OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej
Pobierz 19.44 Kb.
NazwaOŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej
Data konwersji09.11.2012
Rozmiar19.44 Kb.
TypDokumentacja
OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej

art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami )


 1. Nazwisko i imię ( nazwa ) podatnika ...........................................................................................................

 2. Adres zamieszkania ......................................................................................................................................

 3. Wniosek podatnika dotyczy należności ( wymienić rodzaj podatku oraz okres zgodnie z złożonym wnioskiem ) .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: TAK / NIE ( właściwe podkreślić )

Jeżeli TAK proszę wypełnić:

Działalność gospodarcza prowadzona jest od ....................................................... w zakresie ......................................................................................................................................................................................

Liczba zatrudnionych pracowników ..........................................

Nr NIP ................................................ Nr PKD/EKD ..........................................


Środki utrzymania zobowiązanego

 • miesięczna kwota dochodów w złotówkach ................................................

 • opis środków utrzymania ( odpowiednio podkreślić: wynagrodzenie za pracę, emerytura-renta, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z opieki społecznej, z tytułu dzierżawy, z działalności gospodarczej, inne ....................................)

 • Gospodarstwo rolne o powierzchni ............................. ha

 • Liczba osób na utrzymaniu ...............................

Opis mieszkania zajmowanego przez zobowiązanego


 • właściciel budynku, w którym znajduje się mieszkanie zajmowane przez zobowiązanego ( odpowiednio podkreślić: gmina, spółdzielnia mieszkaniowa, osoba fizyczna oraz jej imię i nazwisko ..................................................................., zakład pracy, inny podmiot ........................................................................ )

 • tytuł zajmowanego mieszkania przez zobowiązanego ( odpowiednio podkreślić : umowa najmu, prawo własności, prawo spółdzielcze własnościowe/lokatorskie, inne .....................................................................)

Inny majątek nieruchomy lub prawa do takiego majątku zobowiązanego lub członka jego rodziny:

Właściwe podkreślić: budynek mieszkalny, lokale, pawilony, kioski, zabudowania gospodarskie, grunty, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, inne .........................................

Środki transportowe stanowiące własność zobowiązanego:

– rodzaj i marka środka transportu

– numer rejestracyjny środka transportu

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Prawa majątkowe stanowiące własność zobowiązanego:

– odpowiednio podkreślić :wierzytelności, akcje, obligacje, weksle, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, inne ...........................................................

– wartość szacunkowa praw ............................................

Majątek zobowiązanego znajdujący się we władaniu osób trzecich:

– opis majątku ( umowy dzierżawy, umowy najmu ) .......................................................................................

- właściwe podkreślić: nieruchomości, grunty, inne ....................................................................................

– miejsce położenia majątku oraz wielkość wydzierżawionego/wynajmowanego majątku

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Informacje o gospodarstwie rolnym zobowiązanego będącego rolnikiem:

– imię i nazwisko osoby, na którą gospodarstwo jest zarejestrowane ....................................................................................

– powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych ....................................................................................

– powierzchnia gruntów w ha fizycznych ....................................................................................

– opisać wartość szacunkową zabudowań ....................................................................................

– inwentarz żywy ....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

– uprawy (w tym działy specjalne produkcji rolnej) .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości ( za okres 1 miesiąca )

- wysokość czynszu .................................................... zł

- opłata za energię elektryczną .................................................... zł

- opłata za gaz .................................................... zł

- opał .................................................... zł

- inne koszty: ....................................................... ..................................................... zł

....................................................... ..................................................... zł

....................................................... ..................................................... zł

....................................................... ..................................................... zł

........................................................ ...................................................... zł

Inne znamiona sytuacji materialnej zobowiązanego:

 • klęski żywiołowe (opisać wypadki, padły inwentarz, powódź, pożar itp. oraz rok wystąpienia zdarzenia)

 • .................................................................................................................................................................................................

 • .................................................................................................................................................................................................

informacje nie ujęte w poprzednich rubrykach świadczące o stanie majątkowym zobowiązanego

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................


Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 §1 ustawy kodeks karny ( „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę” ) za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


Data zeznania Podpis podatnika


.............................................. .....................................................

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconUlga internetowa Jeżeli płacisz za używanie Internetu, pamiętaj, że możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw. "ulgi internetowej"

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconWniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconW związku z wnioskiem z dnia o wypłatę zasiłku pogrzebowego po zmarłym/-ej (imię nazwisko zmarłego) ja, niżej

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOświadczenie o stanie kontroli zarządczej

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconDziałając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych I § 9 ust. 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna oraz w związku z wnioskiem Narodowego

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOŚwiadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach I źRÓDŁach utrzymania pouczenie

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOświadczenie o stanie kontroli zarządczej WÓjta gminy szypliszki1 za rok

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego w Radziejowie

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/ o pozostawaniu w związku małżeńskim oraz nie orzeczonej separacji sądowej

OŚwiadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie należności podatkowej iconOŚwiadczenie o stanie kontroli zarządczej prezesa Sądu Rejonowego w Kartuzach za rok 2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom