Uchwała Nr 315/xxi/2004
Pobierz 117.68 Kb.
NazwaUchwała Nr 315/xxi/2004
strona1/2
Data konwersji06.11.2012
Rozmiar117.68 Kb.
TypUchwała
  1   2
(2004/000429)

Uchwała Nr 315/XXI/2004


Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie przyjęcia strategii rozwoju sportu w Rybniku w latach 2004 – 2010

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miasta Rybnika
uchwala :§ 1.

Przyjąć „Strategię rozwoju sportu w Rybniku w latach 2004-2010” – stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Realizację „Strategii rozwoju sportu w Rybniku w latach 2004 – 2010” powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 315/XXI/2004

Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 maja 2004 r.


STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W RYBNIKU

W LATACH 2004 – 2010
Spis treści:


 1. Wprowadzenie

 2. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu

 3. Aktualny stan sportu w Rybniku oraz jego uwarunkowania

  1. Sport szkolny oraz szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo

  2. Sport dla wszystkich i osób niepełnosprawnych

  3. Rybnicki sport wyczynowy (wg dyscyplin sportu)

   1. żużel

   2. piłka nożna

   3. koszykówka

   4. siatkówka

   5. judo

   6. szachy

   7. lekkoatletyka

   8. inne dyscypliny sportu
 4. Strategiczne cele rozwoju sportu w Rybniku w latach 2004 – 2010


  1. Cele główne i jego składowe

  2. Priorytety w strategii rybnickiego sportu

 5. Warunki i sposób realizacji celów strategicznych

  1. Wychowanie fizyczne i sport szkolny w rybnickich szkołach

  2. Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo

  3. Sport dla wszystkich i osób niepełnosprawnych

  4. Rozwój sportu wyczynowego w naszym mieście

- dyscypliny wiodące

- dyscypliny perspektywiczne i młodzieżowe

 1. Doskonalenie kadr nauczycielsko – trenerskich

 2. Rozwój bazy i obiektów sportowych w naszym mieście

 3. Współpraca z sąsiednimi miastami w ramach Subregionu

 4. Zasady finansowe i nakłady na realizację celów strategicznych

 5. Rozwój sportu wyczynowego

XI. Rada ds. sportu przy Prezydencie Miasta


I. Wprowadzenie

Projekt niniejszego dokumentu powstał w oparciu o analizę tendencji i ocenę aktualnego stanu sportu w Polsce w dostosowaniu do warunków, jakie posiadamy w naszym mieście. Biorąc pod uwagę wartości społeczne, biologiczne i ekonomiczne sportu, w projekcie podjęto próbę sformułowania celów w ramach strategii rozwoju sportu, na realizację, których należałoby skupić nasze siły i środki w nadchodzących latach. Sport jest stałym elementem współczesnej cywilizacji, stanowi specyficzną dziedzinę ludzkiej aktywności wyrastającą z naturalnych potrzeb człowieka – aktywności ruchowej, rozwoju sprawności fizycznej, nabywanie umiejętności ruchowych i ich prezentacji w trakcie rywalizacji.

Sportowa aktywność dziecka w wieku szkolnym sprzyja prawidłowemu rozwojowi biologicznemu a systematyczny trening oraz uczestnictwo w zawodach sportowych kształtują psychofizyczny model młodego człowieka – ambicję, wytrwałość, odporność, systematyczność.

Sport pomaga w zapobieganiu patologiom społecznym, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i stanowi niejako antidotum na plagę narkomanii czy alkoholizmu. Sport szkolny jest czynnikiem stymulującym rozwój młodych ludzi w wymiarze psychofizycznym, stanowić też może wstępny etap do dalszej kariery sportowej uzdolnionej młodzieży. Sport traktowany jako aktywność ruchowa służy podtrzymaniu zdrowia, sprawności fizycznej, wydolności i dobrego samopoczucia.

Olbrzymia rola sportu także dla osób niepełnosprawnych jest coraz bardziej obecna w całym świecie a w szczególności nasze miasto może się poszczycić wieloma inicjatywami i osiągnięciami na tym polu.

Sport można uprawiać w różnym wieku i w różnych formach odpowiadającym potrzebom jednostki, jej zainteresowaniom i możliwościom. Sport może też być zawodem uprawianym w ramach odrębnego systemu (sport zawodowy).


Obecnie obserwujemy zdecydowane przekształcenie się sportu. Z zamkniętego systemu, który stwarza selektywną ofertę realizowany tylko poprzez kluby sportowe, sport przekształca się w otwarty system – autonomiczny element życia społecznego. Tę nową jakość musimy również brać pod uwagę w organizowaniu pracy klubów oraz innych form działania kultury fizycznej.

Sport, bowiem przy dalszym skracaniu czasu pracy i rozszerzaniu okresu urlopowego, będzie jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. Sport coraz bardziej wiąże się z interesami ekonomicznymi i politycznymi tworzy rynki pracy i produkcji.

W następstwie rosnącego znaczenia nowych źródeł przekazu, sport będzie ważną częścią programu rozrywek człowieka XXI wieku.


Rok 2004 będzie rokiem, w którym nasz kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej. Ten fakt stawia również nowe wyzwania przed animatorami sportowego życia w naszym mieście. Niezbędną sprawą będzie umiejętność wykorzystywania środków pomocowych Unii również dla rozwoju sportu. Zdobyte już doświadczenia w tym względzie przez miasto będą owocowały również na odcinku sportu.


II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu

Podstawowym ośrodkiem decyzyjnym regulującym funkcjonowanie systemu sportu jest państwo. Rolą jego jest tworzenie prawa regulującego zasady uczestnictwa w sporcie i sportowej działalności, kształcenie nauczycieli i trenerów, promocja sportu za pośrednictwem mediów.

Istotną rolę również odgrywają władze samorządowe, autonomiczne stowarzyszenia i organizacje sportowe, spółki prawa handlowego, lokalne środowiska zawodowe, szkoły, kościoły, wojsko i inne podmioty.

To właśnie samorządowcy będący „na dole” są autentycznymi gospodarzami i najlepiej są zorientowani w aktualnym stanie i potrzebach organizacji sportowych działających na ich terenie.

Tak więc, w przyjęciu strategii sportu decydujący głos winni mieć reprezentujący daną społeczność wybrani w demokratycznych wyborach radni. Radni z powodzeniem mogą się posiłkować rzetelną analizą aktualnego stanu organizacyjno – szkoleniowego rybnickiego sportu opracowanego przez grono wytypowanych trenerów i działaczy o największych dokonaniach sportowych.

Bardzo istotną sprawą jest opracowanie takiej strategii rozwoju sportu, która byłaby niezależna od wyników kolejnych wyborów samorządowych. Oczywistą sprawą jest również fakt, iż przyjęcie wiodącej roli danej dyscypliny sportu, nie może dyskryminować innych dyscyplin, które dzięki zaangażowaniu trenerów, działaczy na wiodącą rolę w określonym czasie sobie zasłużą.

Szczegółowy program rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu winny przygotować wiodące kluby sportowe w mieście. Proponuje się przy Prezydencie Miasta powołać Radę ds. Sportu składającą się z wybitnych trenerów i działaczy sportowych, których rolą będzie okresowa analiza i ocena realizacji założonych w programach celów i zadań.


III. Aktualny stan sportu w Rybniku oraz jego uwarunkowania

1.) Sport szkolny oraz szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo

Nasze miasto od wielu lat należy do czołówki województwa a w niektórych dyscyplinach sportu (piłka siatkowa – szczególnie plażowa, koszykówka, szachy) do czołówki Polski.

W ostatnich czterech latach nastąpił bardzo szybki rozwój szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo poprzez zakładanie klas sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, judo). Dodając do tego przeznaczone na sportowe zajęcia pozalekcyjne bardzo poważne sumy pieniężne oraz niespotykaną nawet na skalę kraju rozbudowę sal i hal sportowych przy szkołach – można krótko ująć, iż warunki organizacji sportu dziecięco – młodzieżowego są jedne z najlepszych w województwie a może i w kraju. Osobnym tematem jest odpowiedź na pytanie czy ten potencjał jest właściwie wykorzystany?


    1. Na dzień dzisiejszy w ramach zajęć sportowych prowadzonych pod patronatem klubów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zajęć prowadzonych w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych teoretycznie winno brać udział ponad 1500 dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportu:

 • siatkówka chłopców – 102 godz. tygodniowo,

 • koszykówka chłopców – 84 godz. tyg.,

 • lekkoatletyka – 84 godz. tyg.,

 • piłka nożna – 48 godz. tyg.,

 • koszykówka dziewczyn – 48 godz. tyg.,

 • siatkówka dziewczyn – 30 godz. tyg.,

 • baseball – 18 godz. tyg.,

 • szachy – 18 godz. tyg.,

 • judo – 12 godz. tyg.,

 • szermierka – 12 godz. tyg.,

 • biathlon – 6 godz. tyg.,

 • narciarstwo – 6 godz. tyg.,

 • gimnastyka – 6 godz. tyg.,

Razem: 474 godziny w 79 grupach szkoleniowych


b.) Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo prowadzone jest w ramach klas sportowych. Rybnik szybko nadrabia zaległości w tym względzie w stosunku do innych miast w województwie.

Na dzień dzisiejszy szkolenie w ramach klas sportowych prowadzone jest w następujących dyscyplinach sportu (rok szkolny 2002/2003):

 • piłka nożna: gimnazja – 88 godzin tygodniowo, licea – 20 godzin tyg.

 • siatkówka chłopców: gimnazja – 20 godz. tyg.

 • siatkówka dziewcząt: od 1.09.2003 – 10 godz. tyg.

 • koszykówka chłopców: gimnazja – 30 godz. (3 klasy), licea – od 1.09. 2003 10 godz. tyg.

 • koszykówka dziewcząt: szkoły podstawowe – 20 godz. tyg., gimnazja – 20 godz. tyg.

 • lekkoatletyka: gimnazja – 20 godz. tyg.,

 • judo: gimnazja – 20 godz. tyg.

Od dnia 30.07.2002 obowiązuje nowe rozporządzenie MENiS dotyczące organizacji klas i szkół sportowych, które obliguje nas do pewnych zmian w systemie organizacji klas sportowych.

Jak na razie działacze piłki nożnej podjęli z powodzeniem bardzo ambitny cel jakim jest organizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie gimnazjalnym. Przy współpracy z AWF Katowice, głównie dzięki środkom pochodzącym z MENiS-u, jest szansa wyszkolenia dobrych zawodników dla potrzeb odradzającej się w naszym mieście tej popularnej dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna. Jest to właściwy kierunek dla wszystkich dyscyplin, które pragną wychowywać sportowych mistrzów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MENiS o wiele łatwiej organizować klasy sportowe, których uczniowie mogą reprezentować dwie i więcej dyscyplin sportu (klasy integracyjne).


2.) Sport dla wszystkich i osób niepełnosprawnych

Program sportu dla wszystkich przeznaczony jest dla osób z różnych środowisk bez względu na wiek, płeć i poziom sprawności fizycznej. Jego celem jest upowszechnienie takich form aktywności fizycznej, które będą sprzyjać poprawie samopoczucia podnosić aktywność zawodową i w konsekwencji prowadzić do polepszenia stanu zdrowia dorosłej części społeczeństwa. Idea sportu dla wszystkich jest podejmowana i prowadzona w naszym mieście przez stowarzyszenia społeczne, kluby środowiskowe oraz nieformalne grupy rybniczan w różnym wieku, płci i statusie społecznym. Jednymi z największych i najliczniejszych stowarzyszeń, które umiejętnie godzą uprawianie sportu z rekreacją są TKKF – kluby piłkarskie działające w różnych dzielnicach naszego miasta (Grabownia, Chwałowice, Orzepowice, Radziejów, Piaski).

Bardzo prężnie działa Środowiskowy Akademicki Klub Sportowy, który z powodzeniem prowadzi sekcje siatkówki, koszykówki.

Zespoły koszykówki i siatkówki z dobrymi wynikami startują w Akademickich Ligach zaś coraz większym zainteresowaniem studentów wszystkich rybnickich uczelni cieszą się urządzane co roku Akademickie Igrzyska.

Jednakże największym osiągnięciem amatorskiego ruchu sportowego w ostatnich latach są profesjonalnie zorganizowane i cieszące się olbrzymim zainteresowaniem rybnickiej społeczności Amatorskie Ligi Koszykówki, Siatkówki i Piłki Nożnej.

W piątej edycji Amatorskiej Lidze Siatkówki w sezonie 2003/2004 grają 23 zespoły z całego naszego regionu (294 zawodników rozegra 297 meczy!). W sezonie 2002/2003 startowało 18 zespołów z całego naszego regionu. Liga ta jest przedsięwzięciem nieporównywalnym nawet w skali całego kraju! Na podkreślenie zasługuje fakt, że Liga ta w odróżnieniu od pozostałych nie jest organizowana przez MOSiR i nie korzysta z obiektów MOSiR-u, drużyny wynajmują szkolne sale gimnastyczne płacąc za wynajem z własnych składek. Poziom sportowy Ligi jest bardzo zróżnicowany – w I lidze grają zawodnicy, którzy rok, dwa lata temu z powodzeniem grali w II lidze państwowej, natomiast II liga to drużyny grające rekreacyjnie.

W Rybnickiej Amatorskiej Lidze Koszykówki przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni grało 10 zespołów w tym kilka reprezentowało poziom III ligi.

Również dużym powodzeniem cieszy się Amatorska Liga Piłki Nożnej której organizatorem jest rybnicki MOSiR.

W amatorskich ligach grają nieformalne grupy rybniczan w różnym wieku, którzy za własne pieniądze wynajmują sale i spotykają się systematycznie 1 lub 2 razy w tygodniu. Bardzo pozytywnym objawem jest ogromne zainteresowanie kibiców w większości rodzin, sympatii znajomych, którzy licznie zgromadzeni na widowni obserwują pojedynki stojące niejednokrotnie na wysokim poziomie sportowym.

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że amatorskie nieformalne grupy koszykarzy, siatkarzy czy piłkarzy skupiają w swoich szeregach ponad 1000 systematycznie „biegających za piłką” rybniczan.

Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta cieszą się również sporty zlokalizowane wokół zbiornika wodnego Elektrowni: żeglarstwo i windsurfing.

Ponadto trzeba szczególnie docenić dużą ilość ścieżek rowerowych na terenie miasta, które umożliwiają masowo rekreacyjne uprawianie sportów rowerowych rybniczanom.

Coraz poważniejszą rolę w dalszym usportowieniu rybnickiej społeczności odgrywają parafialne ośrodki sportowe. Ta forma działalności coraz bardziej popularna wnosi ogromny wkład w wychowanie naszej młodzieży odciągając ją skutecznie od alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. Kolejnym udanym przedsięwzięciem miasta również wpływającym na usportowienie naszego społeczeństwa są osiedlowe festyny, na których zawody sportowe mogą stanowić ważną część programu.

Osoby niepełnosprawne także uczestniczą aktywnie w życiu sportowym miasta organizując imprezy i rozgrywki w ramach stowarzyszeń.

W szczególności należy tutaj wymienić stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Śląskie Oddział Regionalny Sekcja Terenowa Promyk, które działa na rzecz upośledzonej dzieci i młodzieży.


3.) Rybnicki sport wyczynowy (wg dyscyplin sportu)

Aktualny stan organizacyjno – szkoleniowy wyczynowych dyscyplin sportu uprawianych w naszym mieście:

a.) żużel

Sztandarowa i w zasadzie jedyna profesjonalna dyscyplina w naszym mieście. Bardzo dobry szkoleniowiec oraz grono profesjonalnych działaczy zadecydowało o wejściu Rybnickiego Klubu Motorowego do ekstraklasy.

Żużel jest dyscypliną bardzo popularną wśród rybnickich kibiców ze wspaniałymi tradycjami. Wymaga jednak pełnego profesjonalizmu w działaniu i zjednoczenia wszystkich sił i środków celem osiągnięcia zamierzonych celów, a w szczególności utrzymanie w ekstraklasie.

Obecnie rybnicki stadion będzie dysponował jednym z najładniejszych torów żużlowych i widownią w Polsce.

b.) piłka nożna

Najliczniej uprawiana dyscyplina sportu w naszym mieście od wielu lat nie potrafi po upadku KS „ROW” Rybnik utrzymać zespołu na poziomie III ligi. Najdłużej i z najlepszymi efektami w skuteczności szkolenia i gry w III lidze mógł się pochwalić KS „Rymer”. Upadek kopalni oraz brak pomocy ze strony rybnickiego piłkarskiego środowiska doprowadził zespół do poziomu ligi okręgowej, gdzie rywalizowała w tym sezonie z zespołami z Chwałowic, Boguszowic i „Energetyka” Rybnik.

Aktualnie rybnickie zespoły występują:

 • KS „Rymer” – Klasa Okręgowa II miejsce w sezonie 2002/2003

 • GKS „Pierwszy” Chwałowice III miejsce

 • KS „Energetyk” Rybnik VI m.

 • KS Górnik Boguszowice XIII m.

 • MKS „32” Radziejów – Klasa „A” VI m.

 • Klub TKKF „Jedność” Grabownia – Klasa „A” VIII m.

 • LKS „Płomień” Ochojec – Klasa „A” IX m.

 • w Klasie „B”: KS Wielopole, KS „Polonia” Niewiadom, FC Bobtrans, Klub TKKF „Sokół” Chwałęcice,

 • w Klasie „C”: Klub TKKF „Zuch” Orzepowice, KS „U Walka” Gotartowice, Klub TKKF „Parys” Niedobczyce, KS Kamień, KS Boguszowice II, Klub TKKF „Naprzód” Kłokocin.

Ponadto w rozgrywkach dziecięco-młodzieżowych na szczeblu podokręgu rybnickiego biorą udział drużyny: trampkarzy młodszych – 12, trampkarzy starszych – 10, juniorów – 8.

Najwyżej sklasyfikowaną drużynę juniorów posiadał „Rymer”, lecz w tym sezonie niestety zespół opuścił tzw. „Ligę M”. Kadra szkoleniowa, która pracuje we wszystkich grupach szkoleniowych składa się z wysokiej klasy szkoleniowców.

W ostatnich latach największą skutecznością szkolenia (ilość wychowanków osiągających wysoki poziom sportowy) może się pochwalić „Rymer” (Radler – Górnik Zabrze, Kwiek - „Odra” W-w).

Baza szkoleniowa:

Boiska piłkarskieLP

OBIEKT

ADRES

1

Stadion Miejski MOSiR


ul. Gliwicka 72

2

Boisko Ochojec

ul. Cystersów

3

Boisko Niedobczyce

ul. Górnośląska

4

Boisko Chwałowice

ul. 1-go Maja 27

5

Boisko Boguszowice

ul. Małachowskiego 130

6

Hossa Sp. z o. o. (KP „Kamień”)

ul. Hotelowa 12

7

KS „Ryfama”

ul. Chrobrego

8

KS „Energetyk”

ul. Podmiejska

9

KS „Polonia”

ul. Sportowa

10

TKKF „Piaski”

ul. Za Torem 5b

11

MKS „32” Radziejów-Popielów

ul. Szyb Marcin

12

TKKF „Sokół” Chwałęcice

ul. Marusarzówny

13

TKKF „Zuch” Orzepowice

ul. Łączna

14

TKKF „Parys”

ul. Witosa

15

KS „Wielopole”

ul. Jesionowa

16

TKKF „Jedność” Grabownia

ul. Skowronków

17

TKKF „Naprzód” Kłokocin

ul. Komunalna

18

KS „U Walka” Gotartowice

ul. Samotna
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała nr xxi/315/09

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała Nr 95/xxi/2004

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała Nr 94/xxi/2004

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała Nr XXI / 154 / 2004

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała nr xxi/181/2004

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała nr XXI /118 / 2004

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała nr 315/xxiii/2012

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwała 315/ 99 z dnia 28 października 1999 roku Zarządu Rady Gminy w Porąbce

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconU c h w a ł a nr xxi/218/2004 r a d y m I a s t a g n I e z n a

Uchwała Nr 315/xxi/2004 iconUchwały senatu agh z dnia 26 maja 2004 r. Uchwała nr 100/2004

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom