Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej
Pobierz 179.69 Kb.
NazwaSzkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej
strona1/5
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar179.69 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5


STATUTSZKOŁY PODSTAWOWEJ


W BUKOWINIE SYCOWSKIEJ


POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. Szkole – należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej,

  2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póz. zm.),

  3. Statucie – należy przez to rozumieć – Statut Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej,

  4. Dyrektorze, Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej,

  5. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć – uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej oraz ich rodziców, lub prawnych opiekunów,

  6. wychowawcy – należy przez to rozumieć – nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej ,

  7. organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć – Radę Miejską w Międzyborzu,

  8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć – Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

   1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.ROZDZIAŁ 1

Nazwa i inne informacje o Szkole
§ 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej.

 2. Siedzibą Szkoły jest wieś: Bukowina Sycowska 20.

 3. Nazwa Szkoły na pieczęciach okrągłych (dużej i małej ) brzmi: Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej.

 4. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.§ 2


 1. Szkoła może posiadać imię, własny hymn , sztandar, godło i ceremoniał.

 2. Imię, sztandar i godło nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły, lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Ceremoniał szkolny zatwierdza Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.§ 3


 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miejska w Międzyborzu.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.


§ 4


 1. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy 0-VI.

 2. Do obwodu Szkoły należą wsie: Bąków, Bukowina Sycowska, Dziesławice, Kamień i KrólewskaWola.§ 5


W Szkole funkcjonuje biblioteka oraz prowadzony jest oddział przedszkolny (klasa zerowa).


§ 6


 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, na zasadach określonych w art. 56 Ustawy.

 2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.


§ 7


Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli, lub szkołą wyższą.


§ 8


 1. Szkoła jest jednostką budżetową.

 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.

 3. Obsługę finansową Szkoły prowadzi księgowość Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu.

 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.ROZDZIAŁ 2


Cele i zadania Szkoły


§ 9


 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie, ustawie z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U.Nr 12, poz. 96, z póz. zm.), w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w programie wychowawczym Szkoły.

 2. Program wychowawczy Szkoły, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniając indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka.§ 10


1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

 1. umożliwia swoim wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszej nauki w gimnazjum, co realizowane jest w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Dyrektora w szkolnym zestawie programów nauczania, a których rodzaj i wymiar godzin określa plan nauczania, zgodny z ramowym planem nauczania,

 2. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych i turystycznych, olimpiad, konkursów i innych zajęć pozalekcyjnych,

 3. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu

nauczania.

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane

zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego.


§ 11


 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny i zgodnie ze swoim programem wychowawczym:

  1. kształtuje środowisko wychowawcze poprzez różne formy realizacji służące osiągnięciu wytyczonych celów,

  2. oddziaływuje na następujące sfery:

   • moralno- duchową opartą na zasadach etyki chrześcijańskiej,

   • intelektualną,

   • społeczną,

   • zdrowotną,

   • estetyczną,

  3. realizuje programy profilaktyczne będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

  4. promuje zdrowie, ekologię, sport i turystykę,

  5. współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.§ 12


 1. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanych możliwości.

 2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w Szkole sprawują:

  1. podczas zajęć szkolnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

  2. podczas przerw – nauczyciele dyżurni zgodnie z harmonogramem dyżurów,

  3. podczas imprez szkolnych i klasowych – osoby odpowiedzialne za organizację imprezy, oraz wychowawcy klas.

   1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły , w tym w trakcie imprez turystyczno – sportowych sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz , za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności Rodzice. Zasady organizacji działalności krajoznawczo – turystycznej, w tym obowiązki opiekunów wycieczek, określa Regulamin Wycieczek Szkolnych.

   2. Dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

   3. Szkoła reaguje na wszelkie przejawy łamania praw dziecka, zagwarantowanych Konwencją o Prawach Dziecka, współpracując w tym zakresie z policją, sądami, organizacjami, instytucjami i placówkami do tego powołanymi.


§ 13 1. Dyrektor powierza każdy oddział szkolny szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie i zwanemu dalej wychowawcą.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi, w miarę możliwości, swój oddział przez cały etap edukacyjny tzn. w klasach I-III i klasach IV-VI.

 3. Decyzję w sprawach obsady stanowiska wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

  1. z urzędu,

  2. na pisemny i umotywowany wniosek dotychczasowego wychowawcy,

  3. na pisemny i umotywowany wniosek Klasowej Rady Rodziców podpisany przez co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 4b i c nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.§ 14 1. W Szkole organizowane są zajęcia świetlicowe przed, w trakcie i po zajęciach szkolnych w wymiarze określonym w arkuszu organizacyjnym.

 2. W zajęciach świetlicowych biorą udział dzieci, które muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do Szkoły.

 3. W ramach zajęć świetlicowych dzieci pod okiem opiekuna: odrabiają zadania domowe, przygotowują się do lekcji, czytają książki i czasopisma, oglądają filmy, uczestniczą w grach i zabawach, itp.

 4. W okresie jesienno-zimowym w Szkole organizowane jest dożywianie dzieci (ciepły napój oraz pieczywo) z możliwością zwolnienia z odpłatności.


§ 15


 1. Wychowawcy rozpoznają sytuację materialną swoich wychowanków i sygnalizują Radzie Pedagogicznej konieczność pomocy materialnej.

 2. W miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych Szkoła w porozumieniu z rejonowym ośrodkiem pomocy społecznej udziela dzieciom: zapomóg pieniężnych, stypendiów, zwolnień z odpłatności za wyżywienie, możliwość korzystania ze szkolnych podręczników, itp.ROZDZIAŁ 3


Organy Szkoły


§ 16


Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Samorząd Uczniowski


§ 17


 1. W Szkole może zostać powołana Rada Szkoły, której tryb powoływania, zasoby funkcjonowania i kompetencje określa art.50 i 51 Ustawy.

 2. Kompetencje Rady Szkoły, do chwili jej powołania posiada Rada Pedagogiczna.§ 18


 1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor kieruje Szkołą przy pomocy społecznych zastępców.

 3. Zakres obowiązków społecznego zastępcy określa Dyrektor Szkoły.§ 19


Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za całokształt pracy Szkoły, a do jego zadań i kompetencji należy w szczególności:

 1. w roli kierownika placówki oświatowej:

  1. kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. sprawowanie opieki nad uczniami,

  3. kierowanie pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

  4. współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim (zasady współpracy precyzuje Statut oraz regulaminy działania tych organów),

  5. realizowanie uchwał Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, przy czym może wstrzymać wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa,

  6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych,

  8. inicjatywa powołania Rady Szkoły pierwszej kadencji.

   1. w roli pracodawcy i kierownika zakładu pracy:

    1. organizowanie pracy w Szkole, opracowanie regulaminu pracy, projektów, programów i planów określonych odrębnymi przepisami,

    2. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,

    3. ocenianie pracy nauczycieli, po ewentualnym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

    4. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom Szkoły,

    5. powierzanie stanowisk kierowniczych pracownikom i odwoływanie z nich, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej,

    6. wnioskowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Szkoły,

    7. organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
    1. gospodarowanie środkami zakładowego funduszu socjalnego, zgodnie z przyjętym regulaminem,

    2. dysponowanie przyznanymi Szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem Szkoły,

    3. zatwierdzenie planu finansowego środków specjalnych na wniosek Rady Szkoły,

    4. stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Szkole,

    5. współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

     1. w roli organu administracji oświatowej:

      1. pełnienie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego i prowadzenie ewidencji jego spełniania,

      2. przyjmowanie dzieci do Szkoły i kierowanie ich, na wniosek rodziców, do innych placówek oświatowych,

      3. wydawanie decyzji zgodnie z ustaloną procedurą:

       • o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły,

       • o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego,

       • o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 1. występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

 2. dopuszczanie do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły (a jeśli nie została ona powołana, to przez Radę Rodziców), szkolnego zestawu programów nauczania.§ 20


  1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor .

  4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności uchwalony przez ten organ i zgodny ze Statutem.§ 21


 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

  2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły,

  4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

  5. uchwalenie, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, programu wychowawczego Szkoły,

  6. uchwalenie, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, programu rozwoju Szkoły.

   1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

    2. projekt planu finansowego Szkoły,

    3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ,

    5. propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole.

     1. Rada Pedagogiczna korzystając z kompetencji Rady Szkoły (do chwili jej powołania) jest zobowiązana do zasięgania opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w następujących kwestiach:

      1. uchwalenie Statutu lub jego nowelizacji,

      2. przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły,

      3. oceny sytuacji oraz stanu Szkoły i występowania z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświaty, w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

      4. wyrażania pozytywnej opinii na udzielenie zgody przez Dyrektora na podjęcie działalności w Szkole stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w art. 56 Ustawy.  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconDyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom szkoły oraz Uczennicom I Uczniom Szkoły Podstawowej nr 12

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconOferta szkoły skierowana do dzieci – kandydatów do klasy I szkoły Podstawowej Nr 107

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconProgram wychowawczy szkoły podstawowej w małkowicach misja: Uczeń naszej szkoły rozumie siebie I otaczającą rzeczywistość

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconDąbrowa Górnicza: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej icon§ 2 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie ogłasza rekrutację w następujący sposób: na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na stronie internetowej szkoły. § 3

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconW archiwum szkolnym Szkoły Podstawowej nr4 istnieje stara kronika opisująca początki szkoły po II wojnie światowej. Nie ma natomiast żadnych dokumentów

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej icon"Polskie akcenty na Rumuńskiej Bukowinie"

Szkoły podstawowej w bukowinie sycowskiej iconJęzyk polskich górali na Bukowinie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom