Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012
Pobierz 92.57 Kb.
NazwaWojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar92.57 Kb.
TypDokumentacja
Wojewódzki Konkurs Historyczny

Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012

E
Kod

ucznia
tap
rejonowy
Instrukcja dla ucznia

 1. Arkusz liczy 7 stron i zawiera 18 zadań.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

 1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

 2. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.

 3. Odpowiedzi zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.

 4. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

 5. Na rozwiązanie całego testu masz 90 minut.Powodzenia 1. Korzystając z ramki wybierz i dopasuj do wybranych bogów greckich ich atrybuty, funkcje oraz rzymskich odpowiedników. (0 - 3 p.)


Atrybuty: łuk i strzały, młot i kowadło, włócznia i hełm, skrzydlate sandały, trójząb, piorun, berło i klucze

Funkcje: bóg handlu, władca Olimpu – król bogów i ludzi, bogini miłości, władca morza, bogini mądrości, bóg ognia, bogini łowów

Bogowie rzymscy: Neptun, Minerwa, Wulkan, Diana, Merkury, Jowisz, Pluton
Bóg grecki

Atrybuty

Funkcje

Bogowie rzymscy

Posejdon


Zeus


Atena


Hermes


Artemida


Hefajstos

 1. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia. (0-5p.)


(Cesarz Henryk) rozpościera wojska wokół grodu Głogowa, mieszkańców niespodziewanie opasuje wałami oblężniczymi i zamyka jakoby w jakiejś tłoczni; wymusza zakładników, wyznacza dzień poddania. Tymczasem oblężeni z żalem przedstawiają Bolesławowi swój ucisk (zapewniając), że dali zakładników nie tyle w zamiarze poddania się, ile dla uzyskania zwłoki. Na to Bolesław im odpisuje: „(…) Raczej więc utrącić zakładników niż wolność! Wszak pożyteczniej jest nie szczędząc życia kilku ludzi niż z powodu małodusznego niedołęstwa wystawić wielu na niedołęstwo”.

To polecenie dodaje Głogowianom otuchy. Zbierając siły, jedni obwarowują gród, drudzy naprawiają wyłomy. (…) Cesarz spowija miasto hałaśliwym zamieszaniem, okala łoskotem ciężkich miotaczy, usiłuje zasypać chmurą strzał, obrzuca gradem kamieni, błyska piorunowym ogniem wyrzucanym z machin. (…) Ponieważ ojcowie, nie bacząc na synów, stawiają zacięty opór, więc pacholęta ich – to się ich przywiązuje do machin i wystawia na (uderzenia) kamieni i ojcowskie strzały, to znów straszy w obliczu ojców wszelkiego rodzaju mękami. Lecz daremnie! Trwa bowiem postanowienie ojców, powzięte z niezachwianą mocą, że lepiej, aby rodzice stracili potomstwo, niż żeby obywateli pozbawiono ojczyzny.


Źródło: Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przekł. i opr. B. Kürbis, Ossolineum, 1992, s. 138 - 139


 1. Podaj nazwę grodu obleganego przez wojska cesarskie.

…………………………………………………………………………………………..

 1. Podaj rok, w którym nastąpiło wspomniane wydarzenie.

…………………………………………………………………………………………..

 1. Podaj przydomek Bolesława, księcia Polski, wymienionego w tekście źródłowym.

…………………………………………………………………………………………..

 1. Podaj nazwę kraju, w którym rządził Cesarz Henryk.

…………………………………………………………………………………………..

 1. Wymień postanowienie końcowe ojców obleganego grodu.


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


 1. Podaj imiona i przydomki władców Polski, za panowania których, miały miejsce wymienione wydarzenia. (0-6p.)

 1. Bitwa pod Cedynią - …………………………………………………………………….

 2. Założenie Akademii Krakowskiej - ……………………………………………………..

 3. Unia lubelska - ………………………………………………………………………….

 4. Zjazd gnieźnieński - …………………………………………………………………….

 5. Odsiecz Wiednia - ………………………………………………………………………

 6. Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej -……………………………………………..
 1. Rozstrzygnij, które zdanie jest fałszywe, a które prawdziwe. Obok tego zdania napisz słowo fałsz lub prawda.(0-3p.)
Zdania

fałsz/prawda

1.

W 1672 roku armia turecka pod dowództwem Mehmeda IV zdobyła twierdzę w Kamieńcu Podolskim.
2.

W 1682 roku armia turecka pod dowództwem Kara Mustafy wkroczyła do Austrii.
3.

W 1673 roku armia polska pod dowództwem Jana Sobieskiego zdobyła Chocim.
 1. Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy formacji wojskowych występujących w Polsce między X a XVIII wiekiem. (0-4p.)
Formacja wojskowa

Nazwa

1.Uzbrojona w szablę, strzelbę (rusznicę) oraz włócznię, posiadała również topory. Miała jednolite umundurowanie i powoływana była z dóbr królewskich.
2.Uzbrojona w miecz i włócznię, posiadała szyszak, kolczugę i tarczę. Pełniła obowiązki przybocznej gwardii księcia i broniła najważniejszych grodów.
3.Uzbrojona w szablę i kopię, posiadała napierśniki, napleczniki i naramienniki, ręce ochraniały karwasze. Na wyposażeniu miała także szyszaki, koncerze, pistolety i skrzydła.
4.Uzbrojona w miecz i włócznię, wyposażona w kolczugę, tunikę, tarczę i hełm. Posiadała specjalny status społeczny. Za służbę otrzymywała ziemię. 1. Spośród wybitnych postaci historycznych wybierz króla i kronikarza. Właściwą odpowiedź podkreśl. (0-2p.)
 1. Król

 • Zbigniew Oleśnicki

 • Józef Maksymilian Ossoliński

 • Jan Olbracht

 • Michał Kazimierz Ogiński
 1. Kronikarz

 • Stanisław Koniecpolski

 • Andrzej Leszczyński

 • Zygmunt Krasiński

 • Jan Długosz
 1. W którym roku Podlasie zostało przyłączone do Polski? Właściwą odpowiedź podkreśl.(0-1p.)
 1. 1566 r.

 2. 1520 r.

 3. 1569 r.

 4. 1596 r.
 1. Kto był pierwszym wojewodą podlaskim? Właściwą odpowiedź podkreśl.(0-1p.)
 1. Iwan Semenowicz Sapieha

 2. Iwan Bohdanowicz Sapieha

 3. Jan Zbigniew Ossoliński

 4. Józef Salezy Ossoliński
 1. Zapisz imię i przydomek króla Polski, który utworzył województwo podlaskie.

(0-1p.)

…………………………………………………………………………………………...

 1. Na podstawie przedstawionych obrazów i własnej wiedzy odpowiedz na pytania.(0-6p.)


Obraz 1 Obraz 2 Obraz 3 Obraz 4Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl


 1. Jak nazywali się królowie (królowa) Polski z dynastii Jagiellonów przedstawieni na obrazach? Skorzystaj z tabeli poniżej.

Kazimierz IV Jagiellończyk, Anna Jagiellonka, Jadwiga, Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Władysław II Jagiełło, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August, Władysław Łokietek, Władysław III Warneńczyk.


Obraz 1……………………………………………………………………………………...

Obraz 2……………………………………………………………………………………...

Obraz 3……………………………………………………………………………………...

Obraz 4……………………………………………………………………………………...


 1. Kto był pierwszym, a kto ostatnim przedstawicielem rodu Jagiellonów?

Pierwszy przedstawiciel rodu: ………………………………………………………….

Ostatni przedstawiciel rodu:……………………………………………………………..


 1. Uzupełnij tabelę. Wpisz przy twórcy dziedzinę jego działalności. Skorzystaj z tabeli poniżej.(0-4p.)

opera, muzyka, malarstwo, architektura, rzeźba, fizyka, filozofia, astronomia.
Twórca

Dziedzina działalności

Jan Vermeer van Delft
Georg Friedrich Haendel
Izaak Newton
Jan Sebastian Bach
Giovanni Bernini
Wolfgang Amadeusz Mozart
Claudio Monteverdi
Peter Paul Rubens
Galileusz


 1. Kto jest twórcą polskiego hymnu narodowego? Właściwą osobę podkreśl.(0-1p.)

 • Józef Piłsudski

 • Józef Zajączek

 • Józef Wybicki

 • Józef Poniatowski
 1. Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.(0-4p.)
Źródło: S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 2002, s. 105


 1. Zapisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego.

…………………………………………………………

 1. Podkreśl poprawne zakończenie zdania:


Księstwo Warszawskie zostało utworzone z


 • II i III zaboru pruskiego

 • I i III zaboru austriackiego

 • II i III zaboru rosyjskiego

 • I i III zaboru pruskiego
 1. Obwód białostocki składał się z pruskich powiatów: białostockiego, bielskiego, drohiczyńskiego, dąbrowskiego, części biebrzańskiego i supraskiego. Mimo to został przyłączony do Rosji. Kto o tym zdecydował? Właściwą odpowiedź podkreśl.

 • Aleksander I

 • Jan Henryk Dąbrowski

 • Wilhelm Fryderyk III

 • Napoleon Bonaparte
 1. W którym roku do Księstwa Warszawskiego przyłączono wskazane strzałką ziemie?

Podkreśl właściwą datę.

 • 1805 rok

 • 1812 rok

 • 1809 rok

 • 1815 rok
 1. Na podstawie przedstawionej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

(0-7p.)Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl


 1. Ilustracja przedstawia scenę z powstania styczniowego. Zapisz datę rozpoczęcia powstania (dzień, miesiąc, rok).

…………………………………………………………………………………………………

 1. Ilustracja nosi tytuł „Branka”. Wyjaśnij pojęcie „branka”.

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

 1. Powstańcy prowadzili walkę w małych oddziałach i atakowali z zaskoczenia.

Jak nazywano taki sposób prowadzenia walk? Zapisz właściwą nazwę.

.......................................................................................................................................................

 1. Podkreśl właściwą odpowiedź. Nadanie ziemi chłopom na własność związane jest

z pojęciem.

 • Prywatyzacja

 • Uwłaszczenie chłopów

 • Rugi

 • Rusyfikacja

 1. Podkreśl właściwą odpowiedź. Ostatnim dyktatorem powstania styczniowego był:

 • Józef Sowiński

 • Romuald Traugutt

 • Piotr Wysocki

 • Ludwik Mierosławski
 1. Wskaż pierwszą demokratyczną konstytucję na świecie. Właściwą odpowiedź podkreśl.(0-1p.)

 • Konstytucja Francji

 • Konstytucja Polski

 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych

 • Konstytucja Belgii
 1. W jakim państwie uchwalono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela? Właściwą odpowiedź podkreśl.(0-1p.)

 • Stany Zjednoczone

 • Polska

 • Francja

 • Anglia

 1. Z wymienionych w tabeli powstań wskaż chronologicznie pierwsze i ostatnie. Zaznacz pierwsze powstanie literą „A”, ostatnie literą „B”.(0-2p.)
Powstanie krakowskie
Powstanie Chmielnickiego
Powstanie kościuszkowskie
Powstanie styczniowe
Powstanie listopadowe 1. Rysunki przedstawiają style architektoniczne. Przyporządkuj im właściwe nazwy. Wybierz je spośród podanych w tabeli.(0-3p.)
styl romański, styl gotycki, styl klasyczny, styl barokowy, styl renesansowy


A………………………………………………………….

Źródło: A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1968, s. 47B………………………………………………… C ……………………………………

Źródło: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1981, s. 90, 105


……………………………………………………………………………………………….......

Podpis osoby sprawdzającej

……………………………………………………………………………………………….......

Podpis osoby sprawdzającej


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewódzki konkurs historyczny eliminacje wojewódzkie dla szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewódzki konkurs historyczny eliminacje rejonowe dla szkół podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconKonkurs Historyczny dla uczniów Szkół Podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconKonkurs historyczny dla uczniów szkóŁ podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconKonkurs przedmiotowy z informatyki dla uczniów szkóŁ podstawowych etap rejonowy 2011/2012

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconKonkurs humanistyczny dla uczniów szkóŁ podstawowych etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewodzki konkurs z plastyki eliminacje szkolne dla uczniów szkóŁ podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewodzki konkurs z plastyki eliminacje szkolne dla uczniów szkóŁ podstawowych

Wojewódzki Konkurs Historyczny Dla uczniów Szkół Podstawowych 2011/2012 iconWojewódzki konkurs z plastyki eliminacje rejonowe dla uczniów szkóŁ podstawowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom