Klasy, szkoły
Pobierz 1.14 Mb.
NazwaKlasy, szkoły
strona12/17
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.14 Mb.
TypWymagania
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

KSZTAŁCENIE KULTUROWO-LITERACKIE: VII. BOGACTWO ŚWIATA


99. Jak opisać piękno

świata?
1

Bolesław Leśmian „Wiosna”

 • określanie tematu wiersza

 • wyszukiwanie w wierszu obrazów poetyckich

 • określanie rodzaju i układu rymów

 • uzgadnianie podstawowych wyznaczników liryki w wierszu

 • poznanie pojęć:

„neologizm” i „neologizm poetycki”

 • określanie znaczeń podanych neologizmów

 • tworzenie własnych neologizmów

 • redagowanie opisu obrazu oraz krajobrazu wiosennego

 • praca z tekstem

 • burza mózgów

 • ćwiczenia redakcyjne
 • aktywnie wypowiada się na temat treści wiersza

 • samodzielnie odnajduje rymy i nazywa ich typ

 • zna wyznaczniki liryki

 • zapamiętuje i rozumie pojęcie neologizmu

 • podejmuje próby tworzenia własnych neologizmów

 • opisuje obraz
 • trafnie określa temat wiersza

 • analizuje formę wiersza i odnajduje w nim cechy liryki

 • samodzielnie wyjaśnia znaczenie neologizmów

 • sprawnie tworzy własne frazeologizmy

 • opisuje krajobraz wiosenny z zastosowaniem neologizmów
100. Jak można poznawać nowe miejsca?
1

Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia”

 • określanie nadawcy i odbiorcy tekstu lirycznego

 • nazywanie obrazów ukazanych przez podmiot liryczny

 • nazywanie środków poetyckich

 • określanie układu rymów

 • wskazanie roli cudzysłowu               

w wierszu

 • redagowanie opisu swojej miejscowości

 • praca z tekstem

 • elementy wykładu

 • burza mózgów

 • ćwiczenia redakcyjne
 • określa nadawcę i odbiorcę wiersza

 • wypowiada się na temat obrazowanie poetyckiego zawartego w wierszu

 • odnajduje podstawowe środki poetyckie

 • określa typy rymów

 • podejmuje próby redakcyjne – opis swojej miejscowości
 • precyzyjnie określa nadawcę i odbiorcę wiersza

 • wyodrębnia obrazy poetyckie w wierszu, barwnie je interpretując

 • samodzielnie i poprawnie pod względem językowym oraz zapisu redaguje opis swojej miejscowości
101. Inna

modlitwa2

Eric-Emmanuel Schmitt „Uzdrawiający taniec“ (fragment książki „Pan Ibrahim i kwiaty Koranu”)

 • charakterystyka bohaterów tekstu

 • formułowanie wypowiedzi na temat postawy bohatera

 • dostrzeżenie cech innych kultur

 • kształtowanie postawy tolerancji • praca z tekstem

 • dyskusja

 • metoda trójkąta

 • ćwiczenia redakcyjne
 • odnajduje w tekście cechy bohaterów

 • określa zachowania i postawy bohaterów

 • dostrzega cechy kultury obcej

 • rozumie pojęcie tolerancji
 • wnikliwie charakteryzuje bohaterów i komentuje ich inność

 • dostrzega cechy uniwersalne różnych kultur

 • podaje liczne symptomy tolerancji
102. Starożytni

Grecy obserwują

świat1

Wanda Markowska „Demeter i Kora” (fragment książki „Mity Greków i Rzymian”)

 • analiza tekstu

 • utrwalenie terminologii mitologicznej

 • opowiadanie wybranych fragmentów tekstu

 • dobór argumentów

 • powtórzenie definicji mitu i mitologii

 • redagowanie listu          w czyimś imieniu

 • opowiedzenie wybranej historii z analizowanego tekstu

 • praca z tekstem

 • rozmowa

 • ćwiczenia redakcyjne
 • czyta tekst ze zrozumieniem

 • odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wybranych zagadnień

 • nazywa uczucia matki po stracie córki

 • odnajduje fragmenty tekstu obrazujące zjawiska w przyrodzie

 • opisuje wybraną sytuację na podstawie przeczytanego tekstu

 • redaguje list

 • czyta tekst z odpowiednią intonacją, modulacją głosu, we właściwym tempie

 • uzasadnia swe odpowiedzi, opierając się na fragmentach tekstu

 • swoje wypowiedzi popiera odpowiednio dobranymi argumentami

 • redaguje ciekawy list

 • barwnie opowiada historie z tekstu

103. Sumerowie

i Egipcjanie1


Aleksander Kondratow „Międzyrzecze a dolina Nilu” (fragment książki „Zaginione cywilizacje”)

 • przypomnienie informacji o dokonaniach najstarszych cywilizacji

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem

 • określanie tematyki tekstu, wyjaśnianie zawartych w nim zagadnień

 • redagowanie spójnej i zwięzłej wypowiedzi

pisemnej z elementami argumentacji

 • rozmowa kierowana

 • mapa mentalna
 • uczestniczy w rozmowie na temat najstarszych cywilizacji

 • opowiada tekst

 • wskazuje na zawarte w nim istotne zagadnienia

 • redaguje spójną i zwięzłą wypowiedź na zadany temat
 • rzeczowo wypowiada o najstarszych cywilizacjach

 • precyzuje tematykę tekstu, popisuje się erudycją w zakresie zawartych w nim zagadnień

 • samodzielnie redaguje spójną i zwięzłą wypowiedź z elementami argumentacji
104. Pomysł

na wynalazek1

Joanna Papuzińska „Wynalazek”

 • rozmowa o potrzebie tworzenia wynalazków

 • analiza wiersza

 • określanie układu             i rodzaju rymów

 • uzasadnianie wagi wyobraźni w życiu człowieka

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 • określanie cech wynalazcy

 • redagowanie opisu urządzenia

 • tworzenie instrukcji obsługi wyimaginowanego urządzenia

 • burza mózgów

 • praca w grupach
 • aktywnie uczestniczy w rozmowie

 • czyta wiersz ze zrozumieniem

 • wypowiada się w związku z treścią wiersza

 • podaje cechy wynalazcy

 • redaguje opis urządzenia niezbędnego w życiu

 • współtworzy w grupie instrukcję obsługi wymyślonego urządzenia
 • argumentuje potrzebę wynalazków

 • sprawnie analizuje wiersz pod względem jego treści

 • wykazuje się wyobraźnią i kreatywnością w wymyślaniu wynalazku oraz redagowaniu jego instrukcji obsługi
105. Inni czy tacy sami jak my?


1

Wojciech Cejrowski „W krainie uczciwych kłamczuchów” (fragment książki „Gringo wśród dzikich plemion”)

 • wymiana informacji na temat sposobów popularyzowania podróży po świecie

 • charakteryzowanie postaci narratora

 • formułowanie oceny zachowań bohaterów

 • wzbudzanie refleksji na temat zwiedzania

 • argumentowanie decyzji

 • redagowanie opisu sytuacji

 • praca z tekstem

 • rozmowa

 • drzewko decyzyjne

 • ćwiczenia redakcyjne
 • zabiera głos w dyskusji na temat sposobów popularyzowania podróży po świecie

 • określa postać narratora

 • wypowiada się na temat rozmówców, bohaterów tekstu

 • uzasadnia wybór celu podróży

 • tworzy opis sytuacji
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat sposobów popularyzowania podróży po świecie

 • precyzuje cechy narratora

 • dokładnie charakteryzuje interlokutorów

 • zwięźle i rzeczowo uzasadnia wybór celu podróży

 • redaguje wartki i bogaty opis sytuacji

106. Cierpliwie dążyć do celu


1


Marjorie Newman „Siewca” (fragment książki „Biblia dla dzieci“)

 • wyodrębnianie w tekście miejsca i czasu akcji, zdarzeń, bohaterów, osoby narratora

 • wyjaśnianie alegorycznego sensu treści biblijnych

 • objaśnianie znaczenia biblizmów

 • określenie przesłania zawartego                  w przypowieści

 • utrwalenie definicji przypowieści i alegorii

 • praca z tekstem

 • elementy dramy

 • inscenizacja
 • wypowiada się na temat elementów świata przedstawionego w przypowieści

 • określa myśl przewodnią utworu

 • wyjaśnia sens związków frazeologicznych pochodzenia biblijnego

 • zna definicję przypowieści i alegorii

 • wyszukuje inne przypowieści biblijne

 • określa cel i sposoby jego osiągnięcia

 • rzeczowo i dokładnie podaje elementy świata przedstawionego w przypowieści

 • precyzyjnie określa główną myśl tekstu

 • trafnie objaśnia znaczenie biblizmów

 • wyszukuje inne przypowieści biblijne i samodzielnie określa ich sens

 • formułuje dowolny cel oraz tworzy plan jego osiągnięcia

107. Sprawdź,

ile wiesz


1

Joanna Kulmowa „Człowiek żeby patrzał”

 • sprawdzenie umiejętności analizy utworu lirycznego

 • nazywanie środków poetyckich

 • rozpoznawanie cech gatunkowych baśni, bajki, legendy i mitu

 • wyszukiwanie określeń synonimicznych

 • redagowanie opisu

 • praca z tekstem
 • odpowiada na pytania do tekstu

 • wykazuje się znajomością cech gatunków epickich

 • zna z definicji i potrafi praktycznie odnaleźć w wierszu podstawowe środki stylistyczne

 • redaguje opis
 • sprawnie rozwiązuje zadania testowe

 • biegle rozpoznaje i nazywa środki językowe

 • redaguje barwny, poprawny i bogaty pod względem językowym opis
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE: V. BUDOWA I RODZAJE WYPOWIEDZEŃ

108. Zdanie i równoważnik zdania1

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 1)

 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie form wypowiedzeń – zdania pojedynczego rozwiniętego i nierozwiniętego, złożonego współrzędnie i podrzędnie, równoważnika zadania

 • zdania pojedyncze oznajmujące, pytające, rozkazujące

 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna formy wypowiedzeń

 • zna interpunkcję stosowaną wraz ze spójnikami

 • rozróżnia typy zdań pojedynczych ze względu na intencje wypowiedzi
 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia

109. Budowa zdania pojedynczego1

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 2)

 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie części zdania pojedynczego

 • utrwalenie wiadomości o szyku wyrazów w zdaniu

 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna części zdania

 • dokonuje rozbioru logicznego

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia

110. Podmiot w zdaniu


1

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 3)


 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie typów podmiotu

 • zdania bezpodmiotowe
 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna typy podmiotów – gramatyczny, logiczny, szeregowy i domyślny

 • zna zdania bezpodmiotowe

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia

111. Rodzaje orzeczeń


1

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 4)

 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie typów orzeczeń

 • rozpoznawanie typów orzeczeń w zdaniu

 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna typy orzeczeń – czasownikowe, imienne, z bezokolicznikiem

 • wyszukuje je w zdaniu i określa ich typ

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia

112. Zdanie złożone współrzędnie2

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 5)

 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie zdań złożonych współrzędnie – łącznego, rozłącznego, wynikowego i przeciwstawnego

 • rysowanie wykresów tych zdań

 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna typy zdań złożonych współrzędnie

 • potrafi narysować wykresy tych zdań

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia

113. Zdanie złożone podrzędnie


2

Ćwiczenia zawarte w podręczniku   do kształcenia językowego

(temat 6)

 • ćwiczenia utrwalające rozpoznawanie zdań złożonych podrzędnie – przydawkowego, dopełnieniowego i okolicznikowego

 • rysowanie wykresów tych zdań

 • praca z podręcznikiem

 • informacja zwrotna

 • zna typy zdań złożonych podrzędnie

 • potrafi narysować wykresy schodkowe tych zdań

 • zna zdania wtrącone

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Klasy, szkoły iconOferta szkoły skierowana do dzieci – kandydatów do klasy I szkoły Podstawowej Nr 107

Klasy, szkoły iconKonspekt do klasy VI szkoły podstawowej

Klasy, szkoły iconKategoria II: Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI

Klasy, szkoły iconSzkoły średniej, miejscowość, profil klasy

Klasy, szkoły iconLektury dla klasy I szkoły podstawowej

Klasy, szkoły iconKlasy IV-VI szkoły podstawowej zajęcia muzyczne

Klasy, szkoły iconPodręczniki dla klasy I szkoły podstawowej

Klasy, szkoły iconKonspekt katechezy do klasy pierwszej szkoły średniej

Klasy, szkoły iconKonspekt katechezy dla klasy II szkoły średniej

Klasy, szkoły iconZajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom