Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy
Pobierz 0.86 Mb.
NazwaStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy
strona4/33
Data konwersji08.09.2012
Rozmiar0.86 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

1. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego

1.1. Geologia i ukształtowanie terenu


W gminie Skarszewy decydujący wpływ na budowę geologiczną wywarł lądolód z okresu bałtyckiego fazy pomorskiej. Miąższość osadów czwartorzędowych jest znaczna, gdyż dochodzi miejscami do 200 i więcej metrów. Spotyka się tu kilka poziomów glin zwałowych, przedzielonych piaskami i żwirami wodnolodowcowymi.

Znaczną powierzchnię gminy zajmuje morena denna, którą w północno-zachodniej części gminy urozmaicają wzgórza morenowe, osiągające wysokość ok. 200 m n.p.m. Wzgórza morenowe budują piaski i żwiry lodowcowe z głazami, głazy zwałowe oraz piaski. Drugim ważnym elementem odznaczającym się w rzeźbie terenów gminy są pola sandrowe, ciągnące się od Skarszew na zachód. Sandry zbudowane są głównie z piasków różnej granulacji oraz piasków ze żwirem. Miąższość osadów wodnolodowcowych dochodzi do 15 m i więcej. Osady holoceńskie (mułki, kreda jeziorna, gytia wapienna oraz torfy i namuły) wypełniają dna rynien lodowcowych oraz innych obniżeń.

Gmina Skarszewy położona jest na wysoczyźnie morenowej, poprzecinanej dolinami rzek Wierzycy, Wietcisy, Rutkownicy i Styny (dopływ Motławy). Rzędne terenu wahają się od 207,0 m n.p.m. w rejonie miejscowości Nowy Wiec do 65,0 m n.p.m. w dolinie rzeki Styny.

Ukształtowanie powierzchni gminy Skarszewy jest dziełem lądolodu skandynawskiego oraz wpływających zeń wód roztopowych. Krajobraz został ukształtowany w niedawnej geologicznie przeszłości, zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu, w tzw. pomorskiej fazie zlodowacenia bałtyckiego. /S. Gołąbek 1984/.

Lądolód skandynawski zostawił tu olbrzymie masy skalnego gruzu, żwiru i gliny, a także głazy narzutowe. Po lodowcu pozostały liczne piękne jeziora, głownie rynnowe. Główną formą ukształtowania terenu jest wysoczyzna morenowa, związana z formami lodowcowymi.

Przestrzenny układ głównych elementów rzeźby terenu tj. wzniesień czołowomorenowych, wysoczyzn moreny dennej, dolin rzecznych i rynien subglacjalnych jest obrazem zachodzących w plejstocenie procesów geomorfologicznych. W gminie Skarszewy dominującą cechą ukształtowania terenu są duże, względnie jednorodne powierzchnie wysoczyzn morenowych falistych i równinnych przeważnie zbudowanych z glin. Znaczne urozmaicenie struktury przyrodniczej wprowadza równoleżnikowy układ polodowcowych dolin wykorzystywanych przez Wierzycę i Wietcisę. Stosunek wielkości (szerokość dna, wysokość zboczy) obu dolin do aktualnych koryt rzek wyraźnie wskazuje na polodowcowy charakter dolin. W swym przebiegu przez południową część gminy Wierzyca wykształciła typową dolinę rzeczną ze wszystkimi jej elementami morfologicznymi, takimi jak meandrujące silnie koryto, starorzecza, zbocza z systemami terasowymi, a nawet ostańcowe pagórki. W obrębie doliny przebiegającej przez gminę Skarszewy można wyróżnić cztery poziomy terasowe. Istotne znaczenie posiadają także  rozcięcia erozyjne, licznie występujące wzdłuż stref krawędziowych rynien polodowcowych i zboczy dolinnych, rozwijające się już od czasów ustąpienia lądolodu. Występują tu także zespoły wzgórz moreny czołowej. Obszary wysoczyznowe w większości są użytkowane rolniczo (grunty rolne zajmują prawie 70% powierzchni gminy).

1.2. Surowce mineralne


Skarszewy to jedna z dominujących w powiecie, a także i w województwie gmin, pod względem zasobów bilansowych kruszyw naturalnych.

Największe złoża zalegają w północnej części gminy, głównie w rejonie wsi Mirowo, Bożepole Królewskie i Wolny Dwór.

Okolice Godziszewa w północno-wschodniej części gminy to jeden z rejonów występowania złóż kredy jeziornej o rozpoznanych, jednak niewielkich zasobach bilansowych.

Na terenie gminy Skarszewy zlokalizowane są następujące złoża:

 • Złoże Boże Pole – Postołowo – złoże kruszywa naturalnego, udokumentowane w 1980 r. w kat. C1, C2, B. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 6 946,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Bożepole Królewskie I - złoże kruszywa naturalnego, udokumentowane w 2009 r. w kat. C1. Zasoby bilansowe złoża, zgodnie z dokumentacją geologiczną, wynoszą 1 020,8 tys. ton.

 • Złoże Demlin – kopaliną jest kruszywo naturalne piaskowo-żwirowe, stosowane w drogownictwie, powierzchnia całkowita złoża wynosi 1,79 ha, złoże „Demlin” leży w strefie kontaktu gliniastej wysoczyzny morenowej i piasków wodnolodowcowych. Strop glin zwałowych wysoczyzny obniża się o kilka metrów w kierunku północno-wschodnim, w którym to obniżeniu akumulowane zostały piaski i żwiry wodnolodowcowe. W piaskach tych, na granicy z glinami, występują przewarstwienia gliniaste i pylaste pogarszające jakość kopaliny. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 264,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Demlin I – teren złoża położony jest w całości w obrębie rozległego kompleksu osadów pochodzenia lodowcowego, wykształconych w postaci glin zwałowych, miejscami piasków, żwirów i głazów. Głównym osadem serii złożowej są piaski różnej granulacji od pylastych i bardzo drobnoziarnistych do gruboziarnistych, piaski z domieszką frakcji żwirowej oraz miejscami piaski ze żwirami. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 2 004,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Godziszewo-Damaszka – złoże kredy, którego eksploatacja została zaniechana, udokumentowane złoże leży we wschodnim krańcu gminy pomiędzy jez. Damaszka, a drogą z Godziszewa do Tczewa.

 • Złoże Gołębiewko II – złoże piasku ze żwirem, udokumentowane w kat. C1. Złoże udokumentowane w 1976 r. w formie karty rejestracyjnej dla Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych. Przydatność kopaliny - do celów drogowych i ogólnobudowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 2 182,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Kamierowskie Piece II – złoże piasku ze żwirem. Kopalina przydatna do celów budowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 31,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Mirowo – złoże udokumentowane w kat. C1, C2, z rozpoznaniem jakości w kat. B, kopaliną główną jest piasek ze żwirem, w złożu nie występują kopaliny towarzyszące, przydatność kopaliny głównej – do celów budowlanych, obecnie eksploatacja złoża zaniechana. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 18 265,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Mirowo I – złoże udokumentowane w kat. C1, C2, kopaliną główną jest piasek ze żwirem, w złożu nie występują kopaliny towarzyszące, przydatność kopaliny głównej – do celów budowlanych, złoże eksploatowane okresowo. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 1 126,0 tys. ton, zasoby przemysłowe 8,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Mirowo II – złoże piasku ze żwirem zagospodarowane, eksploatowane okresowo, udokumentowane w kat. C1, C2, kopaliną główną jest piasek ze żwirem, w złożu nie występują kopaliny towarzyszące, przydatność kopaliny głównej – do celów budowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 2 242,0 tys. ton, zasoby przemysłowe 2 215,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Skarszewy – złoże piasków kwarcowych, wodnolodowcowych, kopalina przydatna do produkcji betonów komórkowych,

 • Złoże Skarszewy II – złoże piasku, którego eksploatacja została zaniechana. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 121,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Szczodrowo – złoże piasku, którego eksploatacja została zaniechana. Kopalina przydatna do celów budowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 274,0 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Pólko III – złoże piasku i piasku ze żwirem.

 • Złoże Wolny Dwór – złoże udokumentowane w kat. C1, kopaliną główną jest piasek ze żwirem, kopaliną towarzyszącą – piasek; złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo. Złoże udokumentowane zostało w 1987 r. w formie karty rejestracyjnej. Seria złożowa w dwóch odrębnych polach A i B oddzielonych od siebie drogą asfaltową. Zasoby złoża były eksploatowane głównie z pola A, z którego wydobyto większość zasobów, niewiele natomiast wyeksploatowano z pola B; przydatność kopaliny głównej i towarzyszącej – do celów budowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2007 r. wynosiły 686,0 tys. ton, zasoby przemysłowe 686,0 tys. ton. ton (zasoby geologiczne bilansowe).

 • Złoże Wolny Dwór II – złoże piasku ze żwirem eksploatowane, złoże udokumentowane w kat. C1, kopaliną główną jest piasek, w złożu nie występują kopaliny towarzyszące.

 • Złoże Wolny Dwór III – złoże udokumentowane w kat. C1, kopaliną główną jest piasek ze żwirem, kopaliną towarzyszącą – piasek, przydatność kopaliny głównej i towarzyszącej – do celów budowlanych. Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 200 r. wynosiły 312,0 tys. ton, (zasoby geologiczne bilansowe).Na terenie gminy Skarszewy występują następujące obszary i tereny górnicze:

  • Wolny Dwór III”, teren górniczy ustanowiony przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją TROSZ-G-7512/2-39/07 z dnia 25 lutego 2008 r.,

  • Wolny Dwór” Pole A, teren górniczy ustanowiony przez Marszałka Województwa Pomorskiego decyzją DDG.GL-7512-2/43/06 z dnia 15 listopada 2006 r.,

  • Mirowo I-A”, teren i obszar górniczy ustanowiony przez Wojewodę Pomorskiego decyzją ŚR/Ś/IV/7412/3/4/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.,

  • Mirowo II-A”, teren i obszar górniczy, obszar górniczy ustanowiony przez Wojewodę Pomorskiego decyzją ŚR/Ś-IV-74125/412/04/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. dla złoża Mirowo II KN8929 kruszywa naturalne pod numerem: 10-111/1/64a.

  • Gołębiewko II”, teren i obszar górniczy, obszar górniczy ustanowiony przez Wojewodę Pomorskiego decyzją ŚR/Ś-IV-7412-3/19/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. dla złoża Gołębiewko II KN8999 kruszywa naturalne pod numerem: 10-11/2/129.

  • Demlin I”, teren i obszar górniczy, wyznaczony w decyzji - koncesji Starosty Starogardzkiego z dnia 9 maja 2007 r. znak: OS. 751/5/2007, udzielonej Przedsiębiorcy ŻWIROWNIA s.c. Tadeusz Bogdanowicz, Mirosław Mąkosa, Roman Bogdanowicz na wydobycie kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego ze złoża ,,Demlin”. W/w koncesja jest ważna do dnia 31.12.2016 r.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Powiązany:

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań L kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta L gminy bodzentyn

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy brusy

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy chmielnik województwo śWIĘtokrzyskie

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconZmiana studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy lubomierz, jbpiP'95/08

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy olsztynek obszar miasta I tereny wiejskie

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconPrezydent miasta radomia X etap zmiany studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy radom

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconZarząd Miasta I Gminy Lipsk studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy lipsk nad biebrzą

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wejherowo

Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy skarszewy iconStudium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy iwanowice

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom