Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program
Pobierz 219.88 Kb.
NazwaSamorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program
strona1/3
Data konwersji08.11.2012
Rozmiar219.88 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3


SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM

WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI

w 2011 roku


Kielce, marzec 2011 r.


Już w ustawie zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniono obywatelom polskim prawo do nauki oraz powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Wypełnienie przez państwo tego podstawowego prawa obywateli wymaga jednak stworzenia jednakowych warunków dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej na poziomie wszystkich instytucji zajmujących się tą sferą życia w naszym państwie. Wiele wskazuje na to, że postulat ten pozostaje wciąż w sferze życzeniowej.

Nierówny dostęp do nowoczesnej oferty edukacyjnej, niedoinwestowanie i niedostosowanie do lokalnych potrzeb infrastruktury edukacyjnej i teleinformatycznej, ograniczony dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, Internetu, szczególnie dotkliwie dotyka województwa najmniejsze, na terenie których znajdują się głównie tereny rolnicze, funkcjonuje słabo rozwinięty przemysł, wśród których znajduje się m.in. województwo świętokrzyskie. Ten szereg barier występujących w naszej świętokrzyskiej oświacie niewątpliwie niekorzystnie wpływa również na wyniki uzyskiwane przez uczniów na każdym etapie kształcenia. Biorąc pod uwagę efekty egzaminów, osiągają oni gorsze wyniki zarówno w stosunku do średnich wyliczonych dla kraju, jak i województwa łódzkiego, które wspólnie z województwem świętokrzyskim pozostaje w obszarze działania OKE w Łodzi. Te niekorzystne tendencje przedstawiono w zestawieniach statystycznych, które znajdują się w dalszej części niniejszej diagnozy.

Pomimo tych utrwalonych na przestrzeni wielu lat niekorzystnych uwarunkowań, od kilku lat stopniowo sytuacja w szkolnictwie poprawia się. Dzieje się tak zarówno za sprawą samych szkół, jak i ich organów prowadzących – samorządów, które chętnie sięgają po środki unijne, dzięki czemu warunki kształcenia w polskich szkołach ulegają stopniowemu polepszeniu (poprawa infrastruktury edukacyjnej, termomodernizacje, uatrakcyjnienie i zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych). Powstają również rozmaite programy pomocowe finansowane ze środków finansowych samorządów terytorialnych służące uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych.

W działania tego rodzaju niewątpliwie wpisują się działania podejmowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach dwóch minionych edycji Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji.  1. Szkoły i uczniowie w województwie świętokrzyskim


W roku szkolnym 2009/2010 w województwie świętokrzyskim funkcjonowały 582 szkoły podstawowe (bez szkół specjalnych), z czego 104 w miastach a 478 na wsi. Z ogólnej liczby szkół podstawowych 37 to szkoły filialne, znajdujące się na wsi.

W szkołach podstawowych uczyło się 73 096 uczniów, z czego 40 605 uczęszczało do szkół na wsi, a 32 491 do szkół w miastach.


Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w województwie świętokrzyskim w 2010 r. funkcjonowało 212 gimnazjów, w tym 130 na wsi, a 82 w mieście. Z ogólnej liczby gimnazjów 5 to gimnazja z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz 1 gimnazjum sportowe i mistrzostwa sportowego.

W gimnazjach uczyło się ogólnie 44 610 uczniów, z czego 23 365 w mieście natomiast 21 245 uczniów na wsi.


W województwie świętokrzyskim funkcjonuje 73 licea ogólnokształcące, w tym 64 w mieście natomiast 9 na wsi.

W liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2009/2010 kształciło się 23 367 uczniów, z czego 22 340 w mieście, a 1027 na wsi.


Szkoły na wsi i w mieście w województwie świętokrzyskim (bez szkół specjalnych)Źródło: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010

Uczniowie uczęszczający do szkół na wsi i w mieście (bez szkół specjalnych)


Źródło: GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010


2. Wyposażenie szkół w województwie świętokrzyskim

Baza lokalowa szkół w województwie świętokrzyskim jest słabo wyposażona w pomoce dydaktyczne, stanowi to barierę w wyrównywaniu poziomu edukacyjnego dzieci uczących się w tych szkołach. Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych oraz zaopatrzenie w pomoce nie gwarantują w pełni realizacji zadań statutowych, pracownie przedmiotowe nie spełniają wymogów określonych w standardach. Często sytuacja finansowa szkół nie pozwala na doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce, co powoduje, że szkoły nie są w stanie wypełniać roli nowoczesnych placówek oświatowych.

W 2009 r. Kuratorium Oświaty w świętokrzyskich szkołach przeprowadziło ankietę dot. wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Ankieta została przeprowadzona w 514 szkołach podstawowych i 189 gimnazjach. Wyniki ankiety wskazują, że najwięcej szkół podstawowych (97%) i gimnazjalnych (98%) ma w swoim posiadaniu pracownie komputerowe. Jednak postęp technologiczny wymusza na placówkach oświatowych ciągłej zmiany i unowocześnianie bazy komputerowej. W większości szkół pracownie komputerowe nie spełniają standardowych wymagań.

Najsłabiej szkoły wyposażone są w pracownie językowe – 9% szkół podstawowych, 21%gimnazjów.


Wyposażenie szkół podstawowych w woj. świętokrzyskimŹródło: KO, Ankieta dot. wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w 2009 r.


Wyposażenie szkół gimnazjalnych w woj. świętokrzyskimŹródło: KO, Ankieta dot. wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne w 2009 r.

Jeśli chodzi o wyposażenie pracowni dydaktycznych, to tylko w 23 szkołach podstawowych nauczyciele matematyki stan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne określili na poziomie bardzo dobrym, w 265 dobrym, w 193 dostatecznym, natomiast w 33 niezadowalającym.

Na podobnym poziomie utrzymuje się stan wyposażenia w pomoce dydaktyczne szkół gimnazjalnych. W 10 gimnazjach nauczyciele matematyki stan wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne określili na poziomie bardzo dobrym, w 94 dobrym, w 77 dostatecznym, a w 8 niezadowalającym.


Wyniki ankiety wskazują, że w świętokrzyskich szkołach stan wyposażenia nie jest zadowalający. W dalszym ciągu istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu tworzenia warunków do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania takiego modelu szkoły, w której uczeń mógłby się rozwijać i chciałby pogłębiać swoją wiedzę.


3. Nauczyciele


Jeden z najistotniejszych podmiotów mający decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu ucznia w procesie edukacji stanowi kompetentny nauczyciel, który skutecznie i efektywnie potrafi przygotować swojego podopiecznego do funkcjonowania w tzw. społeczeństwie wiedzy, w tym do swobodnego posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami multimedialnymi, wyszukiwania i umiejętnego selekcjonowania informacji za pośrednictwem Internetu i innych nowoczesnych instrumentów.

Konieczność sprostania temu wyzwaniu wymaga od nauczycieli ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy i aktualizacji fachowej wiedzy. Proces ten powinien być usystematyzowany i odbywać się w sposób ciągły. Dotyczy to zarówno nauczycieli informatyki, jak również nauczycieli pozostałych przedmiotów, ponieważ uczniowie zapoznają się z nowymi technologiami uczestnicząc w różnych zajęciach przedmiotowych.

Z danych statystycznych GUS z roku szkolnego 2009/2010 zaprezentowanych poniżej wynika, że wśród wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach w województwie świętokrzyskim (16.819 osób w przeliczeniu na etaty) najliczniejszą grupę (52%, tj. 8.704, 74 et.) stanowią osoby z najwyższymi kwalifikacjami i zarazem największym doświadczeniem i dorobkiem dydaktycznym, tj. nauczyciele dyplomowani. Kolejna grupę tworzą nauczyciele mianowani, 26 %, tj. 4.401,08 et. Najmniej liczni są nauczyciele kontraktowi 2 833,43 oraz stażyści 564,83.
Źródło: GUS, Oświata i wychowanie 2009/2010

Źródło: GUS, Oświata i wychowanie 2009/2010


Nauczyciele * według stopnia awansu zawodowego w podziale na miasto i wieś


Lp

Stopień awansu zawodowego

Nauczyciele

1.

Ogółem

16 819,50
miasto

9 867,93
wieś

6 951,57

2.

Stażysta

564,83
miasto

285,66
wieś

279,17

3.

Kontraktowy

2 833,43
miasto

1 635,71
wieś

1 197,72

4.

Mianowany

4 401,08
miasto

2 394,69
wieś

2 006,39

5.

Dyplomowany

8 704,74
miasto

5 301,71
wieś

3 403,03

*w przeliczeniu na etaty


Źródło: GUS, Oświata i wychowanie 2009-2010


Jednym z założeń Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w edycji 2010 był rozwój doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, poświęconych wykorzystywaniu otrzymanych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania. W szkoleniu dotyczącym metod właściwego wykorzystania otrzymanych pomocy dydaktycznych do nauki matematyki brało udział 115 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz matematyki z terenu województwa świętokrzyskiego.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem z zakresu rozwoju doskonalenia zawodowego nauczycieli są również szkolenia przeprowadzane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ukierunkowane na rozwój kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy
e-learningowej. Szkolenia realizowane są w ramach Projektu „Nauczyciel XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.

Projekt „Nauczyciel XXI wieku” zaadresowano do 1540 pracowników oświaty z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2010 roku i potrwa do 31 stycznia roku 2012.


4. Wyniki nauczania uczniów

Niezwykle istotnym miernikiem zarówno indywidualnych osiągnięć szkolnych uczniów, jak również poziomu nauczania w poszczególnych szkołach stanowią niewątpliwie wyniki egzaminów przeprowadzanych po zakończeniu każdego cyklu kształcenia. Z podsumowań dokonanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, która swoim obszarem działania obejmuje województwa łódzkie i świętokrzyskie, wynika, że to drugie osiąga niestety wyniki nieco słabsze w zasadzie we wszystkich egzaminach następujących po każdym szczeblu kształcenia. Przyczyn tych niekorzystnych dla naszego regionu efektów nauczania należy upatrywać zapewne w wielu czynnikach:

  • statusie materialnym rodzin w danym województwie,

  • dostępie do nowoczesnych technologii,

  • kompetencjach kadry pedagogicznej,

  • wykształceniu rodziców i ich proedukacyjnym nastawieniu.

Poniżej zaprezentowano średnie wyniki uczniów uzyskane z egzaminów (po szóstej klasie, gimnazjalnego oraz matury) przeprowadzonych w 2010 roku.

    1. Egzamin po szkole podstawowej w roku szkolnym 2009/2010

Egzamin po szkole podstawowej – sprawdzian szóstoklasistów w 2010 r. odbył się w 524 szkołach województwa świętokrzyskiego, łącznie do sprawdzianu przystąpiło 13 047 uczniów.

Średnie wyniki uczniów klas VI województw świętokrzyskiego i łódzkiego w 2010 roku

Województwo

Liczba zdających

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzyst. z inform.

Wykorzy-stanie wiedzy w praktyce

Wynik ogólny

10 pkt.

10 pkt.

8 pkt.

4 pkt.

8 pkt.

40 pkt.

łódzkie

23.889

7,38

5,22

5,22

2,36

4,23

24,41

świętokrzyskie

13.047

7,33

5,37

5,07

2,31

4,11

24,18

OKE Łódź

36.936

7,36

5,27

5,17

2,34

4,18

24,32

Źródło: OKE, Sprawozdanie dotyczące wyników sprawdzianu w roku 2010

Z raportu OKE wynika, że wyniki uczniów z woj. świętokrzyskiego (oprócz pisania) są niższe od wyników uczniów z woj. łódzkiego.

Szóstoklasiści najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność czytania. Słabiej wypadło pisanie oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Różnice są spowodowane rodzajem zastosowanych treści zadań.

    1. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2009/2010

W 2010 r. w województwie świętokrzyskim egzamin gimnazjalny przeprowadzono w 217 szkołach. Do egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna przystąpiło 15 143 uczniów, natomiast do części matematyczno – przyrodniczej 15 142 uczniów.

Z danych wynika, że uczniowie w świętokrzyskim uzyskali lepsze wyniki z części humanistycznej, natomiast słabiej wypadli w części matematyczno – przyrodniczej.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconSamorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconWojewództwa śWIĘtokrzyskiego „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconZarząd województwa śWIĘtokrzyskiego analiza wniosków do zmiany „planu zagospodarowania przestrzennego województwa śWIĘtokrzyskiego”

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconUrząd marszałkowski województwa śWIĘtokrzyskiego II kongres stowarzyszeń województwa śWIĘtokrzyskiego

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconMazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconCharakterystyka Województwa Świętokrzyskiego 6

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconDla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program iconSytuacja w rolnictwie województwa śWIĘtokrzyskiego

Samorząd województwa śWIĘtokrzyskiego śWIĘtokrzyski program icon"… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom