki VHF ze szczególnym uwzględnieniem chorób charakterystycznych dla rejonów działania PKW (VHF prevention capabilities with special regard to characteristic diseases for area of operation of the Polish Military Contingents) kmdr por. dr med. Maciej Konarski, kmdr ppor. lek. Bartosz Morawiec, ppłk dr med. Krzysztof Korzeniewski, kmdr por. dr med. Piotr Siermontowski (Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, WIM, Gdynia)


16.45 Obrażenia ciała na współczesnym polu walki w Iraku i w Afganistanie (Body trauma on contemporary battlefield in Iraq and Afganistan) ppłk dr med. Krzysztof Korzeniewski, kmdr ppor. lek. Bartosz Morawiec (Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, WIM, Gdynia)


17.00 Patoklinika obrażeń ciała wywołanych falą uderzeniową (Patho-clinical characteristics of body trauma caused by explosive shock wave) ppłk dr med. Robert Koktysz, mjr lek. Szczepan Cierniak, prof. dr hab. med. Wojciech Kozłowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)


17.15 Urazowość i chorobowość u żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (Traumas incidence and morbidity rate in soldiers of Polish Military Contingent in Iraq) kpt. dr med. Robert Staniszewski (Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska, Warszawa):


17.30 Rola laboratorium mikrobiologicznego i analitycznego w zabezpieczeniu misji wojskowych (The role of microbiological and analytical lab in support of military missions) mjr lek. wet. Jerzy Gaweł (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, WIHiE, Puławy)


19.00 Spotkanie towarzyskie w Centrum Konferencyjnym WP

Social Meeting in Conference Centre of the Polish Armed Forces

9.11.2007 r. (piątek/Friday)


8.30 - 10.30

IV sesja naukowa: Patogeny biologiczne jako broń biologiczna

IV scientific session: Biological pathogens as biological weapon


Przewodniczą (Chairpersons):

prof. dr hab. med. K. Jahnz-Różyk, płk dr med. Z. Mizak


  1. Nowe patogeny XXI wieku (New pathogens of XXI century) prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

8.50 Zoonozy – współczesne zagrożenie dla wojska (Zoonoses – current threat for the Armed Forces) płk dr Zbigniew Mizak, dr Anna Roszkowiak (Ośrodek Diagnostyki i Zagrożeń Biologicznych, WIHiE, Puławy)

  1. Flawiwirusy – egzotyczne czynniki zakaźne (Flaviviruses –exotic infectious factors) prof. dr hab. Marek Niemiałtowski (WSGW)

  1. Wirus Zachodniego Nilu – zagrożenie nowa choroba odzwierzęcą (Western Nil Virus – the threat of new anthropozoonosis) prof. dr hab. Elżbieta Salamonowicz (Państwowy Instytut Weterynarii, Puławy)

  1. Mikrosporydia – małe, tajemnicze i zabójcze patogeny (Microsporidia – small, mysterious and lethal pathogens) prof. dr hab. Anna C. Majewska (Katedra i Zakład Biologii i Parazytokogii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny, Poznań)

  1. Cryptosporidium parvum jako potencjalna broń biologiczna (Cryptosporidium parvum as potential biological weapon) mgr Piotr Solarczyk (Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny, Poznań)
  1. Toksyna botulinowa – mechanizmy działania (Botulinus toxin – mechanisms of action) Sylwia Parasion (Ośrodek Diagnostyki i Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Puławy)

  1. Bąblowiec wielojamowyjako potencjalny czynnik broni biologicznej (Echonicoccus multilocularis as potential factor of biological weapon) prof. dr hab. med. Józef Knap (Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa)

10.15 Struktura zakażeń pasożytniczych przewodu pokarmowego w populacji dzieci przebywających w ośrodkach dla uchodźców na terenie Polski w pierwszej połowie 2005 roku (Structure of parasitic infections of gastro-intestinal tract in the population of children – inhabitants of refugee camps in Poland in first half of 2005) kmdr ppor. lek. Bartosz Morawiec, kmdr por. dr med. Maciej Konarski, dr n. biol. Zbigniew Dąbrowiecki, kmdr por. dr med. Piotr Siermontowski (Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, WIM, Gdynia)

10.30 - 11.00 – P r z e r w a (Coffe break)


11.00 – 13.00


V sesja naukowa: Zagrożenia środowiskowe

V scientific session: Environmental threats


Przewodniczą (Chairpersons):

płk dr hab. n. farm. J. Bertrandt, ppłk dr med. W. Lubliński


11.00 Nadreaktywność oskrzeli wywołana przez czynniki środowiskowe (Hyperactivity of bronchi caused by the environmental factors)

ppłk dr med. Wojciech Lubiński (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)

11.15 Astma wywołana przez czynniki drażniące (zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych) – istotne zagrożenie zdrowia populacji wynikające z aktów terroryzmu (Asthma caused by irritative factors /Airways Reactive Dysfunction Syndrome/ -important threat for population health resulting from acts of terror) prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński (Instytut Medycyny Pracy, Łódź)

  1. Toksykologiczne i epidemiologiczne aspekty ostrych narażeń na gazy drażniące (Toxicological and epidemiological aspects of acute exposures to irritative gasses) dr med. Renata Złotkowska (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec)

  1. Wpływ małych dawek sarinu na procesy immunologiczne w badaniach doświadczalnych (The influence of small doses of Sarin on immunological process in experimental studies) doc. dr hab. Janusz Bany (Zakład Farmakologii i Toksykologii WIHiE, Warszawa)

  1. Terroryzm żywnościowy – metody przeciwdziałania, procedury i unormowania prawne (Food related terrorism – methods of countermeasures, procedures and legal regulations) płk dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa)

12.15 Terroryzm radiologiczny – zagrożenie zdrowotne i środowiskowe (Radiological terrorism – health and environmental threat) mjr lek. Emil Lisiak (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP)

12.30 Możliwości użycia psychologiczno-psychiatrycznej grupy wsparcia w sytuacjach kryzysowych (Possibilities of the use of psychologic-psychiatric support group in crisis sityation) płk dr med. Jan Wilk (Klinika Psychiatrii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz)


13.00 – 14.30 – P r z e r w a (Coffe break)


14.30 - 16.30


VI sesja naukowa: Możliwości diagnostyczne

VI scientific session: Diagnostic possibilities


Przewodniczą (Chairpersons):

płk doc. A. Chciałowski, płk dr n. biol. R. Lewandowski


14.30 Rola laboratoriów BSL-3 i BSL-4 w opracowaniu ognisk chorób zakaźnych (The role of BSL-3 and BSL-4 labs in processing of infectious disease foci) płk dr n. biol. Rafał Lewandowski, doc. dr hab. n. biol. Elżbieta A. Trafny (Zakład Mikrobiologii i Epidemiologii, WIHiE, Warszawa)


14.50 On-site, rapid testing of human samples for emerging diseases and other significant pathogens (Szybkie badanie na miejscu materiału biologicznego zagrażających chorób i innych istotnych patogenów) David Trudil (VP NHD – Consultant Battelle, Member DHS)


  1. Molekularna spektroskopia fluoroscencyjna w detekcji bioaerozoli (Molecular fluorescent spectroscopy in detection of bio-aerosols) dr inż. Longina Zabrocka (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Puławy)
  1. Zastosowanie metod biologii molekularnej MLVA i MLST do różnicowania genetycznego wybranych patogenów (The usage of MLVA and MLST molecular biology methods) dr bioch. Ewa Sadowy (Narodowy Instytut Leków, Warszawa), kpt lek. wet. Aleksandra Sieńko (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP)
  1. Identyfikacja i różnicowanie szczepów Franciscella tularensis – potencjalnej broni biologicznej (Identification and differentiation of Francinella tularensis – the potential biological weapon factor) kpt. mgr Beata Osiak (Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP)


16.05 VBNC (viable but nonculturable) – zagrożenia i trudności diagnostyczne (VBNC – threats and diagnostic problems) por. Iwona Paszyńska-Wesołowska (Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, Bydgoszcz)


16.30 – 16.45 – P r z e r w a (Coffe break)


16.45 – 18.00


VII sesja naukowa: Postępowanie terapeutyczne

VII scientific session: Therapeutic procedures


Przewodniczą (Chairpersons): ppłk doc. dr hab. T. Targowski, ppłk dr med. S. Antosiewicz


16.45 Zapobieganie i leczenie chorych narażonych na działanie patogenów biologicznych (Prevention and treatment of casualties exposed to biological pathogens) ppłk doc. dr hab. med. Tomasz Targowski (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)


17.00 Analiza potencjalnej przydatności dializoterapii w warunkach polowych – gdzie i kiedy? (Analysis of potential usefulness of dialysotherapy in the field conditions – where and when?) ppłk dr med. Stefan Antosiewicz, mjr dr med. Grzegorz Kade, dr med. Daniel Baczyński, prof. dr hab. med. Zofia Wańkowicz (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa)


17.15 Pelvic diastasis due to gunshot wounding: What’s the meaning for surgeons? (Uszkodzenie miednicy wywołane postrzałem: Jakie to ma znaczenie dla chirurga?) Emin Aydur, MD and prof. Bedreddin Seckin (The Department of Urology, Gulhane Military Medical School, Ankara, Turkey)


  1. Advanced urological interventions after initial care in the setting of military medicine (Zaawansowane interwencje urologiczne po podstawowym zaopatrzeniu w wytycznych medycyny wojskowej) prof. Bedreddin Seckin (The Department of Urology, Gulhane Military Medical School, Ankara, Turkey)


17.45 Zastosowanie biomateriałów w leczeniu chorób narządu ruchu (Application of biomaterials in therapy of motor system diseases) lek. Stanisław Tkaczyk, lek. Ryszard Ziomkowski, dr med. Jerzy Lachowicz (10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz)


19.00 Spotkanie przy muzyce w Wilanowie - Divertimento

Meeting with music in Wilanow Palace – Divertimento


10.11.2007 r. (sobota/Saturday)


8.30 – 10.30


VIII sesja naukowa: Organizacja i koordynacja działań ratunkowych

VIII scientific session: Organisation and coordination of rescue procedures


Przewodniczą (Chairpersons): płk prof. dr hab. med. Z. Dudkiewicz, płk dr med. W. Wójcicki


  1. Zasady segregacji i organizacji udzielania pomocy ofiarom aktów terrorystycznych (The principles of triage and organisation of support to terrorist acts casualties) płk prof. dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz (Zakład Medycyny Pola Walki, WIM, Łódź)

  1. Organizacja oraz postępowanie segregacyjno-ewakuacyjne podczas masowego zdarzenia medycznego będącego skutkiem ataku terrorystycznego (The organisation, triage and evacuation measures in management of MASSCAL situation resulting from terrorist attack) płk dr Wojciech Wójcicki (10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz)

  1. Zdarzenia masowe – specyfika zagrożeń biologicznych (Mass casualties situations – the specifics of biological threats) kpt. mgr Aleksander Michalski (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Puławy)

  1. Ratownictwo medyczne w działaniach służb mundurowych (The rescue medicine in „uniform” services activities) M. Brodzki, M. Kędziora, dr med. Igor Chęciński (Zakład Ratownictwa Medycznego AM, Wrocław)

9.35 Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych – porównanie systemów START i DLS /Disaster Life Support/ (Medical triage in MASSCAL situations – the comparison of START and DLS systems) mjr dr Marcin Niemcewicz, ppłk dr M. Goniewicz (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE, Puławy, Samodzielna Pracownia Ratownictwa Medycznego AM, Lublin)

9.50 Segregacja medyczna ofiar ataku terrorystycznego (Medical triage of terrorist attack casualties) dr med. Arkadiusz Trzos (Zakład Medycyny Katastrof Collegium Medicum UJ, Kraków), dr med. Elżbieta Lipska (Dyrektor Polskiego Szpitala Polowego, Kraków)

10.05 System wczesnego powiadamiania epidemiologicznego (SWPE) dla zabezpieczenia imprez masowych (The system of early epidemiological warning in support of public events) dr n. biol. Zbigniew Dąbrowiecki (Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, WIM, Gdynia)

10.20 Rola ratunkowej trombolizy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia (The role of rescue thrombolysis in acute life and health threats) prof. dr hab. med. Robert Gil (Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA, Warszawa)

10.30 – 11.00 – P r z e r w a (Break)


11.00 – 12.30


IX sesja naukowa: Organizacja i koordynacja działań ratunkowych

IX scientific session: Organisation and coordination of rescue procedures


Przewodniczą (Chairpersons): dr med. E. Lipska, kmdr por. dr med. P. Siermontowski


11.00 Szpital polowy – rola specjalistycznej jednostki ratowniczej w zdarzeniach masowych, w tym terrorystycznych (The field hospital – role of specialised rescue unit in mass casualty situations – including acts of terror) dr med. Elżbieta Lipska (Dyrektor Polskiego Szpitala Polowego, Kraków), dr med. Arkadiusz Trzos (Zakład Medycyny Katastrof Collegium Medicum UJ, Kraków)


11.15 Place and role of medical service of the Armed Forces of the Republic of Belarus in the state system of providing medical care in emergencies (Miejsce i rola służby medycznej Sił Zbrojnych Republiki Białorusi w państwowym systemie zapobiegawczej opieki medycznej w stanach zagrożenia) col. Igor R. Borowko (Chief of Chair of Organisation of Medical Support of Troops and Emergency Medicine, Military Medical Department, Belarus State Medical University, Mińsk)


11.30 Odrębności techniki sekcyjnej i środki bezpieczeństwa w czasie badań pośmiertnych osób zmarłych na choroby szczególnie niebezpieczne, w tym podejrzane o kontakt z czynnikami rażenia broni biologicznej lub jądrowej (The peculiarity of authopsy technique and security measures during postmortem examinations of persons dying of particularly dangerous diseases, including persons suspected of contact with biological or nuclear weapon) kmdr por. dr med. Piotr Siermontowski, ppłk dr med. Robert Koktysz, kmdr ppor. Lek. Bartosz Morawiec, kmdr por. dr med. Maciej Konarski (Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w Gdyni, Zakład Patomorfologii WIM, Warszawa)


11.45 Zadania zdrowia publicznego w kontekście zagrożenia terroryzmem (The tasks for public health in the context of terrorist threats) dr hab. med. Andrzej Fal (Zakład Zdrowia Publicznego AM, Wrocław)


12.00 System ochrony życia i zdrowia w działaniach pododdziału antyterrorystycznego Policji (The life and health support system in Police antiterrorist subunit activities) podkom. Mgr Mirosława Wypych (Wydział Szkoleniowo-Taktyczny Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu Policji KGP)


12.15 Ekspozycja policjanta poddoddziału AT z wyposażeniem bojowym (Presentation of policeman – AT subunit member with battle equipment)


13.00 Zakończenie Konferencji

Closing ceremony


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconMonitorowanie w Anestezjologii I Intensywnej Terapii Intensywny nadzór w stanach zagrożenia życia– udział pielęgniarki

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconWysoka cena transportu, zagrożenia terroryzmu, ograniczona ładowność, mała ilość lotnisk, zanieczyszczenia powietrza, hałas

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconZjawisko terroryzmu Ilona Resztak Zjawisko terroryzmu Streszczenie Autorka

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconPostępowanie ratownicze. Postępowanie z ranami urazowymi

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconPostępowanie administracyjne Postępowanie administracyjne sensu stricte( tzw jurysdykcyjne) istota I cel

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconNazwa zagrożenia Zagrożenia cywilizacyjne

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconPolska Czerwona Księga Zwierząt określa stopień zagrożenia poszczególnych gatunków w Polsce. Wśród gatunków należących do kategorii zagrożenia cr – gatunki skrajnie zagrożone znajdują się

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconPostacie szkolne

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconPostacie interakcji

Postacie terroryzmu – postępowanie w stanach zagrożenia” iconI stanach zjednoczonych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom