Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
Pobierz 1.05 Mb.
NazwaPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
strona9/11
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar1.05 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
• odszukuje w tekście „Szkolne sprawy” informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną • opisuje nieporozumienie przedstawione w utworze „Poprawiona dwójka” • wybiera określenia charakteryzujące bohatera tekstu „Poprawiona dwójka” • opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania • wskazuje w tekście wyrazy potoczne • dostrzega różnice w ubiorze współczesnym
i przedstawionym na wybranym obrazie

• wyjaśnia, co to jest puenta • wymyśla i opowiada dowcipną historię szkolną z puentą w formie przysłowia • dowodzi słuszności podanego stwierdzenia, podając właściwe argumenty • podaje przykład nieporozumienia, jakie może wyniknąć z niewłaściwego zrozumienia czyichś słów

• wypowiada się na temat postaci przedstawionych na wybranym obrazie

1.1 1.2 1.4 2.1 3.3

3.4

2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna

s. 167–168, 171

96. Kwiecień- -plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata• Anna Szarska, „Wiatr i słońce” • Jerzy Ficowski, „Kwiecień” Dzieła sztuki pod lupą: • Pierre-Auguste Renoir, „Wiosna” • Alfons Mucha, „Wiosna

czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie treści utworu, uzasadnianie własnego zdania, komiks, redagowanie komiksu, wyrazy pokrewne, opis kwiatu, przysłowie, uosobienie, atrybut, opis obrazu, opis postaci, kolorystyka obrazu, praca z ilustracjami

• opowiada treść tekstu „Wiatr i słońce” • wskazuje w tekście „Wiatr i słońce” uosobienia • układa plan komiksu do tekstu „Wiatr i słońce” • podejmuje próbę przygotowania komiksu • wie, dlaczego osoba mówiąca w wierszu „Kwiecień” nazywa kwiecień samochwałą • wypisuje z wiersza „Kwiecień” nazwy kwiatów • dopisuje do wyrazu „kwiat” dwa wyrazy pokrewne • krótko opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii • zna pojęcie: atrybut • opisuje wybrany obraz, odpowiadając na podane pytania

• wyjaśnia, w jaki sposób uzasadniono w tekście trafność przysłowia • wyjaśnia pojęcie: przysłowie • tworzy komiks na podstawie tekstu „Wiatr
i słońce”, rysując bohaterów i zapisując ich wypowiedzi • odszukuje informacje w tekście • dopisuje cztery wyrazy pokrewne do wyrazu „kwiat” • opisuje wybrany wiosenny kwiat przedstawiony na fotografii, stosując bogate słownictwo • określa atrybuty wiosny na podstawie jednego
z obrazów

• wyjaśnia, dlaczego wiosna jest przedstawiana jako młoda kobieta i uzasadnia swoje zdanie

1.1 1.2 1.4 2.1 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna

s. 169–170

97. Rozmawiamy
o humorze
i dowcipach w szkole


• Astrid Lindgren, „Prima aprilis”

głośne czytanie tekstu, czytanie
i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, humor, dowcip, narrator, wyrazy bliskoznaczne, znaczenie związku wyrazowego

• opisuje kolorystykę obrazu i wygląd wiosny • czyta głośno tekst, podejmując próbę właściwego intonowania i przekazania opisanych w tekście uczuć i emocji • odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń

• wskazuje w tekście fragmenty humorystyczne

• czyta głośno tekst, pamiętając o właściwej intonacji i starając się przekazać opisane w tekście uczucia i emocje • wyjaśnia pojęcia: dowcip, humor • określa narratora opowiadania • tworzy wyrazy bliskoznaczne do podanych wyrazów

• wyjaśnia znaczenie związku wyrazowego

1.1 1.2 1.4


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 6–8

98.

Co to jest zdanie?
zdanie a inne wypowiedzenia, poprawny zapis zdania, forma osobowa czasownika, komiks, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, praca z ilustracją, baśń

• układa wypowiedzi bohaterów komiksu, tworząc zdania z rozsypanki wyrazowej • wie, co to jest zdanie • wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą,
a kończy kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem • podkreśla czasowniki w formie osobowej • układa zdanie z rozsypanki wyrazowej, zmieniając formę niektórych wyrazów

• odgaduje zdanie ukryte w rebusie

• dzieli fragment baśni na zdania • samodzielnie kończy zdania • układa zdania z rozsypanki wyrazowej, tak aby podać prawdziwe informacje • zapisuje poprawnie zdanie ukryte w rebusie


2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 9–13

99.

Zdanie oznajmujące, pytające
i rozkazujące
zdanie oznajmujące, pytające
i rozkazujące, znaki interpunkcyjne
zdaniach, wywiad, komiks, praca
z ilustracją, baśń, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście

• dopasowuje zdania do komiksu • dzieli zdania ze względu na cel wypowiedzi • układa pytania, na które odpowiadają podane zdania oznajmujące • określa typy podanych zdań

• wie, kiedy używa się zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących

• odpowiada zdaniami oznajmującymi na pytania • tworzy zdania rozkazujące, pasujące do ilustracji • uzupełnia wywiad brakującymi pytaniami • układa własny wymyślony wywiad z dowolną postacią literacką

• poprawnie odpowiada na pytania dotyczące przeczytanego tekstu

2.1 2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 184–186

100. Czym jest samotność?• Janusz Korczak, „Samotny król”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opis pogrzebu króla, opowiadanie
o wydarzeniach przedstawionych
w tekście, cechy i zachowanie bohatera, postać Janusza Korczaka• uzupełnia przynajmniej pięć „złotych myśli” • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • opisuje pogrzeb króla • opowiada o wspomnieniach Maciusia związanych z jego mamą

• uzupełnia wszystkie „złote myśli” • odpowiada na pytania dotyczące tekstu • wyjaśnia, dlaczego Maciuś czuł się nieszczęśliwy • wie, kim był Janusz Korczak1.1 1.2 1.4

3.4

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 187–190

101.

Jak rozwiązywać problemy?

• Anna Onichimowska, „Warkoczyk”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, motywacje postępowania bohaterów, tolerancja, ocena postępowania bohaterów, ankieta, portret metodą kolażu, opis obrazu, opis postaci, praca
z ilustracją, Dzień Ojca


• odszukuje w tekście informacje na temat bohatera • częściowo uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu • wykonuje portret własnego ojca metodą kolażu • opisuje postacie przedstawione na obrazie, tło
i kolorystykę obrazu

• wie, kiedy obchodzi się Dzień Ojca

• ocenia zachowanie bohaterów tekstu • uzupełnia ankietę dotyczącą bohatera tekstu • wyjaśnia pojęcie: tolerancja

• wyjaśnia, kim są jego zdaniem i co robią postacie przedstawione na obrazie

1.1 1.2 1.4 3.4

4.1

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 191

102.

Nie wszystkie dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo

• Beata Sabath, „Dzieciom z Domów Małego Dziecka”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o treści wiersza, list i jego elementy, redagowanie listu, epitet

• podejmuje próbę opisania uczuć i marzeń dzieci
z domów dziecka • rysuje swoje skojarzenia ze słowem „rodzina”
w kształcie ozdobnej ramki

• redaguje list do rodziców lub opiekunów, pamiętając o wszystkich elementach charakterystycznych dla listu

• opisuje uczucia i marzenia dzieci z domów dziecka • dopisuje epitety do podanego wyrażenia • wskazuje w utworze cytat będący odpowiedzią na podane pytanie • wyjaśnia znaczenie wskazanych fragmentów wiersza

• redaguje list do rodziców lub opiekunów
z uwzględnieniem reguł kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

1.1 1.2 1.4 2.1 2.5

3.4

1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 14–18

103.

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot
podmiot i orzeczenie, zdanie pojedyncze i złożone, forma osobowa czasownika, czas przeszły

• podkreśla w zdaniach wyrazy nazywające czynność i wykonawcę czynności • wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie • zapisuje pytania, na które odpowiada orzeczenie w podanych zdaniach • podejmuje próbę wypisania podmiotów ze zdań • podejmuje próbę uzupełnienia diagramu podmiotami wypisanymi z podanych zdań • podkreśla w zdaniach podmioty i orzeczenia oraz zapisuje pytania

• uzupełnia zdania odpowiednimi formami orzeczeń w czasie przeszłym

• wie, jakie części mowy są najczęściej podmiotem, a jakie orzeczeniem • podpisuje odpowiednio fotografie na podstawie przeczytanych zdań • wypisuje podmioty z podanych zdań • uzupełnia diagram podmiotami wypisanymi
z podanych zdań • czytając tekst, zauważa, że nie we wszystkich zdaniach są podmioty • tworzy odpowiednie formy orzeczeń w czasie przeszłym od podanego bezokolicznika

• odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego

1.1 2.3


1

Podręcznik do gramatyki cz. 2, R: Budowa zdania

s. 19–21

104.

Określenia w zdaniu
zdanie rozwinięte i nierozwinięte, podmiot i orzeczenie, określenia podmiotu i określenia orzeczenia, praca z ilustracją

• dopisuje wyrazy wzbogacające zdanie
o dodatkowe informacje • wie, że w zdaniu oprócz podmiotu i orzeczenia występują określenia • rozwija zdania, dopisując na podstawie ilustracji określenia podmiotu i orzeczenia • uzupełnia tabelę podmiotami, orzeczeniami
i określeniami wypisanymi z podanych zdań

• rozwija zdania, dopisując określenia podmiotu
i orzeczenia odpowiadające na podane pytania

• odróżnia zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego • odróżnia określenia podmiotu od określeń orzeczenia • zapisuje pytania do określeń podmiotu
i określeń orzeczenia • rozwija samodzielnie zdania, dopisując określenia podmiotu i orzeczenia

• ustala, które z wyrazów wyróżnionych w zdaniach są podmiotami, a które określeniami

2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Wielkie problemy małych ludzi

s. 192–194

105.

Kiedy warto być odważnym?

• Astrid Lindgren, „Jonatan w Nangijali”
• Jarosław Iwaszkiewicz, „Do prawnuczki”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, narrator, adresat, nastrój wiersza, nastrój melancholijny, artykuł prasowy a tekst literacki, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, opis fantastycznej krainy, postać Jarosława Iwaszkiewicza

• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu, podejmując próbę właściwego intonowania
i przekazania opisanych w tekście uczuć • nazywa narratora opowiadania • opowiada o wydarzeniach przedstawionych
w tekście • podaje przykłady z życia codziennego, w których trzeba wykazać się odwagą • wymienia bohaterów literackich występujących w różnych utworach, którzy odznaczyli się odwagą i bohaterstwem • opisuje, jak wyobraża sobie krainę wspomnianą w tekście • wskazuje adresata wiersza • opowiada, co podmiot liryczny pragnie przekazać adresatowi wiersza • odszukuje w wierszu odpowiedź na podane pytanie

• określa nastrój wiersza, wybierając odpowiednie przymiotniki

• czyta głośno zaznaczone fragmenty tekstu, pamiętając o właściwej intonacji i starając się przekazać opisane w tekście uczucia • opisuje narratora tekstu • wyjaśnia, dlaczego Jonatan otrzymał swój przydomek • podaje różnice między tekstem publicystycznym a literackim • wyjaśnia pojęcia: melancholijny nastrój, artykuł prasowy • wie, kim był Jarosław Iwaszkiewicz


1.1 1.2 1.4 3.2 3.4

3.7

2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna s. 172–173 Słownik języka polskiego

106.

Święta wielkanocne w rodzinie Miziołków i w naszych rodzinach


• Joanna Olech, „Święta”

czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie o treści utworu, zwyczaje wielkanocne, opis stołu wielkanocnego, uzasadnianie własnego zdania, korzystanie ze słownika, korzystanie z różnych źródeł informacji, opis postaci, abstrakcyjne dzieła sztuki, praca z ilustracją

• opowiada o wielkanocnych zwyczajach w rodzinie Miziołków • odszukuje w słowniku języka polskiego znaczenie słowa „piroman” • wymienia co najmniej dwa świąteczne
i przedświąteczne zwyczaje • wymienia potrawy, które znajdują się na stole wielkanocnym • uzasadnia swoje zdanie na temat zwyczaju oblewania się wodą w świąteczny poniedziałek

• opisuje wygląd i zachowanie postaci przedstawionych na pocztówce wielkanocnej

• wymienia kilka świątecznych
i przedświątecznych zwyczajów • barwnie i szczegółowo opisuje wygląd stołu wielkanocnego • wie, jakie dzieła sztuki określa się jako abstrakcyjne • opowiada o dawnych ludowych zwyczajach wielkanocnych na podstawie informacji zawartych w „Ciekawostkach” i internecie


1.1 1.2 2.1

4.1

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Bohaterowie naszych lektur i szkolne rozterki
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi języka polskiego w zakresie podstawowym dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy V szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy VI szkoły podstawowej na podstawie programu nauczania dkw-4014-213/99 I podręcznika netz 3

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!” iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom