Temat Wymagania na ocenę
Pobierz 116.52 Kb.
NazwaTemat Wymagania na ocenę
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar116.52 Kb.
TypWymagania
Klasa I

Lp.

Temat

Wymagania na ocenę

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

celującą

1

Zapoznanie z rozkładem materiału i kryteriami wymagań

-----

------

------

------

------

2,3

Sposób zapisy­wania i odczy­ty­­wania informacji genetycznej. Przypomnienie.


Uczeń:

- przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji

genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA;

– przedstawia podstawo we mechanizmy dziedzi- czenia cech;

– wyszukuje informacje na podstawie słów kluczowych;


Uczeń:

– przedstawia sposób zapisywania i odczyty- wania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny);

- przedstawia strukturę RNA i jego rolę biolo-giczną

– opisuje rodzaje mutacji;


Uczeń:

– wyjaśnia różnicę między informacją genetyczną a kodem genetycznym;

– opisuje skutki wystąpienia mutacji;

*przy pomocy modeli nukleotydów obrazuje budowę DNA i RNA

Uczeń:

– przedstawia zależność między genem a cechą;

– wykazuje związek między wybranymi cechami organizmu a posiadanymi zestawa-mi alleli danego genu;

- porównuje budowę i funkcje DNA i RNA;

*przy użyciu modeli nukleotydów obrazuje przebieg podstawowych procesów związanych z ekspresją informacji biologicznej

Uczeń:

– wyraża opinię, popartą argumentami, na temat znaczenia odkrycia struktury DNA dla rozwoju nauki

- porównuje podstawo we procesy występujące w trakcie ekspresji informacji genetycznej.

4

Biotechno­logia tradycyjna i jej znaczenie.


Uczeń:

– określa, czym zajmuje się biotechnologia;

– wymienia przykłady produktów wytwarza-nych meto­dami biotech- nologii tradycyjnej (wino, piwo, sery);


Uczeń:

– przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyj-nej w życiu człowieka (przemyśle spożywczym ochronie środowiska);

– wyszukuje produkty uzyskane metodami biotech­nologicznymi (w gospodarstwie domowym, w sklepie)

*hoduje grzyby pleśniowe i drożdże

Uczeń:

– wyszukuje informacje w internecie na temat metod biotechnologii tradycyjnej;

– opisuje procesy zachodzące podczas wytwarzania metodami biotechnologii tradycyj- nej wybranego produktu


Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego proces przedstawiony na infografice jest przykładem procesu biotechnologicznego;


Uczeń:

- argumentuje potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z badań genetycznych

5

Rola inżynierii genetycznej w rozwoju biotechnologii.

Uczeń:

– wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna;

– wyjaśnia, co to jest organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO);

– wykorzystuje słowa kluczowe przy wyszuk- iwaniu w internecie wiadomości na temat organizmów zmodyfiko- wanych genetycznie

Uczeń:

– podaje przykłady organizmów uzyskanych za pomocą inżynierii genetycznej;


Uczeń:

– analizuje i interpretuje informacje przedstawione na rycinie w podręczniku;

– podaje przykłady wybranych metod i narzędzi inżynierii genetycznej;


Uczeń:

– wyszukuje i poddaje krytycznej ocenie informacje o najnow-szych osiągnięciach inżynierii genetycznej,


Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega klonowanie genu, - podaje różnice między klonowaniem terapeutycznym i reprodukcyjnym


6

Genetycznie zmodyfiko­wa­ne mikroorga­nizmy – uzyskiwanie i zastosowanie.


Uczeń:

– wyjaśnia, co to jest produkt GMO;

– podaje przykłady pro­duk­tów otrzymywanych z wy­korzysta­niem zmodyfikowanych mikroorganizmów;


Uczeń:

– przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowa-dzenia obcych genów do mikroorga­nizmów


Uczeń:

– za pomocą samodzielnie określo- nych słów kluczowych wyszukuje i analizuje informacje dotyczące najnowszych badań nad zmodyfikowanymi genetycznie mikroorganizmami

Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego mikroorganizmy są najczęściej modyfiko- wanymi genetycznie organizmami;


Uczeń:

– wyraża opinię, czy prowadzenie badań nad modyfikowaniem genetycznym mikroorga- nizmów może stanowić zagrożenie;


7

Właściwości roślin transgenicznych.


Uczeń:

– wyjaśnia, co to jest organizm genetycznie zmodyfiko­wany i produkt GMO


Uczeń:

– przedstawia potencjalne korzyści płynące ze stosowania roślin transge­nicznych w rolnictwie (a także w medy­cynie, przemyśle i ochronie środowiska);


Uczeń:

– analizuje schemat przedstawiający kolejne etapy uzyskiwania rośliny transgenicznej;

– wyraża swoją opinię na temat zastosowania i przydatności roślin transgenicznych;

– wymienia najczęściej uprawiane gatunki roślin transgenicznych;

Uczeń:

– porównuje metody otrzymywania roślin transgenicznych z klasycznymi metodami selekcji roślin uprawnych;

– podaje najczęściej wprowadzane modyfi- kacje genetyczne roślin uprawnych


Uczeń:

– wyszukuje i ocenia informacje o możliwoś- ciach wykorzystania najnowszych osiągnięć biotechnologii w lecze- niu niektórych chorób;


8

Zwierzęta transgeniczne


Uczeń:

– wyjaśnia, co to jest organizm genetycznie modyfikowany i produkt GMO


Uczeń:

– przedstawia potencjalne korzyści płynące ze stosowania transgenicznych zwierząt w badaniach labora­to­ryjnych i dla celów przemysło­wych
(a także w farmacji, medycynie, rolnictwie);

Uczeń:

– wyjaśnia pojęcia: organizm chimeryczny i ksenotransplantacja

Uczeń:

– wykazuje trudności w uzyskiwaniu zwierząt transgenicznych;


Uczeń:

– wyraża swoją opinię na temat zastosowania i przydatności zwierząt transgenicznych;


9

GMO – korzyści i zagrożenia.


Uczeń:

– wyjaśnia, co to jest organizm genetycznie modyfikowany i produkt GMO

*wyszukuje argumenty do dyskusji panelowej

Uczeń:

– przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania zmodyfi- kowanych genetycznie mikro­organizmów oraz transgenicznych roślin i zwierząt (na wybra- nych przykładach)

Uczeń:

– podaje argumenty uzasadnia­jące własne stanowisko na temat GMO i produktów GMO;

*bierze aktywny udział w dyskusji panelowej – nadzieje i zagrożenia GMO

Uczeń:

– analizuje i ocenia informacje o GMO pochodzące z różnych źródeł pod kątem ich wiarygodności;


Uczeń:

– rozumie znaczenie regulacji prawnych związanych z wykorzys- taniem GMO


10

Klonowanie ssaków.


Uczeń:

– opisuje klonowanie ssaków;


Uczeń:

– podaje przykłady zastosowania inżynierii genetycznej

- wyszukuje odpowied- nie akty prawne związane z klonowa- niem i innymi zagadnie- niami związanymi z inżynierią genetyczną;

*wyszukuje akty prawne– zajęcia z komputerem

Uczeń:

– podaje przykłady klonów występujących w naturze;

– podaje przykłady wykorzystania techniki klonowania organizmów;


Uczeń:

– wyjaśnia istotę procedury klonowania reprodukcyjnego;

– wyjaśnia, dlaczego narodziny owcy Dolly były przełomem w nauce;

*analizuje akty prawne– zajęcia z komputerem

Uczeń:

- rozumie znaczenie regulacji prawnych związanych klonowaniem ssaków

– wyraża swoją opinię na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z uzyskiwa- niem ludzkich klonów

11

Wykorzystanie badań nad DNA w nauce, medycynie i sądownictwie.

Uczeń:

– wymienia przykłady wykorzy­stania badań DNA (w diagno­styce medycznej i w innych dziedzinach nauki)


Uczeń:

– podaje przykłady wykorzystania badań DNA (w medycynie sądowej i kryminalis-tyce)


Uczeń:

– wyjaśnia, jakie zastosowanie w diagnos- tyce mają testy genetyczne;

– ocenia znaczenie ustalenia profilu genetycznego człowieka;


Uczeń:

– ocenia znaczenie wykorzystania w badaniach naukowych zwierzęcych modeli ludzkich chorób;

– krytycznie analizuje informacje z różnych źródeł na temat badań wykorzystywanych w medycynie sądowej i kryminalistyce;


Uczeń:

– wyraża opinię na temat zasadności wykonywania badań genetycznych

– porównuje klasyczne metody identyfikacji z możliwością zastosowania testów molekularnych

12

Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Powtórzenie.

Uczeń:

– wykorzystuje różne źródła informacji przy powtórzeniu, utrwaleniu i syntezie zagadnień na temat biotechnologii;

– posługuje się zdobytą wiedzą w celu rozwiązywania zadań powtórzeniowych

Uczeń:

– interpretuje i dokonuje krytycznej oceny informacji z dziedziny biotechnologii i inżynierii genetycznej;

– dokonuje ich krytycznej oceny, wyraża opinie posługując się racjonalnymi i merytorycznymi argumentami


13

Sprawdzenie wiadomości – biotechnologia i inżynieria genetyczna.

Zagadnienia z lekcji 2 - 12

14

Poradnictwo genetyczne.

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne;


Uczeń:

– wymienia sytuacje, w których warto skorzy- tać z poradnictwa genetycznego i przepro- wadzania badań DNA

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: badania prenatalne „inwazyjne” i „nieinwazyjne” oraz  podaje ich przykłady;


Uczeń:

– na wybranym przykładzie badania diagnostycznego wyjaśnia, jakich informacji może ono dostarczyć;


Uczeń:

– podaje argumenty uzasadniające własne stanowisko w sprawie celowości prowadzenia badań diagnostycznych na potrzeby poradnictwa genetycznego

15

Terapia genowa i komórkowa.


Uczeń:

- podaje definicje terapii genowej i komórkowej

*wyszukuje argumenty do debaty

Uczeń:

– wyjaśnia istotę terapii genowej


Uczeń:

– na podstawie analizy przypadku ilustruje wybraną technikę terapii genowej;

– opisuje związek terapii genowej z terapią komórkową;

*bierze aktywny udział w debacie


Uczeń:

– analizuje techniki i procedury wykorzystywane w terapii genowej u ludzi;

– wyjaśnia procedury klonowania terapeutycznego;


Uczeń:

– wymienia czynniki ograniczające skuteczność terapii genowej;

– wyszukuje i ocenia informacje na temat zastosowań terapii genowej

16

Źródła różnorodności biologicznej. Przypomnienie.

Uczeń:

– określa poziomy różnorodności biologicz-nej;

– wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej;

Uczeń:

– uzasadnia znaczenie różnorod­ności biologicz-nej odwołując się do przykładów z wcześniej-szych etapów kształce-nia

Uczeń:

– korzystając z różnych źródeł informacji, wyszukuje informacje o różnorodności genetycznej współczes-nych ludzi

Uczeń:

– analizuje i interpretuje informacje o różnorod-ności biologicznej z różnych źródeł (np. przedstawione w formie infografiki);
17

Różnorodność gatunkowa.


Uczeń:

– opisuje różnorodność biolo­gicz­ną na poziomie gatunkowym (definiuje pojęcie i wskazuje uwarunkowania różnorodności gatun-kowej: klimat, ukształto-wanie terenu)

Uczeń:

– opisuje różnorodność biolo­gicz­ną na poziomie gatunkowym ( wskazuje uwarunkowania różno-rodności gatunkowej: izolację geograficzną, historię ewolucyjną i geologiczną itp.)

Uczeń:

– wyjaśnia wpływ różnych czynników geograficznych i ekologicznych na kształtowanie się różnorodności gatunkowej;

*analizuje zebrane okazy zielnikowe roślin oraz owadów i innych bezkręgowców

Uczeń:

– porównuje poznane wcześniej regiony Polski i świata pod względem różnorodności gatunko-wej, odwołując się do wiadomości z biologii i geografii z wcześniej-szych etapów kształce-nia;


Uczeń:

– definiuje relikty i endemity oraz zasad-nia konieczność ich ochrony w celu zacho-wania różnorodności biologicznej Ziemi


18

Różnorodność genetyczna.


Uczeń:

– opisuje różnorodność biolo­giczną na poziomie genetycznym (wymienia przykłady, uzasadnia znaczenie biologiczne różnorodności);


Uczeń:

– wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej (spadek liczebności populacji, wymieranie lokalnych populacji, odmian, podgatunków)


Uczeń:

– odwołując się do wybranych przykładów, określa przyczyny spadku różnorodności genetycznej gatunków dziko żyjących;

– posługując się odpo-wiednio dobranymi słowami kluczowymi wyszukuje w internecie informacje o różnorod-ności genetycznej wybranego gatunku;

*na podstawie instrukcji wykonuje eksperyment: Wpływ liczebności populacji na jej różnorodność genetyczną

Uczeń:

– wyraża opinię na temat znaczenia i kosztów ochrony różnorodności genetycznej;

* interpretuje wyniki eksperymentu i wnioskuje na ich podstawie

Uczeń:

– wyjaśnia mechanizm spadku różnorodności genetycznej, odwołując się do dryfu genetycz-nego


19,20

Różnorodność ekosystemów.Uczeń:

– opisuje różnorodność biologiczną na poziomie ekosystemowym (wymienia przykłady, charakteryzuje warunki środowiska kształtujące różnorodność ekosyste-

mów, takie jak klimat, ukształtowanie terenu, warunki glebowe itd.);

– rozróżnia biocenozę i biotop;

*przygotowuje zestaw do zajęć terenowych


Uczeń:

– wskazuje przyczyny zanikania siedlisk i ekosystemów (wymie-nia działania człowieka powodujące zanikanie ekosystemów pierwot­nych i naturalnych oraz kształtu­jące strukturę ekosystemów półnatural-nych i sztucznych)

*oblicza zagęszczenie badanych populacji

Uczeń:

– klasyfikuje ekosystem-my w zależności od stopnia wpływu człowieka na ich skład gatunkowy i strukturę (pierwotne, naturalne, półnaturalne, sztuczne, tereny zdegradowane)

*rozróżnia przykładowe gatunki na badanym obszarze

Uczeń:

– porównuje poznane wcześniej regiony Polski i świata pod względem różnorodności ekosyste-mowej, odwołując się do wiadomości z biologii i geografii z wcześniej-szych etapów kształce-nia;

*sporządza raport z zajęć terenowych i wyciąga wnioski

Uczeń:

– wyjaśnia rolę sukcesji ekologicznej w kształto-waniu się różnorodności ekosystemów natura-lnych oraz przekształć-conych przez człowieka


21

Przyczyny spadku różnorodności biologicznej na świecie.


Uczeń:

– opisuje różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym i ekosys-temowym (na przykła-dzie wybranych gorą-cych punktów różnorod-ności biologicznej);


Uczeń:

– wskazuje przyczyny wymie­rania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów (w wybranych gorących punktach różnorodności biologicznej)

* wyszukuje w internecie i innych źródłach przykłady różnorodności biologicznej;

Uczeń:

– uzasadnia konieczność wyznaczenia obszarów priorytetowych pod względem ochrony różnorodności biologicz-nej, wyjaśnia pojęcie gorącego punktu różno-rodności biologicznej;

– określa główne czynniki powodujące spadek różnorodności gatunkowej i ekosystem-mowej w skali globalnej, odwołując się do przykładów wybranych gorących punktów różnorodności biologicz-nej;

Uczeń:

– na przykładzie wybranych gorących punktów różnorodności biologicznej wskazuje czynniki warunkujące ich różnorodność gatunkową i ekosystem-mową;


Uczeń:

* wyszukuje informacje w Internecie - na podstawie analizy przypadków (gorące punkty różnorodności biologicznej) interpre-tuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe

22

Rolnictwo tradycyjne i nowoczesne.

Uczeń:

– przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biolo-giczną (ciągle malejąca liczba gatunków upraw-nych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);


Uczeń:

– opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym (na przykładach roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych);

– opisuje różnorodność biologiczną na poziomie ekosystemowym (opisuje wybrane przykłady krajobrazów rolniczych)

Uczeń:

– porównuje wpływ rolnictwa tradycyjnego i nowoczesnego na różnorodność biologiczną na różnych jej poziomach, w tym określa wpływ sposobu użytkowania łąk na różnorodność gatunkową roślin oraz ptaków;


Uczeń:

– na wybranym przykładzie wykazuje wpływ doboru natural-nego i sztucznego na różnorodność genety-czną roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych;


Uczeń:

– wykazuje ekonomicz-ne znaczenie różnorod-ności genetycznej gatunków udomowio-nych;

– dokonuje oceny i wyraża opinię na temat korzyści dla człowieka oraz skutków ekologicz-nych nowoczesnego rolnictwa

23

Dlaczego giną gatunki roślin i zwierząt?


Uczeń:

– wskazuje przyczyny wymie­rania gatunków roślin i zwierząt;

*wyszukuje argumenty do dyskusji panelowej

Uczeń:

– podaje przykłady gatunków roślin i zwierząt, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji


Uczeń:

– dobierając właściwe słowa kluczowe wyszu-kuje w internecie i in-nych źródłach informa-cje na temat wymierają-cych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt;

*bierze aktywny udział w dyskusji panelowej

Uczeń:

– podaje przykłady rodzimych ginących lub wymarłych gatunków roślin i wskazuje przy-czyny ich wymierania
24

Różnorodność biologiczna – powtórzenie.

– wykorzystuje różne źródła informacji przy powtórzeniu, utrwaleniu i syntezie zagadnień na temat różnorodności biologicznej;

– wykorzystuje wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej do rozwiązania zadań powtórze­niowych

– dokonuje krytycznej oceny zdobywanych informacji;

– przekształca, modyfikuje informacje nadając im nową formę;

– posługuje się wiedzą do rozwiązania zadań problemowych, nietypowych;

– wyraża opinie posługując się racjonalnymi i merytorycznymi argumentami

25

Sprawdzian wiadomości – zagrożenia bioróżnorodności.

Zagadnienia z lekcji 16 do 24.

26

Jak można chronić zagrożone gatunki i ekosystemy?


Uczeń:

– podaje przykłady gatunków, które udało się restytuować w środowisku;


Uczeń:

– przedstawia różnice między ochroną bierną a czynną


Uczeń:

– rozróżnia ochronę in situex situ;


Uczeń:

– ocenia znaczenie metod ochrony gatun-ków i ekosystemów na podanym lub wybranym przykładzie
27

Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?

* praca z komputerem – opracowuje plan wycieczki do wybranego obszaru chronionego

Uczeń:

– przedstawia prawne formy ochrony przyrody w Polsce;

– podaje przykłady roślin i zwie­rząt obję-tych ochroną gatunko-wą;

Uczeń:

– podaje obszary „Natura 2000” jako przykład współpracy międzynarodowej;


Uczeń:

– charakteryzuje wybrane formy ochrony przyrody, podając odpowiednie przykłady;

– wyszukuje informacje i przygotowuje materiały przydatne w czasie wycieczki do wybranego obszaru chronionego;

Uczeń:

– ocenia walory przyrod-nicze i edukacyjne danego obszaru chronio-nego;

– dokonuje samodzielnej selekcji i oceny informa-cji podczas wycieczki


Uczeń:

– dokumentuje obserw-acje, syntetyzuje zebrane informacje na temat form ochrony przyrody

28

Dlaczego międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody jest ważna?


Uczeń:

– podaje przykłady współpracy międzynaro-dowej, w szczegól­ności w krajach UE (konwent-cja CITES, „Natura 2000”, Agenda 21);

Uczeń:

– uzasadnia konieczność między­narodowej współpracy w celu zapobiegania zagroże-niom przyrody;

Uczeń:

– ocenia, jakie mają znaczenie: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa oraz program Natura 2000, konwencja CITES;

Uczeń:

– ocenia, jakie mają znaczenie: Konwencja o różnorodności biologicznej, założenia zrówno­ważonego rozwoju i Agenda 21

Uczeń:

– dokonuje samodzielnej selekcji i oceny infor-macji podczas wycieczki


29

Dlaczego ochrona przyrody jest konieczna?


Uczeń:

– przedstawia podstawo-we motywy ochrony przyrody (ekonomiczne, estetyczne)

*gromadzi argumenty do debaty

Uczeń:

– przedstawia podstawo-we motywy ochrony przyrody (egzysten-cjalne, etyczne,)

Uczeń:

– szacuje koszty i zyski z ochrony różnorodności biologicznej;

*bierze aktywny udział w debacie po stronie propozycji

Uczeń:

*bierze aktywny udział w debacie po stronie opozycji

Uczeń:

– wyszukuje motywy ochrony przyrody w przekazie kulturowym i wybranych tekstach literaturyZgodnie z podstawą programową, w ramach realizacji treści z biologia, przewidziano 2 wycieczki przedmiotowe (dodatkowo dwa tematy do rozkładu materiału):


1. Wycieczka do ogrodu zoologicznego, botanicznego lub muzeum przyrodniczego. Uczeń:

- zaznajomienie się z problematyką ochrony gatunków ginących;

– wyszukuje informacje i przygotowuje materiały przydatne w czasie wycieczki do ogrodu zoologicznego lub botanicznego;

– dokonuje samodzielnej selekcji i oceny informacji podczas wycieczki

– na wycieczce do ogrodu zoolo­gicz­nego, botanicz­nego lub muzeum przyrodniczego zazna­ja­mia się z problema­tyką ochrony gatunków ginących;

– na podstawie informacji zebranych podczas wycieczki charakteryzuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody

- wykonuje zadania w karcie pracy; sporządza sprawozdanie z wycieczki; prowadzi dokumentację fotograficzną z własnych działań


2. Wycieczka do najbliżej położonego obszaru chronionego. Uczeń:

- zapoznanie się z problematyką ochrony ekosystemów

- wyszukuje informacje i przygotowuje materiały przydatne w czasie wycieczki do wybranego obszaru chronionego;

– dokonuje samodzielnej selekcji i oceny informacji podczas wycieczki

- wykonuje zadania w karcie pracy; sporządza sprawozdanie z wycieczki; prowadzi dokumentację fotograficzną z własnych działań)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat Wymagania na ocenę iconTemat Wymagania na ocenę dopuszczając

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę szkolną

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę dopuszczającą

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę szkolną

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę szkolną

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę dopuszczającą

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę szkolną

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania edukacyjne na ocenę celująCĄ

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania na ocenę z języka angielskiego

Temat Wymagania na ocenę iconWymagania konieczne na ocenę dopuszczającą

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom