Stosowanie przepisóW
Pobierz 25.69 Kb.
NazwaStosowanie przepisóW
Data konwersji04.11.2012
Rozmiar25.69 Kb.
TypDokumentacja
STOSOWANIE PRZEPISÓW
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63, poz.393)  1. W jaki sposób kontynuować, zgodnie z rozporządzeniem, prowadzenie teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych prowadzonych przed wejściem w życie tego rozporządzenia ? (24.05.2010)

Przed rozpoczęciem włączania do TAP dokumentów, należy wykonać czynności określone w § 28 rozporządzenia, w szczególności, spisy dokumentów zgromadzonych w działach „Materiały opiniodawcze” i „Materiały uzupełniające” należy opatrzyć adnotacją dotyczącą liczby zewidencjonowanych dokumentów i liczby arkuszy dokumentów, potwierdzonych przez szefa organu kadrowego lub upoważnioną przez niego osobę odciskiem pieczęci urzędowej oraz własnoręcznym podpisem i datą wykonania tych czynności.

Ponadto należy założyć w teczce nowe działy, wymienione w § 11 ust. 5 pkt 2-4 rozporządzenia, włączając do teczki stronę tytułową każdego działu („Materiały opiniodawcze”, „Materiały uzupełniające” i „Materiały dotyczące karalności”) wraz ze spisami dokumentów (wg wzoru zawartego w załączniku Nr 10 do rozporządzenia).

Do przygotowanej w ten sposób teczki należy włączać kolejne dokumenty, zgodnie z przepisami rozporządzenia.

  1. W jaki sposób postępować z dokumentami w języku obcym: czy do teczek akt personalnych włączać oryginały tych dokumentów, czy dokumenty stanowiące ich tłumaczenie na język polski ? (24.05.2010)

Przepisy rozporządzenia nie wprowadzają zakazu włączania do teczki dokumentów obcojęzycznych. W przypadku potrzeby włączenia do teczki dokumentu obcojęzycznego (np. dokumentu dotyczącego opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach w organizacjach międzynarodowych, dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez żołnierza kwalifikacji związanych z ukończeniem uczelni poza granicami państwa, itp.), należy kierować się ogólną zasadą sformułowaną w § 16 rozporządzenia: włączając do teczki odpis lub kserokopię dokumentu należy potwierdzić w odpowiedni sposób jego zgodność z oryginałem. Jeżeli wraz z oryginałem dokumentu zostanie dostarczony dokument stanowiący jego tłumaczenie na język polski, o treści potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego, do teczki należy włączyć obydwa dokumenty.

  1. W jaki sposób odnotowywać w dokumentach ewidencyjnych informacje dotyczące kierowania żołnierzy do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową ? (24.05.2010)

W załączniku Nr 9 do rozporządzenia nie został określony szczegółowy sposób postępowania dotyczący aktualizacji zeszytu ewidencyjnego i karty ewidencyjnej informacjami o skierowaniu żołnierza zawodowego do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową.

Problematykę tę należy rozpatrywać w świetle art. 8 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.).

W związku z tym wymienione informacje należy wpisywać, na podstawie stosownego rozkazu personalnego, w rubryce 21 („UWAGI”) zeszytu ewidencyjnego i rubryce 17 („UWAGI”) karty ewidencyjnej żołnierza zawodowego.

  1. W jaki sposób postępować z postanowieniami i decyzjami o nadaniu orderów i odznaczeń państwowych oraz medali resortowych, a także z wyciągami z tych postanowień i decyzji ? (24.05.2010)

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, dokumenty, o których mowa w § 19 pkt 8 (tj. postanowienia i decyzje o nadaniu orderów i odznaczeń państwowych oraz medali resortowych oraz wyciągi z tych postanowień i decyzji) włącza się do działu „Materiały opiniodawcze” teczki akt personalnych. Nie jest konieczne uprzednie zapoznanie żołnierza, za podpisem, z tymi dokumentami.

  1. Czy przepis § 25 rozporządzenia nakazuje prowadzić dodatkowo system gromadzenia informacji aktualizujących dokumenty ewidencyjne w jednostkach wojskowych, w których nie jest prowadzona teczka akt personalnych żołnierza, ale są wydawane rozkazy i decyzje dotyczące żołnierzy pozostających na ewidencji w innej (np. podległej) jednostce wojskowej ? (24.05.2010)

Przepis § 25 ust. 1 rozporządzenia stanowi szczegółowe dookreślenie źródeł informacji aktualizujących dokumenty ewidencyjne prowadzone w ramach ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, o których mowa w § 21 rozporządzenia.

W przywołanym § 25 ust. 1 wymienia się poszczególne organy kadrowe i określa się zakres informacji, w jakim stanowią one źródło informacji dla prowadzonej ewidencji. Organ kadrowy dowódcy jednostki wojskowej, stanowiący w rozumieniu tego przepisu źródło informacji w określonym zakresie (§ 25 ust. 1 pkt 5), zobowiązany jest do terminowego przesyłania tych informacji do właściwych organów kadrowych prowadzących ewidencję – zgodnie z kompetencjami posiadanymi przez tego dowódcę, także w odniesieniu do żołnierzy z podległych jednostek wojskowych, których teczki akt personalnych prowadzone są w tych jednostkach.

  1. Informacja dotycząca aktualizacji ewidencji wojskowej na podstawie dokumentów dotyczących sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. (26.08.2010)

Zgodnie z § 19 pkt 41 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63 poz. 393), do teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych włącza się jedynie te dokumenty dotyczące sprawdzianu sprawności fizycznej, które powodują skutki kadrowe.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy pragmatycznej i rozporządzeń wykonawczych w tym względzie, w teczkach akt personalnych powinny być gromadzone dokumenty potwierdzające otrzymanie przez żołnierza oceny niedostatecznej ze sprawdzianu sprawności fizycznej lub nieprzystąpienie do tego sprawdzianu w nakazanym terminie, a także dokumenty potwierdzające zwolnienie ze sprawdzianu na podstawie art. 50a ust. 3 ustawy.

Należy zauważyć, że informacje z wymienionych dokumentów odnotowuje się w komputerowej ewidencji żołnierzy zawodowych. W ewidencji komputerowej można dodatkowo gromadzić informacje o sprawdzianie sprawności fizycznej z innych niż wyżej wymienione dokumentów (np. zaświadczeń potwierdzających uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu).

  1. Jaki organ wojskowy jest zobowiązany do prowadzenia teczki akt personalnych dowódcy jednostki wojskowej zajmującego stanowisko służbowe oznaczone stopniem etatowym PPŁK (KMDR POR.) lub niższe ? (27.08.2010)

Organy zobowiązane do prowadzenia teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych określają przepisy § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63 poz. 393 z późn. zm.).

W szczególności, w odniesieniu do żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych o stopniu etatowym płk (kmdr) lub wyższym, w tym także tych, którzy zajmują stanowiska dowódców jednostek wojskowych, rozporządzenie wprowadza normę (§ 10 ust. 2 pkt 1 lit. a), zgodnie z którą teczki tych żołnierzy prowadzi się w Departamencie Kadr.

Jednakże należy zauważyć, że w odniesieniu do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska dowódców jednostek wojskowych oznaczone stopniem etatowym ppłk (kmdr por.) lub niższym, o tym, który organ wojskowy prowadzi ich teczki akt personalnych przesądza bezpośrednio ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. 2 i 5 ustawy, żołnierzy zawodowych obejmuje się ewidencją wojskową prowadzoną m.in. w formie teczki akt personalnych przez określone organy wojskowe, w tym także przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową. Z kolei art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, że przewidziane w ustawie uprawnienia i obowiązki dowódców jednostek wojskowych w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów, kierowników, prezesów) – przysługują ich bezpośrednim przełożonym.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że prowadzenie ewidencji w formie teczki akt personalnych spoczywa w takim przypadku na przełożonym dowódcy jednostki wojskowej.

  1. Przesyłanie teczek akt personalnych przez wojskowych komendantów uzupełnień.

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim czasie przypadkami przesyłania przez wojskowych komendantów uzupełnień do Departamentu Kadr teczek akt personalnych byłych żołnierzy zawodowych, uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska Departamentu Kadr.

Organy zobowiązane do prowadzenia teczek akt personalnych byłych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z zawodowej służby wojskowej lub skreślonych z ewidencji wojskowej, a także sposób dalszego postępowania z teczkami tych żołnierzy, określają przepisy § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63, poz. 393, z późn. zm.) 1.

Zgodnie z przepisem § 32 ust. 2, w związku z ust. 1 pkt 2 lit. a wymienionego rozporządzenia, wojskowy komendant uzupełnień właściwy dla miejsca zameldowania żołnierza na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający co najmniej trzy miesiące, po ukończeniu przez żołnierza posiadającego stopień wojskowy do pułkownika (komandora) włącznie sześćdziesiątego roku życia lub po skreśleniu go z ewidencji wojskowej, przesyła jego teczkę akt personalnych – po uprzednim włączeniu do niej karty ewidencyjnej – do właściwego archiwum wojskowego.


1) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 maja 2010 r.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Stosowanie przepisóW iconPrzepisów ue? Stan przygotowań zbioru przepisów branży elektrycznej, którymi elektrycy mają się kierować przy projektowaniu

Stosowanie przepisóW iconAktualnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt, obowiązków wynikających z tych przepisów I kształtowania postaw zgodnych z duchem ustawodawstwa krajowego I unijnego

Stosowanie przepisóW iconUrzędu, w którym ubiega się o stanowisko oraz znajomości przepisów prawa samorządowego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Stosowanie przepisóW iconStosowanie prawa

Stosowanie przepisóW iconStosowanie technik negocjacji

Stosowanie przepisóW iconStosowanie kar cielesnych

Stosowanie przepisóW iconStosowanie prawa w znaczeniu przedmiotowem. 34

Stosowanie przepisóW iconStosowanie kar I nagród w wychowaniu

Stosowanie przepisóW iconStosowanie I przedłużanie tymczasowego aresztowania

Stosowanie przepisóW iconStosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce…

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom