Religia str
Pobierz 1.38 Mb.
NazwaReligia str
strona5/28
Data konwersji06.11.2012
Rozmiar1.38 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

PRZYKŁADY RECENZJI PRAC PISEMNYCH
NIEDOSTATECZNY

Uczeń nie zna materiału rzeczowego, czego efektem są: zbytnia ogólnikowość, niewyczerpanie tematu i odbieganie od niego. Pracę cechuje chaos kompozycyjny (powtarzanie myśli, przeplatanie zagadnień), brak przemyślanej koncepcji oraz niezgodność z poleceniem (tematem). Forma wypowiedzi pisemnej nie odpowiada wymogom … (podać nazwę zakładanej formy wypowiedzi).

Jakość pracy znacznie obniża się przez liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne oraz nieporadność językową autora, który nie zna zasad budowy zdań oraz tworzenia i odmiany wyrazów, co powoduje niezrozumiałość znacznych partii wypracowania. Ubogi zasób słownictwa jest przyczyną licznych powtórzeń wyrazowych i rażących błędów stylistycznych.

Niestaranne pismo i liczne skreślenia wpływają negatywnie na ogólne wrażenie estetyczne.

DOPUSZCZAJĄCY

Uczeń nie zna dostatecznie materiału merytorycznego, przez co praca staje się zbyt powierzchowna, schematyczna i mało związana z poleceniem nauczyciela. Uczeń nie potrafi w dostateczny sposób uzasadnić swojego zdania oraz uogólniać pojawiających się problemów.

Forma wypowiedzi określona w poleceniu nie zgadza się w 50% z zastosowaną przez ucznia. Wynika to z niepełnej znajomości tej formy wypowiedzi i jej cech charakterystycznych. Dodatkowo przyczynia się to do powstania chaosu kompozycyjnego.

Praca mimo ubogiego zasobu leksykalnego oraz dużej liczby błędów stylistycznych, składniowych, słowotwórczych i fleksyjnych jest zrozumiała i komunikatywna. Na ogólny brak estetyki wpływają skreślenia, brak akapitów oraz nieumiejętność rozplanowania całości na stronie.

Zaleca się uczniowi przypomnienie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.


DOSTATECZNY

Uczeń zna zagadnienia problemowe, ale ich opracowanie jest niepełne i pobieżne. Kompozycja pracy jest dopasowana do wymogów formy, ale uczeń chaotycznie wyraża własne przemyślenia, słabo argumentuje i zbyt ogólnikowo wyciąga wnioski.

W pracy nie ma błędów słowotwórczych i fleksyjnych, ale pojawiają się składniowe i stylistyczne.

Uczeń w miarę dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, ale nie wykorzystuje ich konsekwentnie.

Słownictwo wykorzystane w pracy wystarcza do wyrażania planowanego sensu, ale jest zbyt ubogie, aby urozmaicić wypowiedź. Uczeń stosuje akapity, zaznaczając trójdzielną kompozycję wypracowania, ale nie wykorzystuje ich do wprowadzenia każdej kolejnej nowej myśli.

Charakter pisma niezbyt staranny.


DOBRY

Uczeń dobrze zna materiał rzeczowy i właściwie go wykorzystuje, dzięki czemu praca w całości jest zgodna z wymaganiami nauczyciela i tematem.

Forma wypowiedzi wykorzystana w pracy jest poprawna kompozycyjnie, stylowo i graficznie, co ujawnia znajomość jej wyznaczników. Uczeń stara się zachować logikę wywodu i spójność, stosując odpowiednie zwroty i wyrażenia. Pojawiają się nieliczne błędy składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne.

Pracę cechują właściwe rozplanowanie na stronie i estetyka

BARDZO DOBRY

Uczeń bardzo dobrze zna i rozumie materiał rzeczowy i w całości go wykorzystuje. Właściwie wnioskuje, uogólnia oraz poprawnie dobiera przykłady. Forma wypowiedzi w całości zgodna jest z wyznacznikami.

Praca posiada wyraźną, spójną i przemyślaną kompozycję zaznaczoną poprzez właściwe słownictwo spajające tekst, odpowiednią liczbę akapitów oraz logicznie uzasadnione: wstęp i zakończenie z samodzielnie i trafnie sformułowanymi wnioskami.

Uczeń nie odbiega od tematu, świadomie dobiera odpowiednie, bogate słownictwo i posługuje się jasnym, komunikatywnym stylem. W zasadzie nie popełnia błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, pisze czysto, wyraźnie i bez przekreśleń.

CELUJĄCY

Bezbłędna forma wypowiedzi pisemnej i maksymalne wykorzystanie materiału rzeczowego.

Własne przemyślane, logiczne i spójne wnioski. Oryginalność przemyśleń i podejścia do problemu. Kompozycja jasna, przejrzysta i planowa. Zakres swobodnie stosowanych pojęć i terminów przekraczający program nauczania. Bogate, zróżnicowane słownictwo. Bezbłędne: składnia, styl, ortografia, interpunkcja.

UWAGI KOŃCOWE


 • Nauczyciel zaznajamia uczniów z PSO na początku roku szkolnego i II semestru oraz na bieżąco udostępnia ten dokument uczniom i rodzicom w klasopracowni języka polskiego (gazetka ścienna).

 • Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze (z naciskiem na semestr II).

 • Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych

 • Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje poinformowany o wynikach.

 • Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), uzasadnić wystawioną ocenę.

 • Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.

 • Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.

 • Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną.

 • Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z WSO.

 • Końcoworoczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z WSO.

 • Oceny cyfrowe (cząstkowe) mogą być uzupełniane przez znaki „+” i „–” (w celu stopniowania jakości pracy ucznia).

 • Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.).

 • Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych pisać flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela).

 • W zeszycie przedmiotowym uczniowie mają obowiązek zapisywania numerów lekcji i dat na marginesie.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach: 5a, 5b

Nauczyciel uczący: Katarzyna Wyka

Podręcznik: ”Project 1”.


Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- Rozumie tylko niektóre polecenia nauczyciela;
- Potrafi zrozumieć tylko krótkie dialogi i teksty wypowiedziane bardzo prostym językiem popartym gestem lub ilustracją. Potrzebuje wielokrotnego powtórzenia tekstu;
- Próbuje mówić, używa przy tym pojedynczych wyrazów;
- Ma duże problemy z rozumieniem ogólnego sensu nawet krótkich i prostych tekstów pisanych
- Rozumie tylko bardzo proste polecenia pisemne;
- Przepisuje gotowy tekst , ( popełnia liczne błędy w pisowni);
- Zalicza testy na 2;
- Ma wiele nie odrobionych prac domowych;
- Często przychodzi na lekcje nie przygotowany;


Ocena dostateczna:

Uczeń:

- Rozumie podstawowe polecenia nauczyciela;
- Potrafi zrozumieć dialogi i inne teksty wypowiedziane prostym językiem. Umie w nim znaleźć ograniczona liczbę potrzebnych informacji; może jednak potrzebować powtórzenia tekstu;
- Potrafi ułożyć pojedyncze zdania na znane mu tematy związane z jego osoba i jego najbliższym otoczeniem;
- Rozumie ogólny sens krótkiego i prostego tekstu pisanego, potrafi z pomocą nauczyciela lub ilustracji wyodrębnić z tekstu potrzebne informacje;
- Rozumie proste polecenia pisemne;
- Potrafi przepisać gotowy tekst, ( popełnia błędy w pisowni);
- Zalicza testy na 3;
- Stara się odrabiać prace domowe;
- Stara się być zawsze przygotowany do lekcji ( podręcznik, zeszyt itp. )


Ocena dobra:

Uczeń:

- Rozumie polecenia nauczyciela;
- Potrafi zrozumieć komunikat ( dialogi, historyjki itp. ) i wybrać z niego potrzebne informacje. Może jednak potrzebować powtórzenia tekstu;
- Potrafi ułożyć kilka zdań na tematy związane z jego osobą i jego najbliższym otoczeniem;
- Rozumie ogólny sens krótkiego tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu; potrafi wyodrębnić z tekstu potrzebne informacje;
- Rozumie polecenia pisemne;
- Potrafi napisać pojedyncze zdania o sobie, o tym co robi każdego dnia, co lubi, a czego nie (popełnia błędy w pisowni);
- Prowadzi zeszyt starannie;
- Zalicza testy na 4;
- Odrabia prace domowe;
- Jest zawsze przygotowany do lekcji ( podręcznik, zeszyt itp. );

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

- Rozumie polecenia nauczyciela;
- Rozumie dialogi, historyjki itp. oraz wybrać z nich potrzebne informacje;
- Rozumie sens tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu; wyodrębnia z tekstu zadane informacje;
- Rozumie polecenia pisemne;
- Potrafi napisać kilka zdań o sobie, o tym co robi każdego dnia, co lubi, a czego nie, czym się interesuje

- Zna gramatykę przewidzianą programem dla klas IV;
- Prowadzi zeszyt bardzo starannie;
- Większość testów zalicza na 5
- Odrabia prace domowe;
- Jest zawsze przygotowany do lekcji ( podręcznik, zeszyt itp. );


Ocena celująca:

Uczeń:
- Rozumie polecenia nauczyciela;
- Potrafi zrozumieć dialogi, historyjki itp. oraz wybrać z nich potrzebne informacje;
- Potrafi układać teksty na tematy związane z jego osoba i najbliższym otoczeniem;
- Rozumie sens tekstu pisanego dostosowanego do jego poziomu i wyodrębnia z tekstu zadane informacje;
- Rozumie polecenia pisemne;
- Potrafi napisać kilka zdań o sobie, o tym co robi każdego dnia, co lubi, a czego nie, czym się interesuje etc.
- Prowadzi zeszyt bardzo starannie;
- Większość testów zalicza na 6
- Zawsze odrabia prace domowe;
- Jest zawsze przygotowany do lekcji ( podręcznik, zeszyt itp. );
- Wykonuje dodatkowe prace na lekcji lub dodatkowe prace domowe;
- Bierze udział w konkursach języka angielskiego;


Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 5a , 5b

Nauczyciel uczący: Katarzyna Wyka

Podręcznik: ”Project 2”.


Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

-potrafi przedstawić się, przywitać, opowiedzieć o sobie, zidentyfikować osoby,

nazwać przedmioty w klasie, podziękować, odpowiedzieć na zadane pytanie, zawrzeć znajomość, zbudować zdania z czasownikiem ”to be”, „have got”, opisać ubranie, liczyć do 30.

- zna odmianę czasownika „to be”, „have got”, nazwę kolorów, części ciała, dni tygodnia, owoce i warzywa.


Ocena dostateczna:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi pytać o ocenę, podawać kolejność, mówić o upodobaniach, określić datę swoich urodzin oraz inne daty, zamówić posiłek w barze szybkiej obsługi, określić położenie rzeczy, określić pogodę.

- zna liczebniki porządkowe od 1-30, czasownik „like”, zasady tworzenia liczby mnogiej, pytania: How much?, How many?, krótkie odpowiedzi na pytania: Do you like?, zwroty There is/ there are.

- słownictwo: nazwy miesięcy, nazwy posiłków, nazwy państw, części ciała i twarzy, przymiotniki określające pogodę.


Ocena dobra:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi opisać położenie rzeczy, dokonać zakupów w sklepie, określić kierunek, opisać wygląd zewnętrzny, opisać swoje umiejętności, zadać pytanie ogólne w czasie: Simple Present, krótkie odpowiedzi, zna czas Present Continuous.

- słownictwo: składniki kulinarne, czynności kucharskie, narodowość, przymiotniki opisujące wygląd, czasowniki.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi opisać swój dzień (wykonywane czynności), określić, co osoby robią w danej chwili, określić przynależność, pochodzenie, zdefiniować zawód, określić osobę przedstawić innych, wyrażenie odnoszące się do przyszłości- going to, opisać obowiązki, zakazy, opisać wygląd człowieka, zwierzęcia, opisać pomieszczenie, liczyć do150, napisać list nieformalny do przyjaciela.

- zna czas Simple Present, Present Continuous, Simple Past, konstrukcję- going to, tryb rozkazujący, przysłówki częstotliwości, przysłówki z-ly, stopniowanie przymiotnika, formę listu nieformalnego, potrafi wypowiedzieć się na dowolnie wskazany przez nauczyciela temat z zakresu materiału programowego.


Ocena celująca

Uczeń ( jw. oraz)

- posiada wiadomości dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, wymowa i akcent są prawidłowe.


Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach: 6a, 6b

Nauczyciel uczący: Katarzyna Wyka

Podręcznik: ”Project 3”


Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

- potrafi opisać osobę- wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, powiedzieć coś o sobie, przedstawić się, zawrzeć znajomość, opisać zwierzę, określić godzinę i pogodę, powiedzieć, kim chciałby być, co lubi, czego nie.

- zna liczebniki 1-50, odmianę czasownika „to be”, „have got”, konstrukcję: like +czasownik z końcówką -ing.

- słownictwo: przymiotniki określające wygląd, charakter, przysłówki, kraje i narodowości,

dyscypliny sportowe.

Ocena dostateczna:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi wydawać polecenia, wyrażać życzenia, podawać godzinę, wyrazić częstotliwość wykonywanych czynności, określić sytuację.

- zna tryb rozkazujący, czasownik „would like”, zaimki nieokreślone a/an, the, przyimki czasu, przysłówki częstotliwości, czasownik „want”, pytania ogólne z operatorem- czasy: Simple present, Present continuous i krótkie odpowiedzi, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ( much, many, a lot of, some any), konstrukcję there is /there are, zna zaimki osobowe i dzierżawcze.

- nazwy miesięcy, pory roku, liczebniki od 1-60, czasowniki.


Ocena dobra:

Uczeń (jw. oraz)

-potrafi wydać polecenie wykonania czynności w określony sposób, zwrócić się z prośbą o pomoc, wypowiedzieć się na temat swojego hobby i zainteresowań, rozmawiać o umiejętnościach, o zachowywaniu się zwierząt, wypowiedzieć się na temat regularnie wykonywanych czynności, zapytać o drogę i udzielić informacji. -zna czas Simple Present- pytania ogólne, krótkie odpowiedzi, przeczenia, budowę zdań w czasie Present Continuous, pozycję przysłówka w zdaniu, czasowniki: like, love, can, must, tryb rozkazujący let’s, nieregularne przysłówki, zna konstrukcję: going to.

- czynności regularne wykonywane codziennie, potrafi budować zdania pytające, przeczące i oznajmujące w trzech poznanych czasach, budować kilkuzdaniowe wypowiedzi dotyczące codziennego życia, zainteresowań.


Ocena bardzo dobra:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi budować zdania oznajmujące, pytająca i przeczące w pięciu czasach, potrafi je odróżniać w tekście, tłumaczyć krótkie zdania z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

- potrafi konstruować zdania w czasie Present Perfect, potrafi zainscenizować krótki dialog, lub wypowiedzieć się na dowolnie wybrany przez nauczyciela temat z zakresu materiału programowego: potrafi napisać paragraf o rodzinie, o bliższej lub dalszej przyszłości, recenzję filmową wg podanego planu.


Ocena celująca:

Uczeń (jw. oraz)

- potrafi prawidłowo użyć czasowników modalnych w zdaniach, budować zdania twierdzące, przeczące i pytające w pięciu czasach, używa charakterystycznych dla danego czasu słówek, buduje rozwinięte wypowiedzi ustne i pisemne na dowolne tematy dotyczące życia codziennego, wymowa i akcent prawidłowe.Steps in English 1

Kryteria oceny


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Powiązany:

Religia str iconA adres – str. 5 Ale to już było – str. 6 Aniołek – str. 7 Anioł I Diabeł – str. 8 Arahia – str. 9 B

Religia str iconCzasy porozbiorowe 3-^13-4 Zabór pruski (str. 3), austryacki (str. 14} I ro­syjski (str. 20). — Emigracya polska po r. 1705 I

Religia str iconA. Proszę wykonać pakiet zadań z ćwiczeń (Workbook. Horizons 2, autorzy: P. Radley, D. Simons, C. Campbell, M. Wieruszewska) Zad. 3, 4, 6 (str. 24-25), 8, 9, 12 (str. 26-27), tłumaczenie: zdania 1,2,4,5,6,7,10 str 27. B

Religia str iconKoncepcja władzy w starożytnym Egipcie. Religia I religijność Egipcjan. Religia Mezopotamii. Asyria w okresie nowego państwa. Kultura minojska. Wielka kolonizacja grecka. Ustrój społeczny I polityczny Sparty. Ewolucja ustroju politycznego Aten. Rozwój historiografii greckiej

Religia str iconModuł 5 bb3 materiał do sprawdzianu Ćwiczenia powtórkowe – sb str 74, wb str 42-43

Religia str iconModuł 3 bb3 materiał do sprawdzianu Ćwiczenia powtórkowe – sb str 46, wb str 26-27

Religia str iconPrzedmowa str. III-IV. Spis rzeczy str. V-VIII

Religia str iconJanusz Poniewierski Będziesz Biblię czytał nieustannie czytał …
«religią Księgi»: chrześcijaństwo jest «religią słowa Bożego», nie «słowa spisanego I milczącego, ale Słowa Wcielonego I żywego»”...

Religia str iconWie lange? Wann? str. 8–10 ćw. 3-6 Rollenspiel str. 10 ćw. 5-8

Religia str iconLyons rozdz. 2 (Struktura języka), str. 65-117, rozdz. 4 str. 159-165, 174-177

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom