Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej




Pobierz 179.69 Kb.
NazwaSzkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej
strona1/5
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar179.69 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5


STATUT



SZKOŁY PODSTAWOWEJ


W BUKOWINIE SYCOWSKIEJ






POSTANOWIENIA OGÓLNE:



 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. Szkole – należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej,

  2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póz. zm.),

  3. Statucie – należy przez to rozumieć – Statut Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej,

  4. Dyrektorze, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej,

  5. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć – uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej oraz ich rodziców, lub prawnych opiekunów,

  6. wychowawcy – należy przez to rozumieć – nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej ,

  7. organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć – Radę Miejską w Międzyborzu,

  8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć – Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

   1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.



ROZDZIAŁ 1

Nazwa i inne informacje o Szkole




§ 1



 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej.

 2. Siedzibą Szkoły jest wieś: Bukowina Sycowska 20.

 3. Nazwa Szkoły na pieczęciach okrągłych (dużej i małej ) brzmi: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej.

 4. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.



§ 2


 1. Szkoła może posiadać imię, własny hymn , sztandar, godło i ceremoniał.

 2. Imię, sztandar i godło nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły, lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Ceremoniał szkolny zatwierdza Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.



§ 3


 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Międzyborzu.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.


§ 4


 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy 0-VI.

 2. Do obwodu Szkoły należą wsie: Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Kamień i KrólewskaWola.



§ 5


W Szkole funkcjonuje biblioteka oraz prowadzony jest oddział przedszkolny (klasa zerowa).


§ 6


 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, na zasadach określonych w art. 56 Ustawy.

 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.


§ 7


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli, lub szkołą wyższą.


§ 8


 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

 3. Obsługę finansową Szkoły prowadzi księgowość Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu.

 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.



ROZDZIAŁ 2


Cele i zadania Szkoły


§ 9


 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie, ustawie z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U.Nr 12, poz. 96, z póz. zm.), w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w programie wychowawczym Szkoły.

 2. Program wychowawczy Szkoły, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniając indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka.



§ 10


1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

 1. umożliwia swoim wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszej nauki w gimnazjum, co realizowane jest w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Dyrektora w szkolnym zestawie programów nauczania, a których rodzaj i wymiar godzin określa plan nauczania, zgodny z ramowym planem nauczania,

 2. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i turystycznych, olimpiad, konkursów i innych zajęć pozalekcyjnych,

 3. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu

nauczania.

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane

zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego.


§ 11


 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny i zgodnie ze swoim programem wychowawczym:

  1. kształtuje środowisko wychowawcze poprzez różne formy realizacji służące osiągnięciu wytyczonych celów,

  2. oddziaływuje na następujące sfery:

   • moralno- duchową opartą na zasadach etyki chrześcijańskiej,

   • intelektualną,

   • społeczną,

   • zdrowotną,

   • estetyczną,

  3. realizuje programy profilaktyczne będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

  4. promuje zdrowie, ekologię, sport i turystykę,

  5. współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.



§ 12


 1. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanych możliwości.

 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Szkole sprawują:

  1. podczas zajęć szkolnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

  2. podczas przerw – nauczyciele dyżurni zgodnie z harmonogramem dyżurów,

  3. podczas imprez szkolnych i klasowych – osoby odpowiedzialne za organizację imprezy, oraz wychowawcy klas.

   1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły , w tym w trakcie imprez turystyczno – sportowych sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz , za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności Rodzice. Zasady organizacji działalności krajoznawczo – turystycznej, w tym obowiązki opiekunów wycieczek, określa Regulamin Wycieczek Szkolnych.

   2. Dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

   3. Szkoła reaguje na wszelkie przejawy łamania praw dziecka, zagwarantowanych Konwencją o Prawach Dziecka, współpracując w tym zakresie z policją, sądami, organizacjami, instytucjami i placówkami do tego powołanymi.


§ 13



 1. Dyrektor powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie i zwanemu dalej wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi, w miarę możliwości, swój oddział przez cały etap edukacyjny tzn. w klasach I-III i klasach IV-VI.

 3. Decyzję w sprawach obsady stanowiska wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

  1. z urzędu,

  2. na pisemny i umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy,

  3. na pisemny i umotywowany wniosek Klasowej Rady Rodziców podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 4b i c nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.



§ 14



 1. W Szkole organizowane są zajęcia świetlicowe przed, w trakcie i po zajęciach szkolnych w wymiarze określonym w arkuszu organizacyjnym.

 2. W zajęciach świetlicowych biorą udział dzieci, które muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły.

 3. W ramach zajęć świetlicowych dzieci pod okiem opiekuna: odrabiają zadania domowe, przygotowują się do lekcji, czytają książki i czasopisma, oglądają filmy, uczestniczą w grach i zabawach, itp.

 4. W okresie jesienno-zimowym w Szkole organizowane jest dożywianie dzieci (ciepły napój oraz pieczywo) z możliwością zwolnienia z odpłatności.


§ 15


 1. Wychowawcy rozpoznają sytuację materialną swoich wychowanków i sygnalizują Radzie Pedagogicznej konieczność pomocy materialnej.

 2. W miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych Szkoła w porozumieniu z rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej udziela dzieciom: zapomóg pieniężnych, stypendiów, zwolnień z odpłatności za wyżywienie, możliwość korzystania ze szkolnych podręczników, itp.



ROZDZIAŁ 3


Organy Szkoły


§ 16


Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Samorząd Uczniowski


§ 17


 1. W Szkole może zostać powołana Rada Szkoły, której tryb powoływania, zasoby funkcjonowania i kompetencje określa art.50 i 51 Ustawy.

 2. Kompetencje Rady Szkoły, do chwili jej powołania posiada Rada Pedagogiczna.



§ 18


 1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy społecznych zastępców.

 3. Zakres obowiązków społecznego zastępcy określa Dyrektor Szkoły.



§ 19


Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za całokształt pracy Szkoły, a do jego zadań i kompetencji należy w szczególności:

 1. w roli kierownika placówki oświatowej:

  1. kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. sprawowanie opieki nad uczniami,

  3. kierowanie pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

  4. współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim (zasady współpracy precyzuje Statut oraz regulaminy działania tych organów),

  5. realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, przy czym może wstrzymać wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa,

  6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

  8. inicjatywa powołania Rady Szkoły pierwszej kadencji.

   1. w roli pracodawcy i kierownika zakładu pracy:

    1. organizowanie pracy w Szkole, opracowanie regulaminu pracy, projektów, programów i planów określonych odrębnymi przepisami,

    2. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,

    3. ocenianie pracy nauczycieli, po ewentualnym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

    4. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom Szkoły,

    5. powierzanie stanowisk kierowniczych pracownikom i odwoływanie z nich, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej,

    6. wnioskowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Szkoły,

    7. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników Szkoły,




    1. gospodarowanie środkami zakładowego funduszu socjalnego, zgodnie z przyjętym regulaminem,

    2. dysponowanie przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem Szkoły,

    3. zatwierdzenie planu finansowego środków specjalnych na wniosek Rady Szkoły,

    4. stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Szkole,

    5. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

     1. w roli organu administracji oświatowej:

      1. pełnienie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego i prowadzenie ewidencji jego spełniania,

      2. przyjmowanie dzieci do Szkoły i kierowanie ich, na wniosek rodziców, do innych placówek oświatowych,

      3. wydawanie decyzji zgodnie z ustaloną procedurą:

       • o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły,

       • o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego,

       • o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 1. występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 2. dopuszczanie do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły (a jeśli nie została ona powołana, to przez Radę Rodziców), szkolnego zestawu programów nauczania.



§ 20


  1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor .

  4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności uchwalony przez ten organ i zgodny ze Statutem.



§ 21


 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

  5. uchwalenie, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, programu wychowawczego Szkoły,

  6. uchwalenie, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, programu rozwoju Szkoły.

   1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

    2. projekt planu finansowego Szkoły,

    3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ,

    5. propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole.

     1. Rada Pedagogiczna korzystając z kompetencji Rady Szkoły (do chwili jej powołania) jest zobowiązana do zasięgania opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w następujących kwestiach:

      1. uchwalenie Statutu lub jego nowelizacji,

      2. przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły,

      3. oceny sytuacji oraz stanu Szkoły i występowania z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświaty, w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

      4. wyrażania pozytywnej opinii na udzielenie zgody przez Dyrektora na podjęcie działalności w Szkole stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w art. 56 Ustawy.



  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconDyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom szkoły oraz Uczennicom I Uczniom Szkoły Podstawowej nr 12

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconOferta szkoły skierowana do dzieci – kandydatów do klasy I szkoły Podstawowej Nr 107

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej w małkowicach misja: Uczeń naszej szkoły rozumie siebie I otaczającą rzeczywistość

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconDąbrowa Górnicza: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej icon§ 2 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie ogłasza rekrutację w następujący sposób: na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na stronie internetowej szkoły. § 3

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconW archiwum szkolnym Szkoły Podstawowej nr4 istnieje stara kronika opisująca początki szkoły po II wojnie światowej. Nie ma natomiast żadnych dokumentów

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej icon"Polskie akcenty na Rumuńskiej Bukowinie"

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconJęzyk polskich górali na Bukowinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom