Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1
Pobierz 37 Kb.
NazwaWymagania edukacyjne, chemia, klasa 1
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar37 Kb.
TypWymagania
Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1

Dział: Substancje chemiczne i ich przemiany

Uczeń potrafi na ocenę:

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

- bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym ,

- podaje kilka właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. soli, cukru, mąki, wody,

- definiuje pojęcie gęstości i podaje wzór,

- definiuje mieszaniny nie- i jednorodne,

- wymienia składniki powietrza,

- obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną;

- wykonuje doświadczenie pozwalające wykryć CO₂ w powietrzu wydychanym z płuc,

- opisuje na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany,

- wskazuje produkty, substraty, reagenty

- podaje przykłady różnych typów reakcji i zapisuje odpowiednie równania;

- obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji i formułuje wnioski,

- definiuje przemianę fizyczną i chemiczną,

- wyjaśnia co to jest dziura ozonowa,

- proponuje sposoby zabezpieczania produktów zawierających w swoim składzie żelazo przed rdzewieniem


- bezpiecznie posługuje się podstawowymi odczynnikami chemicznymi,

- podaje kilka właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów np. miedzi, żelaza,

- przekształca wzór na gęstość,

- rozróżnia rodzaje mieszanin,

- opisuje skład i właściwości powietrza,

- planuje doświadczenie pozwalające wykryć CO₂ w powietrzu wydychanym z płuc,

- podaje przykłady różnych typów reakcji,

- obserwuje doświadczenia ilustrujące typy reakcji,

- zapisuje równania i ustala współczynniki,

- opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej,

- opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej,

- opisuje rdzewienie żelaza

- odróżnia mieszaninę od związku chemicznego

- opisuje , za pomocą schematu fotosyntezę, utlenianie biologiczne, gnicie, korozję, spalanie paliw- wykonuje doświadczenia, w których bada właściwości wybranych substancji, - przeprowadza obliczenia w wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość,

- sporządza i rozdziela niektóre mieszaniny,

- opisuje właściwości fizyczne i chemiczne N, H, O, CO₂,

- pisze reakcje otrzymywania O, H, CO₂ (np. rozkład wody pod wpływem prądu, spalanie węgla),

- formułuje wnioski dotyczące różnych typów reakcji,

- podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka,

- proponuje sposoby zapobiegania powstawaniu dziury ozonowej,

- łączy zjawisko rdzewienia z odpowiednim typem reakcji

- wyjaśnia, czym różni utlenianie od spalania

- określa wpływ dwutlenku węgla na wzrost temperatury powietrza- podaje właściwości fizyczne i chemiczne substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów,

- przeprowadza obliczenia w wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość i przekształca jednostki,

- opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych,

- planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące właściwości N, H, O, CO₂,

- zapisuje odpowiednie równania syntezy, analizy i wymiany,

- planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną,

- opisuje obieg tlenu w przyrodzie,

- analizuje proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania; - proponuje sposoby ograniczające ich powstawanie

- uzasadnia konieczność ograniczenia procesów spalania paliw

- wyjaśnia, jak spalanie paliw wpływa na skład powietrza
Dział: Atomy i cząsteczki

- obserwuje mieszanie się substancji,

- definiuje pojęcie atomu, dyfuzji, kontrakcji

- rysuje drobinowe modele cząstek różnych typów

- definiuje pojęcie wartościowości, posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) niektórych pierwiastków,

- odszukuje w układzie okresowym symbole chemiczne wybranych pierwiastków

- definiuje: układ okresowy, grupa, okres

- podaje wzory prostych związków chemicznych,

- rysuje wzór strukturalny związku dwupierwiastkowego o znanych wartościowościach pierwiastków,

- ustala nazwę dla prostych związków dwupierwiastkowych,

- odczytuje z układu okresowego masy atomów pierwiastka

- oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych- opisuje ziarnistą budowę materii,

- tłumaczy zjawisko kontrakcji

- posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) przynajmniej połowę wymaganych pierwiastków,

- określa typ cząstki na podstawie modelu

- definiuje pojęcie wartościowości jako liczby wiązań, które tworzy atom, łącząc się z atomami innych pierwiastków,

- ustala wzór dla prostych związków dwupierwiastkowych,

- na przykładzie tlenków: nazwę na podstawie wzoru sumarycznego,

- dokonuje prostych obliczeń związanych z prawem stałości składu

- podaje przykłady różnych typów reakcji

- tłumaczy, na czym polega zjawisko dyfuzji, rozpuszczania, mieszania, zmiany stanu skupienia,

- wyjaśnia różnicę między cząsteczką pierwiastka a cząsteczką związku chemicznego,

- opisuje, czym różni się atom od cząsteczki;

- interpretuje zapisy 2H, H₂,

- posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) większości wymaganych pierwiastków

- stosuje wartościowość znanych pierwiastków,

- ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: wzór sumaryczny na podstawie nazwy,

- ustala wartościowość pierwiastka

- dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych


- planuje doświadczenie potwierdzające ziarnistość materii,

- opisuje, czym różni się atom od cząsteczki;

- interpretuje zapisy 2H, H₂, 2H₂, 2CO₂, CO₂,

- posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów wartościowość) pierwiastków: H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al., Pb, Sn, Ag, Hg, - ustala dla prostych związków dwupierwiastkowych, na przykładzie tlenków: wzór sumaryczny na podstawie wartościowości,

- dokonuje obliczeń związanych z prawem stałości składu

- wyjaśnia pojęcie: atomowa jednostka masy

- omawia rolę współczynników stechiometrycznych przed symbolem pierwiastka, wzorami cząstek pierwiastków i cząstek związków chemicznych
Dział: Roztwory wodne

Uczeń potrafi na ocenę:

dopuszczającą

dostateczną

dobrą

bardzo dobrą

- opisuje proste metody rozdziału mieszanin

- sporządza mieszaniny i rozdziela je na składniki np. wody i soli, wody i atramentu

- rozróżnia substancję rozpuszczoną od rozpuszczalnika

- podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy i zawiesiny

- odczytuje rozpuszczalność substancji z wykresu jej rozpuszczalności

- definiuje pojęcia: rozpuszczalność substancji, roztwór nienasycony, nasycony, przesycony

- podaje wzór na stężenie procentowe i objaśnia go

- proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą

- wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają ich rozdzielanie

- podaje przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe

- wyjaśnia jak dzielą się mieszaniny i czym się różnią

- planuje i wykonuje doświadczenia wskazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie

- podaje sposoby zwiększania i zmniejszania stężenia

- prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenia procentowe, masa substancji, masa roztworu, masa rozpuszczalnika- opisuje budowę cząsteczki wody

- wyjaśnia, dlaczego woda jest dla jednych substancji rozpuszczalnikiem, a dla innych nie

- proponuje sposoby racjonalnego gospodarowania wodą

- wymienia rodzaje wód

- wyjaśnia, na czym polega destylacja

- podaje czynności przy wykonywaniu krystalizacji

- rozdziela mieszaniny przez: dekantację, sedymentację, sączenie

- opisuje różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym

- oblicza stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości substancji

- bada zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie

- opisuje obieg wód ziemskich w przyrodzie

- oblicza ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze

- oblicza stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności)

- oblicza stężenie roztworu otrzymanego w wyniku rozcieńczania lub zatężania roztworu o znanym stężeniu procentowym

- wskazuje konsekwencje zanieczyszczenia wód naturalnych i podaje sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom

Dział: Reakcje chemiczne

- podaje różne przykłady różnych typów reakcji

- definiuje pojęcie: roztwarzanie

- podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu

- oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych

- definiuje pojęcia: reakcje egzoenergetyczne i reakcje endoenergetyczne


- opisuje, na czym polega reakcja syntezy, analizy i wymiany

- wyjaśnia, na czym polegają reakcje: utleniania, spalania, roztwarzania, redukcja, elektroliza, podaje przykłady tych reakcji

- dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem prawa stałości składu

- wyjaśnia, czym jest katalizator

- opisuje reakcje egzoenergetyczne (jako reakcje, którym towarzyszy wydzielanie energii do otoczenia np. procesy spalania) i reakcje endoenergetyczne ( do przebiegu których energia musi być dostarczona, np. proces rozkładu – pieczenie ciasta)

- zapisuje odpowiednie równanie różnych typów reakcji

- dokonuje prostych obliczeń związanych z zastosowaniem i prawa zachowania masy

- oblicza stosunek masowy reagentów

- ustala, którego reagenta użyto w nadmiarze

- odszukuje w tablicach energię wiązań chemicznych

- określa ezgo- endoenergetyczność reakcji na podstawie efektu energetycznego reakcji

- dobiera współczynniki reakcji chemicznych

- omawia, jak prawo zachowania masy umożliwia odróżnienie reakcji łączenia od reakcji rozkładu w sytuacji, gdy jeden reagent jest gazem

- ustala wzór sumaryczny na podstawie składu procentowego związku chemicznego

- wskazuje katalizator i produkt przejściowy w reakcji katalizowanej

- oblicza ilość określonego produktu, w przypadku zmieszania substratów w stosunku niestechiometrycznym

- oblicza efekt energetyczny reakcji na podstawie energii wiązań chemicznychNa ocenę celującą – uczeń posiada wiedzę poza podręcznikową i wykorzystuje ją w praktyce, bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga sukcesy w olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej gminnym

Kryteria ocen

  1. Po każdym dziale tematycznym pisany jest duży sprawdzian. Jeżeli uczeń dostanie z niego słabą ocenę to może ją poprawić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania poprawionej pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

  2. Duże sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

  3. W razie nieobecności ucznia podczas pisania dużego sprawdzianu, uczeń ma dwa tygodnie na napisanie (od momentu powrotu do szkoły), po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem

  4. Na każdą lekcję uczeń musi być przygotowany z 3-ech ostatnich tematów.

  5. Sprawdzenie wiadomości ucznia może odbywać się na każdej lekcji w formie odpowiedzi ustnej lub kartkówki.

  6. Kartkówki nie będą zapowiadane.

  7. Na lekcjach będzie oceniana aktywność ucznia w postaci plusów. Pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania edukacyjne, chemia, klasa 2

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania edukacyjne Chemia

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania na oceny chemia klasa I

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconChemia klasa I wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconChemia klasa II wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania edukacyjne- klasa II

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania Edukacyjne, Klasa V vi

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania edukacyjne klasa

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconWymagania edukacyjne klasa I

Wymagania edukacyjne, chemia, klasa 1 iconPoradniku dla nauczyciela cz. I "Chemia ogólna I nieorganiczna" oraz cz. II "Chemia organiczna" ( Wydawnictwo Edukacyjne "ŻAK" Zofii Dobkowskiej)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom