Po pomoc do rzecznika
Pobierz 29.25 Kb.
NazwaPo pomoc do rzecznika
Data konwersji07.11.2012
Rozmiar29.25 Kb.
TypDokumentacja

Po pomoc do rzecznika
Rozklejające się po tygodniu noszenia buty, odkurzacz, który po włączeniu rozgrzewa się do czerwoności, a także farba odpadająca ze ściany tuż po pomalowaniu i okna o kilka lub nawet kilkanaście centymetrów mniejsze od futryny – to tylko niektóre przykłady wad towarów i usług. Teoretycznie takie usterki możemy reklamować. Niestety zdarza się, że sprzedawcy i usługodawcy usiłują wykręcić się od odpowiedzialności. Wtedy najczęściej sprawa trafia do rzecznika konsumentów.


Od początku roku Ewa Walczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów interweniowała już ponad 300 razy, 150 razy wystąpiła na piśmie do przedsiębiorców w związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa. Po pomoc do rzecznika zwracają się osoby kwestionujące m. in. jakość obuwia, sprzętu AGD i RTV, coraz częściej klienci skarżą się również na ubezpieczenia samochodowe, bankowe umowy kredytowe i komputery, a pod koniec roku tradycyjnie najwięcej skarg dotyczy niesolidnie wykonanych usług remontowych, zwłaszcza dotyczących wymiany okien i drzwi.

NA WŁASNE ŻYCZENIE


- Konsumenci najczęściej kwestionują jakość wykonania usługi, nieterminowość, zdarzają się też przypadki wstawienia okien mniejszych od futryny i wypełnienia luki pianką – mówi Ewa Walczak W uzasadnionych przypadkach występuję na piśmie do firmy z wezwaniem do załatwienia sprawy zgodnie z umową.

Możliwe jest też skierowanie sprawy do Inspekcji Handlowej, która ma prawo do prowadzenia mediacji. Warunkiem jest jednak wyrażenie zgody na mediację przez każdą ze stron sporu. Jeśli takiej zgody nie ma, rzecznik ma możliwość skierowania sprawy do sądu lub przygotowuje pozew, a klient sam występuje w procesie.

Czasami konsumenci niemal na własne życzenie wpędzają się w kłopoty. Tak jest choćby w przypadku, gdy nie czytają umów. - Każda umowa musi zawierać w szczególności datę jej zawarcia, termin wykonania, przedmiot zamówienia, wartość, na jaką opiewa usługa, kary z tytułu niedotrzymania terminu. Niestety niesolidni wykonawcy mają to do siebie, że bardzo dokładnie precyzują termin zapłaty za usługę i konsekwencje związane z jego niedotrzymaniem, ale niezwykle liberalnie traktują te zapisy, które mówią o naszych prawach w sytuacji, gdy to usługodawca nie dotrzyma warunków umowy. Klient powinien również otrzymać dowód wpłaty zaliczki z zaznaczoną datą jej wpłacenia.

W przypadku okien, żeby uniknąć przykrych niespodzianek, warto zwrócić uwagę na to czy usługodawca dokładnie wymierzył ich wielkość. Wątpliwości należy wyjaśnić jeszcze przed zawarciem umowy. Okna należy też dokładnie obejrzeć przed montażem. Jeśli dostarczony towar nie odpowiada wcześniejszym ustaleniom, nie gódźmy się na ich montaż.

NASZE PRAWA


Chociaż do rzecznika konsumentów trafia coraz więcej spraw związanych z umowami kredytowymi, umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatorów sieci komórkowej, usług motoryzacyjnych, zasadności ustalonych świadczeń dla właścicieli i najemców mieszkań, to jednak tradycyjnie najwięcej dotyczy wad zakupionych towarów.

Jakie prawa nam przysługują, czy możemy skutecznie walczyć z niesolidnymi sprzedawcami? Na pytania odpowiada Ewa Walczak.

Od 1 stycznia 2003 r. nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej w związku z koniecznością dostosowania naszego prawa do norm unijnych. Radykalną zmianą, burzącą nasze dotychczasowe przyzwyczajenia jest odrzucenie pojęcia rękojmi i wady. Dotychczasową wadę towaru, od 1 stycznia br. zastąpiło pojęcie - niezgodność towaru z umową.

- Do końca 2002 r. uprawnień z tytułu rękojmi można było dochodzić w ciągu roku od dnia zakupu - wydania rzeczy, obecnie odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową trwa do 2 lat – informuje Ewa Walczak - Według poprzednich przepisów konsument musiał zgłosić reklamację w ciągu miesiąca od momentu wykrycia wady, w myśl nowych przepisów na zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową klient ma 2 miesiące.

Nie obowiązuje już 14 lub 21-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. Nowa ustawa nie określa, ani zasad, ani terminu rozpatrywania reklamacji. Dokładnie dotychczas sprecyzowany czas na załatwienie reklamacji został zastąpiony nieprecyzyjnym terminem - powinno się to odbyć w odpowiednim czasie.

Co oznacza niezgodność towaru z umową?


- Wystąpi ona wtedy, gdy produkt nie ma właściwości, które posiadają rzeczy tego rodzaju, a także, gdy towar nie odpowiada oczekiwaniom, o których publicznie zapewniał sprzedawca lub producent, np. przez oznakowanie towaru lub jego reklamę. Takiej oceny będą w praktyce dokonywać obie strony umowy. Ponadto ustawa za niezgodność z umową uznaje nieprawidłowości, jakie wystąpią przy montowaniu lub uruchamianiu rzeczy przez sprzedawcę lub kupującego zgodnie z instrukcją.

Co w praktyce oznacza dwuletnia odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i czy dotyczy każdego rodzaju sprzedaży?

- Oznacza to, że można będzie domagać się naprawy lub wymiany towaru na nowy, gdy nawet po blisko dwóch latach okaże się, że kupiliśmy nie to, o czym zapewniał nas sprzedawca lub producent. Krótszy czas odpowiedzialności będzie dotyczył produktów żywnościowych. Określi go rozporządzenie wykonawcze. Ponadto ustawa przewiduje możliwość skrócenia czasu odpowiedzialności przy sprzedaży rzeczy używanych najwyżej jednak do roku.

Jak wyglądają uprawnienia konsumentów w świetle nowych przepisów?


- Uległa zmianie kolejność uprawnień konsumentów. W pierwszym rzędzie można żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy. Gdy będzie to niemożliwe lub może spowodować nadmierne koszty, wolno będzie domagać się obniżenia ceny, a dopiero na końcu odstąpić od umowy. Dotychczasowe przepisy dotyczące sprzedaży z udziałem konsumentów gwarantowały większą skuteczność dochodzenia roszczeń. Obecnie dochodzenie roszczeń podzielone zostało jakby na dwa etapy: pierwszy - naprawa lub wymiana towaru na nowy, drugi - obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Natomiast istotnym i korzystnym novum z punktu widzenia interesów konsumentów jest zapis ustawy mówiący, że jeśli zastrzeżenia co do jakości towaru powstały przed upływem 6 miesięcy od daty jego wydania – to istnieje domniemanie, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili jego wydania. Wiąże się to z tym, iż w takim przypadku, to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że jest inaczej. Po półrocznym okresie od daty zakupu towaru, ciężar dowodu będzie spoczywał na konsumencie (dołączenie opinii rzeczoznawcy, ekspertyzy, itp.)

Czy sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie umowę kupna - sprzedaży?


- Tak, ale tylko przy sprzedaży towaru za cenę powyżej 2 tysięcy zł, przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, wg wzoru lub na próbę i w pozostałych przypadkach na żądanie kupującego. Jest to różnica w stosunku do starych przepisów. Do tej pory bowiem sprzedawca był zobowiązany potwierdzać zawarcie umowy bez żądania klienta.

Jak reklamować towar niezgodny z umową?


- Zgłoszenie niezgodności towaru z umową składamy wyłącznie u sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia tej niezgodności. Powinno ono zawierać datę zgłoszenia, określenie towaru, którego niezgodność dotyczy, datę zakupu, cenę, dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz żądanie klienta, podpis zgłaszającego oraz sprzedawcy z pieczątką sklepu. Jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia zgłoszenia na piśmie, należy przesłać je listem poleconym oraz powiadomić sprzedawcę o miejscu, w którym znajduje się do jego dyspozycji zgłoszony towar.

Co z gwarancją?


- Gwarancja nie jest obligatoryjna. Ustawa wprowadza jednak możliwość udzielenia jej, wyłącznie według własnego uznania gwaranta. Dokument gwarancyjny dla swej ważności musi określać obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

Czy do rzeczy zakupionej w grudniu ubiegłego roku, a zareklamowanej w 2003 r. stosuje się przepisy o rękojmi czy nową ustawę?

- Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów stosuje się prawo dotychczasowe. Czyli tegoroczną reklamację rzeczy zakupionej w grudniu 2002 r. trzeba rozpatrywać wg zasad obowiązujących do końca ub. roku.


***

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów mieści się w Starostwie Powiatowym, ul Sadowa 6a, tel. 719-09-08.

Do rzecznika można zwrócić się o udzielenie bezpłatnej porady i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenta. W szczególności udziela on informacji o możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku zakupu wadliwego towaru lub niewłaściwie wykonanej usługi. W niektórych sytuacjach rzecznik może wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta lub przystąpić do toczącego się już procesu. Często jednak wystarcza sama interwencja rzecznika u sprzedawcy lub producenta, który nie chce uznać praw przysługujących konsumentowi.


***

Czy trudno jest wygrać ze sprzedawcą? Jakie sposoby na walkę z niesolidnymi usługodawcami mają mieszkańcy naszego miasta?


ZAPYTALIŚMY ZGIERZAN

Agnieszka Mikołajczyk: Reklamowałam buty, miały uszkodzony obcas, były na nie trzy miesiące gwarancji, w tym czasie zwróciłam się do sklepu o wymianę obuwia lub naprawę. W ciągu dwóch tygodni sprawa się rozwiązała.

Monika Wójciak: Ja także oddawałam buty, zostały przyjęte i nie robiono mi żadnych problemów.

Elżbieta Karolak: Wielokrotnie reklamowałam różne produkty, począwszy od artykułów spożywczych skończywszy na butach czy telefonie. W wielu przypadkach reklamacja zostawała zlekceważona przez osobę obsługującą sklep. Wtedy trzeba ostro reagować, warto znać prawa konsumenta, powołanie się na przepisy konsumenckie powoduje, że jesteśmy inaczej traktowani.

Elżbieta Skotarek: Reklamowałam obuwie – po około pół roku użytkowania zapadł mi się w bucie obcas. Zwróciłam się z prośbą do producenta obuwia o wymianę, zasugerowała mi to nawet sama ekspedientka. Po około dwóch tygodniach mogłam wybrać sobie inne buty – tej samej firmy, ale zupełnie nowe.

Igor Krawczyk: Niedawno reklamowałem twardy dysk od komputera, nagle, nie wiadomo z jakiej przyczyny przestał działać. Zawiozłem komputer do sklepu, a oni po oględzinach oddali go do serwisu, czekałem ok. 2,5 tygodnia na sprzęt, ale gdy go odzyskałem wszystko chodziło jak w zegarku. Cały czas obsługa sklepu oferowała mi pełną pomoc, zaproponowano mi nawet odtransportowanie maszyny do domu.

Barbara Dośpiał: Reklamowałam buty, raz obyło się to bez problemu, drugi raz było dużo gadania i niechęć sprzedawcy, ale w końcu otrzymałam zwrot pieniędzy.

Robert Stolarski: Reklamowałem obuwie sportowe znanej marki, po krótkim okresie użytkowania popsuło się tworzywo, z którego było wykonane, a to przecież znana i dobra marka. Uwzględniono moją reklamację i otrzymałem zwrot pieniędzy.

Artur Zajt: Reklamacje, których dokonywałem dotyczyły głównie sprzętu audiowizualnego, technicznego, telefonu. Fabryczne wady uniemożliwiały korzystanie z tych sprzętów. Zwykle reklamacje były pozytywnie przyjmowane tzn. albo usuwano usterkę, albo wymieniano egzemplarz. Najczęściej czeka się na to dość długo ok. miesiąca.

Marek Gruszecki: Ostatnio zwracałem do sklepu CD Player, źle funkcjonował. Zgłosiłem to i otrzymałem nowy produkt.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Po pomoc do rzecznika iconLecznictwa specjalistycznego oraz stacjonarnego. Pomoc Rzecznika niejednokrotnie wykracza poza ramy wyznaczonych zadań, gdy oczekiwania pacjentów zmuszają

Po pomoc do rzecznika iconWzór Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Po pomoc do rzecznika iconWzór Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołÓwstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołÓwstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołÓwstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołÓwstwie

Po pomoc do rzecznika iconFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc

Po pomoc do rzecznika iconSzkolne Koło Caritas projekt wolontaryjny pomóc sobie, ABY pomóc innym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom