Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ”
Pobierz 261.57 Kb.
NazwaInnowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ”
strona1/3
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar261.57 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
INNOWACJA PEDAGOGICZNA


WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W PRZEDSZKOLU


Autor: mgr Bożena Krasoń

Przedszkole Publiczne Nr 17

w Tarnowie


Tarnów 2009


PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18 .

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56)

- art. 41 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),


I . CELE PROGRAMU

- Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego

pokolenia

- Rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego

- Wskazanie na mapie Europy: Polski, stolicy – Warszawy oraz ważniejszych rzek polskich

- Rozpoznawanie herbu swojego miasta, miejscowości oraz jego historii

- Poznawanie polskich tradycji ludowych:

a) poprzez kontakt ze sztuką

b) własną twórczość (tańce, piosenki, elementy zdobnicze)

- Interesowanie się życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych

- Dostrzeganie istnienia innych państw o odrębnych zwyczajach i kulturze narodowej

- Poznawanie miejsc użyteczności publicznej, takich jak: szkoła, poczta, komisariat policji

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu (ukształtowanie krajobrazu, elementy folkloru)

- Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości, muzeum

- Wykorzystanie różnych okazji do przeżywania i rozumienia wartości uniwersalnych: dobro, piękno, prawda

- Przestrzeganie norm społecznego współżycia, poszanowania zdrowia, życia


II. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Chcąc osiągnąć zamierzone cele należy stosować odpowiednio dobrane formy i metody edukacji. Dziecko poznaje świat przez działanie, przeżywani i odkrywanie. Celem jest to, co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy, jest to efekt końcowy działania. I te działania są właśnie zadaniami, które realizujemy w drodze do osiągnięcia celu.

Cele muszą być użyteczne i prowadzić do realizacji celu nadrzędnego jakim jest ukształtowanie tożsamości narodowej oraz zwrócenie uwagi na wartości ogólnoludzkie i ponadnarodowe.

Powinny one kształcić u dziecka: wiedzę, emocje, sprawności, umiejętności.

Bogaty dorobek metodyki wychowania przedszkolnego zawiera uzasadnione teoretycznie i praktycznie sposoby postępowania. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

- indywidualna

- zespołowa

- zbiorowa(zajęcia z całą grupą)

Natomiast podstawową formą aktywności jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. Oznacza to, że proces nauczania powinien być związany z zabawą. Dziecko przedszkolne przejawia najczęściej swą aktywność zabawową w zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych i ruchowych. Metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dzieckiem i służą realizacji wyznaczonych przez niego celów zajęć. W metodach nauczania wyodrębniono w dydaktyce ogólnej trzy grupy metod: oglądowe, słowne i praktyczne. Obok tych metod odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela wyodrębnione zostały metody odnoszące się do działań dzieci związanych z procesem uczenia się:

- podające (przyswajanie)

- problemowe (odkrywanie)

- aktywizujące (przeżywanie)

- praktyczne (działanie)

Istotnym aspektem jest realizacja zaplanowanych treści według określonej kolejności, ustalonej w programie. Ma to ogromne znaczenie dla dziecka, które poprzez stopniowanie trudności rozumie takie pojęcia jak: rodzina, tożsamość narodowa , jestem Tarnowianinem, Polakiem, jestem Europejczykiem.


Treści:

- Moja rodzina

- Moje przedszkole

- Moje miasto

- Mój kraj

- Wartości moralne

Przykładowe metody i formy pracy:

- opowiadania, baśnie, podania, legendy

- spotkania z ciekawymi ludźmi ( twórcami ludowymi)

- przeglądy muzyczne, festyny

- apele

- wystawy

- zajęcia otwarte z rodzicami

- gazetki

- uroczystości środowiskowe

III. Założenia programowe:

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

 • wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

 • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

 • wie, że są osoby innych narodowości, różnią się np. wyglądem, a mimo to wszyscy mają te same prawa i mają zgodnie żyć na świecie.1.Pełny i harmonijny rozwój człowieka następuje poprzez interakcję nauczania i wychowania na zasadzie wzajemnego przenikania i uzupełniania w warunkach partnerstwa i dialogu między nauczycielem a uczniem.

Kontakty z otoczeniem, doświadczenia społeczne powodują powstawanie emocji. Ułatwia to naturalna aktywność, ciekawość i chłonność umysłu dziecka. Dziecko żywo interesuje się otaczającym go światem, odczuwa szczególnie silną potrzebę nawiązania czynnego kontaktu z otoczeniem. Wszelkie działanie służy zaspokajaniu potrzeb, dostarcza różnorodnych doświadczeń i umożliwia rozwój osobowości.

2.Rozwój to proces kierowanych zmian. Wychowanie społeczeństwa powinno dążyć do osiągnięcia zamierzonych zmian w osobowościach ludzkich w celu wytworzenia odpowiednich postaw.

Kształtując postawy należy dostarczyć wiadomości o środowisku naturalnym i społecznym, stwarzając okazje do przeżywania tych wartości. Jednolity proces nauczania i wychowania sprzyja kształtowaniu postaw. Zasadniczą sprawą jest aby przyjąć je jako kryterium własnego postępowania.

3. W procesie kształcenia pozytywnych postaw wobec własnej tożsamości, a także innych narodów należy uwzględnić zasady, metody, formy i środki swoiste dla edukacji przedszkolnej.

W wieku przedszkolnym formułują się elementarne mechanizmy oparte na emocjach. Dostrzega się początki zachowań podlegających samokontroli w zależności od motywacji, która nabiera charakteru społecznego. Decydujące znaczenie mają tu wzory i norm wpajane dzieciom przez osoby z najbliższego otoczenia, które dziecko lubi i uznaje za autorytet. Dziecko w tym okresie jest najbardziej podatne na wpływy pedagogiczne i wykazuje tendencje do naśladowania, łatwo przyswaja sobie umiejętności i wiedzę praktyczną czerpaną z otoczenia. Nauczyciel w przedszkolu ma możliwości osiągania dobrych efektów, bowiem dziecko odznacza się wysokim stopniem wrażliwości emocjonalnej.

4. Kształtowanie tożsamości narodowej oraz dostrzegania wartości ogólnoludzkich należy rozpocząć już w przedszkolu.

Stosunkowo łatwo jest wprowadzić zmiany w przedszkolu, gdzie proponowane treści są zblokowane i nie ma podziału na przedmioty. Wprowadzaniu pojęć kształtujących tożsamość narodową sprzyjają psychologiczne właściwości dziecka przedszkolnego. W porównaniu z rozwojem somatycznym rozwój psychiczny ulega szybkim zmianom. Wraz z rozwojem ruchowym postępuje rozwój sfery poznawczej, działalności dziecka oraz jego życia emocjonalnego i społecznych norm zachowania. W tym okresie dziecko cechuje duża pobudliwość psychoruchowa, a aktywność umysłowa powiązana jest z jego działalnością.

5.Zgodnie z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem.

Kontakty z otoczeniem, doświadczenia społeczne powodują powstawanie emocji. Nastawienie na

cel i umiejętność podporządkowania się pewnym zewnętrznym ograniczeniom stwarzają warunki powstawania zdolności do współdziałania. W końcowej fazie wieku przedszkolnego dzieci potrafią bawić się zespołowo, przestrzegając ustalonego przedtem podziału ról, planu zabawy.


IV. Wstęp

Proponowany program jest poszerzeniem treści z zakresu wychowania patriotycznego i może być realizowany łącznie z innym dowolnie wybranym programem wychowania przedszkolnego. Innowacja prowadzona będzie w grupach dzieci 5 i 6 letnich podczas zajęć edukacyjnych przez okres dwóch lat.

W każdym regionie kraju nauczyciele mają inne możliwości realizowania celów wychowania patriotycznego. Inne są bowiem realia w każdej wsi czy mieście, inne były wydarzenia w przyszłości, inne są zabytki. W każdym regionie inaczej też będziemy realizować treści dotyczące folkloru. Konkretyzacja tematów będzie więc zależała od warunków środowiskowych. Zapoznajemy dzieci przede wszystkim z zawodami, które występują w najbliższym otoczeniu. W niektórych miejscowościach znajduje się bardzo dużo zabytków, muzeów, pamiątek. Nauczyciel sam musi zdecydować z jakimi faktami historycznymi, związanymi z rodzinną miejscowością zapozna swoją grupę. Poznawanie środowisk społecznych i przyrodniczych nie może odbywać się w sposób werbalny. kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka. Dzieci biorąc udział w uroczystościach przedszkolnych, malując do muzyki instrumentalnej i wokalnej przepojone są klimatem polskości, tego co moje, nasze, rozwija i utwierdza się poczucie własnego ja – Polaka.
Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przedszkolu. Sięga się po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu aktualnie realizowanego, lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co dzień. Nauczycielki wykorzystują różne formy pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów literackich czy tworzenie tekstów literackich przez dzieci. Według M. Bulery i K. Zuchelkowskiej literatura dziecięca kształtuje postawy społeczno-moralne, umacnia i rozwija przywiązanie do kraju rodzinnego, utrwala i wzbogaca kulturę językową. Ponadto kształtuje cechy społeczne dziecka, jego umiejętność życia i działania wśród ludzi, rozwija uczucia patriotyczne, przybliża przedszkolakom wiedzę o ojczyźnie. Oto niektóre z przykładów takich utworów: „Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego, „Nocne kłopoty zabawek Doroty” - E. Ostrowskiej, „Wszyscy dla wszystkich” - J. Tuwima.
W czasach komputerów, ciągłego pośpiechu staramy się zwrócić uwagę dzieci i ich rodziców na przeszłość. Nasze działania to znakomita lekcja historii i geografii. Zdumiewające jest zainteresowanie dzieci rodzinnym krajem, tradycjami i obrzędami. Rodzicom pozwala to na przyjrzenie się swoim korzeniom i na chwile zatrzymać czas. Chwile spędzone w kręgu kultury, sztuki ludowej i w świecie legend polskich były cenne nie tylko dla przedszkolaków, ale dla nas nauczycielek przedszkola . Dzięki realizacji treści z wychowania patriotycznego wzbogacamy własny warsztat pracy chociażby w wykonane przez nas albumy z zabytkami i pomnikami Tarnowa, stroje ludowe czy herby polskich miast. Nauczyciele opracowali zbiór konspektów zajęć z wychowania patriotycznego , które są pomocne w planowaniu zajęć . Bierzemy udział w odchodach Roku Bemowskiego, organizując konkurs plastyczny , który ma na celu upowszechnianie wśród dzieci i dorosłych wiedzy o związkach historycznych Polski i Węgier. Uważamy, że kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków, które w przyszłości ujmie w swe ręce losy Ojczyzny. Nauczyciel realizując treści z wychowania patriotycznego powinien sam czuć się nieodłączną częścią swojego rodzinnego kraju. Jednym z najważniejszych zadań wychowania , wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny. O Ojczyźnie należy mówić z ogromną wrażliwością i głęboką mądrością, gdyż dla każdego człowieka powinna być dobrem i wartością. W dobie panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów.  Z nauką patriotyzmu dziecko powinno spotykać się w rodzinie. Rodzina powinna być źródłem norm wartości kształtujących postawy młodego człowieka.   To w niej powinien się racjonalizować i pogłębiać szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania i reagowania w kontakcie z symbolami narodowymi. Naśladowanie wzorowego zachowania ojca lub matki w zetknięciu się z polskim godłem lub hymnem narodowym uczy szacunku do nich. Przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowań.
 Żadna grupa nie może istnieć, jeśli nie będzie zbudowana na systemie wartości chroniących tożsamość. Ojczyzna zatem to dobro fundamentalne, które pozwala i umożliwia osobie ludzkiej i wspólnocie osób być w pełni wartością dla samej siebie. Z tak rozumianym pojęciem Ojczyzny wiąże się patriotyzm.  Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny to przede wszystkim miłość, której przedmiotem jest społeczność jako wspólnota osób. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna.   W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie im symboli narodowych. Stanowią one wyznaczniki między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. O dziedzictwie historii jako elemencie pojęcia Ojczyzny pisze J. Prokop, stwierdzając, że są to "duchowe szczątki przechowywane w skarbnicy narodowej, czyli dzieje w pamięci zbiorowej".
 Podczas zaznajamiania dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny również wzbudzać dumę dzieci z tego , że są Polakami. Postawa szacunku wobec narodowych symboli była i powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa dlatego już w najmłodszej grupie przedszkolnej powinno kształtować się właściwy stosunek dzieci do symboli narodowych. W naszym przedszkolu znajduje się lokal wyborczy i dzieci mają możliwość obserwowania jego wystroju podczas wyborów, uczą się w jaki sposób należy eksponować symbole narodowe, szacunku do nich oraz dowiadują się o obowiązkach dorosłych jako obywateli wobec państwa.
 Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną. Nauczyciel-wychowawca realizując wychowanie patriotyczne, musi bezwzględnie sam być patriotą.


V. MATERIAŁ EDUKACYJNY - TREŚCI PROGRAMOWE 20092011

lp

Temat kompleksowy

Temat dnia

Osiągnięcia dzieci

1.

Moja rodzina

Nazwisko

Adres

Członkowie rodziny

Prawa

Obowiązki


- zna swoje imię i nazwisko

- zna swój adres zamieszkania

- wymienia członków najbliższej rodziny

-dostrzega potrzeby innych członków rodziny

- pamięta o uroczystościach

rodzinnych

- wie o własnej roli społecznej w rodzinie

- interesuje się rodziną

2.

Moje przedszkoleMój kolega, koleżanka


Dbamy o wspólne dobro


- dba o ład i porządek w szatni i na półce

- pamięta o chorym koledze

- nabywa właściwego stosunku do dzieci niepełnosprawnych

- sprawnie wykonuje czynności

samoobsługowe

- rozumie konieczność poszanowania cudzej własności

- pełnienie dyżurów doraźnych i

tygodniowych

3.

Moje miasto

Położenie na mapie Nazwa

Herb

Zabytki

Miejsca pamięci narodowej


- nazywa swoje miasto

- zna herb miasta

- nazywa inne ulice w sąsiedztwie

- rozumie prawo do ciszy

swoich sąsiadów

- dostrzega piękno, oryginalność swojego regionu

- odwiedza miejsca pamięci narodowej

4.Mój kraj

Stolica

Położenie na mapie miasta

Symbole narodowe

Hymn

rozpoznaje godło i barwy narodowe

- pokazuje na mapie położenie stolicy

- śpiewa hymn narodowy

- interesuje się krajem rodzinnym

- słucha legend związanych z

powstaniem państwa polskiego

- poznaje sławnych Polaków oraz dziedziny w których się wsławili

- przyjmuje właściwą postawę wobec symboli narodowych;

5.

Inne narody

Państwa sąsiadujące

Kultura

Obyczaje wybranych krajów europejskich

- wymienia kilka krajów europejskich

- nazywa Europę jako kontynent

- rozpoznawanie języka, kilku słów

- opisuje flagi

- słuchanie baśni i legend innych narodów

- słuchanie utworów muzycznych

- oglądanie kart pocztowych

6.

Wartości moralne

Dobro

Koleżeństwo

Przyjaźń


- Przestrzega umów dotyczących korzystania ze wspólnych zabawek

- ocenia postępowanie bohatera rozpoznaje dobre uczynki

- pomaga innym w codziennych sytuacjach

- uświadomienie, że przemoc (np. bicie jest rzeczą złą)

- mówienie innym miłych rzeczy, ale i wyrażanie dezaprobaty dla ich zachowania

- poszanowanie wolności innych

- szanowanie cudzego zdania
Zadania dodatkowe


Podejmowania zadań związanych z nadaniem imienia placówce Polaków, lokalnych patriotów

-organizowania i upowszechniania różnych form pracy wokół Patrona placówki

- konkurs plastyczny
Współdziałanie

-podejmowania współpracy z przedszkolami i organizacjami polskimi poza granicami kraju, zwłaszcza na Wschodzie


- współpraca z władzami samorządowymi, lokalnymi organizacjami i instytucjami, placówkami kultury, podmiotami pozarządowymi (takimi jak harcerstwo, inicjatywy parafialne) stawiającymi sobie za cel patriotyczne i obywatelskie aktywizowanie dzieci i młodzieży
Prowadzenie na stronie internetowej EDUNET zakładki dotyczącej realizacji innowacji

- felietony z realizacji treści

-zdjęcia,

- scenariusze zajęć

- sprawozdaniaDziałalność popularno- oświatowa


-Opracowywania i publikowania materiałów metodycznych, promujących ideę nowoczesnej edukacji patriotycznej

-organizowania wystaw, wernisaży prac,

- udział w przeglądach artystycznych np. „Festiwal Folklorystyczny”, „Kto Ty jesteś” , dających dzieciom możliwość wypowiedzenia się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu
EwaluacjaOpracowanie arkusza diagnozy pracy przedszkola w zakresie edukacji patriotycznej.

Monitorowanie realizacji innowacji, wprowadzanie zmian.

- Przeprowadzeni diagnozy, opracowanie wyników i wniosków


- Pogłębianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie planowania, realizowania i ewaluowania edukacji patriotycznej


- modyfikowania programów wychowawczych poprzez eksponowanie wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości ogólnoludzkich i ogólnonarodowych

Konferencje i szkolenia


Rada Pedagogiczna o charakterze szkoleniowym
Wzbogacenie bazy przedszkola

Współpraca z rodzicami

- zakup literatury o treściach patriotycznych

- wzbogacenie płytoteki o nagrania utworów i pieśni patriotycznych

- uszycie strojów na występy dzieci ( spódniczki czerwone, białe bluzki, kokardy)

- wykonanie dekoracji na okoliczność uroczystościVI. ROZKŁAD TEMATÓW

MIESIĄC

TEMAT

FORMYwrzesieńMoje przedszkole

- wspólne zabawy

- opowiadania

- upominek dla chorego kolegi

PaździernikMoja rodzina-zabawy dzieci

- zabawy dydaktyczne

- spotkanie z mamą lub tatą , wycieczki

listopad

Moje miasto

- legendy

- albumy
grudzień

Oto jest Polska

nawiązywania współpracy ze stowarzyszeniami kombatanckimi

- legendy

- filmy

- foldery

- spotkania

-apelstyczeńZiemia – nasza planeta

- wiersz

- piosenka

- gwiazdozbiory

luty

Dni włoskie w przedszkolu

- koncerty muzyki

- wystawymarzecMoje miasto Tarnów


- Urodziny Miasta

-wycieczki

- spotkania z ciekawymi ludźmikwiecieńDni Węgierskie w przedszkolu

- spotkania z osobami pochodzącymi z tego kraju

- wycieczka do parku pod Mauzoleum Gen. J. Bema

- wycieczka po Tarnowie szlakiem pamiątek Gen. J. Bema

- wycieczka do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Węgier

maj

Mama tata i Ja

- spotkania z rodzicami w przedszkolu

- festyny

- olimpiada sportowaczerwiecDzieci świata chcą pokoju

- filmy

- zdjęcia

- album

- korespondencja z dziećmi z innego krajuVII. Przykładowy plan działań w grupie dzieci 5-6 letnich w ramach wychowania patriotycznego.

Lp.

Rodzaj i nazwa działania


Osiągnięte rezultaty

1.

Uświadomienie dzieciom znaczenia słów mój kraj, moja Ojczyzna, zaznajomienie z godłem i barwami państwowymi poprzez naukę wierszy patriotycznych np.: W. Bełza : "Katechizm małego Polaka," Cz. Janczarski :"Barwy Ojczyste," " Co to jest Polska"

Wiedzą że są Polakami, znają nazwę swojej Ojczyzny.

Znają i szanują symbole narodowe własnego kraju.

2.


Nauka i słuchanie pieśni patriotycznych z płyt CD i kaset np.: "Mazurek Dąbrowskiego", "Rota" , "Pieśń Legionów"Maszerują strzelcy" " Wojenko, wojenko"" Płynie Wisła płynie".

Znają słowa i potrafią zaśpiewać hymn Polski

3.

Słuchanie opowiadań i legend związanych z powstaniem Polski oraz stolic Gniezna , Krakowa i Warszawy: "O orle białym i pierwszej stolicy", Cz. Janczarski: "O Lechu, Czechu i Rusie," W. Chotomska: "Wars i Sawa" "Krakowska legenda o smoku"

Znają fakty z historii Ojczyzny np. powstanie państwa, pierwszych władców

Wiedzą skąd pochodzi nazwa stolicy Polski - Warszawa

4.

Obchodzenie rocznic i świąt. Zapoznanie dzieci z Świętem Niepodległości, i Konstytucji 3-Maja. Przybliżenie za pomocą literatury dziecięcej, postaci znanych bohaterów narodowych. H. Łochocka- "Przed Grobem Nieznanego Żołnierza", A. Wacławski- " Niepodległość" Składanie kwiatów i zapalanie zniczy pod pomnikami i na cmentarzu .Rozumieją znaczenie słów: wolność , niepodległość.

Wiedzą kim był król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj i Stanisław Staszic.

Znają rolę znaczenia służby żołnierza polskiego

Znają znaczenie Wigilii, potrafią złożyć życzenia, znają nazwy potraw wigilijnych, potrafią śpiewać kolędy

Znają tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. Potrafią wykonać pisankę, palmę

Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy poprzez wiersze i opowiadania np. T. Kubiak -" Wieczór wigilijny", W. Bełza- "W noc Bożego Narodzenia", M. Musierowicz- "Rybka" Wystawianie " Jasełek dla rodziców" Wyjaśnienie pojęć: Wielki Tydzień oraz Wielkanoc, symboliki święcenia pokarmów, baranka, pisanki

5.

Udział w zbiórkach charytatywnych- znicze dla Lwowa na Cmentarz Łyczakowski

Wiedzą , że należy dbać o groby i pamiętać o żołnierzach poległych w czasie wojny za Ojczyznę.

6.

Uczestniczenie w konkursach plastycznych np. "Skąd nasz ród" , "Spacerkiem po Wawelskim Wzgórzu". " W świecie wyobraźni – obrazy inspirowane legendami polskimi" Wielkanocny koszyczek, Najpiękniejsza palma wielkanocna.

Potrafią za pomocą prac plastycznych przedstawić historię własnego kraju.

7.

Budzenie przywiązania do Tarnowa - rodzinnego miasta. Zapoznanie z herbem Tarnowa, legendami i zabytkami .

Znają herb własnego miasta, zabytki, wybrane miejsca , ich nazwy i przeznaczenie, oraz od czego pochodzi nazwa miasta.

8.

Poznanie ludowych tańców regionalnych , uczestnictwo w konkursach, przeglądach

Potrafią zatańczyć i wymienić nazwy tańców z naszego regionu.

9.

Poznanie wielkich Polaków: Kopernik, Wiersz W. Chotomskiej: " Pomnik Kopernika", opowiadania W. Chotomskiej-" Muzyka Pana Chopina", A.Wacławski-" Pielgrzym", "Jan Paweł II"

Znają wartość dorobku nauki i kultury polskiej.

10.

Zdobywanie wiedzy o polskiej przyrodzie i regionach za pomocą literatury, doświadczeń oraz wycieczek.

Dostrzegają piękno przyrody Ojczystej i konieczność jej ochrony.VIII. INSTYTUCJE PARTNERSKIE:

 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowie

 • Towarzystwo Przyjaciół Węgier

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

 • Placówki zajmujące się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski. (m.in. muzea, towarzystwa regionalne i kulturalne, izby pamięci, biblioteki, domy kultury).SPODZIEWANE EFEKTY:


- Wzrost aktywności przedszkola w podejmowaniu współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami lokalnymi tworzącymi kulturę regionu w celu umożliwienia dzieciom skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym.


- Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

- Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej nauczycieli jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.


- Upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i rodziców

-Wzrost przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, konferencji i warsztatów dla nauczycieli , wystaw, konkursów i innych form upowszechniania edukacji patriotycznej.


SPOSÓB FINANSOWANIA INNOWACJI

Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Stroje zostaną uszyte w ramach współpracy z Radą Rodziców przedszkola i sponsorami.


SPIS TREŚCI

 1. Podstawy prawne……………………………………………………………2

 2. Cel programu………………………………………………………...……….3

 3. Procedury osiągnięcia celów………………………………………..…3-5

 4. Założenia programowe……………………………………………………5-7

 5. Wstęp……………………………………………………………………………..7-9

 6. Materiał edukacyjny – treści programowe…………………….10-13

 7. Rozkład tematów…………………………………………………...……..13-15

 8. Przykładowy plan działań………………………………………………15-16

 9. Instytucje partnerskie, spodziewane efekty, sposób finansowania

Innowacji……………………………………………………………………….17

 1. Spis treści…………………………………………………………..………….18

 2. Bibliografia…………………………………………………………...………19

 3. Załączniki

- Przykładowe konspekty zajęć


BIBLIOGRAFIA

 1. Dudzińska I. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. (poradnik metodyczny) WSiP 1983r

 2. Fechner L. Poznajemy kraje Unii Europejskiej. WSiP 2003

 3. Grodzicka A. ABC…. Program wychowania przedszkolnego XXI wieku. WSiP 2000

 4. Kruk H. Wybór literatury. WSiP 1991

 5. Okoń W. Słownik pedagogiczny. PWN 1975

 6. Podstawa prawna wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 7. Popielarska A. Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze? PZWL 1983

 8. Przeniczny J. Bajki europejskie.

 9. Przetacznikowa M. Psychologia rozwojowa. WSiP 1977

 10. Sawicka M. Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu. WSiP 1980

 11. Walczyna J. Kształtowanie postaw społeczno- moralnych dzieci w wieku przedszkolnym. WSiP 1983

Włodarski Z. Wprowadzenie do psychologii. WSiP 1992 r


  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie patriotyczne w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie patriotyczne w przedszkolu a integracja europejska”

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie w Przedszkolu nr 3; marzec 2012 w domu I w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconO patriotyczne wychowanie

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie patriotyczne I obywatelskie

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconInnowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconPytanie 105. Wychowanie patriotyczne

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie patriotyczne I obywatelskie cele edukacji

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconWychowanie patriotyczne w szkole a integracja europejska

Innowacja pedagogiczna „wychowanie patriotyczne w przedszkolu ” iconInnowacja pedagogiczna I. Autor programu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom