Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna
Pobierz 177.41 Kb.
NazwaSzkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna
strona2/6
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar177.41 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6
E.Stodolska


Program do pracy z uczniem klasy I ujawniającym trudności w nauce


r.szk. 2006/2007

Wprowadzenie


W praktyce szkolnej spotykamy się nie tylko z uczniami, którzy bez problemów przyswajają wiedzę i umiejętności. Każdy wnikliwy nauczyciel bardzo szybko dostrzeże dziecko z trudnościami , osiągające słabe wyniki w nauce lub wręcz nie radzące sobie z nauką.

Jeżeli w klasie I dostrzeżemy takie dziecko, jesteśmy na dobrej drodze, by je wesprzeć, zbudować działania, które wspomogą je i pozwolą osiągnąć pierwsze sukcesy i uniknąć rozczarowań.

W zespole, który prowadzę od roku, dostrzegłam grupkę dzieci o różnych problemach z nauką i to dla nich skonstruowałam program pomocowy.

Zbudowanie zestawu konkretnych działań poprzedziłam wnikliwą analizą opinii lub orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak czy też wszelkich orzeczeń lekarskich. Przeprowadziłam rozmowy/wywiady z rodzicami ucznia.

Założyłam uczniom słabym w nauce arkusze obserwacji , według własnego pomysłu, w których na bieżąco zapisywałam informacje o postępach w nauce ucznia lub ich braku.

Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami, szkolnym pedagogiem, i psychologiem w celu bieżącego informowania o osiągnięciach ucznia lub ich braku zapisywanymi w arkuszu obserwacji.


Za najważniejsze cele programu uznałam:

 • Motywowanie ucznia do pracy w oparciu o jego możliwości za pomocą ocen pozytywnych,

 • Rozbudzanie zaciekawień i zainteresowań uczniów,

 • Kształcenie sprawności manualnej ręki,

 • Kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

 • Kształcenie koordynacji wzrokowo – słuchowej,

 • Kształcenie sprawności poprawnej wymowy,

 • Kształcenie sprawności pisania,

 • Kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem, dokonywania obliczeń,

 • Kształtowanie komunikacji interpersonalnej.


Zadania ogólne nauczyciela do pracy i obserwacji ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 • Diagnoza deficytów po pierwszym semestrze za pomocą np. testu

 • Bieżąca obserwacja dzieci,

 • Motywowanie ucznia do pracy w oparciu o jego możliwości za pomocą ocen pozytywnych, pochwał, nagród za jego wysiłek, jaki wkłada biorąc aktywny udział w lekcji, np. mogą to być pochwały słowne na koniec lekcji, albo ocena za aktywność,

 • Stosowanie metod aktywizujących i korzystanie z niekonwencjonalnych pomocy

dydaktycznych nastawionych na kształcenie aktywnego myślenia i umiejętności,

 • Różnicowanie prac domowych na zadania obowiązkowe (łatwiejsze) i dodatkowe,

 • Indywidualizowanie nauczania,

 • Maksymalnie zredukować sytuacje stresowe,

 • Praca powinna więc być wielopoziomowa – należy zacząć ją nawet od minimum „okrojonego” z wiadomości i umiejętności podstawowych, które należy poszerzać systematycznie aż uczeń osiągnie poziom podstawowy, a za nim kolejne.

 • Ocena ucznia powinna być jawna i uzasadnionaZadania szczegółowe nauczyciela w pracy z uczniem słabym
 • Systematyczne sprawdzanie prac domowych


 • Systematyczne przeprowadzanie testów, sprawdzianów

 • Konstruowanie testów zawierających zadania łatwiejsze i trudniejsze.

 • Zwiększenie ilości ćwiczeń utrwalających wiadomości i umiejętności na lekcji.

 • Systematyczne weryfikowanie osiągnięć ucznia i postępów w nauce lub ich braku,

 • Założenie autorskich kart obserwacji ucznia,

 • Prowadzenie karty obserwacji ucznia, gdzie są zapisywane wyniki jego pracy,

 • Bieżące redukowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności,

 • Rytmicznie oceniać wszelkie prace ucznia,

 • Niektóre ćwiczenia przeprowadzać w formie gier i zabaw językowych,

 • Dawać większą ilość czasu na wykonywanie poszczególnych zadań,

 • Wprowadzać ucznia w tematykę kolejnej lekcji poprzez wcześniejsze zapoznanie go z częścią materiału, np. zadanie domowe – zapoznanie się z obudową teoretyczna danego zagadnienia czy też wyszukanie informacji na dany temat,

 • Koncentrowanie uwagi na kształcenie sprawności manualnej ręki, dopasowywanie ćwiczeń doskonalących tę sprawność, kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształcenie koordynacji wzrokowo – słuchowej,

 • Kształcenie sprawności poprawnej wymowy, kształcenie sprawności pisania, zwiększenie częstotliwości zapisu krótszych form wypowiedzi,

 • Kształcenie sprawności dokonywania obliczeń, również stosowanie zasady stopniowania trudności.

 • Kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem, stopniowanie trudności czytanych tekstów,

 • Nauka komunikacji interpersonalnej na miarę możliwości ucznia słabego.


Przykładowe zajęcia usprawniające dziecko:

Zajęcia manualne:

 • Rozluźnienie napięcia mięśniowego

 • rysowanie form kolistych

 • rysowanie form falistych

 • rysowanie dużych konturów rysunków


Ćwiczenia graficzne:

 • Kreślenie form kolistych

 • Kreślenie prostych linii

 • Łączenie wyznaczonych punktów

 • Malowanie kredkami konturów rysunków


Czytanie i pisanie :

 • Utrwalanie znajomości liter, różnicowanie samogłosek i spółgłosek,sylab,

 • Dobieranka obrazkowo-literowa

 • Dobieranka literowo-obrazkowa


Czytanie zdań i dłuższych tekstów:

 • Czytanie i pisanie pojedynczych zdań

 • Układanie zdań z pojedynczych wyrazów według wzoru

 • Uzupełnianie niedokończonych zdań ilustracją i napisem1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14. im. Adama Mickiewicza w Opolu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconPubliczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu marzec kwiecień 2012

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconSzkoła Podstawowa Nr 2 w lubsku Im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconTwórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconUniwersytet im. Adama mickiewicza

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku Innowacja dydaktyczna iconBiografia Adama Mickiewicza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom