Podział wyrazów prostych na sylaby
Pobierz 71.74 Kb.
NazwaPodział wyrazów prostych na sylaby
Data konwersji09.11.2012
Rozmiar71.74 Kb.
TypDokumentacja

Thema: ABC der deutschen Phonetik.
§1. Podział wyrazów prostych na sylaby


Właściwy podział wyrazów na sylaby jest bardzo istotny nie tylko przy przenoszeniu do następnej linijki, lecz również, a może nawet przede wszystkim w prawidłowej wymowie poszczególnych samogłosek wchodzących w skład sylab.


„Długość” i „krótkość” wymawiania samogłosek jest bardzo charakterystyczna dla języka niemieckiego, czego zupełnie nie spotykamy w języku polskim.

Niemiecki wyraz prosty ma tyle sylab, ile samogłosek lub dwugłosek ( ei, eu, au, ai, äu) zawiera dany wyraz.


 Jeżeli między dwiema samogłoskami znajduje się tylko jedna spółgłoska,

to wówczas przechodzi ona do następnej sylaby,

np.:

ha-ben, fra-gen, a-ber, ge-ben, Blu-se, O-fen, etc.


 Jeżeli natomiast między dwiema samogłoskami znajdują się dwie spółgłoski lub

więcej, wówczas ostatnia z nich przechodzi do następnej sylaby,

np.:

kom-men be-gin-nen ler-nen Bit-te Mor-gen


! Należy pamiętać, iż spółgłoski ch oraz sch stanowią nierozdzielną całość

i nie wolno ich dzielić przy przenoszeniu wyrazu (su-chen, rau-chen itd.)


§2. Samogłoski długie i krótkie.


 Taka sylaba, która kończy się samogłoską, jest sylabą otwartą, a samogłoska

jest długa (występuje po niej tyko jedna spółgłoska),

np.:

sa-gen ha-ben Ro-se Blu-se Re-gen


 Sylaba, która kończy się spółgłoską jest sylabą zamkniętą, a samogłoska

jest krótka (występują po niej przynajmniej dwie spółgłoski),

np.:

kom-men ler-nen bit-ten Lam-pe Fens-ter


1

§3. Wymowa samogłosek. (Vokale)


esamogłoska e jest wymawiana w trojaki sposób, a więc:


 jako długa [e:], jeśli jest nią zakończona tzw. sylaba otwarta (patrz §2.), tzn. jeśli

w wyrazie prostym występuje po niej tylko jedna spółgłoska, np.:


le-sen le-ben le-gen ne-ben Schwe-den


bądź jeśli po ‘e’ występuje nieme ‘h’ , np.:


zehn nehmen Mehl Lehrer

 Również podwójną samogłoskę e wymawiamy jak długie e, np.:


Tee See Schnee Meer


  • Długa jest również samogłoska e w wyrazach jednosylabowych zakończonych

społgłoską pojedynczą, np.:


der er wer schwer


Długą samogłoskę e wymawiamy w przybliżeniu jak polskie „ej”


 jako krótka [ε], jeśli jest nią zakończona tzw. sylaba zamknięta (§2.) tzn. jeśli

w wyrazie prostym występują po niej przynajmniej dwie spółgłoski, np.:


ler-nen Kell-ner Lek-tor es-sen


 jako zredukowana [ә] w nieakcentowanej sylabie (najczęściej w końcówce bez-

okolicznika lub rzeczownika, np.:

haben fragen machen Kuchen Osten Polen

[hab’n] [frag’n] [mach’n] [Kuch’n] [Ost’n] [Pol’n]


2
i – samogłoska ta jest w języku niemieckim z reguły krótka [I] i w wymowie

przypomina polskie y, np.:


sind finden Zimmer bitte Bild sitzen iist٭


 wymawiana jest długo [i:] w wyrazach jednosylabowych zakończonych spółgłoską

pojedynczą, np.:

wir ihr mir dir


 wymawiana jest długo również wtedy, gdy łączy się z samogłoską e, np.:

die liegen Brief Liebe hier schließen


 jeżeli i w połączeniu z e stoi na końcu wyrazu obcego pochodzenia, wówczas

połączenie samogłosek ie wymawiane jest dwojako:


 gdy akcent pada na ostatnią sylabę, wymawiane jest jak długie i [i:], np.:


Demokratie Theorie Melodie Biologie Fantasie


 gdy akcent pada na rdzeń wyrazu, zakończenie -ie wymawia się jak polskie „je” np.:


Familie Linie Serie Studie


o – samogłoska o wymawiana jest tak samo jak polskie z tą różnicą jednak, iż wyma-

wiana jest długo lub krótko. Długie o [o:] występuje najczęściej w sylabach

otwartych, zakończonych tą samogłoską (§2.). Wymawia się ją wówczas dłużej,

wysuwając wargi do przodu jak przy wymowie u , np.:


oben Oper Polen Ofen Monat Rose holen


Długie o wymawia się również przed niemym h, np.: wohnen Sohn Ohr ohne,

a także w wyrazach jednosylabowych zakończonych spółgłoską pojedynczą, np.:


groß hoch schon rot Rom vor etc.


u – podobnie jak samogłoski a, e, i, o, również u może być wymawiane zarówno

długo jak i krótko. Długie u [u:] występuje najczęściej w sylabach otwartych,

zakończonych tą samogłoską (§2.), np.:


Schule Blume Bluse besuchen Nudeln


Długie u wymawia się również przed niemym h oraz przed ß, np.:

Uhr Kuh Schuh Ruhrgebiet Fuß Gruß

a także w wyrazach jednosylabowych zakończonych spółgłoską pojedyncza, np.:


gut Buch nur Hut klug Mut Blut


3


eu/äu – dwugłoski eu/äu [] wymawiamy podobnie jak polskie oj, np.:


Deutsch neun Leute Euro Europa Häuser träumen Bäume


§6. Spółgłoski. (Konsonanten)


ck – spółgłoski te wymawiamy jak polskie k, np.:


Decke Zucker Bäcker drücken


 Przy dzieleniu wyrazu na sylaby, ck pozostaje nierozdzielne!

Jeżeli po ck stoi samogłoska, wówczas przechodzi ono do następnej sylaby, jeżeli

natomiast stoi spółgłoska, to pozostaje przy pierwszej sylabie, np.:


De-cke Zu-cker Lü-cke schreck-lich Ruck-sack


ch – niemieckie ch wymawiane jest jako twarde ch [], oraz jako miękkie ch [].

Twarde ch wymawiamy wówczas, gdy stoi ono po a, o, u, au, np.:


Nacht Dach noch kochen Buch Kuchen auch rauchen


Miękkie ch wymawiamy w pozostałych przypadkach. Wymowa tej niemieckiej

miękkiej spółgłoski przypomina polskie ś (ślub, środa, świerk), np.:


Technik Rechnung mich dich richtig Licht zeichnen China Chemie


chs/x – połączenie spółgłosek chs oraz spółgłoskę x wymawiamy jak polskie ks,


np.: sechs wachsen Wechsel Fuchs Examen Export exotisch


 Uwaga! Istnieją wyjątki w przypadku odmiany czasownika lub rzeczownika, gdzie

te dwie spółgłoski ch oraz s łączą się tworząc końcówki odmiany, wówczas

wymawiane są jak chs , np.:


(du) machst (du) lachst Bachs Kompositionen

h – spółgłoskę h na początku wyrazu lub sylaby wymawia się podobnie jak polskie h,

lecz nieco słabiej, np.:


Haus Herr haben ge-hören Er-holung un-höflich


5


sp/st – spółgłoska s może stać obok drugiej spółgłoski p lub t. Takie występujące

obok siebie spółgłoski na początku wyrazu lub sylaby wymawiamy jak

polskie sz, np.:


Spanien springen Sport Stadt Stunde bestellen Frühstück


 Wyjątek stanowią sytuacje, w których w środku wyrazu występują obok siebie s i p,

lub s i t, należące jednakże do różnych sylab i są wówczas wymawiane oddzielne

spółgłoski, np.:


Trans-port Wes-pe Trans-pa-renz Wes-ten kos-ten Sams-tag


tsch – spółgłoski tsch [] występujące w niemieckich wyrazach obok siebie

wymawiane są jak polskie cz, np.:


Deutsch Tschechien klatschen Quatsch Kutsche Lutscher


z/tz – spółgłoski z oraz tz [] wymawia się jak polskie c, np.:


Zeit März Holz erziehen sitzen putzen Platz Schutz


v – spółgłoskę v [] w rodzimych niemieckich wyrazach wymawia się jak polskie f,


np.: vier Vater Vogel Volk voll bevor

W wyrazach obcego pochodzenia wymawiana jest jak polskie w , np.:

Verb Vase Vokal Volvo Vanille variabel vegetarisch


qu – występujące obok siebie samogłoski qu wymawia się jak kw, np.:


Qualität Quiz Quatsch Qualifikation


-ig – spółgłoskę g w przyrostku –ig na końcu wyrazów (głównie przymiotników),

wymawia się „miękko”, podobnie jak miękkie ch (dźwięk zbliżony do ś ), np.:


wenig fleißig König

 Jednkże podczas odmiany tych wyrazów g jest czytane normalnie, np.:


wenige Erfahrung fleißige Schüler zwei Könige

7

§4. Samogłoski z przegłosem. (Umlaute)

ä – samogłoskę z przegłosem ä wymawia się podobnie jak polskie e.


Jest wymawiana długo (głoska długa otwarta  §2.), np.:

Käse Väter Säle Pläne Gläser zählen spät


lub wymawiana krótko (głoska krótka zamknięta  §2.), np.:


Männer Länder Wände Schränke Bänke Pässe Blätter


ö – samogłoskę ö wymawia się również długo bądź krótko ( §2.)


ö długie [ø:]


hören Möbel Löwe Töne böse nötig töten schö

Söhne Löhne Möhre gewöhnen


ö krótkie [œ]


zwölf können Köln Wörter Löffel Töchter


ü – samogłoska ü także wymawiana jest długo lub krótko ( §2.)

Wymawiana jest długo [y:], jeśli kończy sylabę otwartą, występuje przed niemym h oraz pojawia się w wyrazach jednosylabowych zakończonych pojedynczą spółgłoską, np.:


Schüler Süden Brüder führen Frühling Tür süß für


Wymawiana jest krótko [], gdy kończy sylabę zamkniętą ( §2.), np.:


fünf dünn München Glück wünschen


§5. Dwugłoski. (Diphtonge)


ei – dwugłoska ei [] jest wymawiana jak polskie aj, bez względu

na to, czy znajduje się na początku, w środku, czy na końcu wyrazu,

np.:

ein Eis nein Freiheit bleiben Partei Malerei

Identycznie jak ei jest również wymawiane połączenie dwugłosek ey, ai, ay,


np.:

Meyer Mai Main Bayern

4


Jeżeli h występuje w środku wyrazu pomiędzy dwiema samogłoskami (najczęściej e),

wówczas jest wymawiane jak polskie j, np.:


gehen  (er) geht , sehen  (er) seht , Nähe Höhe


Spółgłoska h jest również bardzo często niema, tzn. nie czyta się jej, lecz wówczas

poprzedzająca ją samogłoska wymawiana jest długo, np.:


Jahr fahren Zahl fühlen gewöhnlich


-ng – połączenie tych dwóch spółgłosek przysparza uczącym się języka

niemieckiego sporo problemów. Wymawiane są one jako jeden dźwięk

nosowo-tylnojęzykowy [], nie mający odpowiednika w fonetyce polskiej.

np.:

jung lange Zunge Lunge Übungngen


er – jeśli er stoi na końcu wyrazu, czytamy je zawsze podobnie do polskiego a [],


np.: Lehrer Fenster Schwester aber Mutter Fehler


s- spółgłoska s wymawiana jest zarówno bezdźwięcznie, wówczas przypomina

polskie s , oraz dźwięcznie, wówczas wymawiana jest jak polskie z .

Bezdźwięcznie [s] wymawiana jest, gdy stoi na końcu wyrazu, przed spółgłoską

oraz w wyrazach jednosylabowych zakończonych pojedynczą spółgłoską, np.:


das etwas jedes Haus Bus kosten Westen Wurst Liste fast


Dźwięcznie [z], wymawia się ją, gdy stoi przed samogłoską , np.:


sagen Satz Nase Käse Rose lesen


sch – spógłoski te gdy występują obok siebie czytamy jak polskie sz , np.:

Schule schnell Tisch Tasche Polnisch


  1. Wyjątek stanowią sytuacje, gdzie s występuje przed przyrostkiem –chen, który

służy do tworzenia zdrobnień rzeczowników, np.:


Häuschen Höschen Mäuschen


6


§7. Wymowa niektórych samogłosek i spółgłosek w wyrazach obcego pochodzenia.


ch - w wyrazach obcych ch wymawia się w zależności od pochodzenia wyrazu:


 w wyrazach pochodzenia greckiego jak polskie k, np.: Christus, Charakter, Chaos


 w wyrazach pochodzenia francuskiego jak sz, np.: Chance, Champagner, Revanche


 w wyrazach pochodzenia angielskiego jak cz, np.: Champion, Chip, Chat


g/j – w wyrazach pochodzenia francuskiego spółgłoskę g, gdy stoi przed e oraz i

czytamy jak polskie ż [], np.:


Etage Regime Gelee (sich) genieren

Również spółgłoskę j w wyrazach poch. francuskiego czytamy jak ż [],

np.: Journalist Journal Jalousie Jargon


-eur – zakończenie –eur w wyrazach poch. francuskiego wymawia się jak ör, np.:


Ingenieur Regisseur Friseur Chauffeur Monteur


-tion – spółgłoska t w zakończeniu –tion w wyrazach obcego pochodzenia jest

wymawiana jak polskie c [], np.:


Nation Information Delegation Inflation Investition


y – spółgłoska y w wyrazach greckiego pochodzenia wymawiana jest jak ü, np.:


Anonym Antonym Analyse Asyl Olymp Mythologie Psychologie


-ill – połączenie samogłoski i z podwójną spółgłoską l wymawia się w wyrazach

pochodzenia francuskiego najczęściej jak lj, np.:


Medaille Billard Bouillon  ale: Versailles [wersaj], Feuilleton [fejetą]


Materiał opracowano na podstawie podręcznika Stanisława Bęzy „ABC der deutschen Phonetik” .Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2001 ISBN 83-88840-08-8

8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Podział wyrazów prostych na sylaby iconW języku angielskim istnieją trzy główne mechanizmy tworzenia wyrazów: a tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazów prostych za pomocą przedrostków I przyrostków

Podział wyrazów prostych na sylaby iconPodane wyrazy podziel na litery, głoski I sylaby

Podział wyrazów prostych na sylaby iconZ podanych wyrazów ułóż zdanieZ podanych wyrazów ułóż zdanieDół formularza

Podział wyrazów prostych na sylaby iconKilka prostych wrózb na andrzejki

Podział wyrazów prostych na sylaby iconMiędzynarodowy podział pracy I gospodarka światowa Społeczny podział pracy

Podział wyrazów prostych na sylaby icon15 prostych sposobów, by mózg pracował szybciej!

Podział wyrazów prostych na sylaby iconBadanie właściwości cukrów prostych, dwucukrów I wielocukrów

Podział wyrazów prostych na sylaby iconW sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2

Podział wyrazów prostych na sylaby iconDodatek a wykonanie prostych pomocy Zaznaczanie pozycji obiektu względem horyzontu 

Podział wyrazów prostych na sylaby iconWszyscy myślimy logicznie od urodzenia, czyli kilka prostych praw logicznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom