Polskiego towarzystwa dermatologicznego
Pobierz 411.43 Kb.
NazwaPolskiego towarzystwa dermatologicznego
strona1/7
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar411.43 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7
XXVII ZJAZD
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

XXVII CONGRESS OF POLISH DERMATOLOGICAL SOCIETY


pod patronatem JM Rektora
Akademii Medycznej we Wroc³awiu

under the auspices
of Rektor of Wroc³aw Medical University

Prof. dr hab. med. Leszka Paradowskiego


Wroc³aw 21-24.06.2001


Szanowni Pañstwo!


WÊimieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt iÊprzyjemnoœæ bardzo serdecznie powitaæ wszystkich Uczestników iÊGoœci XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Wroc³awska Klinika Dermatologiczna by³a organizatorem Zjazdów wÊ1952 roku, gdy Klinik¹ kierowa³ prof. dr Henryk Mierzecki oraz wÊ1989 roku, ju¿ wÊczasie mojego kierownictwa. Obecne trzecie nasze spotkanie zbiega siê zÊjubileuszem 125-lecia istnienia we Wroc³awiu Kliniki Dermatologicznej. Zosta³a ona utworzona wÊ1876 roku, jej pierwszym kierownikiem by³ H.Köbner, aÊpóŸniejszymi miêdzy innymi Albert Neisser iÊJosef Jadassohn. WÊowym czasie Klinika nale¿a³a do czo³owych wÊskali europejskiej iÊœwiatowej.

Po zniszczeniach wojennych prac¹ ca³ego zespo³u kierowanego przez profesorów J. Lenartowicza, H. Mierzeckiego, J. Kubicza iÊobecnie przeze mnie staramy siê budowaæ pozycjê tej Kliniki. Powierzenie nam organizacji Zjazdu PTD ju¿ po raz trzeci oraz zawsze liczny udzia³ wÊnich znakomitych goœci zagranicznych œwiadczy, ¿e nasze dzia³ania s¹ zauwa¿ane iÊdoceniane przez œrodowisko dermatologów.

WÊczasie obrad tego Zjazdu bêd¹ przedstawiane iÊdyskutowane liczne zagadnienia dotycz¹ce najczêstszych iÊnajpowa¿niejszych chorób skóry iÊprzenoszonych droga p³ciow¹, szczególnie tych, wÊbadaniach których wÊostatnim czasie dokona³ siê istotny postêp. Pragn¹³bym, aby zasadniczy cel Zjazdu, polegaj¹cy na przekazaniu nowoczesnej wiedzy, wymianie doœwiadczeñ iÊinspiracji do dalszych badañ, zosta³ zrealizowany.

Nasze spotkanie odbywa siê wÊdniach œwiêta stolicy Dolnego Œl¹ska – Dniach Wroc³awia. Mam nadziejê, ¿e ta szczególna atmosfera bêdzie sprzyja³a nawi¹zywaniu kontaktów towarzyskich iÊrelaksowi po ca³odziennych obradach naukowych.

¯yczê wszystkim uczestnikom Zjazdu mi³ego pobytu we Wroc³awiu oraz przyjemnych wra¿eñ, które pozostan¹ wÊpamiêci iÊzachêc¹ do odwiedzania naszego miasta.


Prof. dr hab. med. Feliks W¹sik

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

iÊNaukowego XXVII Zjazdu PTD


Ladies and Gentlemen, Dear Guests!


On behalf of the Organizing Committee IÊhave aÊgreat pleasure to welcome all participants and guests of the XXVIIth Congress of Polish Dermatological Society. Dermatological congresses were organized in Wroc³aw in 1952 when the department was managed by prof. Mierzecki and in 1989 during my present management period. Our present Congress coincides with the 125th anniversary of our department. It was set up in 1876 and it’sÊfirst head was H. Kobner followed by A. Neisser, J. Jadassohn and others. In that period our department belonged to the leading group of dermatologic centers in Europe and in the world. After the second World War efforts of former scientific teams managed by prof. Lenartowicz, Mierzecki, Kubicz and at the present time by me contributed to the leading position of the department. Giving us organization of Polish Dermatological Society Congress for the third time and participation of many outstanding dermatologists resembles the fact that our efforts are appreciated by dermatological society.

During the Congress many problems related to the most common and most important skin diseases and sexually transmitted diseases will be discussed. IÊwish that the crucial aim of the Congress – exchanging of modern scientific knowledge in the field of dermatology and inspiration of young dermatologists for further investigations could be fullfiled.

Our Congress is taking place during the festivities of the capital of Lower Silesia – Wroc³aw. IÊhope that the special atmosphere will be helpfull in social relations as well as in social events after the debates. IÊwish you pleasant stay in our city and nice impressions which you will remember for aÊlong time encouraging you to visit Wroc³aw in the future.


With best regards

Prof. dr Feliks W¹sik

Chairman of the Organizing and

Scientific Committee of the XXVIIth

Congress of PDS

KOMITET HONOROWY / COMMITTEE OF HONOUR


JM Rektor Akademii Medycznej we Wroc³awiu Prof. dr hab. med. Leszek Paradowski

Wojewoda Dolnoœl¹ski Witold Krochmal

Prezydent Miasta Wroc³awia Bogdan Zdrojewski

Senator RP Prof. dr hab. med. Janusz Bielawski

Dowódca Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego   Gen. bryg. Jerzy Baranowski

Honorowa Przewodnicz¹ca Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego  Prof. dr hab. med. Stefania Jab³oñska

Prezes Dolnoœl¹skiej Izby Lekarskiej   Dr n. med. W³odzimierz Bednorz

Przewodnicz¹ca Dolnoœl¹skiej Izby Aptekarskiej Mgr farm. Joanna Pi¹tkowska

Œl¹ski Okrêg Wojskowy   Gen. dyw. Adam Rêbacz


KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMMITTEE


Przewodnicz¹cy / Chairman Prof. dr hab. med. Feliks W¹sik

Cz³onkowie / Members

Prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran

Dr n. med. Andrzej Bieniek

Prof. dr hab. med. Maria B³aszczyk

Prof. dr hab. Jerzy Bowszyc

Prof. dr hab. med. Bo¿ena Chodynicka

Dr hab. med. Maria Cis³o

Prof. dr hab. med. Wies³aw Gliñski

Dr n. med. Anna Górkiewicz-Petkow

Prof. dr hab. med. Stefania Jab³oñska

Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba

Dr n. med. Marek Kazimierowski

Dr hab. med. Cezary Kowalewski


KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE


Przewodnicz¹cy / Chairman Prof. dr hab. med. Feliks W¹sik

Z-ca przewodnicz¹cego / Vice-Chairman Prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran

Sekretarze / Secretaries Dr hab. med. Jacek Szepietowski

Dr n. med. Gra¿yna Szybejko-Machaj

Skarbnik / Treasurer Dr n. med. Anita Hryncewicz-GwóŸdŸ

Cz³onkowie / Members

Dr n. med. Maria Barancewicz-£osek

Dr n. med. Rafa³ Bia³ynicki-Birula

Dr n. med. Andrzej Bieniek

Dr n. med. Alicja Bli¿anowska

Dr hab. med. Maria Cis³o

Dr n. med. Jan Gawlik

Dr n. med. Tomasz Ko³odziej

Dr n. med. Ma³gorzata Kibler-Nockowska

Lek. Barbara Kuniewska

Dr n. med. Joanna Maj

Dr n. med. Piotr Nockowski

Dr n. med. Ewa Plomer-Niezgoda


KOMISJA KONKURSOWA na najlepszy przypadek

Best case report evaluation group


Przewodnicz¹cy / Chairman Prof. dr hab. med. Feliks W¹sik

Cz³onkowie / Members Prof. dr hab. med. Maria B³aszczyk

Prof. dr hab. med. Adam Nowak


KOMISJA KONKURSOWA na najlepszy plakat

Best poster evaluation group


Przewodnicz¹cy / Chairman Prof. dr hab. med. Anna Sysa-Jêdrzejowska

Cz³onkowie / Members Prof. dr hab. med. Henryk Szarmach

Prof. dr hab. med. Zenon GwieŸdziñski


KOMISJA KONKURSOWA na najlepszy plakat Forum M³odych

Best young investigators poster evaluation group


Przeowodnicz¹cy / Chairman Prof. dr hab. med. Stefania Jab³oñska

Cz³onkowie / Members Dr hab. med. Cezary Kowalewski

Dr hab. med. Jacek Szepietowski


G£ÓWNI SPONSORZY / MAIN SPONSORS


GlaxoSmithKline

La Roche-Posay i Vichy

Novartis


SPONSORZY / SPONSORS


Aventis

Hermal

Galderma

Kriosystem

3M

MSD

Nexter

Pharmacia

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Pliva

Servier

Stiefel

Wydawnictwo Volumed

Yamanouchi


FIRMY UCZESTNICZ¥CE / PARTICIPATING COMPANIES


Bechtold Comp.

Biochemie

Bio – Rad

Chema – Elektromet

Cintamani

Consultronix S.S.

ConvaTec Bristol – Myers Squibb

Derm-Service Pologne

Dr Irena Eris

Egis

Ewopharma

Galena

Hasco-Lek

Herbapol Poznañ

Jelfa

Johnson & Johnson

Kubicz Wydawnictwa Importowane

Laserinstruments

Medagro International

Medi Club

Metrum

Nibeso – COSMEDICO Medizintechnik

Oficyna Wydawnicza MED CUS

Plus Ultra

Polfa Warszawa

PMP Professional Medicine Promotion

Promopharm 4

Schering Plough

Sebamat

Shar-Pol

Slovakofarma

Solpharm

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

SVR / Filorga

TERPOL

TPH Secpharm

UCB Pharma

Unilever

Wydawnictwo Borgis

Wydawnictwo Czelej

Wydawnictwo Lekarskie PZWL


INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION


MIEJSCE OBRAD/ CONGRESS VENUE


Hala Ludowa, ul. Wystawowa 1


BIURO ZJAZDU I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

CONGRESS OFFICE AND REGISTRATION


Hala Ludowa, hol przy wejœciu g³ównym / Hala Ludowa, next to the main entrance

Czynne / Open: 21.06.2001 – godz 10.00-20.00

22.06.-23.06.2001 – godz. 8.00-18.00

24.06.2001 – godz. 8.00-14.00


WY¯YWIENIE / LUNCHES


Pakiety lunchowe wydawane za okazaniem talonu w czasie przerwy obiadowej 22 i 23.06.2001.
Bar i kawiarnia czynne na terenie Hali Ludowej w godzinach obrad.

Lunch will be served during the break on 22 and 23.06.2001.

Sponsorzy/Sponsors: Aventis, Pharmacia
Bar and Coffee-bar will be opened during the meeting.


ZJAZD DELEGATÓW PTD / GENERAL ASSEMBLY OF PDS


Miejsce / Venue: Hala Ludowa , sala g³ówna

Data / Date: 23.06.2001 (sobota) godz. 12.30-14.00 (w czasie przerwy obiadowej)


DONIESIENIA USTNE I PRZYPADKI / ORAL PRESENTATIONS AND CASE REPORTS


Przezrocza lub dyskietki doniesieñ ustnych powinny byæ dostarczone do pokoju przegl¹dania przezroczy
na 2 godziny przed rozpoczêciem sesji, a do pokazów przypadków na godzinê przed rozpoczêciem pokazu (8.00).

Slides and disks should be delivered to the slide room 2 hours before the session.


PLAKATY / POSTERS


Plakaty nale¿y umieœciæ na przygotowanych stela¿ach oznaczonych numerem plakatu w dniu 21.06 2001
do godz. 17.00 lub 22.06.2001 w godzinach 8.00-8.30.

Posters should be displayed on prepared places on 21.06.2001 (till 5 PM)S
or on 22.06.2001 (between 8.00 and 8.30 AM).


IMPREZY TOWARZYSZ¥CE / SOCIAL EVENTS


21.06.2001 – 18.00-21.30, Sala g³ówna Hali Ludowej / Hala Ludowa – main room

Koncert „Szlagiery Wiedeñskie” / Concert „Winer Musik”

Koktajl powitalny / Welcome coctail

Sponsor / Sponsor: GlaxoSmithKline


23.06.2001 – 20.00, Pergola przy Hali Ludowej

Wieczór towarzyski / Get-together party

Sponsor / Sponsor: La Roche-Posay i Vichy


24.06.2001 – 12.30, Sala g³ówna Hali Ludowej / Hala Ludowa – main room

Koktajl po¿egnalny / Farewell party

Sponsor / Sponsor: Boots Hermal


PROGRAM / PROGRAMME


21.06.2001

CZWARTEK / THURSDAY


11.00-14.00

KURSY / COURSES


Kurs mikologiczny / Course – Mycology


Miejsce: sala A / Venue: room A

Sponsor / Sponsor: Pliva

Prowadz¹cy / Chairman: R. Maleszka


[K-1] 11.00-11.20 B. Pawlik (Kraków)

Biologia grzybów

Fungal biology


[K-2] 11.20-11.45 R. Maleszka (Poznañ)

Badania diagnostyczne w grzybicach paznokciowych

Diagnostics of onychomycotic infections


[K-3] 11.45-12.15 A.B. Macura (Kraków)

Diagnostyka zaka¿eñ dermatofitowych

Dermatophyte infection diagnostics


[K-4] 12.15-12.45 Z. Adamski (Poznañ)

Diagnostyka zaka¿eñ grzybami dro¿d¿opodobnymi

Diagnostics of yeast-like fungal infections


[K-5] 12.45-13.00 E. Plomer-Niezgoda (Wroc³aw)

Zaka¿enia grzybami pleœniowymi

Moulds infections


[K-6] 13.00-13.20 J. Kwaœniewska (£ódŸ)

Wra¿liwoœæ grzybów na leki: aspekty diagnostyczne i kliniczne

Susceptibility to antifungal agents: diagnostic and clinical aspects


13.20-13.40 Wyk³ad sponsorowany przez firmê Pliva / Sponsored lecture by Pliva


13.40-14.00 Wyk³ad sponsorowany przez firmê Biorad / Sponsored lecture by Biorad


Kurs podstawowych technik chirurgicznych

Course – Basic surgical technics


Miejsce: sala D / Venue: room D

Sponsor / Sponsor: Stiefel

Prowadz¹cy / Chairmen: A. Bieniek, B. Kuniewska, H. Krysiak, M. Wyglêdowska-Kania


Czêœæ teoretyczna (1 godzina) – poœwiêcona bêdzie omówieniu technik wycinania drobnych zmian skórnych oraz historii rozwoju chirurgii dermatologicznej zÊjej perspektywami, elementom chirurgii rekonstrukcyjnej wÊzakresie skóry iÊtkanki podskórnej, zasadom postêpowania chirurgicznego wÊnowotworach ³agodnych iÊz³oœliwych skóry.

Czêœæ praktyczna (2 godziny) – poœwiêcona bêdzie technice wycinania drobnych zmian skórnych za pomoc¹ zestawu narzêdzi chirurgicznych iÊsztancy oraz zaszywania powsta³ych ubytków.

Po kursie uczestnicy powinni posiadaæ wstepn¹ umiejêtnoœæ pobierania wycinka skóry iÊchirurgicznego usuwania drobnych zmian skórnych.


Kurs krioterapii / Course – Cryotherapy


Miejsce: sala B /Venue: room B

Sponsor / Sponsor: Kriosystem

Prowadz¹cy / Chairman: M. Kazimierowski


[K-7] 11.00-11.45 A. Lis (Katowice)

Postawy kriochirurgii w dermatologii

The basis for cryosurgery in dermatology


[K-8] 11.45-12.30 L. Brzeziñska-Wcis³o (Katowice)

Kriochirurgia w nienowotworowych schorzeniach skóry

Cryosurgery in benign skin diseases


[K-9] 12.30-13.15 M. Kazimierowski (Poznañ)

Leczenie kriochirurgiczne raków i stanów przedrakowych skóry

Cryosurgical treatment in skin cancers and premalignan skin lesions


13.15-13.30 Dyskusja / Discussion


13.30-14.00 Kriosystem

Preznetacja zastosowania sprzêtu do krioterapii

Application of equipment for cryosurgery – presentation


Kurs laseroterapii / Course – Laserotherapy


Miejsce: sala C / Venue: room C

Prowadz¹cy / Chairman: J. Szymañczyk

[K-10] 11.00-11.15 M. Mindak (Warszawa)

Wybiórcze dzia³anie wi¹zki laserowej lub intensywnego impulsu œwiat³a na skórê

Laser beam or intense pulsed light selective action in the skin tissues


[K-11] 11.15-11.30 R. Bia³ynicki-Birula, A. W¹sik-Kuprianowicz (Wroc³aw)

Zasady bezpiecznego pos³ugiwania siê laserem

Principles of safe laser use


[K-12] 11.30-11.45 V. Hegyi (Bratys³awa, S³owacja)

Lasers in dermatology. Where have we come?


[K-13] 11.45-12.00 A. Go³êbiowska , J. Szymañczyk , I. Michalska (Warszawa)

Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu zmian skórnych

CO2 laser in the treatment of skin disease

[K-14] 12.00-12.15 I. Michalska, J. Szymañczyk, A. Go³êbiowska (Warszawa)

Zastosowanie lasera argonowego w dermatologii

Application of argon laser in dermatology


[K-15] 12.15-12.30 J. Szymañczyk, A. Go³êbiowska, I. Michalska, M. Ambroziak (Warszawa, Iwonicz Zdrój)

Leczenie zmian naczyniowych przy zastosowaniu ró¿nych urz¹dzeñ laserowych

Treatment of vascular lesions using various types of lasers


[K-16] 12.30-12.45 M. Ambroziak, J. Szymañczyk (Warszawa, Iwonicz Zdrój)

Zastosowanie systemów laserowych w usuwaniu zbêdnego ow³osienia

Laser systems in hair removal


12.45-13.00 Dyskusja / Discussion


13.00-14.00 J. Szymañczyk (Warszawa)

Praktyczny pokaz laseroterapii / Manual of laserotherapy


18.00-21.30

UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU / OPENING CEREMONY

Miejsce: sala g³ówna / Venue: main room


Oficjalne przemówienia / Official talks


Wyst¹pienie Prof. dr hab. med. Feliksa W¹sika – Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

Wyst¹pienie Prof. dr hab. med. Leszka Paradowskiego – JM Rektora Akademii Medycznej we Wroc³awiu

Wyst¹pienie Prof. dr hab. med. Wies³awa Gliñskiego – Przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Wyst¹pienie Prof. dr hab. med. Stefanii Jab³oñskiej – Honorowej Przewodnicz¹cej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Wyst¹pienie Prof. dr hab. med. Janusza Bielawskiego – Senatora Rzeczypospolitej

Wyst¹pienia przedstawicieli W³adz Miasta i Województwa


Odznaczenia / Awards


Wrêczenie Medali Academia Medica Wratislaviensis

Wrêczenie Medali 50-lecia Akademii Medycznej we Wroc³awiu


Wyk£ady inauguracyjne / Opening lectures


[O-1] F. W¹sik (Wrocław)

125-lecie Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii we Wroc³awiu

125 years of Department of Dermatology and Venereology in Wroc³aw


[O-2] J. A. A. Hunter (Edynburg, Szkocja)

My heroes

Koncert „Szlagiery Wiedeñskie” / Concert „WiEner Musik”

Wrocławska Orkiestra Festiwalowa

Dyrygent: Jan Œlêk

Wroc³awska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa powsta³a w 1997 r. we Wroc³awiu z inicjatywy Jana Œlêka, dyrektora artystycznego Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeñskiej. Specjalnoœci¹ Jana Œlêka – kierownika artystycznego i dyrygenta – jest popularna muzyka symfoniczna, a szczegolnie muzyka kompozytorów wiedeñskich.

  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconDeklaruję chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Towarzystwa

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconApel polskiego towarzystwa akupunktury

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconPolskiego towarzystwa wydawców ksiąŻEK

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconX V naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconStatut polskiego Towarzystwa Fonetycznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego icon49. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconO ddział katowicki polskiego towarzystwa kardiologicznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconSprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconStatut polskiego towarzystwa walki z kalectwem

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconBiuletyn polskiego towarzystwa badań kanadyjskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom