2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Pobierz 40.36 Kb.
Nazwa2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Data konwersji04.11.2012
Rozmiar40.36 Kb.
TypDokumentacja

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Tytuł pakietu: Opodatkowanie dochodów ze stosunku pracy za granicą przez Polaków

Grupa tematyczna: Podatki i opłaty

Autor pakietu: Czesław Woźniak/Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Data opracowania: 16/11/2005

Aktualizacja: PAG Uniconsult, Ewa Leszczyńska

Data: 20/02/2011 r.,


Spis treści


Spis treści 1

1. Wstęp 1

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? 1

3. Jakie są metody unikania podwójnego opodatkowania? 3

3.1. Na czym polega metoda wyłączenia z progresją? 3

3.2. Na czym polega proporcjonalne odliczenie? 4

4. Jakie są nowe zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą? 4

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 4

6. Literatura/ źródła informacji, wykaz aktów prawnych 51. Wstęp


W miarę rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych coraz powszechniejsze staje się uzyskiwanie przez Polaków dochodów ze źródeł przychodów położonych za granicą kraju. Osoby podejmujące pracę poza granicami Polski z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób będą rozliczać się z urzędem skarbowym, w którym kraju i w jakiej wysokości zapłacą podatek?

Te i inne kwestie zostaną szczegółowo omówione w niniejszym pakiecie informacyjnym.

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?


Każde państwo z reguły chce opodatkować wszystkie dochody osiągane przez osobę mającą na jego obszarze miejsce zamieszkania lub siedzibę, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, ale także dochody ze źródeł położonych na swoim obszarze, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby osiągającej dochody z tych źródeł. Takie podejście niejednokrotnie spowodowałoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu. Właśnie w celu wyeliminowania takich przypadków zostały zawarte pomiędzy państwami umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Polska zawarła takie umowy z ok. 84 państwami1. Umowy takie po ratyfikacji są ogłaszane w Dzienniku Ustaw i stają się częścią krajowego porządku prawnego i muszą być bezpośrednio stosowane. W każdym przypadku niezgodności przepisów podatkowych danego kraju z uregulowaniami wynikającymi z tych umów powoduje, że pierwszeństwo mają uregulowania wynikające z umowy.


Najbardziej powszechnym dochodem uzyskiwanym przez Polaków za granicą są dochody z pracy najemnej. Właściwe opodatkowanie tych dochodów dotyczy nie tylko bezpośrednio zatrudnionych, ale również pracodawców. Zasady opodatkowania ww. dochodów regulują właśnie umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu oraz przepisy wewnętrzne poszczególnych państw jak np. w Polsce ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych2. W przypadku dochodów uzyskiwanych przez Polaków za granicą z tytułu wykonywanej tam pracy nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki podatek i na jakich zasadach te osoby zapłacą w kraju. Zależy to przede wszystkim od tego, czy zarabiający za granicą zapłacił już tam podatek, czy też nie i jakie były tego powody. W świecie powszechnie jest respektowana zasada unikania podwójnego opodatkowania. W chwili obecnej Polska posiada takie umowy z większością krajów europejskich i szeregiem krajów pozaeuropejskich.


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie spowodowało zmian reguł opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Zasady postępowania w sprawach podatkowych w dalszym ciągu wynikają z dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Unia Europejska pozostawia poszczególnym państwom członkowskim swobodę kształtowania polityki podatkowej w zakresie podatków bezpośrednich, zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych.


Ze względu na pewne różnice występujące często w uregulowaniach z poszczególnymi krajami zainteresowane osoby muszą koniecznie zapoznać się z postanowieniami umowy zawartej z danym krajem. To czy podatek płaci się w kraju zamieszkania, czy też w kraju, w którym czasowo się przebywa, zależy na ogół od okresu przebywania za granicą i od tego, kto wypłaca wynagrodzenie. W praktyce podejmowanie pracy za granicą może zachodzić:

  • poprzez skierowanie do pracy za granicą przez pracodawcę polskiego; wówczas obowiązki związane z właściwym opodatkowaniem dochodu ciążą na płatniku tj. zakładzie pracy delegującym pracownika,

  • zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy zagranicznego lub za pośrednictwem instytucji pośredniczącej.


W pierwszym przypadku obowiązek podatkowy należy rozpatrywać w zależności od tego czy z państwem tym, w którym jest wykonywana praca została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów.

Zgodnie z umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jeśli wynagrodzenie będzie wypłacane przez zakład3 w rozumieniu umowy, utrzymywany w tym państwie przez polski podmiot gospodarczy zatrudniający pracownika, podlegać będzie opodatkowaniu w tym państwie bez względu na okres pobytu pracownika.

Jeżeli natomiast w drugim państwie działalność polskiego podmiotu gospodarczego jest prowadzona bez utrzymywania tam zakładu, wynagrodzenia za pracę w tym państwie są wolne od podatku w tym państwie, jeżeli pobyt pracownika nie przekracza określonego w umowie czasu – z reguły jest to okres 183 dni w roku kalendarzowym. W przypadkach, gdy wynagrodzenie pracownika skierowanego do pracy w państwie, z którym obowiązuje umowa jest wolne od podatku w tym państwie, tj. jeśli zakład kierujący nie utrzymuje tam zakładu lub jest zatrudniony przy robotach budowlanych i montażowych nie będących zakładem i pracownik przebywa w tym państwie krócej niż okres określony w umowie – zakład delegujący pracownika za granicę jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów pracowników za pracę wykonywana za granicą.

We wszystkich wątpliwych przypadkach tzn., gdy z góry nie można ustalić czy działalność za granicą nie będzie stanowić zakładu lub czy pracownik będzie przebywał przez okres krótszy lub dłuższy niż 183 dni, płatnik ze względów praktycznych powinien pobierać zaliczki, a w sytuacji gdyby zaistniał obowiązek podatkowy za granicą (np. pracownik przekroczył 183 dni) płatnik taki mógłby wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku pobranego od tego pracownika.

W drugim przypadku tzn., gdy osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są zatrudnione za granicą przez miejscowych pracodawców (zarówno w państwach, z którymi zawarto umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, jak również, z którymi nie zawarto takich umów), podlegają opodatkowaniu od dochodów za pracę według przepisów państwa, w którym są zatrudnione. Osoby te powinny przed powrotem do kraju uzyskać od zagranicznych pracodawców zaświadczenie stwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, okres zatrudnienia i kwotę pobranego podatku. Dane te będą konieczne do obliczenia podatku w przypadku uzyskiwania przez tą osobę innych dochodów w Polsce. Zaświadczenie takie może się również okazać konieczne w przypadku wszczęcia postępowania przez urząd skarbowy, co do źródeł pochodzenia pieniędzy w przypadku poniesienia większych wydatków.


Podsumowując, aby wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie było opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie, muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:

  • odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej, niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym),

  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie,

  • wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania.

3. Jakie są metody unikania podwójnego opodatkowania?


W przypadku, gdy osoba mającą miejsce zamieszkania w Polsce, czyli podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce4, uzyskuje przychody z tytułu pracy najemnej wykonanej za granicą, które są również opodatkowane w drugim państwie, podwójnemu opodatkowaniu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania. Rodzaj metody określony jest w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją,

  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

3.1. Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?


Metoda wyłączenia z progresją ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik będący polskim rezydentem uzyskał dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, a umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem, w którym uzyskiwał dochody przewiduje zwolnienie tych dochodów w Polsce.

Metoda ta zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zasady obliczenia podatku wg tej metody określa art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, między innymi z: Albanią, Austrią), Cyprem, Chorwacją, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Irlandią Północną, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Wielką Brytanią i Włochami oraz z krajami pozaeuropejskimi takimi jak: Chinami, Indonezją, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, RPA i Tunezją. Zgodnie z zamierzeniami rządu, metoda wyłączenia z progresją ma obowiązywać w umowach ze wszystkimi krajami Wspólnoty oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przy zastosowaniu tej metody podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:

  • osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej,

  • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.3.2. Na czym polega proporcjonalne odliczenie?


Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, a od należnego podatku można odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Zasady obliczenia podatku wg tej metody określa art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Metodę tą przewiduje się między innymi w umowach zawartych z następującymi państwami:

Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją, USA i Australią.

Przy zastosowaniu tej metody obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granica istnieje zawsze, bez względu na to czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.


4. Jakie są nowe zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą?


Niejednokrotnie, mimo takich samych dochodów, osoby stosujące metodę proporcjonalnego odliczenia musiały uiścić wyższy podatek niż ci, którzy stosowali drugą, korzystniejszą metodę tzn. wyłączenia z progresją. W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało ustawę5, której celem jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Powyższa ustawa, obowiązująca od dnia 6 sierpnia 2008 r., zmieniła ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie art. 27g, według którego osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, rozliczająca dochody uzyskane za granicą na zasadzie proporcjonalnego odliczenia, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym wg metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego wg metody wyłączenia z progresją.

5. Podsumowanie i wnioski końcowe


Według danych podanych przez GUS (źródła statystyczne i pozastatystyczne), w końcu 2006 r. poza granicami Polski – na emigracji czasowej – przebywało ok. 1 950 tys. mieszkańców naszego kraju. W większości osoby te podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i w związku z tym muszą pamiętać o obowiązku złożenia zeznania podatkowego w Polsce. Obowiązek złożenia takiego zeznania nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązuje umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie uzyska ona w Polsce w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej, (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). W każdym innym przypadku osiągnięcia dochodów z zagranicy na osobie zamieszkałej w Polsce ciąży obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym.


PARP pragnie dołożyć wszelkich starań, aby zamieszczane w serwisie informacje w jak największym stopniu spełniały Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania interesujących Państwa zagadnień, jak również opinii dotyczących dostępnych na stronie materiałów pod adres opinieksu@parp.gov.pl , co pozwoli nam poznać Państwa sugestie i na bieżąco modyfikować zawartość serwisu. Zachęcamy także KONSULTANTÓW KSU do wypełnienia ankiety o nazwie „Ocena przydatności pakietów/produktów”, dostępnej po zalogowaniu się do strefy wewnętrznej serwisu, w module „Ankiety”.

6. Literatura/ źródła informacji, wykaz aktów prawnych


- „Praca za granicą – nowe zasady opodatkowania”, Informator dla podatników dostępny na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=1943&wysw=2&sub=sub1

- „Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych”, broszura Izby Skarbowej w Warszawie,www.is.waw.pl, stan prawny na 31.12.2010 r.

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894)1 Teksty wszystkich umów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl/

2 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)


3 Zakładem w rozumieniu umów jest stała placówka utrzymywana w celu prowadzenia działalności, z wyjątkiem placówek utrzymywanych dla prowadzenia działalności informacyjnej lub reklamowej bądź dokonywania zakupów dla przedsiębiorstwa zagranicznego. Zakładem będzie zatem oddział, przedstawicielstwo, zakład usługowy itp. Umowy w sposób szczegółowy regulują pojęcie zakładu w przypadku działalności budowlanej lub montażowej. Działalność taka będzie zakładem, jeśli budowa lub montaż trwają dłużej niż określony okres w umowie. Przykładowo w umowie z Austrią wynosi on 2 lata, według umów z Holandią, Norwegią i USA – 18 miesięcy, z Grecją – 9 miesięcy, a jeżeli budowa lub montaż są prowadzone w celu wydobywania bogactw naturalnych – 3 miesiące, w pozostałych państwach europejskich najczęściej okres ten wynosi 12 miesięcy.


4 Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oznacza podleganie obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

5 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894).


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconUstawy z dnia 27 kwietnia 2012 r o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconUnikanie podwójnego opodatkowania

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconUstawy z dnia 10 czerwca 2011 r o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconCwb rzeszów Tytuł pakietu: Metody unikania podwójnego opodatkowania

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconPojęcie I przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania w sensie prawnym I ekonomicznym

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconUmowy dwustronne w ramach programu llp erasmus

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconB) ratyfikuje I wypowiada umowy międzynarodowe (o czym zawiadamia Sejm I Senat, a przed ratyfikowaniem może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie ich zgodności z Konstytucją)

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconBilans- określonego rodzaju dwustronne zestawienie rachunkowe, w którym 2 przeciwległe strony równoważą się

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? icon1. Czym jest koncepcja marketingowa? Na czym polega jej użyteczność dla zarządzania przedsiębiorstwem? Na czym polegają generalne korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorstwo z wdrożenia koncepcji marketingowej – zarówno w odniesieniu do wyników funkcjonowania jak I inne?

2. Czym są dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? iconBlok budowlano-mieszkaniowy. Odpowiedzialność z umowy developerskiej I spółdzielczej umowy o budowę lokalu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom