Program nauczania przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa"
Pobierz 110.3 Kb.
NazwaProgram nauczania przedmiotu "Edukacja dla Bezpieczeństwa"
strona1/3
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar110.3 Kb.
TypProgram nauczania
  1   2   3
Edukacja dla Bezpieczeństwa / Edukacja obronna – B. Chruściel


Program nauczania / Wymagania edukacyjne

Wstęp


Program nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie pod-stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Obejmuje on zakres wiedzy i umiejętności, odpowiedni dla szkół gimnazjalnych wszystkich typów i podkreśla szczególną rolę człowieka jako jednostki we współ- czesnym świecie.


Układ tematyczny proponowany w programie zakłada, że w pierwszej kolejności uczeń musi zapoznać się z rodzajami alarmów i z czynnościami jakie należy wykonać po ogłoszeniu alarmu w szkole. Następnie realizowane są tematy związane z bezpieczeństwem i pierwszą po-mocą. Umiejętności i wiadomości o ratownictwie stanowią niezbędną podstawę do zrozumienia, jak należy postępować, gdy dojdzie do katastrofy, awarii, pożaru czy powodzi. To samo dotyczy pozostałych zagrożeń, takich jak: skażenie promieniotwórcze, awaria instalacji chemicznej, zatrucie substancjami toksycznymi. Na samym końcu omawiane są główne zagadnienia dotyczące ochrony i obrony cywilnej. Gdy uczeń zdobędzie wiedzę, jak może samo-dzielnie poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapozna się z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb działających w czasie kryzysu.


Bezpieczeństwo ucznia, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, zależy od jego świadomości zagrożeń i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Dlatego w procesie edukacyjnym należy stale pamiętać o zasadzie: wiedza + umiejętności = bezpieczeństwo.


Program nauczania


Cele Ogólne


Uczeń:

1) przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa;

2) potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania

problemów;

3) ma poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i zbiorowe oraz przekona-nie o potrzebie czynnego udziału w jego kształtowaniu zarówno w skali indywidualnej, jak

i lokalnej;

4) posiada umiejętności niezbędne do indywidualnego udzielania pierwszej pomocy

w różnych warunkach zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz wie, jak zachować się

w sytuacjach kryzysowych;


Ponadto celem programu jest kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania


Cele kształcenia


Uczeń:

. zna sygnały alarmowe i związane z nimi zasady postępowania,

. rozpoznaje stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka,

. zna metody przywracania podstawowych czynności życiowych człowieka i potrafi prakty-

cznie je wykonać,

. rozumie mechanizmy wstrząsu pourazowego,

. wskazuje sposoby ewakuacji poszkodowanych,

. zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy nagłych zasłabnięciach, omdleniach i utonięć-

ciach,

. zna sposoby tamowania krwotoków, rozpoznawania i opatrywania ran i potrafi je zastoso-

wać w praktyce,

. zna zasady pierwszej pomocy przy urazach termicznych (oparzeniach, odmrożeniach,

wychłodzeniach organizmu),

. zna zasady postępowania przy porażeniu prądem elektrycznym,

. rozróżnia oparzenia chemiczne oraz zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

. rozróżnia zatrucia na podstawie objawów oraz zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

. zna czynności pierwszej pomocy przy złamaniach i urazach stawów oraz potrafi je wykonać,

. zna sposoby ochrony dróg oddechowych i skóry oraz potrafi praktycznie je zastosować,

. rozumie zjawisko paniki,

. potrafi opisać skalę oraz różnorodność zagrożeń naturalnych i tych spowodowanych przez

człowieka oraz zna zasady postępowania przy ewakuacji z terenów zagrożonych,

. zna istotę zagrożeń, jakie niesie ze sobą powódź,

. zna przyczyny powstawania pożarów i sposoby ich zapobiegania,

. wie, jak posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym,

. zna zasady postępowania na wypadek pożaru w szkole,

. zna istotę katastrof i awarii technicznych,

. zna źródła promieniowania oraz potrafi wymienić jego skutki,

. zna i stosuje zasady ochrony wody i żywności na wypadek zagrożeń,

. wie, co to są zabiegi sanitarne i specjalne oraz w jakim celu się je stosuje,

. rozróżnia oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych oraz tablic

i znaków bezpieczeństwa,

. potrafi scharakteryzować rolę i zadania ochrony ludności i obrony cywilnej.


Cele wychowawcze

. zachęcanie do przełamywania tkwiących w człowieku barier osobowościowych i kreowania

aktywnych postaw wobec potencjalnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia,

. kształtowanie zrozumienia podmiotowej roli człowieka w kreowaniu postaw prospołecznych

oraz indywidualnych warunków bezpieczeństwa,

. przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

. opanowanie umiejętności indywidualnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzy-

sowych, przy zagrożeniu życia, zdrowia, mienia,

. poszanowanie przepisów prawa regulujących powinności obywatelskie,

. przełamanie egoistycznych postaw wobec zagrożeń,

. kształtowanie postaw odpowiedzialnych, kreatywnych, inicjatywnych,

. doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji i zjawisk dotyczących zagrożeń,

. rozumienie i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w swoim środowisku,

. doskonalenie rozumienia własnych cech osobowości i reakcji organizmu oraz ich wpływu na

otoczenie,

. przygotowanie do rozpoznawania sytuacji i zjawisk kryzysowych,

. propagowanie aktywnego udziału w pracach szkolnych kół zainteresowań.


Materiał nauczania


1. ALARMOWANIE

Sposoby i treści powiadamiania o zagrożeniach życia i zdrowia. Zasady zachowania się

w przypadku ostrzegania i alarmowania. Alarm w szkole.


2. PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA

CZŁOWIEKA

Rozpoznawanie urazów. Czynności doraźne ratujące życie. Łańcuch ratowniczy.

3. CZYNNOŚCI RATOWNIKA W PRZYPADKU ZABURZEŃ ODDYCHANIA ORAZ

PRZY ZATRZYMANIU KRĄŻENIA

Metody i czynności wentylacji zastępczej. Uciskanie klatki piersiowej.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.


4. WSTRZĄS POURAZOWY

Przyczyny i rodzaje wstrząsów. Objawy.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym.


5. SPOSOBY EWAKUACJI POSZKODOWANYCH

Techniki podnoszenia, odciągania i transportu poszkodowanych.

Przenoszenie poszkodowanych przez jedną i więcej osób.


6. PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU NAGŁYCH ZASŁABNIĘĆ, OMDLEŃ

I UTONIĘĆ

Pierwsza pomoc w przypadku nagłych zasłabnięć.

Pierwsza pomoc w przypadku omdleń. Utonięcia.


7. KRWOTOKI, SKALECZENIA I RANY

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków. Podstawowe zasady opatrywania ran. Sposoby zapobiegania zakażeniom. Posługiwanie się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi.


8. URAZY TERMICZNE

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń. Zasady postępowania ratowniczego przy odmrożeniach i wychłodzeniach organizmu.


9. URAZY SPOWODOWANE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Urazy spowodowane prądem stałym i zmiennym. Wpływ wyładowań atmosferycznych na organizm człowieka. Pierwsza pomoc przy porażeniach elektrycznych.


10. OPARZENIA CHEMICZNE

Rodzaje oparzeń chemicznych. Zasady pierwszej pomocy przy oparzeniach chemicznych.


11. ZATRUCIA

Rozpoznawanie zatruć na podstawie typowych objawów.

Pierwsza pomoc w przypadku zatruć.


12. ZŁAMANIA KOŚCI I USZKODZENIA STAWÓW

Rodzaje urazów oraz ich charakterystyczne objawy. Pierwsza pomoc w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia. Zastosowanie unieruchomienia złożeniowego.


13. INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH I SKÓRY

Etatowe i zastępcze środki ochrony dróg oddechowych. Typowe i zastępcze środki ochrony skóry. Posługiwanie się środkami ochrony dróg oddechowych i skóry.


14. PANIKA I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA

Panika i przyczyny jej powstawania. Reakcja tłumu i mechanizmy sprzyjające rozprzestrzenianiu się paniki. Możliwości przeciwdziałania panice.


15. ZAGROŻENIA NATURALNE I SPOWODOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA.

EWAKUACJA Z TERENÓW ZAGROŻONYCH

Ogólna charakterystyka zagrożeń. Zagrożenia spowodowane przez człowieka.

Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych.


16. ZAGROŻENIA POWODZIOWE

Rodzaje powodzi. Zagrożenia, jakie niesie powódź.

Zasady postępowania w obliczu zagrożeń powodziowych.

17. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH. PROFILAKTYKA PRZECIW-

POŻAROWA

Rodzaje zagrożeń pożarowych. Profilaktyka przeciwpożarowa.


18. POSŁUGIWANIE SIĘ PODRĘCZNYM SPRZĘTEM PRZECIWPOŻAROWYM.

POSTĘPOWANIE W WYPADKU POŻARU

Podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Zasady wykorzystania gaśnic.

Czynności ratownicze podczas pożaru. Pożar w szkole.


19. KATASTROFY I AWARIE TECHNICZNE

Rodzaje katastrof. Typowe awarie techniczne.


20. ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA I JEGO SKUTKI

Źródła i rodzaje promieniowania. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego.

Możliwości ochrony przed promieniowaniem.


21. OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ

Zasady zabezpieczania środków spożywczych przed skażeniami i zakażeniami.

Zabezpieczenie źródeł poboru wody. Sposoby przechowywania artykułów spożywczych.


22. ZABIEGI SANITARNE I SPECJALNE

Zabiegi sanitarne. Zabiegi specjalne.


23. OZNAKOWANIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH

I BIOLOGICZNYCH

Tablice i znaki bezpieczeństwa. Oznakowanie niebezpiecznych substancji na środkach transportowych.


24. OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA

Obrona cywilna w świetle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Prawne podstawy funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania i przewidywane osiągnięcia ucznia

Lp. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń: Materiał nauczania Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:


1. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Zna sygnały alarmowe oraz sposoby ostrzegania przed zagrożeniami oraz związane

z nimi zasady zachowania


Materiał nauczania

– sposoby powiadamiania o zagrożeniach życia i zdrowia

– techniki ostrzegania i alarmowania; tabela sygnałów alarmowych i sposobów ostrzegania

przed zagrożeniami

– zasady zachowania w przypadku alarmu i ostrzegania

– alarm w szkole


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:

– jakie są znaczenia konkretnych sygnałów alarmowych

– jakie są techniki alarmowania i ostrzegania


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami i komunikatami o zagrożeniu

– wykonać ustalone czynności na wypadek alarmu w szkole


2. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Rozpoznaje stany zagrożenia zdrowia i życia


Materiał nauczania

– zaburzenia podstawowych funkcji życiowych organizmu

– rozpoznawanie urazów

– drożność, oddychanie, krążenie

– pozycja bezpieczna (boczna ustalona)

– czynności doraźne ratujące życie; łańcuch ratunkowy


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:

– jakie są podstawowe funkcje życiowe

– jak rozpoznawać urazy

– jakie są czynności tzw. łańcucha ratowniczego

Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– reagować w przypadku osób z zaburzeniami podstawowych funkcji życiowych

– rozpoznawać urazy

– wskazać kolejne czynności łańcucha ratowniczego


3. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Zna metody przywracania podstawowych czynności życiowych człowieka


Materiał nauczania

– przyczyny zaburzeń czynności życiowych; metody i czynności wentylacji zastępczej

– uciskanie klatki piersiowej

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:

– jakie są przyczyny zaburzeń oddychania i krążenia

– jak wykonuje się wentylację zastępczą

– jak wykonać uciskanie klatki piersiowej

– jak wykonać RKO


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– wykonać wentylację zastępczą

– wykonać samodzielnie uciskanie klatki piersiowej

– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową


4. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Określa mechanizmy powstawania i rozwoju wstrząsu pourazowego


Materiał nauczania

– przyczyny i rodzaje wstrząsów

– objawy wstrząsu pourazowego

– zasady zapobiegania rozwojowi wstrząsu pourazowego


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna wie, rozumie:

– jakie są przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego

– jak powstrzymać rozwój wstrząsu pourazowego

Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– praktycznie wykonać czynności powstrzymujące rozwój wstrząsu pourazowego


5. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Zna i stosuje sposoby ewakuacji poszkodowanych


Materiał nauczania

– zasady podnoszenia ciężarów

– techniki podnoszenia i odciągania poszkodowanych

– przenoszenie poszkodowanych przez jedną i więcej osób

– ułożenie bezpieczne na niszach

– sporządzanie prowizorycznych noszy.


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:

– jak ograniczyć obciążenie własnego kręgosłupa przy podnoszeniu poszkodowanych


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– zastosować techniki podnoszenia i transportu poszkodowanych


6. Szczegółowe cele kształcenia. Uczeń:

Zna zasady pierwszej pomocy przy nagłych zasłabnięciach, omdleniach i utonięciach


Materiał nauczania

– objawy i przyczyny nagłych zasłabnięć

– pierwsza pomoc w przypadku omdleń; zapobieganie omdleniom, pierwsza pomoc w przy-

padku utonięcia


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń zna, wie, rozumie:

– jakie są przyczyny zasłabnięć

– jak zapobiegać omdleniom

– jak udzielać pierwszej pomocy przy omdleniach i osobom tonącym


Przewidywane osiągnięcia. Uczeń potrafi:

– udzielić pierwszej pomocy przy omdleniu, zasłabnięciu i tonącemu

– przedstawić treść wezwania pogotowia zna rodzaje krwotoków, sposoby ich tamowania

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum "Edukacja dla bezpieczeństwa"Technika w praktyceZajęcia artystyczne z zakresu muzyki I plastykiPrzyjąć blask Bożej Prawdy

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconWymagania edukacyjne z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa klasa III

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie podstawowym dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconStudia podyplomowe program ramowy edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum autorstwa Jarosława Słomy

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum wydawnictwa Nowa Era,,Żyję I działam bezpiecznie

Program nauczania przedmiotu \"Edukacja dla Bezpieczeństwa\" iconProgram nauczania przedmiotu pediatria dla IV roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom