Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo
Pobierz 216.59 Kb.
NazwaGimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo
strona1/2
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar216.59 Kb.
TypDokumentacja
  1   2


Gimnazjum w Kalinowie

Ul. Szkolna 2

19 – 314 Kalinowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

Program dla gimnazjum
Opracowała


Anna Denert


Kalinowo, sierpień 2004 r.


WstępEDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA, inaczej zwana ścieżką edukacyjną –to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu poznawczym i wychowawczym. Program edukacji czytelniczej i medialnej został opracowany zgodnie z ,,Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów”. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do uwzględnienia w planach wynikowych swoich przedmiotów treści programowych odnoszących się do kształcenia medialnego. Częściowej realizacji treści ścieżki edukacyjnej można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, np. zajęć bibliotecznych. Głównym założeniem programu jest wszechstronne przygotowanie uczniów do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media i do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji – telewizji, prasy, radia, Internetu i technik komputerowych.


Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej oprócz nauczycieli polonistów mogą prowadzić – bibliotekarze, wychowawcy na tzw. lekcjach wychowawczych, nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe i katecheci.

Media przekazują również informacje, które uczniowie wykorzystują na innych lekcjach np. informatyce, sztuce.


W dobie upowszechnienia mediów i łatwości dostępu do nich, obcowanie z książką zeszło na plan dalszy. ,,Pokolenie obrazkowe”- wychowane na telewizji i komiksach, rzadziej sięga po lektury szkolne. Zauważa się również postępujący brak umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów w różnym wieku. Stwarza to trudności w nauce nie tylko z przedmiotów humanistycznych, ale i z matematyczno- przyrodniczych. Dlatego też zadaniem szkoły jest rozbudzania potrzeb czytelniczych ucznia, przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru informacji z różnych źródeł i pracy samokształceniowej.

W spełnieniu tych zadań ważną rolę odgrywa realizacja treści edukacji czytelniczej i medialnej.


Cele edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum
 1. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

 2. Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru.

 3. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.

 4. Przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej.

 5. Kształcenie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.Zadania szkoły
 1. Rozpoznawanie i umiejętne kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów.

 2. Tworzenie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł.

 3. Rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media.

 4. Ukazywanie zależności między formą i językiem mediów a zamierzeniami, postawami i kulturą twórców komunikatów artystycznych, informacyjnych, reklamowych i propagandowych.

 5. Uświadomienie roli mass mediów i stosowanych przez nie środków i zabiegów socjotechnicznych.

 6. Wprowadzenie uczniów w zasady procesu twórczego w produkcji medialnej.

 7. Zapoznanie z fundamentalnymi dziełami medialnymi: fotografii, radia, filmu, telewizji i teatru, polskimi i zagranicznymi.Treści nauczania wynikające z podstawy programowej 1. Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.

 2. Opis i spis bibliograficzny; zestawienie tematyczne.

 3. Pojęcia komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, język, denotacja, konotacja.

 4. Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów – psychologiczne podstawy komunikowania się ludzi.

 5. Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.

 6. Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. Fikcja w mediach.

 7. Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze, gry dramatyczne, inscenizacje, teatr szkolny.

 8. Media jako środki poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne ( reklamowe i propagandowe, public relations).

 9. Wpływ mediów na kształtowanie norm i wartości związanych z działalnością publiczną. Rola mediów w zwalczaniu zjawiska korupcji.

10.Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów

medialnych.


Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum.L/p

Treści nauczania z podstawy programowej

Przedmiot

Propozycja tematu lekcji

Treści i zagadnienia realizowane

1.

Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.

Język polski

Słowniki z których możesz korzystać.

- katalogi biblioteczne na temat wydawnictw informacyjnych, różnych rodzajów słowników, encyklopedii i poradników językowych.

2.

Opis i spis bibliograficzny; zestawienia tematyczne.

Język polski

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym.

- budowa podręczników,

- korzystanie ze spisu treści, wstępu, przedmowy, posłowia, wykazu terminów literackich, bibliografii,

- opis bibliograficzny podręczników.3.

Pojęcie komunikacji medialnej: znak, symbol, kod, konotacja, denotacja.

Język polski

Tylko dzięki językowi poznajemy świat, porozumiewamy się ze sobą.


Codzienna sytuacja podstawą lirycznego wyznania- M. Pawlikowaska- Jasnorzewska ,,Ranny ptak” i ,,Szkicownik poetycki”.


Czym jest poezja?


Intencja i typ wypowiedzi.

- skuteczne porozumiewanie się ze sobą,

- podstawowe sposoby porozumiewania się,

- podstawowe elementy komunikacji językowej,

-wpływ poszczególnych elementów aktu porozumiewania się na powodzenie komunikacji językowej,

- treść i język komunikatu.


- język potoczny a wyznanie liryczne,

- słowa niezwykłe, cel ich użycia.


- zwykłość i niezwykłość tekstów,

- cechy języka poetyckiego, potocznego.


- składniki językowego porozumiewania się,

- intencja wypowiedzi.

5.

Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.

Język polski

Radio ,,Kopciuszek” środków masowego przekazu.- historia radia,

- specyfika przekazu radiowego,

- różne modele programów radiowych,

- najpopularniejsze stacje radiowe.

6.

Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. Fikcja w mediach.

Język polski

Narodziny ,,żywych fotografii” – historia filmu.


Pierwowzór literacki a jego adaptacja filmowa.


Film czy książka? – dyskusja.


Rola telewizji w życiu współczesnego człowieka.


Miejsce czasopism wśród innych mediów.

- wynalazcy techniki filmowej,

- wybitni twórcy filmowi- reżyserzy, aktorzy,

- droga filmu od producenta do klienta,

rodzaje i gatunki filmowe.


- etapy pracy nad adaptacją filmową,

- twórcy filmowi,

- tworzywo sztuki filmowej, język filmu,

filmowa mistyfikacja,

- pojęcia związane z filmem.


- literackie i filmowe środki wyrazu – porównanie,

- dyskusja zainspirowana tekstem ,,Spojrzenie zza ekranu”,

- literatura i film – sztuki dopełniające się wzajemnie.


- historia telewizji jako środka masowej komunikacji,

- telewizja jako środek przekazu różnych form twórczości, podział programów telewizyjnych,

- wartość słowa drukowanego i zagrożenia ze strony telewizji,

- dobre i złe strony telewizji.

- historia prasy i jej klasyfikacja,

- rodzaje drukowanych przekazów medialnych,

- cechy tekstów publicystycznych, struktura notatek prasowych,

- rola prasy w życiu codziennym.7.

Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze, gry dramatyczne, inscenizacje, teatr szkolny.

Język polski

Spotkanie z ,,Żoną modną” w teatrze i w życiu.


Jak uruchomić dramat? Przygotowanie inscenizacji fragmentów ,,Zemsty”.

- przestrzeń sceniczna a przestrzeń w życiu,

- tworzenie iluzji – naśladowanie znaków teatru,

- scenopis, scenariusz podstawą spektaklu teatralnego.


- cechy różniące dramat czytany od dramatu oglądanego na scenie,

- podstawowe wyróżniki sztuki teatralnej,

- ludzie teatru, terminy teatralne,

- gry dramatyczne.8.

Media jako środki poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations).

Język polski

Funkcja i cechy środków masowego przekazu.

- rodzaje mediów, ich istota i zasady funkcjonowania,

- historia mediów,

- krytyczny odbiór mass mediów,

- komunikaty informacyjne i perswazyjne.

Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej w klasie II gimnazjum.


L/p

Treści nauczania z podstawy programowej

Przedmiot

Propozycja tematu lekcji

Treści i zagadnienia realizowane

1.

Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.

Język polski

Chcę napisać dobre wypracowanie.- próba eliminacji złych nawyków- praca ze słownikiem: wyrazów bliskoznacznych, frazeologicznym, poprawnej polszczyzny i ortograficznym.

2.

Opis i spis bibliograficzny; zestawienia tematyczne.

Język polski

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym.

- korzystanie z różnych części książki, tabel, przypisów, komentarzy, tekstów pomocniczych, aneksów,

- opis bibliograficzny podręczników.


3.

Pojęcie komunikacji medialnej: znak symbol, język, konotacja, denotacja.

Język polski

Najsłynniejsze historie miłosne na podstawie literatury, faktów historycznych, życia.


Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.

- wyznania miłosne na przestrzeni wieków na podstawie fragmentów literatury pięknej,

- listy miłosne świadectwem języka określonej epoki.


- różnice pomiędzy treścią a zakresem wyrazu,

- wyrazy nacechowane emocjonalnie, źródło ich zabarwienia, wyrazy neutralne,

- wyrazy o znaczeniu ogólnym i szczegółowym,

- synonimy, homonimy, antonimy.


4.

Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów – psychologiczne podstawy komunikowania się ludzi.

Religia


Język polski

Krytyczni wobec informacji. Środki masowego przekazu.


Niecodzienne ,,Dzienniki” Witolda Gombrowicza.

- w gąszczu mass mediów,

umiejętne i dojrzałe korzystanie ze środków przekazu,

- przeciwdziałania biernemu i bezkrytycznemu odbieraniu otrzymywanych informacji.


- najistotniejsze cechy dziennika jako utworu literackiego,

- nadrzędny cel pisania dzienników, ich wartość poznawcza.5.

Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.

Język polski


Historia


InformatykaFilm, czyli świat skondensowany.


Technika, nauka i kultura na przełomie XIX/XX wieku.


Pozyskiwanie informacji z multimedialnego słownika, encyklopedii.


Praca z programem edukacyjnym z różnych przedmiotów.


Pozyskiwanie informacji z Internetu.

- film- X Muza, czy standardowy produkt?

- podstawowa wiedza o historii filmu,

- rodzaje i gatunki filmowe.


- wynalazki braci Lumiere,

- narodziny kina i początki filmu.


- prezentacje multimedialne.


- formaty plików multimedialnych.


-wyszukiwanie w danym programie (Internecie) potrzebnych informacji.


6.

Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. Fikcja w mediach.

Informatyka


Język polski

Odczytywanie i zapis danych na dysku. Przeglądanie zasobów komputera.


O konkurencyjności radia wobec telewizji.


Bądź niebanalnym copywriterem – czyli językowa zabawa w namawianie.

- otwieranie i zamykanie katalogów,

- znajomość pojęć: plik, katalog, skrót,

- rozpoznawanie podstawowych danych na dysku (pliki, katalogi).


- specyfika przekazu radiowego, telewizyjnego – podobieństwa, różnice,

- przyszłość radia.

- reklama, czyli o sztuce namawiania,

- typowe konstrukcje językowe charakterystyczne dla reklamy,

- krytyczny odbiór reklam.8.

Media jako środki poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations).

Język polski

Królowie szklanego ekranu – sztuka wysoka i popularna.

- seriale, telenowele, sitcom, wideoklip,

- rozumienie pojęć,

- charakterystyczne cechy różnych gatunków filmowych,

- sposoby konstruowania standardowych scenariuszy filmowych.9.

Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.

Język polski

Recenzenci mają głos.

- w roli recenzenta..., istota recenzji, kompozycja, język,

- redagowanie recenzji.

Realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej w klasie III gimnazjum.


L/p

Treści nauczania z podstawy programowej

Przedmiot

Propozycja tematu lekcji

Treści i zagadnienia realizowane

1.

Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.

Język polski

Ćwiczymy umiejętność korzystania ze słowników.

- wydawnictwa informacyjne źródłem wiedzy,

- świadome korzystanie z poznanych wydawnictw informacyjnych.


2.

Opis i spis bibliograficzny; zestawienie tematyczne.

Język polski

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym.

- korzystanie z indeksów, bibliografii,

- różnorodność tekstów literackich: literatura piękna, popularno- naukowa, publicystyka, historiografia.4.

Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów – psychologiczne podstawy komunikowania się ludzi.Informatyka


InformatykaPoszukiwanie i pobieranie informacji z różnych źródeł.


Tworzymy wspólną pracę, zabawę. Telekonferencje jako przykład wymiany informacji.


Bezpłatne konta pocztowe. Zakładanie kont.


Odbiór i przesyłanie listów, poczta elektroniczna.

- poszukiwanie informacji z różnych dysków CD-rom,

- łączenie się i korzystanie z sieci komputerowych.


- wyszukiwanie konkretnego komputera w sieci lokalnej,

- wykonanie pracy wspólnie z kolegą.


- portale pocztowe,

- warunki zakładania kont pocztowych,

- zakładanie kont pocztowych.


- wysyłanie i odbieranie poczty,

- zakładanie własnych stron internetowych.
informatyka


religia

Zagrożenia wynikające z zastosowań komputerów i łatwego dostępu do informacji.


Literacka i teologiczna interpretacja Pisma świętego.

- korzyści płynące z zastosowania komputera,

- zagrożenia wynikające z łatwego dostępu do informacji.


- zasady interpretacji Pisma świętego,

- gatunki literackie a odpowiednie fragmenty Biblii,

- znaczenie Biblii w życiu człowieka.


5.

Formy komunikatów medialnych: słownych, pisemnych, obrazowych, dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.

Język polski

List i jego odmiany.


Czy rozumiesz czytane teksty?


Chcesz poznać...? – przeczytaj z nim wywiad.


Uczymy się notować.


O sztuce cytowania.


Poznajemy nową formę wypowiedzi – reportaż.


Co trzeba wiedzieć o stylu?

- list formą komunikatów słownych,

- różne odmiany listów, ich forma kompozycyjna,


- różnorodność form przekazu,

- ukierunkowanie czytania na określony wybór informacji,

- selekcja informacji, uogólnianie, wnioski.


- wyznaczniki gatunkowe wywiadu,

- cel wywiadu i jego struktura,

- właściwe pytania – sukcesem wywiadu.


- rodzaje notatek, ich kompozycja i układ graficzny,

- techniki notowania,

- cel sporządzania notatek,

- mapa mentalna – znaczenie kojarzenia słów z obrazem.


- tekst w tekście, cytat i przypisy,

- rola cytatów, ich graficzne wyodrębnienie w tekście,

- ćwiczenia redakcyjne.


- charakterystyczne cechy reportażu i jego typy,

- tematyka reportaży zamieszczonych w czasopismach,

- osobowość reportera, specyfika jego pracy.


- cechy stylu - potocznego, urzędowego, artystycznego, publicystyczno- dziennikarskiego, naukowego,

- przykłady poszczególnych stylów,

- wpływ stylu publicystyczno- dziennikarskiego na polszczyznę ogólną,

- pisma użytkowe i ich styl.


6.

Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów. Formy i środki obrazowe. Fikcja w mediach.

Informatyka


Język polski

Tworzenie modeli, zjawisk i symulacji procesów.


Strona WWW – język HTLM.


Świat w mediach – realny czy wykreowany?

- interpretowanie przebiegu symulacji,

- uzasadnianie potrzeby posługiwania się symulacją.


- zasady tworzenia dokumentów hipertekstowych,

założenie własnej strony internetowej.

- media, komunikat medialny, typy mediów,


- dyskusja wokół problemu – Media zagrożenie czy dobrodziejstwo?7.

Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze, gry dramatyczne, inscenizacje, teatr szkolny.

Język polski

Opracowanie sceniczne fragmentu dramatu Sofoklesa ,,Antygona”.


,,Balladyna” w postaci widowiska teatralnego.


Jaką rolę pełni w twoim życiu teatr?


Jakimi środkami posługuje się teatr?

- tekst główny, tekst poboczny w utworze i jego rola,

- czytanie tekstu z podziałem na role,

- plakat, afisz programu teatralnego.


- adaptacja tekstu- scenopis sceny, projekt scenografii jednego z miejsc akcji,

- prezentacja wizji scenicznej.


- historia teatru od starożytności do współczesności,

- widowiska teatralne, których scenariusze powstały na kanwie książek,

- rola teatru w życiu człowieka.


- wyróżniki sztuki teatralnej,

- tworzywo teatralne, typy teatru,

- metody gry aktorskiej,

- sławni twórcy teatralni.
8.

Media jako środki poznania historii i współczesności. Komunikaty informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations).


Język polski


Czym publicystyka różni się od informacji dziennikarskiej?


Skrzyżowanie mimo wszystko- czyli filmowe hybrydy gatunkowe.


Symbol i metafora w filmie.


Czytać, nie czytać?- oto jest pytanie.


- sformułowanie cech gatunku- reportaż, felieton,

- warsztaty publicystyczne – redagowanie wskazanych form wypowiedzi,

- rola tekstów dziennikarskich w codziennym życiu człowieka.


- klasyczne gatunki filmowe, hybrydy gatunkowe,

- cel kręcenia hybryd gatunkowych,


- montaż jako środek konstruowania metafory,

- sceny w filmie o znaczeniu symbolicznym lub przenośnym, ich interpretacja.


- książka jako wartość kulturowa,

- rola książki w życiu człowieka.9.


Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.Informatyka


Język polski


Opracowanie multimedialnego dokumentu i jego prezentacja.


Najlepszy wideoklip roku na podstawie utworu B. Leśmiana ,,W malinowym chruśniaku”.


Oko narratora- oko kamery? Przymiarki do ekranizacji ,,Doliny Issy” Cz. Miłosza.


Z sitkiem w eterze- zasady formułowania informacji radiowej.


W szklanym okienku- mechanizm produkcji programów informacyjnych.


- uruchomienie prezentacji multimedialnej,

- opracowanie multimedialnej prezentacji.


- przekształcenie tekstu literackiego na język filmu – adaptacja wiersza na wideoklip,

- scenariusz wideoklipu dostosowany do klimatu i charakteru utworu literackiego i muzyki.


- przygotowanie tekstu do adaptacji – opracowanie scenariusza, scenopisu (fragment tekstu),

- utrwalenie terminów filmowych.


- styl pracy radiowca,

- programy radiowe,

- projektowanie menu radiowego.


- informacje telewizyjne,

- montaż filmu,

- twórcy filmowego reportażu.

Osiągnięcia
 1. Korzystanie ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, także za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych.

 2. Sporządzanie opisów bibliotecznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań.

 3. Sprawne, szybkie czytanie, notowanie i selekcjonowanie wiadomości.

 4. Analizowanie komunikatów medialnych, odczytywanie znaków i kodów dosłownych i kontekstowych.

 5. Rozpoznawanie użytych środków formalnych i ich służebność względem zamierzeń twórców w różnych formach przekazów medialnych.

 6. Wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.

 7. Posługiwanie się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania, zdobywania, dokumentowania i prezentowania wiedzy.

 8. Rozróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazyjnych, przekazów przedstawiających rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych.

 9. Umiejętność krytycznej analizy wartości oferty mediów i dokonywania właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji.Kontrola i ocena osiągnięć uczniów


Kontroli podlega:

  1. Stopień przygotowania się do zajęć lekcyjnych; prace domowe, prace pisemne – różne formy, sprawdziany oceniające opanowanie treści programowych, testy kompetencji, formy literackie, praca w kółku dziennikarskim, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, albumy, plakaty, gazetki klasowe i szkolne.


Oceniane osiągnięcia ucznia: • zna pojęcie, rodzaje i budowę katalogów bibliotecznych,

 • potrafi samodzielnie dotrzeć do poszukiwanego dokumentu,

 • potrafi sporządzić opis bibliograficzny i bibliografię do własnych opracowań,

 • świadomie obcuje z książką, czasopismem i gazetą.

 • czyta szybko, sprawnie , ze zrozumieniem,

 • samodzielnie korzysta z encyklopedii, słowników, bibliografii,

  1. Rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności;

referaty, udział w uroczystościach szkolnych, recytacje, inscenizacje, scenki dramowe, dekoracje klasy i szkoły.

Oceniane osiągnięcia ucznia:


 • sprawnie posługuje się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania, zdobywania, dokumentowania i prezentowania wiedzy,

 • wykorzystuje media jako źródła informacji,

 • rozróżnia komunikaty przedstawiające rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych,

 • krytycznie analizuje wartość oferty mediów,

 • uczestniczy w przygotowaniach scen dramowych i inscenizacji

 • rozwija własne zainteresowania i zdolności.
  1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych;

dyskusje, wytwory pracy uczniów- prezentacje komputerowe, próby reżyserskie- nagrywanie radiowe i filmowanie, klasowe turnieje wiedzy, przepisywanie tekstów, drukowanie.

Oceniane osiągnięcia ucznia:

 • analizuje komunikaty medialne,

 • odczytuje znaki i kody dosłowne i kontekstowe

 • dokonuje właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowego przekazu.

Proponowane metody pracyRealizacja treści edukacji czytelniczej i medialnej powinna wpływać na wszechstronny rozwój ucznia, jego kreatywność i właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Proponuję następujące metody pracy:

 • wyjazdy do teatru, kina, muzeum, redakcji lokalnych gazet i stacji TV,

 • oglądanie sfilmowanych adaptacji lektur szkolnych, programów dokumentalnych, profilaktycznych i naukowych,

 • gromadzenie, selekcjonowanie materiałów (portfolio ),

 • albumy, plakaty,

 • prezentacje komputerowe,

 • gazetki klasowe, wystawki,

 • konkursy wiedzy ( twórczość pisarzy, poetów itp...),

 • przekład intersemiotyczny,

 • praca z tekstem,

 • praca z czasopismem i gazetą,

 • drama, inscenizacje, scenki dramowe,

 • metoda projektu,

 • wywiady, dyskusje,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi (Twórcy regionalni),

 • wycieczki (Leśniczówka w Praniu, muzeum w Gródku),

 • zajęcia z Internetem,

 • zajęcia komputerowe (zaproszenia, ogłoszenia, plakaty, elementy dekoracji...).Sposoby ewaluacji


 1. Po każdym roku nauki nauczyciele realizujący edukację czytelniczą i medialną dokonują oceny programu w postaci sprawozdania ujmującego omówienie realizacji zamierzonych celów, osiągnięcia, uwagi, wnioski na rok następny.

 2. Prawo oceny mają uczniowie, nauczyciele innych przedmiotów, dyrekcja i rodzice.

 3. Zebrane uwagi , sugestie, propozycje posłużą doskonaleniu programu i staną się elementem wspierania zmian.Narzędzia ewaluacji


 • Rozmowy

 • Ankiety

 • Dyskusje

 • Wymiana doświadczeń

 • Obserwacje

Można zastosować również inne formy ewaluacji zaproponowane przez uczniów, dyrekcję szkoły, zespół przedmiotów humanistycznych.


Uwagi końcowe


Proponowany program edukacji czytelniczej i medialnej wyposaża uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą pojęć w zakresie czytelnictwa, kultury i posługiwania się narzędziami mediów.

Nastawiony jest na działania praktyczne, szerokie uczestnictwo w życiu społecznym, aktywność, zaangażowanie, odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności.

Propozycje metod pracy sprzyjają samorealizacji i rozwijają inwencję twórczą uczniów gimnazjum. Uczniowie występują w roli pisarzy, dziennikarzy badaczy, aktorów, artystów, reżyserów, scenarzystów itp... Każdy może wybrać dowolny rodzaj aktywności zgodny z zainteresowaniami i możliwościami technicznymi.

Program łączy naukę i wychowanie, koreluje operacje intelektualne z działaniami praktycznymi, wdraża dobre nawyki związane z wykorzystaniem środków masowego przekazu.


Proponowane scenariusze zajęć


Temat: Programy telewizyjne, które najczęściej oglądasz.


Cele ogólne:

  • wskazanie uczniom możliwości świadomego odbioru różnorodnych programów telewizyjnych,

  • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i wyboru programów telewizyjnych,

  • przygotowanie do krytycznego odbioru przekazywanych informacji.


Środki dydaktyczne: programy telewizyjne, recenzje, wycinki z prasy,

karty pracy ucznia, mazaki.


Metody pracy: pogadanka, heureza, elementy dyskusji, zajęcia

praktyczne, praca z tekstem.


Formy pracy: indywidualna, praca w grupie.


Przebieg zajęć:


Wprowadzeniem do lekcji jest pogadanka nauczyciela o roli telewizji i innych środków masowego przekazu w życiu każdego człowieka. Krótką informację o roli mediów może przygotować uczeń i odczytać ją na początku zajęć.

W dalszej części lekcji - rozmowa nauczyciela z uczniami na temat oglądanych programów telewizyjnych. W tym celu można wykorzystać wcześniej przygotowane pytania ( napisane na tablicy lub na dużej kartce papieru, żeby wszyscy uczniowie mogli przeczytać).


Propozycje pytań;

 1. Jakie oglądasz programy telewizyjne oprócz filmów fabularnych?

 2. Jakie uzyskałeś wiadomości z obejrzanych dotąd programów?

 3. jak oceniasz programy telewizyjne dla młodzieży: dobre, nudne, zbyt agresywne?

 4. Które programy telewizyjne oglądasz razem z rodzicami, a po ich obejrzeniu podejmujesz dyskusję?

 5. Dlaczego nie należy oglądać wszystkich programów i spędzać dużo wolnego czasu przed telewizorem?

 6. Które programy telewizyjne rozwinęły Twoje zainteresowania i zmobilizowały do kupna książek, kaset czasopism lub płyt?

Uczniowie odpowiadają na pytania i dyskutują z kolegami, wymieniają swoje spostrzeżenia i uwagi. Nauczyciel prowadzi i kontroluje dyskusję.


Następnie zostają odczytane recenzje na temat filmów, programów rozrywkowych i koncertów grup wokalnych lub piosenkarzy.

Uczniowie dowiadują się, że oceny programów są różne , pochlebne i krytykujące. Zastanawiają się nad tym problemem i dochodzą do wniosku, że to, co zobaczymy i usłyszymy nie musi podobać się wszystkim. Zależy to od zainteresowań widzów. Dlatego też wybierając program telewizyjny kierujemy się własnymi upodobaniami, a nie modą.


Uczniowie w czteroosobowych grupach wybierają z programów telewizyjnych te pozycje, które warto obejrzeć w najbliższą sobotę i niedzielę. Przygotowując propozycje programów, piszą na kartach pracy słowa zachęty, dlaczego warto to obejrzeć. Przedstawiciel grupy odczyta głośno wszystkim uczniom w klasie.


Podsumowanie zajęć:

Na tablicy lub kartonie chętni uczniowie wpisują plusy i minusy programów telewizyjnych.


Wniosek z lekcji: Ja decyduję, zgodnie z moim wiekiem i zainteresowaniami, co oglądam.


Przykład tebeli:


Plusy TV

Minusy TV

  • poszerzają wiadomości

  • rozwijają zainteresowania

  • uczą i wychowują

  • dostarczają rozrywki
  • są zbyt brutalne

  • uczą agresji

  • ograniczają samodzielne myślenie i mowę  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconB iblioteka szkolna Gimnazjum nr 4 im. Onz

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconGazetka szkolna gimnazjum nr 1 w piszu

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconWywiad z naszą szkolną mistrzynią sportową z gimnazjum

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconProjekt działania lokalnego "Cegiełka" akwarium dla Szkoły Podstawowej w Kalinowie

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconGazetka szkolna Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconMarta Tomczak Gimnazjum im. Św. Faustyny ul. Szkolna 5, 99-140 Świnice Warckie

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconPubliczne Gimnazjum w Uwielinach Uwieliny, 16. 02. 2012r ul. Szkolna 2a 05-540 Zalesie Górne

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconMIĘdzy nami gazetka Szkolna Szkoły Podstawowej I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zawadzie Rok założenia 1995

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconSzkolna baza projektów edukacyjnych dla uczniów klas II i III gimnazjum im. Jana Pawła II w Milówce w roku szkolnym 2011/2012

Gimnazjum w Kalinowie Ul. Szkolna 2 19 – 314 Kalinowo iconUchwała nr xv/314/06

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom