Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda
Pobierz 299.52 Kb.
NazwaRyszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda
strona5/6
Data konwersji10.11.2012
Rozmiar299.52 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6
§ 5 w brzmieniu: „Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje także w razie niezasadnego przedstawienia zarzutu lub wniesienia aktu oskarżenia.” Nie wydaje się celowe definiowanie niezasadności przedstawienia zarzutu lub niezasadności wniesienia aktu oskarżenia, a określenie znaczenia tego pojęcia należy pozostawić judykaturze i doktrynie. Stosownym zmianom musiałby ulec także pozostałe przepisy dotyczące m.in. właściwości sądu, terminu przedawnienia.

Przyjęcie tej koncepcji stawia na porządku dziennym problem odpowiedzialności
za niezasadne wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia. W takim wypadku odpowiedzialność za takie oskarżenie powinien ponosić oskarżyciel subsydiarny,
ale roszczenie powinno być dochodzone w trybem procesu cywilnego. Wprawdzie szkoda związana jest w postępowaniem karnym, lecz jest to inna sytuacja niż w wypadku niezasadnego wniesienia publicznego aktu oskarżenia. Szkodę wyrządziło zachowanie oskarżyciela subsydiarnego i od niego dochodzone jest roszczenie, a w wypadku niezasadnego wniesienia publicznego aktu oskarżenia, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę – zgodnie
z art. 557 § 1 k.p.k.-  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Odpowiedzialność regresowa uzależniona jest od bezprawnego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania To powoduje, że przepis ten jest prawie martwy, a osoby, które spowodowały lub doprowadziły do niesłusznego skazania, niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, a to na skutek ich zachowania dochodzi do wypłaty przez Skarb Państwa znacznych kwot, a więc pieniędzy podatników. Stan ten powinien ulec zmianie. Każdy kto wyrządził lub przyczynił się do wyrządzenia szkody, którą pokrył Skarb Państwa, powinien być zobowiązany do jej zwrotu. Mając na uwadze wyżej zaproponowane zmiany co do zakresu przedmiotowego odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez działania podejmowane w ramach wymiaru sprawiedliwości konieczna jest zmiana art. 557 § 1 k.p.k., który powinien mieć treść: „W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwe niesłuszne tymczasowe aresztowane, zastosowanie innego środka zapobiegawczego lub zatrzymanie albo niezasadne przedstawienie zarzutu lub wniesienie aktu oskarżenia.” Zmiana ta niewątpliwe spowodowałaby także ograniczenie wypadków uzasadniających odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone takimi działaniami, gdyż osoby uprawnione do podejmowania takich decyzji, dokonywałby głębszej oceny zabranego materiału dowodowego i nie podejmowałyby ich pochopnie, skoro mogłaby pociągnąć za sobą wymierne straty finansowe.

W doktrynie trafnie zgłaszano postulat, by obok odszkodowania i zadośćuczynienia, istniało możliwość dochodzenia pewnych pozapieniężnych form odszkodowania,
np. prawa do poprzedniego lub równorzędnego zatrudnienia, uprawnienia rentowego, które gwarantowały odpowiednie przepisy, przywrócenie utraconych uprawnień.197

IX. Środki zapobiegawcze stosowane wobec podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary198 nie zawiera katalogu środków zapobiegawczych,
a w literaturze zasadnie twierdzi się, że w postępowaniu tym nie stosuje się środków zapobiegawczych przewidzianych w kodeksie postępowania karnego.199 W związku z tym w doktrynie zaproponowano skonstruowanie takich środków na użytek postępowania toczącego się w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, podnosząc,
że powinny one zapobiegać ukrywaniu majątku oskarżonego podmiotu zbiorowego, skoro zasadnicze znaczenie ma kara o charakterze pieniężnym.200 Nie wydaje się, zasadne wprowadzenie - wzorem ustawodawstwa francuskiego - orzeczenie tymczasowego ograniczenia podmiotu zbiorowego dysponowania mieniem w określonym zakresie lub kaucji.1 J. Tylman (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s. 522.

2 S. Glaser: Polski proces karny w zarysie, Kraków 1934, s. 215.

3 M Lipczyńska: Polski proces karny, Część I, Zagadnienia ogólne, Warszawa – Wrocław 1971, s. 129,
tejże: Polski proces karny, t. I. Zagadnienia ogólne , Warszawa 1986, s. 142.

4.J. Bednarzak: Środki zapobiegawcze, Warszawa 1970, s. 5, F. Prusak: Nieizolacyjne środki zapobiegawcze, Warszawa 1978, s. 8.

5 A. Murzynowski: Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu, Warszawa 1963,
s. 61.

6 J. Kosonoga: Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Warszawa 2008,
s. 25 – 26.

7 A. Murzynowski: Areszt tymczasowy….s. 59 – 60.

8 M. Cieślak: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa 1984, s. 400, tenże: Areszt tymczasowy w świetle obecnego i w perspektywie przyszłego ustawodawstwa, PiP 1954, Nr 12, s. 746,
tenże: Postępowanie karne. Zarys instytucji, Warszawa 1982, s. 44.

9 F. Prusak: Nieizolacyjne środki….s. 10.

10 W. Daszkiewicz: Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 2001, s. 167, T. Zbański: Środki zapobiegawcze, Warszawa 1974, s. 37, S. Kalinowski: Polski proces karny, Warszawa 1971, s. 374.

11 E. Skrętowicz ( w:) R. Kmiecik, E. Skrętowicz: Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2006, s. 315 – 316.

12 A. Gaberle: Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004, s. 290.

13 S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 426.

14 R. A. Stefański: Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998,
s. 13, C. Kulesza (w:) B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Piszczek: Wykład prawa karnego procesowego. Pod red. P. Kruszyńskiego, Białystok 2003, s. 293, Cz. P. Kłak ( w:) G. Artymiak,
M. Klejnowska, Cz. P. Klak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński: Proces karny. Część ogólna, Wolters Kluwer 2007, s. 200, J. Kosonoga: Dozór Policji….s. 27 – 28.

15 S. Śliwiński: Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, s. 566 -567.

16 A. Mogilnicki, E. St. Rapaport: Kodeks postępowania karnego. Cz. II. Motywy ustawodawcze, Warszawa 1929, s. 210 - 211

17 S. Śliwiński: Polski proces karny….s. 570.

18 Dz. U. Nr 38, poz. 348.

19 Ustawą z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 16).20 Dz. U. Nr 89, poz. 443.

21 Dz. U z 1991r , Nr 2, poz. 5.

22 R. A. Stefański, Czy prokurator może zatrzymać paszport obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z popełnieniem przez niego przestępstwa?, PP 1991, Nr 6, s. 129 -131.

23 R.A. Stefański: Środek zapobiegawczy zakazu opuszczania kraju, Prok. i Pr. 1995, Nr 11- 12, s. 41.

24 Nowe kodeksy karne – 1997r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 418.

25 Nowe kodeksy karne….s. 419.

26M. Cieślak, Z. Doda: Kodeks postępowania karnego w świetle 10 lat obowiązywania, PiP 1980, Nr 1, s. 63, Naukowcy o polityce karnej, GP 1980, Nr 22, s. 3, Naukowcy i praktycy o stanie prawa. Ka­ranie – teoria
i praktyka. Dyskusja redakcyjna, GP 1980, Nr 23, s. 6 i 7, J. Szczęsny: Poznański Zjazd Adwokatury, GP1981, Nr 2, s. 4, Mniej deklaracji - więcej .gwarancji. List otwarty do Komisji Zja­zdowej, GP 1981, Nr 2, s. 7; S. Podemski: List otwarty do Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości, Polityka 1981, Nr l, s. 7, S. Momot: Stanowisko Prokuratury, Polityka 1981, Nr l, s. 7, Flaming: Pomyłka czy fałsz, GP 1981, Nr l, s. 12, W. Petela: O pełniejszą zasadność postanowień w przedmiocie tymczasowego aresztowania, PP 1981, Nr 1, s. 47-50, R. A. Stefański: W kwestii ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania, PP 1981, Nr 6, s. 23 – 26, E. Bieńkowska, R. Pryżak, J. Skupiński, D. Tokarczyk, Poręczenie społeczne na tle pozostałych środków zapobiegawczych w latach 1970 – 1982, SKKiP 1986,
Nr 17, s. 85, E. Bieńkowska, J. Skupiński, M. Zawisza, Stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w praktyce prokuratorskiej, SKKiP 1989, Nr 20, s. 39.

27 Z. Iwaszkiewicz, Poręczenie społeczne jako środek zapobiegawczy, Warszawa 1974. F. Prusak, Nieizolacyjne środki zapobiegawcze, Warszawa 1978, A. Bulsiewicz, Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym, Toruń 1991, D. Tarnowska, Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Toruń 2002,. R.A. Stefański, Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego, Warszawa 1998, J. Kosonoga, Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Warszawa 2008, Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów. Pod red.
J. Skupińskiego, J. Jakubowskiej – Hary, Warszawa 2009,

28 Dz. U. Nr 180, poz. 1493.

29 R. A. Stefański: Warunkowy dozór Policji - nowy środek zapobiegawczy, PiP 2006, Nr 6, s. 31,
J. Kosonoga: Warunkowy dozór Policji w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Prof. B. Kunickiej – Michalskiej. Pod red. J. Jakubowskiej - Hary, C. Nowak, J. Skupińskiego, Warszawa 2008, s. 351.

30 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgółkowej, t. 36, Poznań 2002, s. 142.

31 Dz. U. Nr 206, poz. 1589.

32 R. Esser: Europejskie inicjatywy w zakresie ograniczania stosowania tymczasowego aresztowania
(w:) Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech - podstawy konstytucyjne. Pod red. A. J. Szwarca i Jana C. Joerdena, Poznań 2007, s. 236.

33 E. Krzymuski, Wykład procesu karnego, Kraków 1922, s. 126.

34 A. Mogilnicki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933, s. 367.

35 J. Bednarzak w: J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1971, s. 229.

36 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007,
s. 1157, P. Kruszyński (w Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.
Pod. red. P. Kruszyńskiego, Warszawa 1999, s. 230.

37 L. K. Paprzycki ( w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn: Kodeks postępowania karnego Komentarz, t. I, Zakamycze 2006, s. 623.

38 Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r. - II AKz 19/00, OSA w Białymstoku 2000, Nr 11 – 12, poz. 83, uchwała SN z dnia 22 stycznia 2003 r. - I KZP 36/02, OSNKW 2003, Nr 1 – 2, poz. 2.

39Tekst ustawy przekazany do senatu. Zob. też Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1698) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1789) - druk sejmowy 2776.

40 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1789).

41 E. Zielińska: Opinia prawna dotycząca Sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk 2776) o rządowym projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 1698) oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789) 15 marca 2010 r., s. 5 – 6.

42 Wyrok z dnia 15 września 2009 w sprawie E.S. i inni przeciwko Słowacji , sygn. 8227/04.

43 A. Sakowicz: Opinia prawna o sprawozdaniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1698) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1789) z dnia 8 lutego 2010 r., s. 9.

44 Dz. U. 2009, Nr 206, poz. 1589.

45 A. Sakowicz: Opinia prawna…s. 10.

46 P. Kościelny: Opinia prawna do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1789) z dnia 25 czerwca 2009 r., s. 9.

47 Druk sejmowy nr 1789.

48 J. Kosonoga: Areszt domowy jako nowy środek zapobiegawczy w projektowanych zmianach legislacyjnych, Ius Novum 2010, Nr 2 ( w druku).

49 Ibidem.

50 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Pod red. H. Zgółkowej, t. 2, Poznań 1995, s. 251.

51 Dz. U. Nr 36, poz. 328.

52 Dz. U. Nr 26, poz. 228.

53 Dz. U Nr 27, poz. 256.

54 J. Kosonoga: Areszt domowy…

55 J. Jasiński: Areszt domowy ( Propozycja do rozważenia)w: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Prof. M. Cieślaka. Pod red. S. Waltosia przy współpracy Z. Diody, A. Światłowskiego, J. Rybaka,
Z. Wrony, Kraków 1993, s. 193 – 204.

56 J. Kosonoga: Areszt domowy….

57 A. Blusiewicz: Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym, Toruń 1991, s. 58 i 174, D. Tarnowska: Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Toruń 2002, s. 213.

58 A. Mogilnicki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933, s. 371.

59 J,. Bednarzak (w:) J. Bafia, J. Bednarza, M. Fleming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976, s. 306 – 307.

60 M. Cieślak: Środki zapobiegawcze w projekcie kodeku postępowania karnego z 1968 r., PiP 1969, Nr 1,
s. 106.

61 A. Blusiewicz: Poręczenie majątkowe….s. 59.

62 Postanowienie z dnia 16 czerwca 1989 r. - I KZ 73/89, OSNKW 1989, Nr 5-6, poz. 44.

63 A. Bulsiewicz: Poręczenie majątkowe…..s. 174

64 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.).

65 A. Bulsiewicz: Poręczenie majątkowe…s. 174, D. Tarnowska: Poręczenie majątkowe…s. 192 i 213.

66 A. Bulsiewicz: Poręczenie majątkowe…s. 175.

67 D. Tarnowska: Poręczenie majątkowe…s.214.

68 A. Bulsiewicz: Poręczenie majątkowe…175.

69 D. Tarnowska: Poręczenie majątkowe…s.214.

70 J. Kosonoga: Inne ograniczenia swobody niezbędne do wykonywania dozoru Policji, Prok. i Pr. 2006, Nr 4, s. 54.

71 J. Kosonoga: Dozór Policji …s. 153 -  154, 338 – 339.

72 J. Kosonoga: Dozór Policji… s. 338 – 339.

73 J. Kosonoga: Obowiązek zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu (art. 275 § 2 k.p.k.), WPP 2006, Nr 2, s. 49, 52 – 53, tenże: Dozór Policji….s. 165 i 339.

74 J. Kosonoga: Dozór Policji…s. 341 – 342.

75 K. Marszał: Środki przymusu w polskim procesie karnym de lege ferenda (w:) Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Prof. Mariana Cieślaka. Pod red. S. Waltosia przy współpracy Z. Dody,
A. Światłowskiego, J. Rybaka, Z. Wrony, Kraków 1993, s. 437.

76 R. A. Stefański: Środki zapobiegawcze…s. 168.

77 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. Nr 49, poz. 296).

78 Określane też są mianem przesłanek ( R. A. Stefański: Środki zapobiegawcze….s. 17).

79 P. Hofmański: Glosa do postanowienia SN z dnia 11 października 1980 r. – II KZ 180/80, PiP 1978, Nr 7, s. 144.

80 Jednakże literaturze podnoszono, że zarzut popełnienia przestępstwa powinien być uznany za wiarygodny ( J,. Nisenson, M. Siewierski: Kodeks postępowania karnego z komentarzem i orzecznictwem, Warszawa 1939, s. 104).

81 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 10 maja 2000 r. - II AKz 97/00, KZS 2000, Nr 5, poz. 43.

82 A. Kiełtyka: Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka w: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie. Pod red. E. Dyni i Cz. P. Kłaka, Rzeszów 2005, s. 239.

83 Szerzej na temat pewności i prawdopodobieństwa zob. J. Nelken: Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970, s. 73 – 83, R. Kmiecik: Uprawdopodobnienie w procesie karnym, NP 1983, Nr 5, s. 45 – 50, tenże: Posiedzenie sądu w procesie karnym. Prawnodowodowa problematyka orzekania poza rozprawą, Lublin 1993, s. 30.

84 P. Hofmański: Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995, s. 185, A. Kiełtyka: Uwagi o podstawie ogólnej tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Rzesz. ZN 2001, Nr 30,
s. 268 – 285, R. Kaczor: Stopnie prawdopodobieństwa a ocena dowodów w postępowaniu karnym, PS 2009, Nr 7-8, s. 160 – 174.

85 A. Blusiewicz: Glosa do postanowienia SN z dnia 15 kwietnia 1983 r. – II KZ 31/83, Pal. 1984, Nr 506,
s. 92, A. Kiełtyka: Zasada prawdy materialnej a stosowanie niektórych środków przymusu w procesie karnym w: Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji, Krasiczyn 15 - 16 października 2005 r.
Pod red. Z. Sobolewskiego i G. Artymiak, Zakamycze 2006, s.297 – 299.

86 A. Murzynowski: Areszt….s. 77 – 78, tenże: Tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie w postępowaniu karnym, RPEiS 1984, Nr 3, s. 7, M. Cieślak: Środki zapobiegawcze…s. 101 – 102.

87 S. Śliwiński: Polski proces karny….s. 571. Innego zdania byli L. Peiper: Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1993, s. 290, A. Laniewski, K. Sobolewski: Kodeks postępowania karnego, komentarz, Lwów 1939.

88 Dz. U. Nr 32, poz. 238.

89 Dz. U. Nr 46, poz. 309

90 Dz. U. Nr 36, poz. 229.

91 Projekt kodeksu postępowania karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks postępowania karnego, Warszawa 1968, s. 1164 – 165.

92 Nowe kodeksy karne….s. 419 – 420.

93 J. Grajewski: Środki przymusu w projekcie kodeksu postępowania karnego (w:) Problemy reformy prawa karnego. Pod red. T. Bojarskiego i E. Skrętowicza, Lublin 1993, s. 277, A. Bulsiewicz: Poręczenie majątkowe na tle innych środków zapobiegawczych w kodeksie postępowania karnego z 6 czerwca 1997 r.
( w:) Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Prof. Wiesława Daszkiewicza. Pod red. T. Nowaka, Poznań 1999, s. 195, A. Kiełtyka: Antycypacja bezprawnego utrudniania postępowania karnego jako przesłanka tymczasowego aresztowania, Prokurator 2003, Nr 2, s. 72 – 83, A. Trzcińska,
P. Wiliński: Tymczasowe aresztowanie w świetle Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie. Pod red. E. Dyni i Cz. P. Kłaka, Rzeszów 2005, s. 253,
A. Litwinowicz: Ustawowe przesłanki tymczasowego aresztowania a praktyka jego stosowania w: Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały
z konferencji naukowej, Toruń 25 – 27 marca 2003 r. Pod red. P. Chrzczonowicza, V. Kwiatkowskiej – Darul, K. Skowrońskiego, Toruń 2003, s. 73 – 81, P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego….s. 1162 – 1167.

94 R.A. Stefański: Środki zapobiegawcze….s. 46, J, Izydorczyk: Stosowanie tymczasowego aresztowania
w polskim postępowaniu karnym, Zakamycze 2000, s. 117.

95 J. Izydorczyk: Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania na przykładzie sądów Polski Centralnej, Łódź 2002, s. 146.

96 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 2 grudnia 1998 r. - II AKz 336/98, Biul. SA w Katowicach 1999, Nr 1, poz. 9,

97 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r. - II AKz 651/02, KZS 2003, Nr 11, poz. 46,

98 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 22 czerwca 1999 r.- II AKa 205/99, OSA 2000, Nr 6, poz. 47, postanowienie SA w Krakowie z dnia 2 września 1999 r.- II AKz 210/99, KZS 1999, Nr 8 - 9, poz. 48,

99 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 14 listopada 2001r. -II AKz 906/01, OSN Prok. i Pr. 2002, Nr 11, poz. 21,

100 P. Kruszyński: Tymczasowe aresztowanie (w) Nowe uregulowania prawne we kodeksie postępowania karnego z 1997 r. Warszawa 1999, s. 229.

101 D. Dudek: Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 2000, s. 318 i 327.

102 J. Kosonoga: Tymczasowe aresztowanie…..s. 281.

103 S. Wyciszczak: Tymczasowe aresztowanie w świetle zmian k.p.k., Prok. i Pr. 1995, Nr 10, s. 56,
L. K. Paprzycki: Omówienie zmian w kodeksie postępowania karnego dokonanych z 12995 r. w: Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1995, s. 6, W. Daszkiewicz, T. Nowak, S. Stachowiak: Proces karny. Część szczególna, Poznań 1996, s. 221, J. Grajewski, E. Skrętowicz: Kodeks postępowania karnego
z komentarzem,; Gdańsk 1996, s. 174, P. Hofmański, S. Zabłocki: Sąd Najwyższy czy pogotowie aresztowe, Rzeczpospolita 1996,; Nr 270, s. 15, A. Murzynowski: Refleksje na temat zmian w przepisach dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania, Prok. i Pr. 1997, Nr 1, s. 17, A. Kiełtyka: Zasada prawdy materialnej… s. 305, Cz. P.Kłak (w:) G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz. P.Klak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński: Proces karny…s. 210, P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego…s. 1167.

104 Postanowienie SN z dnia 19 listopada 1996r. - IV KZ 119/96,OSP 1997, Nr 4 poz. 74

105 Postanowienie SN z dnia 18 sierpnia 1999 r. – III KZ 112/99, niepubl., postanowienie SA w Gdańsku
z dnia 4 listopada 1998 r. - II AKz 343/98, w: W. Cieślak, T. Kopoczyński, W. Wolański: Zestawienie orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczącego k.k. i k. p. k. z 1997 r. za okres: wrzesień 1998 r. - luty 1999 r., Warszawa 1999, s. 38, postanowienie SA w Katowicach z dnia 15 maja 2002 r. - II AKz 453-454/02, OSN Prok. i Pr. 2003, Nr 1, poz. 23.

106 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 15 listopada 2000 r. – II AKo 319/00, Biul. S.A. w Katowicach 2000, Nr 4, poz. 2, postanowienie SA w Katowicach z dnia 25 maja 2007 r. - II AKz 319/07, OSN
Prok. i Pr. 2008, Nr 2, poz. 29.

107 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 27 lipca 2005 r. - II AKz 293/05, KZS 2005, Nr 7 – 8, poz. 88.

108 Postanowienie SA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2006 r. - II AKp 143/06, KZS 2007, Nr 6, poz. 64.

109 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 16 stycznia 2008 r. - II AKz 30/08, OSN Prok. i Pr. 2009, Nr 4, poz. 39.

110 R.A. Stefański: Środki zapobiegawcze….s. 54 – 55,tenże: Tymczasowe aresztowanie i związane z nim środki przymusu w nowym kodeksie postępowania karnego,(w:) Nowa kodyfikacja karna, z. 6, Warszawa 1997, s. 33, L. K. Paprzycki: Przesłanki procesowego zatrzymania i tymczasowego aresztowania w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. i w projekcie kodeksu postępowania karnego (w:) Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Prof. Mariana Cieślaka. Pod red. S. Waltosia przy współpracy Z. Dody,
A. Światłowskiego, J. Rybaka, Z. Wrony, Kraków 1993, s. 448, tenże (w:) J. Grajewski, L. K. Paprzycki,
S. Steinborn: Kodeks postępowania karnego…. s. 713,

T. E.. Wirzman (w:) A. Kryże, P. Niedzielak, K. Petryna, T. E. Wirzman: Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s. 455, Z. Świda: Prawo do wolności
i bezpieczeństwa osobistego a stosowanie zatrzymania i tymczasowego aresztowania w procesie karnym
(w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 745, J. Izydorczyk:
Praktyka…s. 24, D. Kala: Stosowanie tymczasowego aresztowania a realizacja zasady prawdy materialnej
w polskim procesie karnym w: Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji, Krasiczyn 15 - 16 października 2005 r. Pod red. Z. Sobolewskiego i G. Artymiak, Zakamycze 2006, s. 325, J. Skorupka: Stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, Prok. i Pr. 2006, Nr 12, s. 113, J. Kosonoga: Dozór Policji…s. 207, T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 575,

R. Ponikowski ( w:) Z. Świda, R. Ponikowski, W. Posnow: Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 414.

111 T. Grzegorczyk: Glosa do postanowienia SN z dnia 15 października 1996 r.- Pal. 1997, Nr 7 – 8, s. 202.

112 K. Janczukowicz: O pojęciu „zagrożenia karą” w świetle obowiązującego prawa karnego, NP 1990,
Nr 1- 3, s. 35 oraz cyt. tam literatura i orzecznictwo.

113 R. A. Stefański: Glosa do postanowienia SN z dnia 19 listopada 1996 r. – IV KZ 119/96, OSP 1997, Nr 4, poz. 74.

114 J. Wróblewski: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s, 134, L. Morawski: Wykładnia
w orzecznictwie. Komentarz, Toruń 2002, s. 150 – 152, uchwała SN z dnia 16 marca 2000 r. – I KZP 53/99, OSNKW 2000, Nr 3 – 4, poz. 21,

115 J. Skorupka: Stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania… s. 114.

116 J. Izydorczyk: Praktyka…s. 25.

117 S. Waltoś: Proces karny….s. 434, D. Kala: Stosowanie tymczasowego aresztowania…s. 325.

118 Postanowienie SN z dnia 17 września 1999 r.- II KZ 86/99, niepubl., postanowienie SA w Katowicach
z dnia 31 maja 2000 r. - II AKz 131-132/00, OSA 2001, Nr 2, poz. 11,

119 Postanowienie SN z dnia 20 marca 2007 r.- WZ 8/07, OSN Prok. i Pr. 2007, Nr 7 – 8, poz. 18, postanowienie SN z dnia 3 kwietnia 2007 r. - WZ 11/07, OSNKW 2007, Nr 6, poz. 52, postanowienie SA
w Krakowie z dnia 20 września 2000 r. - II AKz 210/00, KZS 2000, Nr 9, poz. 39, postanowienie SA
w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r. - II AKz 647/02, II AKz 666/02, OSN Prok. i Pr. 2003, Nr 5, poz. 28, postanowienie SA w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2003 r.- II AKz 120/03, OSN Prok. i Pr. 2003, Nr 10,
poz. 22, postanowienie SA w Krakowie z dnia 16 lutego 2005 r. - II AKz 53/05, OSN Prok. i Pr. 2005,
Nr 11, poz. 31, postanowienie SA w Krakowie z dnia 16 lutego 2005 r. - II AKz 53/05, OSA 2006, Nr 6, poz. 30, postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 9 marca 2005 r. - II AKz 94/05 - 97/05, OSA 2005,
Nr 11, poz. 78.

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconRyszard A. Stefański Recenzja książki P. Piszczka, Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym. Model kodeksowy, Olsztyn 2004, s. 339

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconLista literatury libros lege 2009

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconDrodzy Czytelnicy wszystkie informacje o konkursie libros lege 2009-02-10 znaleźć

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconRyszard A. Stefański Odpowiedź na akt oskarżenia

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconDefinicja pornografii Marek Derlatka Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconPrzemówienie w procesie karnym

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconMedia w niemieckim procesie karnym

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconPrejudycjalność orzeczeń w procesie karnym

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconMarcin Jachimowicz Doręczenie w procesie karnym

Ryszard A. Stefański Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym de lege lata I de lege ferenda iconUdział przedstawiciela społecznego w procesie karnym

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom