Kryteria oceniania z języka angielskiego
Pobierz 163.36 Kb.
NazwaKryteria oceniania z języka angielskiego
Data konwersji07.11.2012
Rozmiar163.36 Kb.
TypDokumentacja
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


NewW Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:

- zadań o elementarnym stopniu trudności

- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:

wypowiedź ustna – całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja;

wypowiedź pisemna – wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne

i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną.


W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela.

Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów w odrębnie określonej skali punktowej.

KRYTERIA OCENIANIA


POZIOM PODSTAWOWY


POZIOM PONADPODSTAWOWYOGÓLNE

KRYTERIA

OCENIANIA


Ocena dopuszczająca


☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności

na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału
Ocena dostateczna


☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia
Ocena dobra


☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa

i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy

i stylu wypowiedziOcena bardzo dobra


☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa

i intonacja, zbliżona

do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi
OCENA

PROJEKTÓW


Projekt oparty

o podstawowe słownictwo

i wyrażenia. Praca

w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.Projekt zbudowany

w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.
Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu

i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale

w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.
Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


1-4


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 1

READING CORNER


Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 1-4.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous. Opisuje ilustracje, stosując podstawowe słownictwo.


Krótko opisuje zwierzę, częściowo poprawnie stosuje czasowniki typu stative. Stosuje podstawowe słownictwo.


Sporadycznie poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach: Present Simple i Present Continuous.


Wykonuje projekt Who Does the Housework?


Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 1-4.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje bardziej rozbudowane słownictwo.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous. Opisuje ilustracje, stosując bardziej rozbudowane słownictwo.


Krótko opisuje zwierzę, częściowo poprawnie stosuje czasowniki typu stative. Stosuje bardziej rozbudowane słownictwo.


Częściowo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach: Present Simple i Present Continuous.


Wykonuje projekt Who Does the Housework?


Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 1-4.


W większości poprawnie stosuje czas Present Simple. W miarę dokładnie opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje w miarę urozmaicone słownictwo.


W większości poprawnie stosuje czas Present Continuous. W miarę dokładnie opisuje ilustracje. Stosuje w miarę urozmaicone słownictwo.


W miarę dokładnie opisuje zwierzę, w większości poprawnie stosuje czasowniki typu stative.


W większości poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach: Present Simple i Present Continuous.


Wykonuje projekt Who Does the Housework?Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 1-4.


Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Simple. Dokładnie opowiada

o swojej rodzinie. Stosuje różnorodne słownictwo.


Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Continuous. Dokładnie opisuje ilustracje. Stosuje różnorodne słownictwo.


Dokładnie opisuje zwierzę, poprawnie stosuje czasowniki typu stative.


Poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach: Present Simple i Present Continuous.


Wykonuje projekt Who Does the Housework?
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


5-8


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 2


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 5-8.


Zna odmianę czasownika

to be w czasie przeszłym.


Zna i stosuje kilka czasowników nieregularnych.


Częściowo poprawnie stosuje czas Past Simple

(to be, czasowniki regularne

i nieregularne), głównie

w zdaniach twierdzących.


Krótko opowiada historię, sporadycznie stosuje sequencing words.


Wykonuje projekt

My Dream City.


Wykonuje projekt British and American English.Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 5-8.


Zna i stosuje połowę czasowników nieregularnych.


Częściowo poprawnie stosuje czas Past Simple

(to be, czasowniki

regularne i nieregularne)

we wszystkich rodzajach zdań.


Krótko opowiada historię,

od czasu do czasu stosuje sequencing words.


Wykonuje projekt

My Dream City.


Wykonuje projekt British and American English.Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 5-8.


Zna i stosuje większość czasowników nieregularnych.


W większości poprawnie stosuje czas Past Simple

(to be, czasowniki

regularne i nieregularne)

we wszystkich rodzajach zdań.


Prowadzi w miarę swobodną narrację w czasie przeszłym, często stosuje sequencing words.


Wykonuje projekt My Dream City.


Wykonuje projekt British and American English.Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 5-8.


Zna i stosuje wszystkie czasowniki nieregularne.


Swobodnie i poprawnie stosuje czas Past Simple

(to be, czasowniki

regularne i nieregularne)

we wszystkich rodzajach zdań.


Prowadzi swobodną narrację w czasie przeszłym, często stosuje sequencing words.


Wykonuje projekt

My Dream City.


Wykonuje projekt British and American English.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


9-12


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 3


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 9-12.


Zna zasady stopniowania przymiotników.


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.


Częściowo poprawnie formułuje proste porównania.


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the / zero, sporadycznie stosuje

je w wypowiedzi.


Częściowo poprawnie wyraża plany i zamiary

przy użyciu konstrukcji going to.


Wykonuje projekt

A Burglary Report.


Wykonuje projekt Interesting plants in your region.Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 9-12.


W większości poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.


Częściowo poprawnie stosuje przymiotniki

w stopniu wyższym

i najwyższym.


W większości poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the / zero, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


W większości poprawnie wyraża plany i zamiary

przy użyciu konstrukcji going to.


Wykonuje projekt

A Burglary Report.


Wykonuje projekt Interesting plants in your region.


Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 9-12.


Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.


W większości poprawnie stosuje przymiotniki

w stopniu wyższym

i najwyższym.


Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the / zero, w większości poprawnie stosuje je

w wypowiedzi.


W większości poprawnie wyraża plany i zamiary

przy użyciu konstrukcji going to, zadaje pytania

i odpowiada.


Wykonuje projekt

A Burglary Report.


Wykonuje projekt Interesting plants in your region.


Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 9-12.


Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.


Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an / the / zero oraz poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


Poprawnie wyraża plany

na przyszłość, swobodnie rozmawia na temat zamiarów, zadaje pytania

i odpowiada.


Wykonuje projekt

A Burglary Report.


Wykonuje projekt Interesting plants in your region.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


13-16


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 4


CULTURE CORNERZna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 13-16.


Krótko opisuje swoje obowiązki, częściowo poprawnie stosuje formę: have to / don’t have to.


Częściowo poprawnie posługuje się czasem Future Simple (głównie w zdaniach twierdzących).


Pisze list do Friends’ Magazine, krótko opisuje swoje zainteresowania, stosuje podstawowe słownictwo, częściowo poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika

z przyimkiem (good at, crazy about…).
Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 13-16.


Krótko opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, częściowo poprawnie stosuje formę: have to / don’t have to, has to / doesn’t have to.


Częściowo poprawnie posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze list do Friends’ Magazine, krótko opisuje swoje zainteresowania, stosuje bardziej rozbudowane słownictwo, częściowo poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 13-16.


W miarę dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, w większości poprawnie stosuje formę: have to / don’t have to,

has to / doesn’t have to.


W większości poprawnie posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze list do Friends’ Magazine, w miarę dokładnie opisuje swoje zainteresowania,

w większości poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 13-16.


Dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, prawidłowo stosuje formę: have to / don’t have to,

has to / doesn’t have to.


W pełni poprawnie

posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze list do Friends’ Magazine, dokładnie opisuje swoje zainteresowania, poprawnie stosuje konstrukcje przymiotnika

z przyimkiem (good at,

crazy about…).


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


13-16 c.d.


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 4


CULTURE CORNERCzęściowo poprawnie pyta

o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy

i konstrukcje).


Wykonuje projekt A survey: Why do we use computers?


Wykonuje projekt A totem pole of your class.


W większości poprawnie pyta o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy

i konstrukcje).


Wykonuje projekt A survey: Why do we use computers?


Wykonuje projekt A totem pole of your class.


Zasadniczo poprawnie pyta

o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy

i konstrukcje), w większości poprawnie, samodzielnie zadaje pytania o konkretną informację.


Wykonuje projekt A survey: Why do we use computers?


Wykonuje projekt A totem pole of your class.Poprawnie pyta

o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy

i konstrukcje) i samodzielnie zadaje pytania o konkretną informację.


Wykonuje projekt A survey: Why do we use computers?


Wykonuje projekt A totem pole of your class.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


17-20


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 5


READING CORNERZna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 17-20.


Zna i stosuje kilka form

past participle.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Perfect (głównie w zdaniach twierdzących).


Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Perfect i Past Simple.


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami: some-, any-, no-. Sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt My Pet.Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 17-20.


Zna i stosuje połowę form past participle.


Częściowo poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never, already / just / yet).


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Perfect i Past Simple.


W większości poprawnie uzupełnia zdania zaimkami: some-, any-, no-. Częściowo poprawnie stosuje je

w wypowiedzi.


Wykonuje projekt My Pet.Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 17-20.


Zna i stosuje większość form past participle.


W większości poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never,

already / just / yet).


W większości poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Perfect i Past Simple.


Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania

zaimkami: some-, any-, no-. W większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt My Pet.Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 17-20.


Zna i stosuje wszystkie formy past participle.


Swobodnie i poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never,

already / just / yet).


Poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Perfect

i Past Simple.


Poprawnie uzupełnia zdania zaimkami: some-, any-, no-. Swobodnie wykorzystuje

je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt My Pet.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


21-24


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 6


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 21-24.


Częściowo poprawnie wyraża proste prośby

przy pomocy: can / could, would like to.


W prosty sposób opowiada

o swoich zainteresowaniach, częściowo poprawnie stosuje niektóre przymiotniki

z przyimkami (+ rzeczownik / gerund): I’m good

at running.


Częściowo poprawnie udziela prostych rad:

You should / shouldn’t…


W podstawowy sposób wyraża propozycję: Let’s...


Wykonuje projekt Theatre Programme.


Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.


Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 21-24.


W większości poprawnie wyraża proste prośby

przy pomocy: can / could, would like to.


W prosty sposób opowiada

o swoich zainteresowaniach, w większości poprawnie stosuje niektóre przymiotniki z przyimkami (+ rzeczownik / gerund).


W większości poprawnie udziela prostych rad.


W prosty sposób wyraża propozycję: Let’s…, Let’s not…


Wykonuje projekt Theatre Programme.


Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.


Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 21-24.


Prowadzi krótkie dialogi, wyraża proste prośby

przy pomocy: can / could, would like to.


Prowadzi krótki dialog

na temat zainteresowań, stosuje większość przymiotników z przyimkami (+ rzeczownik / gerund): What are you fond of?


W większości poprawnie udziela rad, zadaje pytania: Should I…?


Wyraża propozycję: Let’s…, Let’s not…, What about…?


Wykonuje projekt Theatre Programme.


Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.


Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 21-24.


Swobodnie i prawidłowo wyraża proste prośby

przy pomocy: can / could, would like to.


Swobodnie prowadzi dialog na temat zainteresowań, prawidłowo stosuje wszystkie przymiotniki z przyimkami.


Prawidłowo udziela rad, zastanawia się nad rozwiązaniem problemu, zadaje pytania: Why should I…? i wyczerpująco odpowiada.


Wyraża propozycję: Let’s…, Let’s not…, What about…?, Why don’t we…?

i prawidłowo reaguje.


Wykonuje projekt Theatre Programme.


Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


25-28


THE LONDONERS


CRAZY DETECTIVES


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 7


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 25-28.


Częściowo poprawnie stosuje czas Past Continuous (głównie w zdaniach twierdzących: Yesterday

at 10 I was reading…).


Pisze opowiadanie. Formułuje proste zdania, sporadycznie poprawnie wykorzystuje czasy: Past Simple i Past Continuous.


Częściowo poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. Częściowo poprawnie stosuje je

w prostych zdaniach.


Wykonuje projekt

Two gardens.


Wykonuje projekt Your favourite wild animal.Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 25-28.


Częściowo poprawnie stosuje czas Past Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze opowiadanie. Formułuje proste zdania, częściowo poprawnie wykorzystuje czasy: Past Simple i Past Continuous.


W większości poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. W większości poprawnie stosuje je

w prostych zdaniach.


Wykonuje projekt Two gardens.


Wykonuje projekt Your favourite wild animal.


Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 25-28.


W większości poprawnie stosuje czas Past Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze opowiadanie,

w większości poprawnie stosuje czasy: Past Simple

i Past Continuous

w zdaniach złożonych.


Zasadniczo poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. W większości poprawnie stosuje je

w zdaniach złożonych.


Wykonuje projekt Two gardens.


Wykonuje projekt Your favourite wild animal.


Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 25-28.


Poprawnie stosuje czas Past Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).


Pisze opowiadanie, prawidłowo stosuje czasy: Past Simple i Past Continuous w zdaniach złożonych.


Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. Prawidłowo stosuje je w zdaniach złożonych.


Wykonuje projekt Two gardens.


Wykonuje projekt Your favourite wild animal.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


29-32


THE LONDONERS


CRAZY GANG


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 8


CULTURE CORNER
Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 29-32.


Częściowo poprawnie wybiera odpowiednią

formę question tag.


Częściowo poprawnie uzupełnia zdania słowami: too / enough.


Częściowo poprawnie przekształca zdania porównujące w zdania

z konstrukcją (not) as… as.


Pisze krótki list do Friends’ Magazine o swoim mieście lub kraju. Sporadycznie poprawnie stosuje wyrażenia: too much,

too many, not enough

przed rzeczownikami policzalnymi

i niepoliczalnymi.
Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 29-32.


Częściowo poprawnie tworzy formy question tag.


W większości poprawnie uzupełnia zdania słowami: too / enough.


W większości poprawnie przekształca zdania porównujące w zdania

z konstrukcją (not) as… as.


Pisze krótki list do Friends’ Magazine o swoim mieście lub kraju. Częściowo poprawnie stosuje wyrażenia: too much,

too many, not enough

przed rzeczownikami policzalnymi

i niepoliczalnymi.
Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 29-32.


Częściowo poprawnie stosuje formy question tag

w wypowiedzi.


W miarę dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji.

W większości poprawnie stosuje słowa: too / enough.


Zasadniczo poprawnie przekształca zdania porównujące w zdania

z konstrukcją (not) as… as. W większości poprawnie stosuje takie porównanie

w wypowiedzi.


Pisze list do Friends’ Magazine o swoim mieście lub kraju. W większości poprawnie stosuje wyrażenia: too much,

too many, not enough

przed rzeczownikami policzalnymi

i niepoliczalnymi.Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 29-32.


Zasadniczo poprawnie stosuje formy question tag

w wypowiedzi.


Dokładnie opisuje ubrania osób na ilustracji. Prawidłowo stosuje

słowa: too / enough

wraz z rozmaitymi przymiotnikami.


Porównuje osoby. Poprawnie wykorzystuje konstrukcję (not) as…as.


Pisze list do Friends’ Magazine o swoim mieście lub kraju. Poprawnie stosuje wyrażenia: too much,

too many, not enough

przed rzeczownikami policzalnymi

i niepoliczalnymi.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:


OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:


OCENA

DOBRA

Uczeń:


OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:


29-32 c.d.


THE LONDONERS


CRAZY GANG


FRIENDS’ MAGAZINE


STORY TIME


WONDERFUL WORDS


REVISION 8


CULTURE CORNERCzęściowo poprawnie tworzy przysłówki

od podanych przymiotników.


Wykonuje projekt A report on a natura disaster.


Wykonuje projekt In my country.


W większości poprawnie tworzy przysłówki

od podanych przymiotników, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt A report on a natura disaster.


Wykonuje projekt In my country.


Zasadniczo poprawnie tworzy przysłówki

od podanych przymiotników, w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt A report on a natura disaster.


Wykonuje projekt In my country.Poprawnie tworzy przysłówki od podanych przymiotników oraz stosuje je w wypowiedzi.


Wykonuje projekt A report on a natura disaster.


Wykonuje projekt In my country.


Opracowała: Aleksandra Otlewska

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconLook! 2 Kryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z języka angielskiego iconKryteria oceniania z języka angielskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom