Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego
Pobierz 39.35 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego
Data konwersji09.11.2012
Rozmiar39.35 Kb.
TypWymagania
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KLASA IPIERWSZE PÓŁROCZE


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej, nie bierze aktywnego udziału w lekcjach i często jest nieprzygotowany do lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował niewiele zagadnień gramatycznych: zna i rozróżnia czasowniki to be oraz have to, czas Present Simple, czas Continuous, czas Past Simple, określenia czasowe tych czasów, podstawowe formy czasowników nieregularnych, przyimki miejsca, zaimki (What, When, Where, Who, Why, How often), zna konstrukcję there is/there are w połączeniu z przedimkami a/an, was i wasn’t, zna najbardziej typowe przykłady rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, zna czasownik modalny can i can’t

 • zna zaimki osobowe

 • dysponuje podstawowym zasobem słownictwa: rodzina, ubrania, przedmioty szkolne, żywność, programy i filmy, muzyka, świętowanie, wycieczki , dom i jego wyposażenie, zawody, miejsca pracy

 • potrafi samodzielnie zbudować proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy objęte programem, ale popełnia wiele błędów (np. udziela informacji o sobie)

 • z pomocą nauczyciela, bardzo ogólnie rozumie treść przeczytanego tekstu, może mieć jednak trudności z wyszukaniem w nim informacji szczegółowych

 • rozumie konstrukcje tylko prostych tekstów czytanych

 • potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w słuchanych tekstach i rozmowach

 • pisze krótkie teksty zawierające proste struktury i słownictwo (opis miejsca, filmu, rodziny)

 • potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia, ale w bardzo ograniczonym zakresie i z poważnymi błędami

 • rozumie polecenia nauczyciela, ale z jego pomocą lub podpowiedziąOcenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


 • spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą

 • opanował następujące zagadnienia gramatyczne: zna różnice pomiędzy Present Simple a Present Continuous, stosuje Present Continuous do wyrażania czynności przyszłych, tworzy czasowniki w 3 os. lp w czasie Present Simple, przysłówki częstotliwości (never, hardy ever, sometimes, often, usually, always), zna czasowniki like, love, hate, not mind w konstrukcji z czasownikami z końcówką – ing, wyrażenie So do I, there is i there are z some i any, much, a lot of, stosuje przyrostki – er i – ist, rozróżnia większość rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, zna formy najczęściej używanych na lekcjach czasowników nieregularnych

 • zna podstawowe słownictwo w kategoriach objętych programem

 • tworzy proste wypowiedzi pisemne – ogłoszenie reklamowe (opis produktu), zaproszenie

 • na ogół rozumie konstrukcje tekstów, ale ma kłopoty z uporządkowaniem poprzestawianego tekstu

 • na ogół potrafi ocenić, czy dana informacja jest prawdziwa /w świetle przeczytanego tekstu/

 • z pomocą nauczyciela potrafi wyszukać informacje szczegółowe w tekstach przeczytanych i wysłuchanych

 • potrafi wydobyć część kluczowych informacji w tekście słuchanym i czytanym i stosownie do nich zareagować

 • zazwyczaj rozumie zadania i polecenia

 • potrafi budować proste ale spójne wypowiedzi na zadany temat (np. pyta i wskazuje drogę, przedstawia plany na przyszłość) ale popełnia sporo błędów

 • zna zwroty: What do you think of …? What about …? I prefer … I can’t stand …Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


 • spełnił wymagania na ocenę dostateczną

 • rozróżnia i na ogół poprawnie stosuje poznane czasy

 • rozróżnia i poprawnie stosuje w zdaniach rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • zna formy większości czasowników nieregularnych

 • poprawnie używa poznane czasowniki modalne w zdaniach

 • posiada bogaty zasób słownictwa w kategoriach objętych programem

 • na ogół potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania

 • rozumie sens tekstów czytanych i słuchanych oraz potrafi wyszukać w nich informacje szczegółowe

 • potrafi zrozumieć główne myśli w tekstach autentycznych

 • potrafi uporządkować informacje i poszczególne części tekstów

 • na ogół poprawnie ocenia prawdziwość informacji /w odniesieniu do tekstu/, ale może mieć problemy z umotywowaniem swoich decyzji

 • potrafi zrozumieć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować

 • rozumie polecenia i zadania

 • buduje spójne wypowiedzi /z nielicznymi błędami, które nie utrudniają zrozumienia/na zadane tematy, mówi na ogół płynnie, z lekkim wahaniemOcenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


 • spełnił wymagania na ocenę dobrą

 • potrafi rozróżnić i poprawnie zastosować poznane czasy i konstrukcje gramatyczne

 • bezbłędnie używa rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w różnych konstrukcjach zdaniowych

 • zna formy wymienionych w podręczniku czasowników nieregularnych

 • rozumie przeczytany i wysłuchany tekst, wyszukuje w nim informacje szczegółowe i potrafi właściwie do nich zareagować

 • rozumie konstrukcje tekstów i potrafi bezbłędnie uporządkować tekst

 • potrafi właściwie ocenić prawdziwość informacji /w oparciu o tekst/ i uzasadnić swoja decyzję

 • potrafi samodzielnie zbudować wypowiedź /ustną i pisemną/ na zadany temat, stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do tematu

 • potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę

 • potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy restauracji

 • potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


 • w pełni opanował wiadomości z leksyki i gramatyki konieczne do otrzymania oceny bardzo dobrej

 • samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami językowymi

 • wykazuje szerokie zainteresowanie językiem angielskim

 • bierze u dział w dodatkowych pracach i projektach

 • czyta dodatkowe lektury w języku angielskimDRUGIE PÓŁROCZE


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do uzyskania oceny dopuszczającej, nie bierze czynnego udziału w lekcjach i często jest nieprzygotowany do lekcji.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


 • stopniuje typowe przymiotniki

 • zna zaimki osobowe w formie dopełnienia

 • zna czasowniki modalne should, shouldn’t, could, couldn’t, must, mustn’t

 • opanował niewiele zagadnień gramatycznych: Past Continuous, Present Perfect, Future Simple

 • zna formy podstawowych czasowników nieregularnych

 • zna konstrukcję pierwszego trybu warunkowego

 • zna konstrukcje służące do udzielania porad, potrafi uporządkować zdanie tego typu

 • zna kluczowe słownictwo z działów: komputery, środki transportu, materiały, pojemniki, choroby

 • z pomocą nauczyciela, bardzo ogólnie rozumie treść przeczytanego tekstu, może mieć jedna trudności z wyszukaniem informacji szczegółowej

 • rzadko potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania

 • rozumie konstrukcje tylko prostych tekstów

 • potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować

 • rozumie polecenia nauczyciela, ale często z jego pomocą lub podpowiedzią

 • potrafi samodzielnie zbudować proste kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy objęte programem, ale popełnia wiele błędów


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


 • opanował treści niezbędne do otrzymania oceny dopuszczającej

 • potrafi zastosować czasy Past Continuos i Future Simple w sytuacjach typowych, czasami z pomocą nauczyciela, poprawnie rozpoznaje i uzupełnia zdania w pierwszym trybie warunkowym, zna konstrukcję to be going to, buduje typowe zdania z tą konstrukcją

 • z pomocą nauczyciela udziela rad

 • zna podstawowe słownictwo w omawianych kategoriach

 • na ogół rozumie konstrukcję tekstów słuchanych i czytanych ale ma kłopoty z uporządkowaniem poprzestawianego tekstu

 • na ogół potrafi ocenić, czy dana informacja w świetle przeczytanego lub wysłuchanego tekstu jest prawdziwa czy fałszywa

 • z pomocą nauczyciela potrafi wyszukać informacje szczegółowe informacje w tekstach przeczytanych i wysłuchanych

 • potrafi wydobyć część kluczowych informacji w tekście słuchanym i czytanym i stosownie do nich zareagować

 • zazwyczaj rozumie polecenia i pytania

 • potrafi budować proste ale spójne wypowiedzi na zadany temat, ale popełnia sporo błędówOcenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


 • opanował treści wymagane na ocenę dostateczną

 • dość dobrze opanował i na ogół poprawnie stosuje czasy Present Continuous w odniesieniu do przyszłości, Future Simple, pierwszy okres warunkowy oraz wyrażenie to be going to, prawie bezbłędnie stopniuje przymiotniki

 • udziela odpowiednich do sytuacji porad z pomocą czasownika should i shouldn’t

 • potrafi budować proste ale spójne wypowiedzi na zadany temat (np. pyta i wskazuje drogę, przedstawia plany na przyszłość) , na ogół mówi płynnie, z lekkim wahaniem

 • zna zwroty: What do you think of …? What about …? I prefer … I can’t stand …

 • rozumie sens czytanych i wysłuchanych tekstów i potrafi wyszukać w nich informacje szczegółowe

 • na ogół potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania

 • potrafi uporządkować informacje i poszczególne części tekstu

 • na ogół poprawnie ocenia prawdziwość informacji, ale może mieć problemy z umotywowaniem swoich decyzji

 • na ogół rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego

 • rozumie pytania i polecenia

 • próbuje pisać teksty użytkowe, takie jak list, pocztówka, krótka notatka czy opis, z użyciem złożonych struktur i słownictwaOcenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:


 • opanował treści wymagane na ocenę dobrą

 • bardzo dobrze opanował następujące zagadnienia gramatyczne: rozpoznaje i poprawnie stosuje wszystkie objęte planem nauczania dla klasy I czasy i konstrukcje gramatyczne, I tryb warunkowy, używa stopniowania przymiotników w zdaniach różnego typu

 • udziela porad odpowiednich do sytuacji

 • potrafi mówić płynnie i bez zawahań na tematy określone w rozkładzie materiału, np. podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych osobach, wypowiada się na temat filmów i programów telewizyjnych, rożnych miejsc i obiektów w mieście, uroczystości, świąt i innych ważnych wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość

 • potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

 • rozumie przeczytany i wysłuchany tekst i wyszukuje w nim informacje szczegółowe

 • rozumie konstrukcje tekstów i potrafi bezbłędnie uporządkować tekst

 • potrafi właściwie ocenić prawdziwość informacji /w oparciu o tekst/ i uzasadnić swoją decyzję

 • potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i wyłonić z nich błędy

 • potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i słownictwo na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, np. napisać list, pocztówkę, informacje o sobie i innych, sporządzić opis ludzi, zwierząt, rzeczy, miejsc i uroczystości, ulubionego programu telewizyjnego lub filmu, napisać dłuższą narrację w oparciu o podane wskazówki itp.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


 • spełnił wymagania wymagane do otrzymania oceny bardzo dobrej

 • w konkursach języka angielskiego uzyskał tytuł finalisty lub laureata

 • samodzielnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami językowymi

 • wykazuje szerokie zainteresowanie językiem angielskim

 • bierze udział w dodatkowych pracach i projektach

 • czyta dodatkowe lektury w języku angielskim

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie drugiej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie II g /klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasie I g /klasa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego – klasa III g /z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego klasa III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka łacińskiego I kultury antycznej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego iconWymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego dla klasy III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom