Polskiego towarzystwa dermatologicznego
Pobierz 411.43 Kb.
NazwaPolskiego towarzystwa dermatologicznego
strona7/7
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar411.43 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7
Mastocytoza uk³adowa

Systemic mastocytosis


P-122. M. Pawlaczyk, B. Stêpieñ, M. Bowszyc-Dmochowska (Poznañ)

Dwa przypadki obrzêku œluzowatego twardzinowego

Two cases of scleromyxoedema


P-123. A. Górkieiwcz-Petkow, W. Mackiewicz, C. Kowalewski (Warszawa)

Wspó³istnienie ³uszczycy zwyk³ej i pêcherzycy ³agodnej Hailey-Hailey

Coexistence of Hailey-Hailey disease and psoriasis: immunohistochemical
and immunoelectron microscopic studiesP-124. A. Koz³owska, M. Olszewska, K. Padlewska, B. Niemczyk, T. Hashimoto (Warszawa, Kurume – Japonia)

Pemphigus foliaceus / vulgaris

Praca zosta³a wycofana


P-125. M. Polkowska, B. Grzybowska (Warszawa)

Xanthogranuloma atypicum (adultorum). Hiperlipoproteinemia mixta.P-126. M. Polkowska (Warszawa)

Stuccokeratosis – wczesna postaæ wysiewna brodawek ³ojotokowych

Transition of stuccokeratosis into disseminated seborrheic keratoses


P-127. T. T. Rogoziñski, K. WoŸniak (Warszawa)

Scleromyxoedema z zespo³em skórno – neurologicznym

Scleromyxoedema is a dermato – neuro syndrome

P-128. T. T. Rogoziñski, A. Koz³owska, K. WoŸniak (Warszawa)

Miêsakowatoœæ Kaposiego o nietypowym przebiegu

Atypical course of sarcomatosis Kaposi


P-129. S. Majewski, I. Michalska, M. Malejczyk, S. Jab³oñska (Warszawa)

Sporadyczny przypadek choroby Hecka zwi¹zany z HPV 13

Sporadic case of Heck disease


P-130. E. Rowiñska, J. Tybert, E. Pronicka, M. Zegad³o, D. Polnik (Warszawa)

Wapnica skóry u dziewczynki z nawracaj¹cym zapaleniem œlinianki przyusznej

Tumoral calcinosis cutis in a girl with recurrent parotitis


P-131. B. Góralska, A. Zegad³o, E. Szymañska, L. Rudnicka (Warszawa)

Rumieñ stwardnia³y o nietypowym przebiegu

Atypical erythema induratum


P-132. A. Wojas-Pelc, M. Setkowicz, D. Wielowieyska-Szybiñska, J. Bogdaszewska-Czabanowska (Kraków)

Piodermia zgorzelinowa

Pyoderma gangrenosum


P-133. A. Zalewska, W. Biernat, A. Omulecki, A. Sysa-Jêdrzejowska (£ódŸ)

Lymphomatoid papulosis


P-134. J. D. Torzecka, E. Robak, J. Narbutt (£ódŸ)

Pêcherzyca zwyk³a poprzedzona zaka¿eniem wirusem herpes zoster

Pemphigus vulgaris preceded by herpes zoster


P-135. J. Narbutt, A. Sysa-Jêdrzejowska, J. D. Torzecka (£ódŸ)

Pêcherzyca zwyk³a u dwóch sióstr

Pemphigus vulgaris in two sisters


P-136. A. Zalewska, H. Urbañska-Ryœ, B. Dziankowska-Bartkowiak, P. Janowski, A. Sysa-Jêdrzejowska (£ódŸ)

Mastocytoza uk³adowa (2 przypadki)

Systemic mast cell disease (2 cases)


P-137. A. Zalewska, H. Urbañska-Ryœ, A. Sysa-Jêdrzejowska, A. Ho³ub, T. Robak (£ódŸ)

Wynik leczenia przewlek³ej bia³aczki limfatycznej i mastocytozy uk³adowej 2 CdA

Treatment of chronic lymphatic leukemia and systemic mast cell disease with 2CdA


P-138. A. Omulecki, K. Koz³owska-Choczaj, A. Zalewska-Janowska (£ódŸ)

Rozsiany gruczolak potowy u 21 – letniego mê¿czyzny

Syrinogoma (hidradenoma) eruptivum in a 21 year old man


P-139. A. Zalewska, B. Dziankowska-Bartkowiak, K. Kondras, A. Sysa-Jêdrzejowska (£ódŸ)

Samouszkodzenia worka mosznowego

Artificial dermatitis of scrotum


P-140. J. Narbutt, J. D. Torzecka (£ódŸ)

Pêcherzyca opryszczkowata – opis przypadku

Pemphigus herpetiformis – a case report


P-141. H. Rotsztej, T. Krawczyk, A. Zalewska (£ódŸ)

Wysiew zmian anetodermicznych po przebyciu ospy wietrznej

Eruption of anetodermic cutaneous changes after pox infection


P-142. A. WoŸniacka, C. Arkuszewska, A. Sysa-Jêdrzejowska (£ódŸ)

GruŸlica rozp³ywna skóry – trudnoœci diagnostyczne

Tuberculosis colliquativa cutis – diagnostic problems


P-143. L. Kalbarczyk, M. Ciupiñska (Warszawa)

Syndroma Sweet recidivans

Recurrent Sweet syndrome


P-144. M. Ciupiñska, L. Kalbarczyk, M. Serafin (Warszawa)

Œwierzb guzkowy

Nodular scabies

P-145. A. Kacalak-Rzepka, E. Za³uga, A. Królicki, L. Zalewska-Kubicka (Szczecin)

Zespó³ antyfosfolipidowy w przebiegu pêcherzowej odmiany tocznia rumieniowatego uk³adowego

Antiphospholipid syndrome in the course of bullous systemic lupus erythematosus


P-146. L. Ka³u¿na, J. Ka³u¿ny, G. Czajkowski, E. Krzy¿yñska-Malinowska (Bydgoszcz)

Przewlek³y obrzêk limfatyczny powiek u pacjenta z tr¹dzikiem ró¿owatym

Chronic eyelid lymphoedema in a patient with rosacea


P-147. L. Ka³u¿na, Z. GwieŸdziñski, G. Czajkowski, A. Orza³kiewicz (Bydgoszcz)

Zmiany oczne w tr¹dziku ró¿owatym

The ocular aspects of rosacea


P-148. L. Brzeziñska-Wcis³o, M. Macura-Gina, G. Kamiñska-Budziñska, E. Krauze, D. Trzmiel, B. Bergler-Czop (Katowice)

Zespó³ Nethertona

Netherton’s syndrome


P-149. L. Brzeziñska-Wcis³o, G. Szeremeta-Bazylewicz, A. Lis, E. Pierzcha³a, I. Rogala-Poborska (Katowice)

Monilethrix – rzadki zespó³ zmian strukturalnych w³osów

Monilethrix – rare syndrome of structural hair abnormalities


P-150. G. Kamiñska-Budziñska, E. Krauze, E. Pierzcha³a, A. Lis, L. Brzeziñska-Wcis³o (Katowice)

Skórna larwa wêdruj¹ca – niecodzienny przypadek

Cutaneous larva migrans – an unusual case


P-151. E. Krauze, A. Lis, G. Kamiñska-Budziñska, L. Brzeziñska-Wcis³o, E. Kucharz (Katowice)

Scleroedema diabeticorum


P-152. E. Krauze, A. Lis, L. Brzeziñska-Wcis³o, M. B³aszczyk (Katowice, Warszawa)

Obrzêk stwardnia³y w przebiegu paraproteinemii – plasmocytoma IgG kappa stage II a

Scleredema in the course of paraproteinemia – plasmocytoma IgG kappa stage II a


P-153. M. Wyglêdowska-Kania, M. Duraj, E. Pierzcha³a (Katowice)

Przypadek dermatofibrosarcoma protuberans – trudnoœci diagnostyczne

Case of dermatofibrosarcoma protuberans – diagnostic diffculties


P-154. M. Sztaba-Kania, A. Wilkowska, J. Roszkiewicz, M. Ornowska (Gdañsk, Gdynia)

Toczeñ rumieniowaty noworodków – przypadek Kliniki Dermatologicznej AM w Gdañsku

Neonatal lupus erythematosus – a case of Department of Dermatology Medical University of Gdañsk


P-155. A. Wilkowska, A. Siedlewicz (Gdañsk)

Choroba Kawasaki u 2-letniej dziewczynki

Kawasaki disease in a 2-year-old girl


P-156. E. Jasiel-Walikowska, M. Lange (Gdañsk)

Dermatozy sromu u dziewczynek

Pudendal lesions in childhood


P-157. J. Smyk, R. Rachowska, B. Filipowska, E. Gêbska, M. Pindycka-Piaszczyñska (Zabrze)

Granulomatosis disciformis chronica et progressiva Miescher


P-158. M. Pindycka-Piaszczyñska, C. Kowalewski, J. Behrendt, D. Kuhny, E. Ku³agowska-Timberman, B. Filipowska
(Zabrze, Warszawa)

Epidermolysis bullosa dystrophica


P-159. E. Gêbska, M. Pindycka-Piaszczyñska, B. Filipowska, R. Rachowska (Zabrze)

Pyoderma gangraenosum – dwa przypadki

Pyoderma gangrenosum – two cases

P-160. E. Machura, M. Pindycka-Piaszczyñska, E. Gêbska, E. Golemiec, A. Zió³kowski (Zabrze)

Sarkoidoza u dziecka w wieku przedszkolnym

Sarcoidosis in a pre – school child


P-161. I. Jazienicka, A. Borzêcki, M. Borowiec, G. Chodorowska, B. Lecewicz-Toruñ (Lublin)

Leczenie zmian skórnych w chorobie Bourneville’a-Pringle’a laserem CO2

Bourneville-Pringle disease – treatment with CO2 laser


P-162. M. Serafin, M. Ciupiñska, K. Kalbarczyk (Warszawa)

Tricholemmoma malignum obraz kliniczny i histopatologiczny

Tricholemmoma malignum clinical and histopathological picture


P-163. M. Ciupiñska, M. Makarewicz, K. Kalbarczyk (Warszawa)

Sarkoidoza skóry ze zmianami p³ucnymi

Sarcoidosis of the skin and pulmonary changes


P-164. Z. Piela, M. Szuber, B. Mach, B. Czerwiñska (Rzeszów)

Zespó³ Gorlina (naevobasalioma)

Gorlin’s syndrome (nevoid basal cell carcinoma syndrome)


P-165. Z. Piela, B. Mach, M. Szuber, S. Jab³oñska (Warszawa)

Lichen planus pemphigoides (LPP)


P-166. S. Bajcar (Rzeszów)

Znamiê barwnikowe wrodzone olbrzymie

Naevus pigmentosus congenitus giganteus (Tierfallnaevus)


P-167. F. W¹sik, M. Barancewicz-£osek, G. Szybejko-Machaj, A. Robaczyñska (Wroc³aw)

Lichen chronicus simplex Vidal (Neurodermitis chronica)


12.30

ZAKOÑCZENIE ZJAZDU / CLOSING CEREMONY


Oficjalne przemówienia / Official talks

Nagrody / Awards


Lunch

Sponsor: Hermal
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconDeklaruję chęć przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Towarzystwa

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconApel polskiego towarzystwa akupunktury

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconPolskiego towarzystwa wydawców ksiąŻEK

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconX V naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconStatut polskiego Towarzystwa Fonetycznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego icon49. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconO ddział katowicki polskiego towarzystwa kardiologicznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconSprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconStatut polskiego towarzystwa walki z kalectwem

Polskiego towarzystwa dermatologicznego iconBiuletyn polskiego towarzystwa badań kanadyjskich

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom