Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii
Pobierz 228.4 Kb.
NazwaZakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii
strona4/4
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar228.4 Kb.
TypWymagania
1   2   3   4

19. Stawonogi – najliczniejszy szczep zwierząt na Ziemi

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia stawonogów

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy stawonogów

 • wymienić przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne stawonogów do życia w wodzie i na lądzie

 • wyjaśnić, dlaczego stawonogi zaliczane są do

 • zwierząt pierwoustych i trójwarstwowców

 • porównać budowę powłok ciała i układu ruchu pierścienic ze stawonogami

 • analizować budowę morfologiczną i anatomiczną przedstawicieli stawonogów

 • wymienić rodzaje przeobrażenia występujące u owadów

 • analizować materiały filmowe i dokumentować wyniki analizy

 • wyjaśnić, na czym polega partenogeneza i heterogonia

 • charakteryzować strategie rozrodcze stawonogów

 • analizować zasadnicze strategie rozrodcze stawonogów

 • wymienić i rozpoznać pospolite gatunki skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów

 • wyjaśnić rolę biologiczną stawonogów ze szczególnym uwzględnieniem owadów

 • wymienić i identyfikować gatunki stawonogów prawnie chronionych

 • porównać budowę i tryb życia skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów

 • określić pozycję systematyczną wybranych gatunków stawonogów

 • analizować przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne wybranych przedstawicieli stawonogów do zajmowanego środowiska życia

 • zdefiniować pojęcia: radiacja adaptatywna, segmentaeja heteronomiczna, skrzela, ptucotchawki, tchawki, miksocel

 • omówić ogólną budowę morfologiczną i anatomiczną stawonogów oraz wybranych gromad

 • opisać ryciny ilustrujące budowę zewnętrzną i wewnętrzną stawonogów

 • definiować pojęcia: przeobrażenie niezupełne, przeobrażenie zupełne, linienie, partenogeneza, heterogonia

 • wymienić progresywne w stosunku do pierścienic

 • cechy stawonogów

 • porównać budowę oraz realizację podstawowych funkcji życiowych pajęczaków, skorupiaków i owadów

 • założyć i prowadzić hodowle wybranych stawonogów oraz dokumentować jej przebieg

 • analizować problemy, z jakimi zetknęli się przodkowie stawonogów, opanowując środowisko lądowe

 • analizować pochodzenie stawonogów

 • opisywać/omawiać rozmnażanie stawonogów wodnych i lądowych

 • porównywać rozmnażanie i rozwój organizmów różnych gromad stawonogów

 • porównać rozwój prosty i złożony

 • ocenić znaczenie opieki nad potomstwem w sukcesie ewolucyjnym stawonogów

 • podać ogólną systematykę stawonogów

 • omówić zwyczaje życiowe owadów i pająków

 • zilustrować w postaci linii czasu/drzewa rodowego przebieg filogenezy stawonogów

 • stosować klucze i przewodniki do identyfikacji stawonogów

 • ocenić biocenotyczną i gospodarczą rolę stawonogów

 • analizować znaczenie opieki nad potomstwem, potimorfizmu oraz struktury społecznej owadów w ewolucji tej grupy organizmów

20. Szkarłupnie – zwierzęta wtórouste o promienistej budowie ciała

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia szkarłupni

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy szkarłupni

 • wyjaśnić, dlaczego szkarłupnie zaliczane są do pierwotnych zwierząt wtóroustych i trójwarstwowców

 • wymienić przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne szkarłupni do życia w wodzie

 • omówić na przykładzie rozgwiazdy budowę mor­fologiczną i anatomiczną szkarłupni

 • analizować ryciny/schematy ilustrujące budowę zewnętrzną i wewnętrzną szkarłupni

 • wymienić charakterystyczne cechy szkarłupni, odróżniające je od innych grup mających wtórną jamę ciała

 • przedstawić stanowisko systematyczne wybranych szkarłupni na przykładzie szkarłupni wyjaśnić, na czym polega ewolucja regresywna

 • analizować pochodzenie szkarłupni

21. Osłonice i bezczaszkowce –strunowce Niżne

Uczeń potrafi:

 • definiować pojęcia: zwierzęta pierwouste i wtóro­uste

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy strunowców

 • omówić środowisko i tryb życia lancetnika

 • wyjaśnić, dlaczego strunowce zaliczane są do zwierząt wtóroustych i trójwarstwowców

 • wyjaśnić znaczenie terminu: strunowce

 • porównać strunowce z bezkręgowcami

 • uzasadnić, dlaczego lancetnika można uważać za pierwowzór strunowca

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię lan­cetnika

 • analizować pochodzenie strunowców

 • analizować ryciny/schematy ilustrujące budowę zewnętrzną i wewnętrzną lancetnika

 • podać systematykę strunowców niższych

 • przedstawić stanowisko systematyczne żachwy i lancetnika

 • porównać budowę lancetnika i bezkręgowców

 • analizować pochodzenie zwierząt pierwoustych i wtóroustych

 • analizować główne linie radiacyjne strunowców

22. Zasadnicze cechy i systematyka kręgowców

Uczeń potrafi:

 • definiować pojęcia: zwierzęta pierwouste i wtóro­uste

 • wyjaśnić ewolucyjne zmiany budowy wewnętrznej kręgowców

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy strunowców

 • omówić środowisko i tryb życia lancetnika

 • wyjaśnić, dlaczego strunowce są zaliczane do zwierząt wtóroustych i trójwarstwowców

 • wyjaśnić znaczenie terminu: strunowce porównać strunowce z bezkręgowcami

 • uzasadnić, dlaczego lancetnika można uważać za pierwowzór strunowca

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię lan­cetnika

 • analizować pochodzenie strunowców

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy kręgowców

 • omówić środowiska i tryb życia kręgowców

 • wyjaśnić, dlaczego uważa się, ze przodkami krę­gowców były organizmy podobne do lancetnika

 • omówić i charakteryzować budowę zewnętrzną analizować drzewo rodowe kręgowców

 • analizować ryciny/schematy ilustrujące budowę
  zewnętrzną i wewnętrzną lancetnika

 • analizować ryciny/schematy ilustrujące budowę
  anatomiczną kręgowców

 • podać systematykę strunowców niższych

 • przedstawić stanowisko systematyczne żachwy
  i lancetnika

 • porównać budowę lancetnika i bezkręgowców

 • analizować pochodzenie zwierząt pierwoustych i wtóroustych

 • analizować główne linie radiacyjne strunowców

 • podać systematykę kręgowców

 • zilustrować podział systematyczny podtypu kręgowce na gromady

 • scharakteryzować czynniki, które zadecydowały
  o sukcesie ewolucyjnym kręgowców

 • porównać budowę kręgowców i niższych strunowców

 • udowodnić progresywny charakter zmian w budowie i biologii kręgowców

 • analizować pochodzenie i tendencje ewolucyjne
  kręgowców

23. Bezżuchwowce i ryby – kręgowce pierwotne wodne

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia ryb

 • wymienić i omówić typowe cechy gromady ryb

 • omówić mechanizmy osmoregulacyjne u ryb słodkowodnych i morskich

 • wyróżnić te cechy budowy, które świadczą o przy­należności ryb do strunowców oraz kręgowców charakteryzować plan budowy ciała ryb jako wy­nik adaptacji do życia w środowisku wodnym charakteryzować przystosowania morfologiczne, anatomiczne oraz fizjologiczne ryb do życia w wo­dzie

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię minoga i ryb

 • omówić gospodarcze znaczenie ryb

 • wymienić i rozróżnić gatunki ryb prawnie chronio­nych

 • przeprowadzić obserwację budowy morfologiczej ryb i dokumentować jej wyniki
 • definiować terminy: tarło, tarlisko, ikra, ryby anadromiczne i katadromiczne

 • analizować ryciny/schematy ilustrujące budowę
  anatomiczną ryb

 • podać systematykę bezżuchwowców i ryb

 • założyć oraz dokumentować hodowlę ryb akwa­riowych

 • rysować schematy ilustrujące budowę narządów/układów narządów ryb

 • porównać budowę i biologię ryb chrzęstnoszkieletowych i kostnopromienistych

 • omówić zwyczaje godowe, formy opieki nad po­tomstwem oraz wędrówki ryb

 • identyfikować pospolite gatunki ryb i klasyfiko­wać je według środowiska życia i przynależności systematycznej

 • charakteryzować wybrane gatunki ryb

 • analizować pochodzenie ryb

 • ocenić wpływ rybołówstwa na życie i równowagę ekologiczną biocenoz wodnych

24. Płazy – kręgowce dwuśrodowiskowe

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia płazów

 • wymienić i omówić charakterystyczne cechy płazów

 • definiować terminy: skrzek, zapłodnienie zewnętrzne

 • wyróżnić te cechy budowy, które świadczą o przynależności płazów do strunowców oraz kręgow­ców

 • przeprowadzić obserwację budowy morfologicznej żaby i dokumentować jej wyniki porównać budowę morfologiczną i anatomiczną płazów i ryb

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię płazów

 • analizować mechanizm rozrodu i rozwoju płazów

 • udowodnić związek pomiędzy budową i biologią płazów a zajmowanym środowiskiem życia

 • omówić ekologiczne znaczenie płazów

 • wymienić i omówić czynniki zagrażające płazom

 • wymienić i rozróżnić gatunki płazów podlegające ochronie prawnej

 • ocenić funkcje ekologiczne płazów

 • zaproponować sposoby ochrony czynnej płazów

 • analizować schematy ilustrujące budowę anatomiczną płazów

 • wyjaśnić, na czym polega zjawisko neotenii

 • omówić i porównać budowę morfologiczną i ana­tomiczną kijanki i dorosłej postaci płazów

 • założyć oraz dokumentować hodowlę płazów akwariowych

 • rysować schematy ilustrujące budowę narzą­dów/układów narządów płazów

 • analizować budowę i biologię meandrowców

 • analizować pochodzenie płazów

 • uzasadnić zależność rozrodu i rozwoju płazów od środowiska wodnego

 • ocenić naukowe znaczenie gatunków Latimeria chalumnae i Seymouria baylorensi

 • omówić filogenezę i podać systematykę płazów

 • wyjaśnić, dlaczego obecnie płazy stanowią jedną z grup organizmów bardziej zagrożonych wyginię­ciem

 • identyfikować pospolite gatunki płazów i klasyfi­kować je według przynależności systematycznej

 • charakteryzować wybrane gatunki płazów

25. Gady – pierwsze owodniowce

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia gadów współcze­snych

 • omówić budowę i funkcje skóry gadów

 • wymienić błony płodowe i omówić ich funkcje

 • wymienić progresywne cechy gadów

 • wymienić charakterystyczne dla gadów cechy szkieletu oraz wyjaśnić znaczenie adaptacyjne każdej z nich

 • wyjaśnić, dlaczego gady zaliczamy do owodniowców

 • wyjaśnić, na czym polega zjawisko linienia u gadów

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię gadów

 • analizować biologię rozrodu i rozwoju gadów

 • wykazać, że błony płodowe są konieczne dla prawidłowego rozwoju gada

 • udowodnić związek pomiędzy budową i biologią gadów a środowiskiem życia

 • definiować pojęcie: radiacja adaptatywna

 • wymienić i rozróżnić gatunki prawnie chronione

 • analizować drzewo rodowe gadów

 • rysować schematy ilustrujące budowę narzą­dów/układów narządów gadów

 • analizować schematy ilustrujące budowę anato­miczną gadów

 • założyć oraz dokumentować hodowlę żółwia

 • przeprowadzić obserwację budowy zewnętrznej żółwia i dokumentować jej wyniki

 • porównać budowę skóry płazów i gadów

 • porównać budowę i biologię gadów i płazów

 • ocenić znaczenie błon płodowych w ewolucji ga­dów

 • uzasadnić zależność rozrodu i rozwoju płazów od środowiska wodnego

 • omówić środowisko i tryb życia gadów mezozoicznych

 • omówić filogenezę i podać systematykę gadów

 • identyfikować pospolite gatunki gadów i klasyfi­kować je według przynależności systematycznej

 • charakteryzować wybrane gatunki gadów

 • analizować pochodzenie i tendencje ewolucyjne gadów z uwzględnieniem form wymarłych

 • analizować przyczyny i przebieg radiacji adaptatywnej gadów mezozoicznych

 • ustosunkować się do hipotez wyjaśniających przy­czyny wyginięcia gadów mezozoicznych

26. Ptaki – latający krewni gadów

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia ptaków

 • wymienić rodzaje piór i określić ich funkcje wymienić i omówić progresywne cechy ptaków

 • definiować pojęcia: gniazdowniki, zagniazdowniki

 • omówić budowę i funkcje skóry ptaków

 • wymienić charakterystyczne dla ptaków cechy szkieletu oraz wyjaśnić znaczenie adaptacyjne każ­dej z nich

 • wyjaśnić, dlaczego ptaki zaliczamy do owodniow­ców

 • analizować przystosowania morfologiczne, anato­miczne i fizjologiczne ptaków do lotu

 • analizować biologię rozrodu i rozwoju ptaków

 • wymienić i omówić czynniki zagrażające ptakom

 • identyfikować pospolite gatunki ptaków rozróżnić gatunki ptaków prawnie chronione,

 • zaproponować sposoby ochrony ptaków

 • rysować schematy ilustrujące budowę narządów/układów narządów ptaków

 • analizować schematy ilustrujące budowę anato­miczną ptaków

 • wymienić i omówić mechanizmy, które umożliwiły ptakom osiągnięcie stałocieplności

 • wyjaśnić mechanizm podwójnego oddychania

 • porównać budowę skóry gadów i ptaków

 • porównać budowę i biologię gadów i ptaków

 • ustosunkować się do hipotez wyjaśniających po­chodzenie zdolności ptaków do aktywnego lotu

 • analizować mechanizmy umożliwiające ptakom utrzymanie wysokiego tempa przemiany materii i stałej temperatury ciała

 • porównać strategie rozrodcze gniazdowników i zagniazdowników

 • uzasadnić znaczenie aktywnej opieki nad potom­stwem w ewolucji ptaków

 • omówić zjawisko wędrówek ptaków

 • omówić filogenezę i podać systematykę ptaków

 • klasyfikować ptaki według przynależności syste­matycznej

 • charakteryzować wybrane rzędy i gatunki ptaków

 • ocenić biologiczne i gospodarcze znaczenie pta­ków

27. Ssaki – sukces złożoności

Uczeń potrafi:

 • omówić środowisko i tryb życia stekowców, torbaczy i ssaków łożyskowych

 • wymienić i omówić progresywne cechy ssaków

 • wymienić i omówić rodzaje zębów ssaków

 • omówić budowę i funkcje skóry ssaków

 • podać systematykę ssaków

 • wymienić i omówić typy łożysk

 • wymienić charakterystyczne dla ssaków cechy szkiele­tu oraz wyjaśnić znaczenie adaptacyjne każdej z cech

 • wyjaśnić, dlaczego ssaki zaliczamy do owodniowców i zwierząt żyworodnych

 • porównać pokrycie ciała ssaka z pokryciem ciała
  innych kręgowców

 • porównać budowę szkieletu osiowego kręgowców oraz określić znaczenie zauważonych różnic

 • porównać mechanizm wentylacji płuc płazów, gadów i ssaków oraz ocenić ich wydajność

 • przeprowadzić analizę drzewa rodowego ssaków

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię stekowców i torbaczy

 • analizować morfologię, anatomię i fizjologię ssa­ków

 • analizować biologię rozrodu i rozwoju ssaków

 • wymienić i rozróżnić gatunki ssaków prawnie
  chronione

 • omówić ekologiczne znaczenie ssaków

 • wymienić i omówić czynniki zagrażające ssakom

 • wymienić i omówić progresywne i prymitywne cechy stekowców i torbaczy

 • rozróżnić przykłady gospodarczego wykorzystania
  ssaków

 • ocenić ekologiczne i gospodarcze znaczenie ssaków

 • dowieść, że człowiek jest ssakiem

 • wykazać związek pomiędzy uzębieniem ssaków
  a rodzajem spożywanego pokarmu i trybem życia

 • rysować schematy ilustrujące budowę narzą­dów/układów narządów ssaków

 • analizować schematy ilustrujące budowę anato­miczną ssaków

 • wymienić różnice w budowie układu pokarmowe­go ssaków roślinożernych i mięsożernych

 • określić przyczyny sukcesu ewolucyjnego ssaków

 • określić stanowisko systematyczne stekowców i torbaczy

 • porównać budowę i biologię stekowców i torba­czy

 • założyć oraz dokumentować hodowlę ssaka (np. myszy lub chomika)

 • przeprowadzić obserwację budowy zewnętrznej ssaka i dokumentować jej wyniki

 • porównać budowę i biologię ptaków i ssaków

 • analizować warunki i przebieg radiacji adaptatywnej ssaków

 • dowodzić, że budowa i biologia ssaków jest wyra­zem adaptacji do zajmowanego środowiska życia

 • ocenić znaczenie opieki nad potomstwem w ewo­lucji ssaków

 • omówić filogenezę i podać systematykę ssaków

 • identyfikować pospolite gatunki ssaków i klasyfi­kować je według przynależności systematycznej

 • charakteryzować wybrane gatunki ssaków

 • charakteryzować wybrane rzędy ssaków

 • porównać wybrane rzędy ssaków

 • analizować ekologię i etologię wybranych gatun­ków ssaków

 • analizować pochodzenie ssaków

WSTĘP DO EKOLOGII

28. Nauka o zależonościach między organizmami i środowiskiem

Uczeń potrafi:

 • definiować pojęcia: populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, ekologia, autekologia, synekologia

 • opisać ogólną strukturę i funkcjonowanie ekosystemu

 • klasyfikować ekosystemy

 • podać kryteria wyróżnienia autekologii i synekologii analizować możliwości praktycznego wykorzysta­nia badań ekologii

 • udowodnić związek ekologii z innymi działami biologii i gałęziami przemysłu

 • wymienić czynniki środowiskowe definiować pojęcia: nisza ekologiczna, zakres tole­rancji ekologicznej, minimum, maksimum życiowe

 • podać treść i interpretować podstawowe prawa ekologiczne: prawo tolerancji ekologicznej i prawo minimum

 • rozróżnić abiotyczne i biotyczne czynniki środowi­ska

 • wyjaśnić, które organizmy należą do gatunków wskaźnikowych

 • przedstawić w postaci wykresów zakresy toleran­cji gatunków eurybiontycznych i stenobiontycznych

 • klasyfikować rośliny pod względem wymagań środowiskowych (np. wilgotności, oświetlenia)

 • analizować wykresy zakresu tolerancji ekologicznej różnych organizmów

 • definiować pojęcia: populacja, pojemność i opór
  środowiska, rozrodczość, śmiertelność

 • wymienić cechy grupowe populacji biologicznej

 • omówić czynniki wpływające na liczebność populacji

 • omówić zjawisko terytorializmu

 • przedstawić dane liczbowe ludności Polski oraz
  wybranych krajów świata w postaci piramid wieku
  i płci

 • charakteryzować poszczególne parametry grupo­we populacji

 • przeprowadzić badania rozmieszczenia osobni­ków populacji i obliczyć ich zagęszczenie

 • analizować strukturę przestrzenną, ilościową, wie­kową, płciową i socjalną populacji

 • definiować pojęcia: biocenoza, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, komensalizm, protokooperacja, mutualizm

 • wymienić typy oddziaływań międzypopulacyjnych

 • rozróżnić i omówić rodzaje zależności troficznych
  w biocenozie

 • dobrać odpowiednie przykłady populacji ilustrują­cych zależności antagonistyczne lub protekcjonistyczne

 • charakteryzować i porównywać stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne

 • analizować zmiany liczebności populacji w ukła­dzie drapieżnik - ofiara

 • definiować pojęcia: biocenoza, biotop, ekoton, ekosystem, zależności troficzne, producent, konsument, reducent, łańcuch i sieć troficzna, równowa­ga biocenotyczna, produktywność, produkcja pier­wotna i wtórna

 • omówić przepływ energii przez ekosystem

 • rozróżnić i klasyfikować organizmy według ich przynależności do odpowiedniego poziomu troficznego

 • przedstawiać zależności troficzne w biocenozach w postaci łańcuchów i sieci pokarmowych

 • analizować strukturę troficzną wybranych bioce­noz lądowych i wodnych

 • analizować przepływ energii, krążenie materii (powiązania pomiędzy biocenozą i jej biotopem)

 • wymienić pierwiastki biogenne i omówić ich rolę

 • omówić rolę organizmów w cyklach biogeochemicznych

 • podać sposoby przeciwdziałania zakłóceniom
  w przebiegu cykli

 • wyjaśnić podłoże efektu cieplarnianego i przewidzieć jego konsekwencje

 • ocenić wpływ człowieka na przebieg cykli

 • wyjaśnić znaczenie terminów: cykl biogeochemiczny, pula zasobów, pula wymienna, amonifikacja, nitryfikacja

 • podać przykłady sukcesji pierwotnej i wtórnej

 • wyjaśnić i porównać przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej

 • określić przyczyny oraz kierunki sukcesji pierwot­nej

 • analizować wpływ działalności człowieka na prze­
  bieg sukcesji

 • definiować pojęcia: taiom, biosfera

 • podać przykłady organizmów występujących w różnych obszarach biosfery

 • wymienić rodzaje biornów lądowych i omówić ich rozmieszczenie geograficzne

 • wymienić gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla poszczególnych biomów

 • analizować strukturę oraz funkcjonowanie wybranych ekosystemów lądowych

 • uzasadnić wpływ czynników klimatycznych na rozmieszczenie gatunków roślin na kuli ziemskiej

 • przewidzieć konsekwencje wpływu czynników zagrażających biomom

 • wymienić rodzaje ekosystemów wodnych

 • wymienić i rozróżniać gatunki organizmów charakterystycznych dla poszczególnych stref ekosystemów wodnych oraz omówić ich rolę

 • wymienić przyczyny zakłóceń prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych

 • porównać warunki abiotyczne ekosystemów lądowych i wodnych

 • wyjaśnić znaczenie pojęć: produktywność, pro­duktywność pierwotna i wtórna; netto, brutto

 • omówić krążenie węgla, azotu, siarki i fosforu w przyrodzie

 • analizować cykle biogeocherniczne węgla, azotu, siarki

 • definiować pojęcia: sukcesja, sukcesja pierwotna i wtórna, sukcesja auto- i heterotroficzna, klimaks, antropopresja

 • dobierać odpowiednie materiały źródłowe po­trzebne do nauki ekologii

 • wyjaśnić, na czym polega zjawisko synergizmu

 • porównać znaczenie pojęć: optimum fizjologicz­ne, optimum ekologiczne

 • przeprowadzić badania wybranych czynników abiotycznych i na ich podstawie ocenić stan środo­wiska

 • analizować wieloaspektowość pojęcia: nisza eko­logiczna

 • omówić populacyjne mechanizmy regulacji liczeb­ności

 • wyjaśnić zasadę Alleego

 • wyjaśnić znaczenie terminów: rozrodczość maksy­malna i rzeczywista, śmiertelność minimalna i eko­logiczna

 • analizować wykresy ilustrujące rodzaje krzywych przeżywania i wzrostu populacji

 • planować i przeprowadzić doświadczenie ilustru­jące wpływ zagęszczenia na liczebność populacji

 • analizować przyczyny zróżnicowania struktury i dynamiki rozrodczej populacji ludzkiej w różnych rejonach świata

 • analizować zależność między niszą ekologiczną a zjawiskiem konkurencji

 • ocenić rolę zależności między gatunkowych w przyrodzie i w życiu człowieka

 • przewidywać możliwości wykorzystania allelopatii w rolnictwie ekologicznym

 • wymienić i omówić konieczne warunki zachowa­nia równowagi biocenotycznej

 • zilustrować funkcjonowanie różnych ekosyste­mów

 • wyjaśnić, dlaczego nawet niewielkie stężenie środ­ków ochrony roślin i metali ciężkich w środowisku jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowie­ka

 • porównywać pokarmowe łańcuchy spasania i łań­cuchy detrytusowe

 • porównywać produktywność pierwotną i wtórną

 • uzasadnić stwierdzenie, że funkcjonowanie agrocenozy wymaga nakładów energii

 • analizować funkcjonowanie ekosystemów pozba­wionych producentów

 • udowodnić, że skrócenie łańcuchów pokarmo­wych może być potencjalnym źródłem ogranicze­nia kosztów produkcji żywności

 • klasyfikować cykle biogeochemiczne

 • porównać cykl biogeochemiczny węgla i azotu

 • planować i przeprowadzić doświadczenie ilustru­jące przebieg sukcesji

 • ocenić znaczenie procesu sukcesji w przyrodzie

 • charakteryzować państwa roślinne i zwierzęce

 • określić przyczyny zróżnicowania państw roślin­nych i zwierzęcych

 • prowadzić samodzielne lub kierowane obserwacje i badania w terenie oraz je dokumentować

 • analizować przyczyny i skutki eutrofizacji, zakwa­szania i zasalania zbiorników wodnych1   2   3   4

Powiązany:

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan wynikowy dla klasy II (zakres rozszerzony) Rok szk. 2010/2011

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan wynikowy dla klasy II z biologii zakres podstawowy

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan wynikowy dla klasy III (zakres rozszerzony) Rok szk. 2010/2011

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan wynikowy z biologii dla klasy I

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconWynikowy plan nauczania z biologii dla klasy I gimnazjum oparty na „ Programie nauczania biologii Puls życia ”

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan nauczania z biologii dla klasy II zakres podstawowy

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan nauczania z biologii dla klasy iid zakres podstawowy

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconPlan wynikowy Fizyka Zakres rozszerzony

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconChemia w liceum zakres rozszerzony plan wynikowy

Zakres rozszerzony plan wynikowy dla klasy I z biologii iconWynikowy plan nauczania z biologii dla klasy II gimnazjum oparty na podręczniku "Puls życia 2"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom