Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć
Pobierz 331.46 Kb.
NazwaZakres komunikacyjny/ problematyka zajęć
strona1/3
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar331.46 Kb.
TypWymagania
  1   2   3

Blok

tematyczny

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć

Wymagania edukacyjne

Liczba

Godz.

Podstawowe (P)

Uczeń potrafi

Ponadpodstawowe (PP)

Uczeń potrafi
Первый день
в школе

Zapoznanie ucznia kl. II
z wymogami i kryteriami oceny na lekcjach języka rosyjskiego


Szkoła (pomieszczenia, sprzęty, przybory)
– zrozumieć tekst ze słuchu i w miarę poprawnie uporządkować większość zdań

– wymienić kilka pomieszczeń w szkole, sprzęty i przybory szkolne

– pokrótce opisać swoją szkołę i klasę– zrozumieć tekst ze słuchu i prawidłowo uporządkować wszystkie zdania

– dokładnie opowiedzieć o swojej szkole i o swojej klasie

1


3

Dni tygodnia, przyimek: по z celownikiem l. mn.

– poprawnie zastosować konstrukcję по w połączeniu z nazwami dni tygodnia

– opowiedzieć, ile ma lekcji w jakie dni tygodnia, stosując konstrukcję: по w połączeniu z nazwami dni tygodnia
Plan lekcji (dni tygodnia; przyimek: по z celownikiem l. mn.; liczebniki: 1; 2, 3, 4; 5… z rzeczownikami)

– wymienić przedmioty szkolne

– powiedzieć, ile lekcji ma w poszczególne dni tygodnia

– opowiedzieć szczegółowo o swoim planie lekcji i o planie lekcji kolegi/koleżanki

Любимый предмет

Przedmioty szkolne (ulubiony przedmiot; przedmiot, który przychodzi łatwo/sprawia problemy; oceny szkolne z różnych przedmiotów)

– zrozumieć ogólnie tekst ze słuchu i w miarę poprawnie wykonać do niego zadanie

– wymienić przedmioty szkolne

– wymienić oceny szkolne

– powiedzieć, jakie oceny otrzymuje z jakich przedmiotów

– poinformować, jakie przedmioty lubi, a jakie sprawiają mu problemy

– dowiedzieć się, jakie przedmioty i dlaczego lubi jego kolega/koleżanka

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu i poprawnie wykonać do niego zadanie

– opowiedzieć o otrzymywanych ocenach szkolnych z poszczególnych przedmiotów

– opowiedzieć o swoich ulubionych przedmiotach oraz uzasadnić, dlaczego je lubi

– opowiedzieć o ulubionych przedmiotach kolegi/koleżanki –uzasadnić wypowiedź

2

Czas przeszły czasowników regularnych

– utworzyć formy czasu przeszłego i w miarę poprawnie stosować je w zdaniu

– utworzyć formy czasu przeszłego i poprawnie stosować je w zdaniu

День Саши

Dzień powszedni ucznia (czynności)


– po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu w miarę poprawnie uzupełnić na jego podstawie tabelę

– nazwać czynności, jakie wykonuje w ciągu dnia

– poinformować o czynnościach bohaterów podręcznikowych

– po wysłuchaniu i przeczytaniu tekstu prawidłowo uzupełnić na jego podstawie tabelę

– opowiedzieć o swoim dniu powszednim i o dniu swoich rówieśników w czasie teraźniejszym oraz przeszłym

3

Zegar, podawanie czasu (pełna godzina, połówka godziny)

– poprawnie pytać o godzinę, podawać czas

– prawidłowo pytać o godzinę, podawać czas

Повторенье – мать ученья!

Rozwijanie umiejętności pisania z zastosowaniem czasu przeszłego i przyszłego złożonego Rozwijanie umiejętności mówienia (czynności codzienne ucznia)

Powtórzenie materiału

– poprawnie napisać o lekcjach bohaterów podręcznikowych oraz swoich lekcjach, stosując czas przeszły i przyszły złożony oraz określenia godzin

– poprawnie opowiedzieć o czynnościach dnia powszedniego z uwzględnieniem godzin

– prawidłowo napisać o lekcjach bohaterów podręcznikowych oraz o swoich lekcjach, stosując czas przeszły i przyszły złożony oraz określenia godzin

– prawidłowo opowiedzieć o czynnościach dnia powszedniego z uwzględnieniem godzin

1

Абитура
на ура!


Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Rozwijanie umiejętności mówienia (rozmowa sterowana)


– w miarę poprawnie zrozumieć tekst ze słuchu dotyczący systemu szkolnictwa i wybrać właściwe odpowiedzi

– wskazać podobieństwa i różnice w polskim i rosyjskim systemie szkolnictwa

– w miarę poprawnie wyjaśnić Rosjaninowi, jak dotrzeć do banku

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu dotyczący systemu szkolnictwa i wybrać właściwe odpowiedzi
– wymienić szczegółowo podobieństwa i różnice w polskim i rosyjskim systemie szkolnictwa

– prawidłowo wyjaśnić Rosjaninowi, jak dotrzeć do banku

1

Не опоздать бы нам
в кино!

Wyjście do kina


– po przeczytaniu tekstu uzupełnić większość luk w tekście

– po wysłuchaniu tekstu w miarę poprawnie zakwalifikować zdania jako zgodne z jego treścią lub nie

– umówić się z rówieśnikiem do kina

– po przeczytaniu tekstu poprawnie uzupełnić luki w tekście

– po wysłuchaniu tekstu poprawnie zakwalifikować zdania jako zgodne z jego treścią lub nie

– ułożyć dialog na temat wyjścia do kina

2

Czasownik успеть (formy osobowe) w połączeniu z bezokolicznikiem

– odmieniać czasownik успеть i w miarę poprawnie stosować go w zdaniu w połączeniu z bezokolicznikiem

– odmieniać czasownik успеть i poprawnie stosować go w zdaniu w połączeniu z bezokolicznikiem

Wyrażenie obawy

– w miarę poprawnie wyrazić obawę

– poprawnie wyrazić obawę

Godzina na zegarze (z minutami)


– pytać o godzinę, podawać czas

– zadawać różne pytania o godzinę, podawać czas na kilka sposobów

Określenie wielkości w przybliżeniu

– w miarę poprawnie określać wielkość w przybliżeniu

– poprawnie określać wielkość w przybliżeniu

Свободное время

Spędzanie wolnego czasu

– zrozumieć ogólnie tekst ze słuchu i w miarę poprawnie uporządkować jego fragmenty

– poinformować o swoim spędzaniu wolnego czasu

– dowiedzieć się, powiedzieć i napisać jak spędzają wolny czas jego rówieśnicy

– zaplanować sposób spędzania wolnego czasu na najbliższy tydzień

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu i poprawnie uporządkować jego fragmenty

– opowiedzieć, jak spędza swój wolny czas i jak spędzają go jego rówieśnicy

– szczegółowo zaplanować swoje zajęcia w najbliższym tygodniu

2

Czasowniki: интересоваться, увлекаться чем? (f.os.) w połączeniu z narzędnikiem l. poj. i l. mn. w r.m i ż.– w miarę poprawnie odmieniać czasowniki интересоваться, увлекаться i stosować je w zdaniu

– poprawnie odmieniać czasowniki интересоваться, увлекаться i stosować je w zdaniu

Наши увлечения

Zainteresowania młodzieży


– zrozumieć tekst ze słuchu i odpowiedzieć na większość pytań

– wymienić zainteresowania młodzieży

– zapytać rozmówcę o jego zainteresowania

– udzielić rozmówcy odpowiedzi na pytania dotyczące jego zainteresowań

– zrozumieć tekst ze słuchu i opowiedzieć o zainteresowaniach Ani

– opowiedzieć o zainteresowaniach młodzieży

– ułożyć dialog dotyczący zainteresowań młodzieży

3

Czynności wykonywane w ciągu tygodnia

– napisać o czynnościach wykonywanych w ciągu tygodnia

– wypowiedzieć się w formie pisemnej i ustnej na temat czynności, jakie wykonuje w ciągu tygodnia

Czasownik: любить (formy osobowe) w połączeniu z bezokolicznikiem

– w miarę poprawnie odmieniać czasownik любить i stosować go w zdaniu

– poprawnie odmieniać czasownik любить i stosować go w zdaniu

Хобби наших родственников

Zainteresowania naszych krewnych


– zrozumieć ogólnie tekst ze słuchu i w miarę poprawnie wykonać związane z nim polecenie

– wymienić zainteresowania swoich krewnych

– zapytać rozmówcę, czym interesują się jego krewni

– udzielić rozmówcy odpowiedzi na pytania dotyczące zainteresowań krewnych i znajomych osób

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu i prawidłowo wykonać związane z nim polecenie

– ułożyć dialog i opowiedzieć o zainteresowaniach swoich krewnych i znajomych


2

Przymiotniki zakończone na -ый, -ой, -ая w połączeniu z rzeczownikami


–odmieniać przymiotniki zakończone na -ый, -ой, -ая w połączeniu z rzeczownikami i w miarę poprawnie stosować te formy w zdaniu

– prawidłowo odmieniać przymiotniki zakończone na -ый, -ой, -ая w połączeniu z rzeczownikami i stosować te formy w zdaniu

Uzasadnianie własnego zdania


– powiedzieć, co komu można podarować na urodziny i dlaczego

–opowiedzieć szczegółowo, co komu można podarować na urodziny i to uzasadnić
Компьютерэто клёво!

Komputer – jego rola (leksyka)


– zrozumieć ogólnie tekst ze słuchu i przyporządkować większość wypowiedzi do właściwych osób

– przeprowadzić ankietę wśród rówieśników na temat roli komputera w ich życiu

– poinformować do czego wykorzystuje komputer

– dowiedzieć się, jaką rolę w życiu rówieśnika odgrywa komputer

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu i prawidłowo przyporządkować wypowiedzi do właściwych osób

– sformułować dłuższą wypowiedź na temat roli komputera w życiu z uzasadnieniem jego wad i zalet

2

Opisywanie ilustracji


– opisać ilustrację i odpowiedzieć na pytania

– opisać ilustrację, uwzględniając wszystkie szczegóły i wyczerpująco odpowiedzieć na pytania

Korespondencja z rówieśnikiem

– napisać w kilku zdaniach list do rówieśnika w Rosji (w formie e-maila)

– napisać dłuższy list do rówieśnika w Rosji (w formie e-maila)

Wymowa głoski: ш– poprawnie przeczytać wierszyk

– powiedzieć wierszyk z pamięci

Повторенье – мать ученья!

Rozwijanie umiejętności mówienia (godziny na zegarze, czynności codzienne ucznia)


Rozwijanie umiejętności pisania (dłuższa wypowiedź o sobie, rodzinie, o zainteresowaniach swoich i rodziny)

Powtórzenie materiału

– poprawnie wyrazić obawę

– przeprowadzić prosty dialog na temat wyjścia do kina


– opowiedzieć w kilku zdaniach, jak wygląda jego dzień

– w miarę poprawnie napisać dłuższą wypowiedź o sobie i o swojej rodzinie

– prawidłowo wyrazić obawę

– prawidłowo przeprowadzić dialog na temat wyjścia do kina


– szczegółowo opowiedzieć, jak wygląda jego dzień

– prawidłowo napisać dłuższą wypowiedź o sobie i o swojej rodzinie

1

Абитура
на ура!


Rozwijanie umiejętności mówienia (opis ilustracji)

Rozwijanie umiejętności pisania (notatka)


– poprawnie opisać ilustrację przedstawiającą koncert młodzieżowy i odpowiedzieć na pytania, wykorzystując kilka z podanych zwrotów

– poprawnie napisać notatkę do kolegi

– szczegółowo opisać ilustrację przedstawiającą koncert młodzieżowy i odpowiedzieć na pytania, wykorzystując większość podanych zwrotów

– prawidłowo napisać notatkę do kolegi z uwzględnieniem wszystkich podanych elementów

1

Планы
на
уик-энд

Plany na weekend

– w miarę poprawnie zaznaczyć kolejność usłyszanych wypowiedzi
– wymienić miejsca, które bohaterowie podręcznika chcą zobaczyć w Moskwie

– poprawnie zaznaczyć kolejność usłyszanych wypowiedzi

– opowiedzieć szczegółowo o planach bohaterów podręcznika na weekend

2

Pisanie pocztówki

– napisać do rówieśnika w Rosji pocztówkę z miejsca wypoczynku

– napisać do rówieśnika w Rosji pocztówkę z miejsca wypoczynku z wyrażeniem opinii

Czasownik хотеть (formy osobowe)

– odmieniać czasownik хотеть i w miarę poprawnie stosować go w zdaniu

– poprawnie odmieniać czasownik хотеть i stosować go w zdaniu

Spójnik потому что

– w miarę poprawnie łączyć zdania proste w zdania podrzędnie złożone przy pomocy spójnika потому что

– poprawnie łączyć zdania proste w zdania podrzędnie złożone przy pomocy spójnika потому что

Stopień najwyższy przymiotników


– tworzyć formy stopnia najwyższego przymiotników i w miarę poprawnie stosować je w zdaniu

– poprawnie tworzyć formy stopnia najwyższego przymiotników i stosować je w zdaniu

Rzeczowniki r. ż. zakończone na -ия


– odmieniać rzeczowniki r. ż. zakończone na -ия i w miarę poprawnie stosować je w zdaniu

– poprawnie odmieniać rzeczowniki r. ż. zakończone na -ия i stosować je w zdaniu

Поездка в Кусково

Wyjazd do Kuskowa


– zrozumieć ogólnie tekst ze słuchu i odpowiedzieć na pytania

– dokładnie zrozumieć tekst ze słuchu i opowiedzieć o planach bohaterów

2

Podróż metrem po Moskwie


– powiedzieć na podstawie planu metra, jak bohaterowie podręcznika podróżują po Moskwie

– opowiedzieć o podróży metrem bohaterów podręcznika, posługując się schematem metra

Spójniki: потому что, поэтому


– w miarę poprawnie łączyć zdania proste w zdania podrzędnie złożone przy pomocy spójników потому что, поэтому

– poprawnie łączyć zdania proste w zdania podrzędnie złożone przy pomocy spójników потому что, поэтому

Czasowniki dokonane/niedokonane

– w miarę poprawnie stosować w zdaniu czasowniki dokonane i niedokonane

– właściwie stosować w zdaniu czasowniki dokonane i niedokonane

Планы на каникулы

Plany na wakacje

– zrozumieć ogólnie usłyszane nagranie i zakwalifikować zdania jako zgodne z jego treścią lub nie

– powiedzieć, gdzie lubi wypoczywać i dokąd zamierza pojechać w wakacje

– dokładnie zrozumieć usłyszane nagranie i zakwalifikować zdania jako zgodne z jego treścią lub nie

– opowiedzieć szczegółowo o swoich planach wakacyjnych

2

Czynności wakacyjne

– poprawnie połączyć określenie czynności ze zdjęciem

– wymienić kilka przedmiotów, które musi wziąć (których nie musi brać) na obóz sportowy

– prawidłowo połączyć określenie czynności ze zdjęciem

– prawidłowo powiedzieć, co musi wziąć (czego nie musi brać) na obóz sportowy

Wspomnienia z wakacji

– napisać krótki list do rówieśnika w Rosji (w formie e-maila) o swoich zeszłorocznych wakacjach

– napisać dłuższy list do rówieśnika w Rosji (w formie e-maila) o swoich zeszłorocznych wakacjach

Rzeczowniki r. męskiego i r. żeńskiego w dopełniaczu i bierniku l. poj.

– poprawnie używać w zdaniu form dopełniacza i biernika l. poj. r. m. i r. ż., wykorzystując nową leksykę

– prawidłowo używać w zdaniu form dopełniacza i biernika l. poj. r. m. i r. ż., wykorzystując całą nową leksykę

Начинаются каникулы

Plany na wakacje

– zrozumieć ogólnie tekst czytany i uzupełnić większość luk

– powiedzieć, jak zamierzają spędzić wakacje bohaterowie podręcznikowi

– uzyskać informacje od swoich rówieśników na temat ich planów wakacyjnych

– dokładnie zrozumieć tekst czytany i uzupełnić wszystkie luki

– opowiedzieć o planach wakacyjnych bohaterów podręcznikowych, także w pierwszej osobie

– opowiedzieć o różnych formach spędzania wakacji i uzasadnić ich wybór

2

Korespondencja z rówieśnikiem z Rosji

– odpowiedzieć w kilku zdaniach rówieśnikowi z Rosji (w formie
e-maila) na zaproszenie

– sformułować dłuższą odpowiedź na zaproszenie do rówieśnika z Rosji, (w formie e-maila), zachowując wszystkie elementy charakterystyczne dla tej formy

Русские сувениры

Typowe pamiątki przywożone z Rosji


– zrozumieć ogólnie tekst czytany i w miarę poprawnie wykonać polecenia

– nazwać typowe pamiątki rosyjskie

– nazwać upominek charakterystyczny dla swojego miejsca zamieszkania

– wymienić swoją kolekcję pamiątek z wakacji

– szczegółowo zrozumieć czytany tekst i wykonać polecenia

– nazwać typowe pamiątki rosyjskie i poinformować, czym się charakteryzują

– nazwać upominek charakterystyczny dla swojego miejsca zamieszkania i krótko go opisać

– wypowiedzieć się w dłuższej formie ustnej lub pisemnej na temat swojej kolekcji pamiątek z wakacji

1

Prezenty dla bliskich

Uzasadnianie opinii, wyrażanie własnego zdania– poprawnie powiedzieć, jaki upominek kupi dla swoich bliskich i uzasadnić krótko jego wybór

– szczegółowo opowiedzieć, jaki upominek kupi dla swoich bliskich i uzasadnić jego wybór
– polecić rówieśnikowi z Rosji pamiątkę z Polski i uzasadnić swój wybór

Повторенье – мать ученья!

Rozwijanie umiejętności mówienia o planach na wakacje

Rozwijanie umiejętności pisania (pocztówka)

Powtórzenie materiału wprowadzonego w rozdziale

– poprawnie powiedzieć o planach na wakacje, o wyjeździe na wycieczkę

– poprawnie napisać pocztówkę do znajomych

– poprawnie wykonać prosty projekt dotyczący ciekawych obiektów turystycznych w Moskwie

– obszernie opowiedzieć o planach na wakacje, o wyjeździe na wycieczkę

– prawidłowo napisać pocztówkę do znajomych

– wykonać rozbudowany projekt dotyczący interesujących obiektów turystycznych w Moskwie

1

Абитура
на ура!

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu ze słuchu

Rozwijanie umiejętności mówienia (zabytki Poznania)

– zrozumieć tekst czytany i poprawnie dopasować do niego zdjęcia

– ogólnie zrozumieć tekst ze słuchu i poprawnie przyporządkować tytuły do nagranych fragmentów

– zaproponować znajomej z Rosji zwiedzanie miasta w Polsce


– dokładnie zrozumieć tekst czytany i poprawnie dopasować do niego zdjęcia

– szczegółowo zrozumieć tekst ze słuchu i prawidłowo przyporządkować tytuły do nagranych fragmentów

– zaproponować znajomej z Rosji zwiedzanie miasta w Polsce z uzasadnieniem wyboru ciekawych miejsc

1

Москва

Informacje o Moskwie

– wymienić cztery (z ośmiu) podstawowych informacji o Moskwie

– opowiedzieć o jednym z zabytków Moskwy

– powiedzieć, co chciałby zobaczyć w Moskwie

– zreferować poznane informacje o Moskwie

– opowiedzieć o kilku poznanych zabytkach Moskwy

– opowiedzieć, co chciałby zobaczyć w Moskwie i dlaczego

1

Opis ilustracji– nazwać kilka zabytków przedstawionych na ilustracjach

– nazwać wszystkie zabytki przedstawione na ilustracjach i krótko opisać każdy z nich

Московский Кремль

Informacje o Kremlu


– wymienić cztery (z siedmiu) podstawowych informacji o Kremlu

– opowiedzieć o jednym z zabytków Kremla

– zreferować poznane informacje o Kremlu

– opowiedzieć o wszystkich kilku zabytkach Kremla

– opowiedzieć, która z osobliwości Kremla najbardziej go zainteresowała i dlaczego

1

Opis ilustracji


– nazwać kilka zabytków przedstawionych na ilustracjach

– nazwać wszystkie zabytki przedstawione na ilustracjach i krótko opisać każdy z nich

Усадьбы Москвы

Pałace Moskwy


– wymienić nazwy wybranych dworków położonych w obrębie Moskwy

– opowiedzieć o jednym z nich

– nazwać wszystkie poznane dworki położone w obrębie Moskwy

– opowiedzieć o nich i uzasadnić, który z nich chciałby zwiedzić

1

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconZakres komunikacyjny/ problematyka zajęć

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconZakres komunikacyjny/ problematyka zajęć

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconZakres komunikacyjny/ problematyka zajęć
Вот и РоссияZapoznanie ucznia z wymogami I kryteriami oceny na lekcjach języka rosyjskiegoWedług

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconZakres komunikacyjny/ problematyka zajęć
Осенью бывает сыро!Pogoda jesienią– zrozumieć ogólnie usłyszane nagranie I zakwalifikować większość zdań jako zgodne

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconProblematyka zajęć

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconRetoryka I erystyka program zajęĆ: temat I: problematyka przekonań

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconMetodologicznego statusu nauk społecznych I ich filozoficznych założeń. W zakres omawianych zagadnień wchodzą następujące grupy zagadnień: problematyka

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconRamowy zakres merytoryczny zajęć

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconDr Magdalena Gieras Zakres tematyczny zajęć

Zakres komunikacyjny/ problematyka zajęć iconTemat zajęć: Źródłoznawstwo zakres I charakter pojęcia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom