Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00
Pobierz 81.3 Kb.
NazwaProgram nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00
Data konwersji11.11.2012
Rozmiar81.3 Kb.
TypProgram nauczania


PROGRAM
PREORIENTACJI I ORIENTACJI ZAWODOWEJopracowany na potrzeby
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mławieprzez zespół:
pedagog specjalny: mgr D. Pieniek


pedagog pracy: mgr B. Mickiewicz


SPIS TREŚCI


1. Podstawy prawne….….…………………………………………….…..3

2. Wstęp…………………………………………………………………...5

3. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania……………………..…….6

4. Treści nauczania:

a) I Etap edukacyjny – nauczanie zintegrowane…………….………….7

b) II Etap edukacyjny – klasy IV-VI- szkoła podstawowa specjalna…..7

c) III Etap edukacyjny – klasy I-III gimnazjum specjalnego………….14

d) IV Etap edukacyjny – zasadnicza szkoła zawodowa specjalna…….17

5. Procedury osiągania celów…………………………………………….18

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów…………………………………...19

7. Monitoring……………………………………………………………..21

8. Ewaluacja………………………………………………………………21

9. Bibliografia…………………………………………………………….22


Program preorientacji i orientacji zawodowej został opracowany
w oparciu o podstawy programowe:

 • I Etapu edukacyjnego - klasy I-III – Kształcenie zintegrowane;

 • II Etapu edukacyjnego – klasy IV – VI – Szkoła podstawowa specjalna;

 • III Etapu edukacyjnego – klasy I –III – Gimnazjum specjalne;

 • IV Etapu edukacyjnego – Szkoła zawodowa specjalna

oraz programy nauczania przedmiotów, których treści nauczania zawierają problematykę zawodoznawczą, tj.:

 • Program nauczania dla I etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim. – Grażyna Bartosiak, Gabriela Falkowska, Stella Lewicka, Leokadia Ogonowska, Katarzyna Włodarczyk – WSiP –
  DKW-4014-308/99;

 • Język polski. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Anna Konińska, Anna Polak – WSiP –
  DKW-4014-20/00;

 • Matematyka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Helena Siwek – WSiP – DKW-4014-302/99;

 • Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim – Elżbieta Jakubowska;

 • Przyroda. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim – Mirosława Wiechowska – WSiP –
  DKW – 4014-54/00;
 • Sztuka. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Jolanta Huras, Grzegorz Papalski – WSiP –
  KW -4014-137/00;

 • Technika. Program nauczania dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim – Wanda Jankowska-Kogut – WSiP –
  DKW - 4014-30/00;

 • Język polski. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. – Krzysztof Pietracha, Maria Pietracha – WSiP – DKW – 4014-18/00;

 • Historia. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Maria Pietracha – WSiP – DKW – 4014-5/00;

 • Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim klasa II
  - Elżbieta Jakubowska;

 • Sztuka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Jolanta Huras, Grzegorz Papalski – WSiP – DKW – 4014–22/00;

 • Technika. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Wanda Jankowska-Kogut – WSiP – DKW – 4014-31/00;WSTĘP


Program preorientacji zawodowej jest przeznaczony do realizacji
z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim w czterech etapach edukacyjnych:

 • nauczanie zintegrowane w sześcioletniej szkole podstawowej specjalnej,

 • klasy IV – VI w sześcioletniej szkole podstawowej specjalnej,

 • gimnazjum specjalne,

 • szkoła zawodowa specjalna.

Celem ogólnym programu preorientacji i orientacji zawodowej jest oddziaływanie ukierunkowane na uczniów poszukujących swojego miejsca
w społeczeństwie, miejsca określonego przez przyszłą rolę zawodową, które od najmłodszych lat wywiera wpływ na kształtowanie się zainteresowań, postaw oraz aspiracji zawodowych dziecka.

Obecna sytuacja społeczno - ekonomiczna kraju stawia przed młodym człowiekiem duże wyzwania. Podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Żeby pracować, należy zdobyć zawód. Decyzja w sprawie wyboru zawodu jest zadaniem trudnym, bo podjęcie jej pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie wybrany zawód przynosi osobiste zadowolenie i sukcesy. Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia
i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką.

Program zawiera:

 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

 • treści nauczania,

 • procedury osiągania celów,

 • przewidywane osiągnięcia uczniów.


Celem nauczania i wychowania jest optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie,
a przede wszystkim do pracy zawodowej, zgodnie z jej możliwościami psychofizycznymi i uwarunkowaniami rynku pracy.SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA
I WYCHOWANIA
 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami,

 • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa),

 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

 • Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości
  w aspekcie wyboru zawodu,

 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy,
  o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

 • Usprawnianie i rozwijanie umiejętności manualnych,

 • Rozwijanie zainteresowań technicznych,

 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania,

 • Wyrabianie poczucia gospodarności i oszczędności materiałowej,

 • Kształtowanie szacunku do pracy,

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.TREŚCI NAUCZANIA


Treści programu zgrupowane są w czterech etapach, dostosowane do wieku, wymagań programowych, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz zainteresowań dzieci.


I Etap edukacyjny – Nauczanie zintegrowane – klasy I – III


 1. Kto pracuje w naszej szkole? – właściwy stosunek do personelu szkolnego i ich pracy, - używanie zwrotów i form grzecznościowych

 2. Praca zawodowa moich rodziców – tworzymy kochającą rodzinę, dzielimy się pracą w domu.

 3. Umiemy korzystać z pomocy pielęgniarki – systematyczna kontrola stanu zdrowia.

 4. Ogrodnik, sadownik, rolnik – ich praca, narzędzia i urządzenia potrzebne do pracy.II Etap edukacyjny – klasy IV – VI sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej.


Treści programowe wyodrębnione w poszczególnych przedmiotach nauczania.


JĘZYK POLSKI


Dział I - W szkole i w klasie.

Klasa V – 1. Pracownicy szkoły – znaczenie ich pracy.

Dział II - W rodzinie.

Klasa V - 1. Zajęcia członków rodziny.

2. Praca zawodowa rodziców, a ich obowiązki w domu.

Klasa VI – 1. Praca zawodowa rodziców:

- miejsce i charakter pracy,

- nazwa zakładu pracy,

- znaczenie pracy dla rodziny,

- znaczenie pracy dla społeczności,

- przekaz wartości i tradycji w wykonywanym zawodzie,

- historia rodziny a historia miejscowości i regionu (rzemiosło,
rolnictwo),

- poszanowanie wytworów waszej pracy i pracy innych ludzi.


Dział III – Moja miejscowość i okolice.

Klasa IV – 1. Zakłady pracy w mojej miejscowości i okolicy.

2. Praca zawodowa mieszkańców i jej znaczenie.

Klasa V - 1. Zakłady pracy w mojej miejscowości i regionie. Sztuka
i rzemiosło.


Dział IV – Polska moja ojczyzna

Klasa VI - 1. Życie i praca ludzi w rożnych regionach Polski.

 1. Praca – jej organizacja i efekty współcześnie i dawniej.

 2. Znaczenie pracy w życiu indywidualnym i zbiorowym.

 3. Twórczość ludowa w różnych regionach Polski.


Dział V – Wydarzenia w środowisku ucznia.

Klasa IV – 1. Święta ludzi pracujących w różnych zawodach.

Klasa V - 1. Wybitne postacie regionu – rzemiosło.

Klasa VI - Tematyka jak w klasie IV i V poszerzona o treści z klasy VI zgodnie
z możliwościami ucznia.


MATEMATYKA


Dział I - Zadania tekstowe.

Klasa IV - 1. Rozwiązywanie zadań tekstowych o treści związanej z sytuacjami
spotykanymi przez uczniów w życiu codziennym – praca
zawodowa, zakłady pracy: rodziców, dziadków, sąsiadów.

Dział II – Obliczenia zegarowe – kalendarz.

Klasa IV – 1. Obliczanie czasu pracy – rodziców, dziadków, sąsiadów.

Klasa V - 1. Rozkład jazdy pociągów – praca kolejarza, konduktora, obliczanie
czasu podróży, dojazdy do pracy rodziców.

Dział III - Obliczenia pieniężne.

Klasa IV - 1. Rozpoznawanie nominałów monet i banknotów – płacenie,
wydawanie.

2. Płace rodziców i gospodarowanie zasobami pieniężnymi.

Dział IV – Zadania praktyczne, arytmetyczno – geometryczne.

Klasa IV - 1. Kupowanie biletu kolejowego i autobusowego – dojazd do
miejsca pracy.

2. Praca urzędnika pocztowego – kształcenie umiejętności liczenia
pieniędzy i płacenia. Wysyłanie listów i wysyłanie blankietów
pocztowych.


Dział V - Mnożenie i dzielenie pisemne.

Klasa VI - 1. Budżet rodzinny – wpływy i wydatki, domowa książka wydatków.

Dział VI - Ułamki.

Klasa VI – 1. Wyrażenia dwumianowe związane z płaceniem, mierzeniem
długości, ważeniem - w odniesieniu do określonych zawodów.

Dział VII - Dodawanie i odejmowanie pisemne.

Klasa VI – 1. Rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z zakupami,
obliczeniami zegarowymi, masą, długością, pomiarami w terenie.

2. Jednostki pola stosowane w praktyce – ar, hektar –
w odniesieniu do pracy rolnika.

Dział VIII - Zastosowanie matematyki w życiu.

Klasa VI - 1. Planowanie trasy i wydatków związanych z wycieczkami
i podróżami.

2. Pomiary terenowe, obliczanie odległości z wykorzystaniem planu
miast i mapy Polski.


HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO


Dział I - Kim jestem.

Klasa IV – 1. Moje zainteresowania. Co lubię robić a czego nie lubię
i dlaczego?

Dział II – W szkole i w klasie.

Klasa V – 1. Szkoła dawno temu. Zwyczaje, które przetrwały do dzisiaj.

Dział III – W rodzinie.

Klasa IV - 1. Każdy w rodzinie ma swoje obowiązki. Jak wykonujemy razem
czynności domowe.

2. Życie rodziny w dawnych czasach (na przykładzie rodziny
słowiańskiej). Jak mieszkały rodziny, podział obowiązków.

Klasa V - 1. Praca zawodowa rodziców. Znaczenie pracy dla rodziny
i miejscowości. Poszanowanie pracy własnej i innych ludzi. Więzi
rodzinne. Historie mojej rodziny a historia mojej miejscowości.

Dział IV – Mój dom, moja miejscowość i okolice.

Klasa IV - 1. Życie w mojej miejscowości dawniej i dziś.

 1. Zmiany w mojej miejscowości dawniej i dziś.

Dział V – W miejscowości i regionie.

Klasa V - 1. Historia narzędzia używanego w rolnictwie (od radła
do kombajnu).

2. Organizacja pracy dawniej i dziś. Praca w życiu człowieka.

3. Zakłady pracy, instytucje kulturalne.

4. Życie na wsi i w mieście dawniej i dziś.

Dział VI – Moja ojczyzna Polska.

Klasa VI – 1. Życie i działalność ludzi w różnych regionach. Znaczenie pracy
w życiu indywidualnym i zbiorowym.

Dział VII – Z dziejów Polski.

Klasa VI - 1. Słowianie naszymi przodkami. Życie i zajęcia Słowian.

2. Kazimierz Wielki dobrym gospodarzem. Budowa zamków
obronnych – sposoby i miejsce ich budowania. Rozbudowa miast
i ich obronny charakter, mieszkańcy i ich zajęcia.


PRZYRODA


Dział I – Człowiek i środowisko.

Klasa IV – 1. Prawidłowa organizacja miejsca pracy w szkole i w domu.
Współpraca w grupie i zasady komunikowania się.

Dział II – Krajobraz mojej miejscowości (mojego regionu).

Klasa IV – 1. Wybrane zakłady produkcyjne, usługowe i inne w najbliższej
okolicy (w tym miejsca pracy rodziców).

2. Ludzie kultura i tradycje miejscowości.

3. Artyści ludowi i ich twórczość.

Klasa V - 1. Krajobraz przekształcony przez człowieka i jego cechy – krajobraz
rolniczy, przemysłowy.

2. Ludzie, kultura, tradycje rodzinnego regionu (z uwzględnieniem
artystów ludowych i ich twórczości).

Dział III – Człowiek -higiena i zdrowie.

Klasa IV - 1. Ochrona środowiska w trakcie codziennych czynności
życiowych.

Klasa VI - 1. Praca fizyczna i umysłowa człowieka, zmęczenie i wypoczynek.


SZTUKA


PLASTYKA


Dział I – Wiadomości o sztukach plastycznych.

Klasa IV - 1. Zawody artystyczne: malarz, rzeźbiarz, architekt.

2. Regionalni twórcy ludowi.

Dział II – Obserwacja i interpretacja natury.

Klasa V – 1. Zawody artystyczne: ceramik, grafik, projektant wzornictwa
przemysłowego.

2. Oryginał dzieła, kopia, reprodukcja.


MUZYKA


Dział I – Wiadomości o muzyce.

Klasa V – 1. Kto to jest kompozytor?


TECHNIKA


Przygotowanie do pracy w różnych zawodach realizowane jest
w rozszerzonym zakresie w czasie zajęć techniki. Treści nauczania realizowane w poszczególnych technikach:

Klasa IV:

 • Prace z materiałów papierniczych,

 • Szycie ręczne,

 • Żywienie i gospodarstwo domowe.

Klasa V:

  • Papier, obróbka papieru,

  • Materiały włókiennicze, szycie,

  • Żywienie i gospodarstwo domowe,

  • Obróbka drewna

Klasa VI:

 • Materiały włókiennicze, szycie,

 • Drewno, obróbka drewna,

 • Żywienie i gospodarstwo domowe.III Etap Edukacyjny – klasy I – III gimnazjum specjalnego.


JĘZYK POLSKI


Dział I – Środowisko ucznia.

Klasa I - 1. Poszanowanie wytworów pracy ludzkiej.

Klasa II – 1. Praca wartością człowieka. Praca zawodowa rodziców. Tworzenie
systemu wartości przejawiającego się w działaniach człowieka –
wytrwałość w pracy.

Klasa III - 1. Stosunek do różnych wartości związanych z pracą. Znaczenie
pracy w życiu indywidualnym i zbiorowym.

2. Praca – jej organizacja i efekty. Zawody, miejsca pracy. Rynek
pracy. Ocena i samoocena wykonania zadania.

Dział II – Piękno kraju ojczystego.

Klasa I - 1. Charakterystyczne obrazy przyrody, życie ludzi i ich zajęć
w Polsce.

Dział II – Piękno krajów Europy.

Klasa II - 1. Charakterystyczne obrazy przyrody, życie ludzi i ich zajęć, pracy
w różnych krajach Europy.

Dział III – Piękno krajów świata.

Klasa III - 1. Charakterystyczne obrazy przyrody, życie ludzi i ich zajęć, pracy
w różnych krajach świata.


HISTORIA


Dział I - Wiek XIX – Powstanie nowoczesnego świata.

Klasa II – 1. Wynalazki XIX wieku – rozwój cywilizacji przemysłowej – nowe
techniki produkcji, komunikacji i transportu.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


Dział I - Człowiek istota społeczna.

Klasa II – 1. Znaczenie pracy jako sposobu zaspokajania potrzeb.


SZTUKA


Dział I – Wiadomości o sztukach plastycznych.

Klasa II – 1. Praca projektanta – architekt, projektant wnętrz, ogrodów.


TECHNIKA


Klasa I: Dział I – Materiały włókiennicze – szycie.

 1. Wiadomości o zawodach związanych z produkcją odzieży.

Dział II – Drewno – obróbka drewna.

 1. Wiadomości o zawodach związanych z obróbką drewna i przemysłem drzewnym.

Dział III – Żywienie i gospodarstwo domowe.

 1. Wiadomości związane z przemysłem spożywczym, gastronomią, rolnictwem.

Dział IV – Metal – informacje podstawowe o materiałach, technologii i narzędziach.

 1. Organizacja stanowiska pracy przy obróbce metalu, zasady dyscypliny.Klasa II: Dział I – Metal i obróbka metali.

 1. Informacja o zawodach związanych z obróbką metali.

Dział II - Introligatorstwo.

 1. Wycieczka do pracowni introligatorskiej – zapoznanie z pracą introligatora.Klasa III: Dział I – Informacje ogólnotechniczne i osiągnięcia techniki.

 1. Rola maszyn w życiu człowieka, wydajność pracy, zdrowie, bezpieczeństwo.

Dział II – Preorientacja zawodowa, realizacja wybranych technik.

 1. Organizowanie wycieczek do zakładów pracy, warsztatów, szkół przygotowujących do zawodu.

 2. Projekcje filmów o zawodach.

 3. Przeglądanie prasy, gromadzenie informacji o zawodach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Analizowanie sytuacji o rynku pracy w danym regionie, ich związek
  z przygotowaniem do zawodu, a predyspozycją zdrowotną ucznia niepełnosprawnego lub z określonym inwalidztwem.

 5. Analizowanie sieci szkół kształcących w danym zawodzie.

 6. Organizacja zajęć, które pozwolą potwierdzić trafność wyboru zawodu.


Wszystkie powyższe formy zajęć powinny być ukierunkowane
na specjalizację zawodową, która zostanie wskazana przez uczniów, lekarza, rodziców, rodziców także uwzględni zapotrzebowanie na rynku pracy.


IV Etap edukacyjny – zasadnicza szkoła zawodowa specjalna.


Treści zawodoznawcze są zawarte w programach nauczania dla poszczególnych zawodów. W przypadku naszego ośrodka są to zawody:

 • kucharz małej gastronomii,

 • stolarz.


Preorientacja zawodowa w szkole zawodowej, w Ośrodku realizowana jest poprzez dział tematyczny „ Przygotowanie absolwenta szkoły zawodowej
do wejścia na rynek pracy” (w ramach modułu – „Podstawy przedsiębiorczości”) na godzinach do dyspozycji wychowawcy.


 1. Określanie osobistych ograniczeń i metod ich pokonywania.

 2. Jak pisać list motywacyjny.

 3. Jak pisać życiorys zawodowy.

 4. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.


(Opracowane scenariusze zajęć udostępnione w bibliotece szkolnej)


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.


Podstawową formą preorientacji stosowaną na wszystkich etapach jest lekcja. O tak wyjątkowej roli lekcji w procesie preorientacji decyduje jej ładunek treściowy, określony programem nauczania danego przedmiotu
i wzbogacony o problematykę zawodoznawczą.

Istotną rolę w preorientacji zawodowej odgrywają wycieczki. Zarówno te specjalnie organizowane przez szkołę w ramach preorientacji zawodowej
i szkolnej jak również wycieczki związane z realizacją programu nauczania poszczególnych przedmiotów, wykorzystywane do zapoznania uczniów
z zawodami.

Weryfikacji wiedzy zawodoznawczej zdobywanej przez uczniów, konfrontacji warunków psychofizycznych jednostki z wymaganiami zawodu, bezpośredniemu kontaktowi ucznia ze stanowiskami pracy mogą służyć również zajęcia w warsztatach i pracowniach szkół zawodowych. Dobre rezultaty dają spotkania z uczniami szkół zawodowych danego regionu, bezpośrednio
na stanowiskach pracy.

Duże znaczenie mają spotkania zawodoznawcze uczniów
z przedstawicielami różnych zawodów.

Bardzo pomocne we właściwym przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i szkoły mogą okazać się spotkania z absolwentami Ośrodka już pracującymi lub kontynuującymi naukę.

Formą informacji wizualnej są kąciki zawodoznawcze – gabloty, tablice, plansze zawierające informacje zawodoznawcze, które dla ogółu uczniów i ich rodziców są praktycznie zawsze dostępne.

Wyświetlanie filmów zawodoznawczych przyczynia się
do uporządkowania wiedzy zdobywanej przez uczniów.


Skuteczność wymienionych form pracy zależy od różnorodności i właściwego zastosowania odpowiednich metod.

Do najczęściej stosowanych metod zalicza się: pogadanki, wykłady, dyskusje i rozmowy indywidualne prowadzone z zainteresowanymi uczniami
i ich rodzicami, posługiwanie się materiałami drukowanymi – charakterystykami zawodowymi, informatorami szkolnymi, folderami, wycinkami prasowymi.


Pomocą w działalności preorientacyjnej mogą służyć różne środki np.:

Literatura zawodoznawcza; czasopisma; filmy zawodoznawcze; przeźrocza przedstawiające stanowiska pracy, narzędzia, maszyny i urządzenia; ilustracje
i tablice zawodoznawcze; programy nauczania szkół zawodowych; charakterystyki zawodowe; audycje telewizyjne i radiowe oraz inne współczesne formy przekazu, pozwalające na przybliżenie treści poszczególnych zawodów i umożliwiające poznanie warunków pracy,


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW.


Za dobrze przygotowanego do wyboru zawodu i szkoły uważa się ucznia, który:

 1. posiada ogólną orientację zawodową, tj.:

  • zna zawody reprezentujące różne rodzaje pracy i rozumie, jakie zadania, obowiązki, czynności składają się na pracę w tych zawodach;

  • zna sposoby uzyskania tych zawodów oraz perspektywy i możliwości w tych zawodach;

  • zna potrzeby gospodarcze regionu i kraju, i wynikające z nich zapotrzebowanie na różne grupy zawodów;

 2. ocenia zawody jako warte bądź niewarte wyboru kierując się tym, czy byłyby one dla niego odpowiednie czy nie (ze względu na jego umiejętności, sprawności, główne cechy charakteru, zainteresowania);

 3. zna przesłanki, na których powinno się oprzeć decyzję zawodową, tzn. wie że przy jej podejmowaniu uwzględnić należy swój stan fizyczny, umiejętności, zainteresowania, główne cechy charakteru, społeczne zapotrzebowanie na określony rodzaj pracy zawodowej;

 4. ma orientację zawodową w obrębie zawodów przez siebie preferowanych, tj.: wie , na czym polega praca w tych zawodach, jakie czynności i działania na nią się składają, w jakich warunkach ta praca się odbywa, jak wygląda typowy dzień pracy;

 5. ma wiedzę o sobie, o własnej przydatności zawodowej, tj.: zna swój stan zdrowia, główne wady i zalety organizmu, uświadamia sobie co lubi a czego nie lubi robić, co umie a czego nie umie robić, co osiąga łatwo a czego osiągnąć nie potrafi;

 6. ma ukształtowane zainteresowania zawodowe, tj.: z własnej inicjatywy poszukuje, zdobywa i gromadzi wiedzę związaną z określonym rodzajem działalności zawodowej, chętnie podejmuje pewien typ działań zbliżonych do „zawodowych” i lubi je wykonywać;

 7. ma ogólną orientację szkolną, tj.: zna możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego w swojej miejscowości i powiecie (rodzaje szkół i ich dostępność);

 8. ma wykształcone cechy dobrego pracownika, takie, jak: obowiązkowość, systematyczność, wytrwałość w pracy, poczucie odpowiedzialności za podjętą pracę, dbałość o narzędzia pracy, oszczędność materiału, gospodarność, dbałość o porządek i czystość w miejscu pracy, umiejętność dobrego organizowania pracy własnej, umiejętność współpracy;

 9. ma pozytywny stosunek wobec pracy jako wartości, tj.: uznaje potrzebę pracy, widzi możliwość wynoszenia własnego zadowolenia i satysfakcji
  z pracy, traktuje pracę jako rzecz niezbędną w życiu.


Absolwent szkoły zawodowej specjalnej powinien posiadać dostępny mu zakres wiadomości i umiejętności koniecznych do pracy oraz właściwe przygotowanie do pełnienia ról społecznych.


MONITORING


Różnokierunkowość pracy w zakresie preorientacji i orientacji zawodowej oraz wielka liczba wykonawców powoduje konieczność zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji pracy. Istotne znaczenie
w realizacji programu będzie odgrywała analiza realizowanych rocznych planów pracy preorientacji zawodowej.


EWALUACJA


Ewaluacji podlegać będzie cały program ze szczególnym uwzględnieniem treści nauczania.

Za ewaluację odpowiadają koordynatorzy pracy Zespołu Preorientacji Zawodowej w Ośrodku (D.Pieniek, B.Mickiewicz).

Ewaluacja będzie przeprowadzana pod koniec każdego roku szkolnego przy pomocy wcześniej przygotowanych narzędzi takich jak: ankiety, obserwacja, wywiad. (załącznik nr 1 – ankieta skierowana do uczniów, załącznik nr 2 – ankieta skierowana do nauczycieli – wychowawców)


BIBLIOGRAFIA.


 1. Podstawy programowe wszystkich etapów edukacyjnych szkolnictwa specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – Dziennik Urzędowy nr.61/ 1999;

 2. Programy nauczania wszystkich etapów edukacyjnych szkolnictwa specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w których treści nauczania zawierają treści preorientacji zawodowej.(w/w);

 3. L. Kołkowski: „Nauczanie zawodu w systemie szkolnym”, Warszawa 1986;

 4. L.Krawczyk, A.Kulpa, M.Maicka: „Orientacja zawodowa”- przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej. Warszawa – Lódź 1999;

 5. B. Krzezszewska: „Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu”, WSiP 1988;

 6. E. Podoska – Filipowicz: „Podstawy zawodoznawstwa, orientacji
  i poradnictwa zawodowego”, Bydgoszcz 1996;

 7. ST. Szajek: „System orientacji i poradnictwa zawodowego”, Warszawa 1989;

 8. K. Zielińska: „Preorientacja w szkole”, Warszawa – Poznań 1975.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconTematyki w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Nr dkw 4014-305/99

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconProgram nauczania dla II etapu edukacyjnego, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (dkw-4014-245/99). Przeznaczony jest dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego w czwartej klasie szkoły podstawowej

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconProgram nauczania dla II etapu edukacji : w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : dla klas IV-VI, Gdańsk 2009, sygn. 37283

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconTematyka. Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconProgram nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klasy IV -vi. Numer w wykazie men dkw 4014-43/00. Numer w szpn kb/08/09/poz. 4

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconProgram nauczania przyrody do klasy V-VI szkoły podstawowej Specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconWarunki rekrutacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconPrzedmiotowy system oceniania z przyrody dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconPrzedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Program nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00 iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom