A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133
Pobierz 236.71 Kb.
NazwaA. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133
strona2/2
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar236.71 Kb.
TypDokumentacja
1   2
Hohenlohe-Ingelfmgen Fryderyk Ludwik Jakimowiczowa Irena 78, 79

(Friedrich Ludwig) 20 Jakubowicz Antoni 89, 94

Hohenlohe-Langeburg-Óhringen Ludwik Fry- Jammer H. 142

deryk Karol (Ludwig Friedrich Carl) 15, Jan, służący Dietricha 93

16, 19, 20 Jan, książę ziembicko-oleśnicki 151

Hollaubek (Hołubek), wykonawca kosmoram Jan II Kazimierz Waza, król polski 129, 142,

141 143

Hondius Wilhelm 291 Jan III Sobieski, król polski 128, 129, 282

Hoogkamer Willem H. 18, 113 Jan III Waza, król szwedzki 29, 149, 150

Horacy 156 Jan Albert Waza, kardynał 128

Hordliczka, dyrektor Nowej Resursy 55 Jan Gabriel Perboar (Perboyre), bł. 43, 262

Hóssel Johann Baptista 16 Jan Nepomucen (Jan z Pomuk), s'w. 137

Hufnagel Johann Friedrich 15;tabl.geneal. po Jan z Głogowa (Głogowczyk) 216

s. 96 Janocki Jan Daniel 271

Hufnaglówna Zuzanna Maria zob. Dietricho- Jarosławska Emilia-z Dietrichów 52; tabl.

wa Zuzanna Maria geneal. po s. 96

Hugues, księgarz warszawski 150 Jarosławski Wincenty 52; tabl. geneal. po s. 96

Husarski Wacław 58, 102, 108 Jaroszewski Tadeusz S. 8, 265

Hutten-Czapski Emeryk zob. Czapski Emeryk Jaskierski Kajetan 57, 145

Hutten Jaworska Jadwiga 102,1155118,119,193,194,

221, 277

.-w t ,„* ,,, ,,„ ,« ,-*n Jaworskijan45,71,95,272,276,287,296,307

^^60^^ ^nike L"dwik 287

t.'. '.- » , ™ ^„r- a»-. «*--, ,-, Jerzy, książę legnicko-brzeski 151

dzkowsk, Adam 28, 225 227, 253 271 Jeziorowski Wacław 266

Innburga, żona komesa Ozzmsa 278 Jeżewskj Dominjk w{&£ mh witke.Jeżewski

Dominik

J. Ł. (Muzeum Domowe) 212 John Fryderyk 63, 77

J. S. J., tłumacz 169 Jonge Willem Swidde de 200

Jabłonowska Anna Maria (Marianna) z Kaza- Jordaens Jacob 215

nowskich 229 Juan de Austria don, książę 210

Jabłonowski Stanisław Jan 229 Jiigel Johann Friedrich 21, 114

Jachimecki Zdzisław 104, 116-118, 135-140, Jukes Francis 17, 223

145, 146, 160-162 Julien Auguste 193
Jachowicz Stanisław 46, 90, 95, 286, 287

Jackson John Richardson 241 Kaczanowski Julian 96

Jadwiga, królowa polska 68 Kaczorowska Barbara zob. Król-Kaczorowska
Jagiellonka Anna zob. Anna Jagiellonka, kró- Barbara

Iowa polska Kadłubek Wincenty zob. Wincenty (Mistrz
Jagiellonka Katarzyna zob. Katarzyna Jagieł- Wincenty) zw. Kadłubkiem

lonka, królowa szwedzka Kakorynow A. 52

Jagiełloriczyk Aleksander zob. Aleksander Ja- Kamińska-Krassowska Halina 284

giellończyk, król polski Kappeller Josef Anton 64

Jagiellończyk Fryderyk zob. Fryderyk Jagieł- Kara Mustafa (Mustafa Pasza), wielki wezyr

lończyk, kardynał 153, 154

Jagiellończyk Kazimierz zob. Kazimierz IV Karmański K. Ignacy 57

Jagiellończyk, król polski Karnkowski Stanisław, bp 68

Jagiellończyk Kazimierz zob. Kazimierz Ja- Karol V, cesarz rzymsko-niemiecki 210

giellończyk, królewicz, św. Karol Fryderyk, książę Karlsruhe 16

Jagiellończyk Władysław zob. Władysław II Karol X Gustaw, król szwedzki 200

Jagiellończyk, król czeski Karster 57

Jagiełło Krystyna z Dietrichów tabl. geneal. po Kartezjusz zob. Descartes Renę

s. 96 Kastriota Jerzy zob. Skanderbeg, władca i
Jagiełło Władysław zob. Władysław II Ja- bohater narodowy Albanii

giełło, król polski Katarzyna Austriaczka, królowa polska 150,
Jakimowicz Andrzej 8 151

Katarzyna Jagiellonka, królowa szwedzka 29, Kosimowa Irena zob. Tessaro-Kosimowa

149, 150 Irena

Kayser Christian Gottlob 94, 95, 114 Kossak Juliusz 280

Kazanowska Anna z Potockich 229 Kostka Stanisław zob. Stanisław Kostka, św.

Kazanowska Maria Anna zob. Jabłonowska Kościelecki Mikołaj, bp 299

Maria Anna Kościuszko Tadeusz 88

Kazanowski Aleksander Dominik 229 Kośmiński Stanisław 269

Kazimierz I Odnowiciel, książę polski 258 Kotasiak Wojciech 262

Kazimierz III Wielki, król polski 66, 90, 123 Kotkowska-Bareja Hanna 53, 155

Kazimierz IV Jagiellończyk, król polski 107, Kowecka Elżbieta 57, 262

126 Kozakiewicz Stefan 21, 39, 50, 52-54, 57, 58,
Kazimierz Jagiellończyk, królewicz, św. 43, 103, 113, 132, 135, Ml, 224

74, 289 Koziarski, malarz 171

Kennedy Marjorie zob. Dietrichowa Marjorie Kozietulski Jan Leon Hipolit 29

Kermen, księgarz warszawski 150 Kozłowski Wiktor 90, 95

Kiciński Bruno 95 Krakowiak Janina zob. Dietrichowa Janina

Kieł Lev I. 32, 170, 171 Kramm Christiaan 103, 113, 224

Kiss August 281 Krasicki Ignacy, bp 64, 90, 94, 306

Kleist Heinrich 18, 114 Krasiński Józef Wawrzyniec 25, 29, 68,
Klemens XII, papież 289 115-120

Klemm Gustav 285 Krassowska Halina zob. Kamińska-Krassow-
Klonowic Sebastian Fabian (Acernus) 29, 36, ska Halina

152, 153, 199 Kraszewski Józef Ignacy 12,47,53,57,58,62,
Klopsch C. C. 64, 302 70, 78,83,84, 103, 109,115,116,118,119,

Kluk Krzysztof 46, 287 122-130, 133-135, 140, 142, 143, 145,

Klukowski Franciszek 132, 304 147-153,156,158,160-162,169-171,173,

Kłosowska Wanda z Dietrichów tabl. geneal. 193, 200, 208, 210, 219, 230, 249, 255,

po s. 96 261-263, 269,270,273,274,277,280, 282,

Kobylańska Krystyna 79, 195 284, 286, 288, 297,301, 305-307, 309, 314

Kochanowski Ignacy 143 Kraushar Aleksander 79, 103, 115, 143, 149,
Kochanowski Jan 22,29,66,107,143,144,201 152, 155, 267, 271, 296

Kochanowski Leon 143 Kresse Paweł 308

Kochanowski Piotr 29, 36, 64, 143, 144, 201 Krethlow (Kretlow) Jan Ferdynand Gotfryd
Koitkowski J. 267 23, 33, 50, 68, 69, 78

Kolberg Antoni 291 Kropiński Ludwik 68

Kolberg Oskar 46, 291-293 Kropiwnicki Alfons 265

Kołaczkowski Julian 103, 121, 133, 170, 256, Król-Kaczorowska Barbara 77

266, 284 Kriiger Ephraim Gottlieb 60, 77

Komi, naczelnik szczepu Lieoutcheou 182, Krupecki Leon 270

236 Kruszyński Jan Pomian 51

Komornicki Stefan S. 153 Krzyżanowski Adrian 307

Komorowski Ignacy Marceli 49, 77, 109 Kubicki Jakub 194

Konarski Szymon 51 Kudlicz Bonawentura 68

Konrad, książę mazowiecki 261 Kuhn Margerete 8

Konrad, margrabia morawski 257 Kurdaszewski Ludwik 262

Konstancja, królowa polska 130 Kurowski Franciszek Ksawery 254, 285

Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski Kurpiński Karol 68

32, 39, 56, 139, 170, 171, 228 Kurtz Jan 45, 265

Kopera Feliks 116 Kurzariski A. 94

Kopernik Mikołaj 30,46,53,64,155,156,269, Kuszel (Kuszell) Antoni 168

270, 279, 281, 296 Kuszel (Kuszell) Michał 168

Korff Modest A. 122 Kuszel (Kuszell) Władysław 168

Korn Wilhelm Bogumił (Gottlieb) 94 Kwiatkowska Maria I. 271
Korwell Karol 95

Korybut-Wiśniowiecki Michał zob. Michał Laboure Zoe (imię zakonne Katarzyna) 43,44,

Korybut-Wis'niowiecki, król polski 299, 300

T.a Fontaine (Lafontaine) Jean de 90, 94 Lisicki Stanisław 48, 92, 96

Lafontaine Leopold 65 Louverture Francois Dominiąue zw. Tous-

Lagers, pastor 33 saint 34, 185

La Haye Karol de 64 Lubecki Franciszek Ksawery zob. Drucki-

Lampi Franciszek 132 Lubecki Franciszek Ksawery

Lampi Jan Chrzciciel Starszy 63 Lubomirski Henryk 63

Lamus Marcin 55 Ludwik Filip, król francuski 202, 212

Lange, botanik 310 Luiza, królowa pruska 224

La Perouse, hrabia zob. Galaup Jean Francois Luynes (d'Albert de) Honore Joseph 267

de Lyzyp 267
La Rochefoucauld Francois de 95

La Salle Achille Etienne Gigault de 242 ,

Laskowska Teresa zob. Dietnchowa Teresa , . . ■ ~ c c. , ,„

t „ i-m im T7A T7-7 100 oon nnr, im Lątkiewicz Onutry 54, 169

Lasocki W. 109, 276, 277, 288, 289, 300, 302 v_ , . T, c,„ ,J

T t l n 'lł^iiJ. Leski Józef 62,63

Laurens Joharm Daniel 17, 112 , r, .,...,-. ,n ,-, -n r,

t u ai i j a . ■ a-i on (\a n£ ->oi Łodynski Marian 10, 13, 50, 51

Le Brun Aleksander Antoni 47,89, 94,96,286 , J .. . . TI. . '..'. '

t r. tj- . im Łopacmski Hieronim 119

Le Brun Piotr 132 . F .. . T, fr). ^ ._ .,_

T , ~ „_ Łopatkiewicz Jozet Piotr 47,269

Lebrun Tomasz 95 , ^ „ . , J .„ OQO

T , . -i -7c Łoza Stanisław 225,288

Lecourt, drzeworytnik 75 ».,..„ .' .

tj'l i-T i^c Łozmski Franciszek 291

Ledochowski Ignacy 145 » , . „ .. _ ._ o

T , , . _ ■*,-,,, Łubienski Tomasz 27,82

Lekszycki Franciszek 211 , , ■ -,- c t et mi

T , J1T n n, ,, ,ft Łukaszewtcz Jozerat Ignacy 56, 171

Lelewel Jan Paweł 23, 62, 70 » , . i n , ,-J

T , , i , . ,„ Łuszczewski Jan Paweł 65

Lelewel Joachim 62 J

Lelowski, referendarz 304

Lemaitre Augustin Francois 242 Maaskamp E. 111, 112

Lemercier Joseph 122 Magnus Karol L. 143, 144

Lenartowicz Teofil 160 Mahlberg P. 114

Leopold III, margrabia Austrii 279 Mahomet, twórca i prorok Islamu 213

Leopold Piękny, książę austriacki 279 Majewski Aleksander 291

Leopoldus 151 Malczewski Antoni 90, 95

Leprince Jean-Baptiste 153 Malek Adel (Adhel), brat sułtana 32, 54, 169,

Lesage Alain Renę 90, 95 170

Lesser, baron 147 Małachowski Juliusz 168

Lesseur Wincenty 63 Małachowski Stanisław 63

Leszczyński Stanisław zob. Stanisław Lesz- Mańkowski Benwenuty 59

czyński, król polski Marconi Henryk 264, 265, 280

Leszczyński Stanisław 78 Marconi Karol 291, 292
Leszek Biały, książę krakowski i sandomierski Marconi Władysław 291

258, 260 Maria Kazimiera Sobieska, królowa polska 129
Leszek Czarny, książę krakowski i sandomier- Marstaller G. J. 64

ski 123, 261 Martin Karol 281

Leśniewski, geometra 55 Masłowski Ksawery 104, 116-119, 150, 171

Letheve Jacąues 227 Massalski Józef 89, 94

Letronne Ludwik 50, 68 Matecki Józef 24, 50, 122

Levilly Philead Salvator 227 Maurisset Theodore 75

Lewicka Barbara z Niepokójczyckich 273 Makowska Zofia zob. Dietrich-Miłobędzka
Lewicka Ludwika zob. Gruszecka Ludwika Zofia

Lewicki Jan Nepomucen 73, 165 Mehmed-Ali, pasza Egiptu 212

Lewicki Wincenty 273 Merzbach Henryk 58, 96, 191

Lex Józef 23, 32, 141, 170 Mesierska Marianna zob. Miłobędzka Ma-
Ligber Jan 22, 64, 65, 77 rianna

Linde Samuel Bogumił 24, 28, 50, 51 Michał Korybut-Wiśniowiecki, król polski
LipińskiEryk 14, 156 129

Lipiński Tymoteusz 44, 263, 264 Michałowski Ludwik 107, 134

Lipnicki Feliks 300 Michałowski Tadeusz 107

Lipnowski, autor heraldyki 89 Mieszko II (Lambert), król polski 258

Mieszko III Stary, książę polski 260, 279 Ochoriska Maria 230

Mikołaj I, car rosyjski 57, 154, 155, 189, 190 Odyniec Antoni Edward 227

Mikołaj II, car rosyjski 79 Oktawian August, cesarz rzymski 89

Milatz F. A. 16, 111, 112 Oleszczyriski Antoni 28, 52, 53, 60, 73, 270

Milicer Ewa 54, 160 Oleszczyński Seweryn 41, 57, 58

Millot Claude Francois Xavier 90, 96 Ollivier Emile Edmond 242

Miłobędzcy, rodzina 54, 77 Olszewski Jan 78, 79

Miłobędzka Aniela zob. Dietrichowa Aniela Opałek Mieczysław 266

Miłobędzka Marianna z Mesierskich 26; tabl. Ordyniec Jan Kazimierz 30, 71, 157

geneal. po s. 96 Orgelbrand Samuel 11,13, 102,169,197,230,
Milobędzki Józef 26; tabl. geneal. po s. 96 241, 249, 250, 252-255,261-263,265,269,

Mistrz Wincenty zob. Wincenty (Mistrz Win- 270,274,275, 277-279, 282,284,286-288,

centy) zw. Kadłubkiem 290, 291, 293, 296-300, 303-306, 309

Molinari Aleksander 17, 26, 51, 52 Orłowski Aleksander 22,44,45,61,62,67,73,
Molinari Aleksander Ludwik 51 119, 120, 230, 267, 284, 301, 304

Monaldi Giacomo 144 Orłowski Józef 281

Montaigne Michel Eyąuem de 208 Osiński Ludwik 64, 77

Moritz Karl Philipp 89, 94 Otto, margrabia morawski 257

Morsztyn Stanisław 151 Oziębłowski Józef 150

Mostowski Tadeusz 64 Ozzius, komes 278

Moszoro Elżbieta 103, 121, 304 Ożarowski Adam 275
Mozart Wolfgang Amadeus 21, 114

Miiller Liba 217 Pac Ludwik 28, 72, 132

Mustafa Pasza zob. Kara Mustafa, wielki Paskiewicz Iwan F. 10, 20, 21, 37, 38, 40, 42,

wezyr 51, 56, 81-83, 89, 94, 226, 253, 255, 256

Mylius J. D. 89, 94 Paszkiewicz Mieczysław 8, 20, 223

Mylius Jan Fryderyk 64, 271 Paszyc Antoni 164

Pawlicki Józef 262

N. A. K. 307 Pawlik Michał 77

Nagler Georg Kaspar 103, 110 Pawlikowski Gwalbert 13, 152, 154, 226, 229,
Nakielski Samuel 151 250, 251, 301, 306

Nakielski W. 293 Pawlikowski Mieczysław 301

Napoleon I Bonaparte, cesarz Francuzów 63, Pawłowski Anastazy 92, 96

65, 77, 189 Pelc Janina zob. Dietrich-Miłobędzka Janina

Nargeot Jean Denis 174 Pellizaro Anroni 173, 302

Nasi, grafik 79, 139, 140 Pellizaro Paweł 173, 302

Natanson Ludwik 48, 92, 96 Pepoli Charles 54

Natanson Stefan 47, 58, 83 Perboar (Perboyre) Jan Gabriel zob. Jan Gab-
Nepros Edward 170 riel Perboar, bł.

Neuman B. 94 Pereir, baron 308

Nejbauer (Neybauer) W. St. 290 Peringskiold Joha 150

Niemcewicz Julian Ursyn 23, 60, 61, 64, 65, Perrot, rysownik 228

69, 77, 90, 94, 115 Peters, fabrykant łódzki 92

Niemierska Fryderyka zob. Hoffmanowa Fry- Piastowie, dynastia 256, 257

deryka Piątkowski Henryk 292

Niemierski, mąż Fryderyki tabl. geneal. po s. Pieniążek, mieszkaniec Chęcin 149

96 Pieńkowski Wincenty, bp 47, 89, 94, 290

Niepokójczycka Barbara zob. Lewicka Bar- Pieńkowski Władysław 289

bara Piętaszewska Zofia 205

Norblin Jan Piotr 22,23,61-63, 67,68, 73, 78 Piliński Adam 120

Nowak Zofia z Dietrichów 78; tabl. geneal po Pillati Henryk 46,48,49,57,73,269,273,274,

s. 96 276,277,282,310-314

Nowakowski Edward 298, 299 Pinck Franciszek 23

Nowakowski J. F. 286 Piotr z Amiens zw. Pustelnikiem 206

Nowolecki Aleksander K. 277 Piroli L. 284

Numan-Bej Sejid, poseł turecki 153, 154 Pitschmann Józef Franciszek 63

Piwarska Balbina 160 Raczyński Edward 69, 90, 95, 209

Piwarski Jan Feliks 12, 23-25, 29-31, 37, 39, Radwan Michał 38, 81

40, 51, 53, 61, 67-70, 73, 94, 123, 124, 142, Radwan-Służęwski Stanisław zob. Służewski

144-147, 155,160, 162-169,226,249-251, Stanisław Radwan

314 Radwański Jędrzej (pseud. Stanisław Za-
Plater Ludwik 25, 27, 51, 80, 81 wadzki) 89, 94

Platerowie, rodzina 51 Radziszewski Franciszek 155, 190, 199, 252,
Plaut 16 254

Plersch Jan Bogumił 65, 77 Radziwiłł Antoni 63

Płonczyński Aleksander 123, 124 Radziwiłł Zygmunt 47

Płoński Michał 22, 61, 62, 67 Radziwiłłowa Helena z Przezdzieckich 63, 66

Podczaszyński Bolesław Paweł 44-46, 90, 92, Radziwiłłówna Barbara zob. Barbara Radzi-

95, 263, 266, 268, 274, 280, 281, 283-285, wiłłówna, królowa polska

288, 308, 313 Rakoczy J. 43, 93, 308, 309

Podczaszyński Karol 90, 95 Rapacki Michał 58, 84, 85, 93, 94, 102

Pohorecka Aleksandra 107 Ramotowska Franciszka 57

Poissl Johann Nepomuk 114 Rasp Carl Gottlieb 77

Polkowski Ignacy 293 Rastawiecki Edward 11, 13, 15, 19-21, 51,
Polkowski Józef 88, 94, 149 56-58, 77, 90, 96, 103, 109, 111, 112, 121,

Połubińscy, książęta 47 132-135, 141, 143-146, 150, 155, 160-163,

Pomar I, król Otaity (Tahiti) 34, 184, 237 170, 173, 200,201,208, 211,223,224,228,

Pomian-Kruszyński Jan zob. Kruszyński Jan 230, 240, 241,249,250, 252-255,261-263,

Pomian ■ 265,267,269,270,274,277,280-282,284, *

Poniatowski Józef 60, 63, 165 287, 290-293, 297-301, 303-306

Poniatowski Stanisław August zob. Stanisław Rauch Christian Daniel 272

August Poniatowski, król polski Rave Paul Ortwin 272

Porada Magdalena z Dietrichów tabl. geneal. Redlówna Zuzanna zob. Wilczyńska Zuzanna

po s. 96 Regelinda, księżniczka polska, margrabim Miś-
Potępa Stanisław 213 ni, 278

Potiowski Edward 54 Regulski 92

Potocka Aleksandra 142 Regulski Aleksander 199

Potocka Anna zob. Kazanowska Anna Reiffenstein Johann Friedrich 16

Potocka Laura 60 Reisich Cornelius Ch. 142

Potocki August 142, 267 Reklewski Wincenty 90, 95

Potocki Jan 198 Rembrandt Harmenszoon van Rijn 39, 56, 78

Potocki Stanisław 151 Reppet Irena zob. Dietrichowa Irena

Potocki Stanisław Kostka 21,23,24,50,65,68, Reschief Michał 75

69, 71, 72, 80, 81, 122 Reychman Jan 154

Potocki Stanisław Septym 142 Reychman Kazimierz 225

Prażmowski Adam, bp 28, 50 Richter Johann Carl August 66, 67, 302

Probst J. S. 15 Richter Józef 30, 66, 73, 158, 159, 162, 164,
Pryliński Tomasz 158 165, 167, 168

Przemysław I, książę wielkopolski 261 Riegel Ferdinand 114

Przemysław II, książę wielkopolski 261 Riemenschneider Tilmann 268

Przezdziecka Helena zob. Radziwiłłowa He- Risteau Sophie zob. Cottin Marie Josephine

lena Robertson Archibald 17, 223

Przezdziecki Aleksander 46, 249, 278, 279, Rochel 92

308, 309 Rodryg, król Gotów 269

Przybylski Antoni 75 Rohoziński Spirydon 166

Puczkowska Paulina z Dietrichów 10, 19, 20, Roman Maksymilian 78

27, 38, 52-54, 56, 59, 84, 85, 94, 160, 170, Romańska Franciszka zob. Dietrichowa Fran-

171, 194, 229; tabl. geneal. po s. 96 ciszka

PuczkowskiM. 59,171,190; tabl. geneal. po s. Romańska Katarzyna z Samborskich 49; tabl.

96 geneal. po s. 96

Pufendorf Samuel 200 Romański Paweł 49; tabl. geneal. po s. 96

Pukszta Józef 229 Rosenblum Beniamin 90, 95

Rosenhagen Johann 8, 13, 16,20, 110 Schumann Johann Gottlob 119

Rottermund Andrzej 281, 289 Schiirer Juliusz 173, 302

Rouargue Adolphe 118 Schiirer Wiktor 173

Rovinskij Dmitrij A. 104, 155, 170, 171, 189, Schuster F. M. 75, 249

228, 255, 284 Sears M. U. 75

Rozwatowski Jan 81 Sejdlitz 92

Rozwadowski H. 38, 81 Selkirk Alexandre 189

Rożek Michał 122, 123, 125, 278 Sennewald (Senewald) Gustaw 94, 191, 304

Rożycki Samuel 166 Sevigne Marie de Rabutin-Chantal de 212

Rubens Peter Paul 205 Sforza Bona zob. Bona Sforza, królowa polska

Rudniewska Halina 55 Siedlecki Michał Marian 214

Rudniewski Piotr 55 Sierakowski Józef 23,27,28,50,62,70,80,82,
Rudzka Maria zob. Dietrichowa Maria 115, 230, 301

Ruka Stanisława z Dietrichów tabl. geneal po Siestrzyński Jan 23, 69

s. 96 Siniagin N. K. 141

Rukóyżo Wanda 13, 51, 291 Skanderbeg (właśc. Jerzy Kastriota), władca i
Rulikowski Mieczysław 268 bohater narodowy Albanii 283

Runjut-Singh, król Lahory 202 Skarbek Fryderyk 50 .

Ruszczycówn'a Janina 150 Skelton Joseph 174

Ruyter Michiel Adriaansz de 215 Skimborowicz Hipolit 11, 42, 43, 54, 56-58,
Rygel Stefan 51 76, 107, 134, 173, 197, 241, 252-255, 261,

Rycheza (Ryksa, Ryxa), królowa polska 258, 263, 265, 269, 270, 274-279, 282, 284,

278 286-288, 290, 291, 293, 296-300, 303-306

Rynkowska Anna 55, 56 Skrzynecki Jan Zygmunt 31, 72, 162, 169

Ryszard Lwie Serce, król angielski 54 Sławiński Józef 116

Ryszkiewicz Andrzej 7, 8, 12, 21, 50, 52, 55, Słodkowska Elżbieta 14,55,104,173,190-197,

58, 79, 132, 173 207, 217, 241

Ryxa zob. Rycheza, królowa polska | Słowaczyński Andrzej 90, 95

Rzewuski Henryk (pseud. Jarosz Bejła) 46, Słucka Maria zob. Halpertowa Maria

280, 314 Służewski Stanisław Radwan 70

Rzewuski Paweł 263 Smokowski Wincenty 61, 70, 71, 75

Smoleński Franciszek 94

Salah Ad-Din (Saladyn), sułtan Egiptu 54 Smolik Przecław 197

Samborska Katarzyna zob. Romańska Kata- Smolikowski Seweryn 9, 107, 108, 195, 228

rzyna Smuglewicz Franciszek 61, 66, 77

Sandot, fabrykant zegarków 85 Sobiescy, rodzina 282, 295, 296

Sangiorgi Niccoló 284, 288 Sobieski Jan zob. Jan III Sobieski, król polski

Sanson de, rysownik 174 "'* Sobiesław, książę czeski 258

Santer (Sander) Wilhelm 123, 124 Sobieszczariski Franciszek Maksymilian 44-
Sapieha Kazimierz Nestor 63 -46, 90, 95, 136, 137, 263, 271, 274, 309,

Sarjent, wydawca 223 313

Saunders Józef 68 Sokołowski August 79,147,163,171,199,271,
Sbarbori Jan Teofil 265 290

Schade A. W. 95 Sokołowski Jakub 23-26,28,36,53,61,67,68,
Schiller Friedrich 21, 114 70, 73, 74,76, 107,116,121, 126, 127, 131,

Schillinger Johann Jakob 15 133, 134

Schinkel Carl Friedrich 18, 21, 114, 115, 272: Solikowski Jan Dymitr 151, 153

Schmidt, Smith John zob. Adams John , Sołtyk Kajetan, bp 89

Schmidt Ludwika zob. Dietrichowa Ludwika Sosnowski Tomasz Oskar 45, 284, 288

Schnitzler Jean Henri 208, 209 Spiess Ludwik 41, 93, 253, 272, 304

Schuch (Szuch) Adolf Grzegorz Franciszek Spitigniew, książę czeski 256

190 Spontini Gasparo Luigi 18, 21, 114, 115

Schiiller Teofil 283 Sroczyńska Krystyna 14, 77, 104, 107, 118,

SchultzAugustl7,84,94;tabl.geneal.pos.96 . 119, 158, 159, 193, 194, 196, 255, 256,
Schultzowa Karolina z Dietrichów 17,59,84, 271 .

■ V 85; tabl. geneal. po s. 96 Stachowicz Michał 24, 73, 107, 108, 121-130

Stael-Holstein Annę Louise Germaine de 215, Szydtowiecki Krzysztof 274

216 Szyller Teofil 281

Stanisław August Poniatowski, król polski 63, Szymanowska Barbara 281, 291

64, 88, 90, 108, 125, 143, 154, 263 Szymanowski Józef 22, 64
Stanisław Kostka, św. 43, 89, 263, 297 Szymanowski Wacław, publicysta 45,276,280
Stanisław Leszczyński, król polski 202 Szymański Antoni 165
Stanisławski, autor podręcznika geografii 89 Szyszkowski Andrzej 151
Stark Halina zob. Dietrich-Miłobędzka Ha­
lina Ścisłowski, drukarz 33
Staszic Stanisław 23, 68 Śliwicki Walenty 70, 228
Stecki Ludwik 167 Śniadecki Jan 46, 89, 94, 270, 308
Stefan Batory, król polski 74,90,125,130,131, Światopług, książę czeski 257

150,151, 153,154, 263, 294 Świecki Wojciech 109
Stein Christian Gottfried Daniel 89

Steinhauser CarI Johann 267 Tahof, syn wodza wyspy Tonga 184

Stenzel, rysownik 166 Talleyrand-Perigord Charles Maurice de 304

Stepnowski Ignacy 94 Tao-Wati, wódz wyspy Tonga 184, 237

Stern (Sztem) Abraham 89, 94, 314 Tarasiewicz (Tarasowicz) Aleksander 47

Stoelzel Christian Friedrich 60, 77 Tarasowicz Konstanty 262

Straus Eduard 33 Tarasowiczowa Helena 262

Stąbski Stanisław45,71,94,95,155,263,264, Tarnowski Jan 64, 68

269-272, 274, 281, 313 Tasso Torąuato 36, 143, 246

Stricker Krystyna zob. Dietrichowa Krystyna Tatarkiewicz Jakub 287

Stronczyński Kazimierz 44, 124, 256-261 Tegazzo Franciszek 219

Styfi Jan 46, 269, 296, 310-312 Teodoryk Wielki, król Ostrogotów 36, 246

Suchodolski January 42, 56, 73, 254, 255 Tessaro-Kosimowa Irena 13,14,50,53,57,59,
Sulerzyska Teresa 14, 104, 145-147, 155, 104,116-119,135-140,145-147,160-162,

160-162, 165, 166, 168, 249-252, 314 253, 263, 271, 282, 309, 314

Sulimowski Antoni 281 Thiebault A. 75

Sułkowska Ewa 60 Thiele Carl Friedrich 21,114

Susemihl Johann Conrad 75, 209 . Thieme Ulrich 11,13,104,112,113,116,121,
Svirida Inessa I. 50 !146,162,170,173,197,223,224,228,241,

Swieykowski Emanuel 104, 123-130 255, 284, 301

Sydow Bronisław Edward 205 Thon D. Th. 83, 84

Syreński Szymon (Syreniusz) 307 Thorvaldsen Bertel 30

Szaniawska Waleria 107 Tomkiewicz Władysław 143

Szczawiński, rejent łódzki 84 Tosjo L. 133

Szczepańska, właścicielka księgarni 191 Toussaint zob. Louverture Francois Domi-
Szembek Józef, bp 299 niąue

Szenic Stanisław 12, 14, 59, 227 Tripplin Teodor 46, 76,89, 94, 269,275,276,
SzczerbiczP. 151 309-313

Szkanderbeg zob. Skanderbeg, władca i boha- Turło Dalila Teresa 205

ter narodowy Albanii Tyberiusz, cesarz rzymski 36, 247

Szonert Maria zob. Dietrichowa Maria Tyszkiewicz Antoni, bp 289

Sztebler Zygmunt 155, 191 Tyszkiewicz Eustachy 149,150

Sztern Abraham zob. Stern Abraham Tyszkiewiczówna Anna 271
Szubert Michał 26, 120, 131

Szuch Adolf Grzegorz Franciszek zob. Schuch Ujazdowski Tomasz 153, 154

■ Adolf Grzegorz Franciszek Ullrich Carl Wilhelm 297

. Szulc Eugeniusz 12, 14 - Unger Józef 45, 71, 90, 95, 96, 272, 273, 276,

Szuster Jan 132, 289 279-281,288,303

Szuwalow M. 79 Urmowski Leon 119

Szwankowska Hanna 78 Utkin Nikołaj 53
Szwankowski Eugeniusz 78, 104, 116-118,

135-140, 145, 146, 160-162, 285 Vega Garcilaso de la 186

Szwede Ludwik 78 Yerico Antonio 79, 136-140

Vernet Horace 207, 307 Wincenty (Mistrz Wincenty) zw. Kadłubkiem
Vigneron Pierre Roche 205 64

Vivier Teodor 145 Wisbeck Antoni zob. Wizbek Antoni

Vogel Zygmunt 22-24,51,66,67,77,107,119, Wisbeck Władysław 79, 266

158, 159, 193-195,271 . Wiśniowiecki Michał Korybut zob. Michał
Vonberg, chemik 89 Korybut-Wiśniowiecki, król polski

Vulpius Christian August 90, 95 Witke-Jeżewski Dominik 9, 12, 58, 103,

116-119, 123-130,133, 135-140, 142, 146,

148, 150, 155, 156, 158-162, 170-173,

Wachulska Aniela, córka Damazego 9, 193, 192-196,199,200,207,210,219,220,222,

197; tabl. geneal. po s. 96 227,228, 230, 239,240,249,252-256,263,

Wachulska Aniela z Dietrichów 52,84,85,94; 275-277,280, 282, 286,288,290-293, 297,

tabl. geneal. po s. 96 299

Wachulski Damazy 141; tabl. geneal, po s. 96 Witkowski Maurycy Gerard 67

Wacław, książę płocki 261 Wizbek (Wisbeck) Antoni 45, 266-268, 283-
Wagner Johann Caspar 15 -285

Walerian, św. 304 Władysław I Łokietek, król polski 258, 279

Walicki Michał 10, 13, 50 Władysław II Jagiełło, król polski 107, 127

Wallis Mieczysław 284 Władysław IV Waza, król polski 44, 128-130,
Walmsley (Walmesley) Thomas 17, 112 151, 295

Waniewska Janina 77 Władysław II Jagiellończyk, król czeski 126

Waroczewski J. 291 Władysław, książę z dynastii Piastów 74, 124

Wassenberg Everhard 142 Władysław I Herman, książę polski 258, 279

Watt James 206, 207 Władysław II Wygnaniec, książę polski 259,
Waza Aleksander Karol zob. Aleksander Karol 279

Waza, królewicz polski Władysław III Laskonogi, książę wielkopolski
Waza Jan zob. Jan III Waza, król szwedzki i krakowski 260

Waza Jan Albert zob. Jan Albert Waza, kar- Władysław I, książę czeski 257, 258

dynał Woetfle Maria zob. Dietrichowa Maria

Waza Jan Kazimierz zob. Jan II Kazimierz Wóhler Friedrich 94

Waza, król polski Wojniakowski Kazimierz 65

Waza Władysław zob. Władysław IV Waza, Wolff Bolesław Maurycy 122, 130

król polski ■ Wolski Józef Franciszek 68

Waza Zygmunt zob. Zygmunt III Waza, król Wolski Mikołaj, bp 263, 296, 308

polski Wolski Stanisław 263

Wazowie, dynastia 148 . Wolzogen Alfred von 21, 114, 115

Wehle Heinrich Theodor 16, 110, 111 Woronicz Jan Paweł, bp 69

Weirich A. 58 Wójcicki Kazimierz Władysław 67, 77, 149,
Wejnert Aleksander 46, 290, 291 159, 227, 287

Weppelman Johannes 113 Wratysław I, książę czeski 256

Werbicz Marek 280 Wright Thomas 155, 190

Wergiliusz 193 Wrotnowska Denise 102, 116-118, 123-129,
Werowski Ignacy 68 143-146, 161

Węcki Józef 95, 142, 150, 158, 191, 197 Wujek Jakub 89, 94

Whatman J. 108 Wurzbach Alfred von 105, 111,113, 224

Wiator, ksiądz 144 Wyssogota-Zakrzewski Ignacy 63
Wierzchosława Ludmiła, księżna lotaryńska

279 Zabiełło Henryk 62, 132, 297, 301

Wietor Hieronim 268 Zagórski Ignacy 293

Więcek Adam 150 Zajączek Józef 25, 82

Wilczyńska Zuzanna z Redlów 37, 219 Zajączkowski, rysownik 269

Wilczyński Roman 148 Zakrzewski Ignacy Wyssogota zob. Wyssogo-
Wilder Hieronim 102, 105, 116, 143-145, 219 ta-Zakrzewski Ignacy

Wilhelm, arcybp Tyru 170 Zaliwski Józef 164, 165

Wilhelm I Orański, król Niderlandów 18,113 Załuski Andrzej 263

Wilhelm I Zdobywca, król angielski 203 Zamoyski Jan 263

Zawadzki, księgarz warszawski 150 Zygmunt II August, król polski 124-127, 143,
Zawadzki Józef 94, 95 144, 150-152, 294

Zawadzki Konrad 263, 271 Zygmunt III Waza, król polski 68, 124, 130,
Zawadzki Stanisław zob. Radwański Jędrzej 143, 144, 150, 151, 153,271, 277, 280, 281,

Zaydler Bernard 79, 136-140, 144 290, 291, 294, 295

Zielińska-Szymanowska Barbara zob. Szyma-

nowska Barbara

Zieliński Gustaw 89, 94 Żakowska Ewa 54, 160

Ziemowit, książę mazowiecki 258 Żebrawski Teofil 105, 143, 144, 149, 151, 169

Zukert (Zueckert) Johann Friedrich 90, 95 Żebrowski 92

Zygmunt I Stary, król polski 44,124,125,151, Żółkowski (Fortunat) Alojzy Gonzaga 90

294 Żygadlowicz Franciszek 43, 249

BIBLIOGRAFIA

A.M.: Wspomnienie pośmiertne o Fryderyku Krzysztofie Dietrichu. „Kurier Warszawski" 1847 nr 175.

Antykwarnia warszawska. Katalog N° 1. Varsaviana. Warszawa 1913.

Antykwarnia warszawska. Katalog N° 2. Pamiętniki, podróże, życiorysy. Warszawa 1913.

Antykwarnia warszazuska, KatalogN0 3. Numizmatyka, sfragistyka, skarbowość. Warszawa 1914.

Antykwarnia warszawska. KatalogN0 4. Krajoznawstwo. Warszawa 1914.

Banach A.: Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959.

Banach J.: Ikonografia Wawelu. T. 1-2. Kraków 1977.

Banach J.: Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia". „Folia Historiae Artium" T. 12. Kraków 1976.

Bartczakówna M.: Dietrich Adolf, Dietrich Fryderyk Krzysztof. Hasła w: Polski słownik biografi­czny. T. 5. Kraków 1939-1946.

Baruch M.: Baryczkowie. Dzieje rodu patrycyuszowskiego starej Warszawy. Warszawa 1914. Beyer K.: Skorowidz monet polskich od 1506 do 1825 r. ułożony przez Karola Beyera w 1862 r.

Warszawa 1973 (reedycja).

Bibliografia literatury polskiej. „Nowy Korbut". T. 4. Warszawa 1966. „Biblioteka Warszawska" 1852 T. 2; 1855 T. 1; 1856 T. 2 i 3; 1860 T. 2. Bieliński J.: Królewski Uniwersytet Warszawski <1816-1831>. T. 1-3. Warszawa 1907-1912. Biernacki C: Dietrich Adolf Fryderyk. Hasło w: Encyklopedia powszechna S'. Orgelbranda. T. 7.

Warszawa 1861.

Blanche A. de: Życie św. Stanisława Kostki to listach brata do sióstr napisane... Warszawa 1849.

Blumówna H.: Rysunki i akwarele Jakuba Sokołowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Kra­kowie. „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie". T. 6. Kraków 1960.

Bolcewicz B.: Katalog portretów polskich, rossyjskich i zagranicznych oraz dzieł illustrowanych księgarni antykwarskiej [...] w Warszawie. Warszawa 1898.

Bołoz-Antoniewicz ].: Katalog ilustrowany wystawy sztuki polskiej od r. 1764-1886. Lwów 1894.

Brosig A.: Angielskie sztychy XVIII w. Katalog wystawy. Poznań 1931.

[Chwalewik E.], Sztuka. Beaux-Arts. Cz. 2. Katalog N° 10. Warszawa: Antykwariat Polski

w Warszawie H. Wilder, 1910. [Chwalewik E.], Sztuka. Beaux-Arts. Cz. 3. Katalog N° 15. Warszawa: Antykwariat Polski

w Warszawie H. Wilder, 1913.

Czarnocka K.:Półtora wieku grafiki polskiej. Warszawa 1962. „Czas" 1852 nr 119, 120, 121. „Dekameron Polski". T. 2 Warszawa 1830. [Dietrich Adolf Fryderyk]

  • Inwentarz spisany po śmierci Adolfa Fryderyka Dietricha. Państwowe Archiwum
    m.st. Warszawy, akta notarialne Michała Rapackiego. T. 28 akt nr 2305/173 z r. 1860

  • List Adolfa Fryderyka Dietricha do Józefa Ignacego Kraszewskiego z r. 1854. Biblioteka
    Jagiellońska w Krakowie, rps nr 6464 IV, k. 1-2.

[Dietrich Fryderyk Krzysztof]

— Akt ślubu rodziców rytownika. Óhringen, kościół ewangelicki, urzędowe księgi mał-

żeństw, pod r. 1775, nr bież. 30.

— Metryka urodzenia Fryderyka Krzysztofa Dietricha. Ohringen, kościół ewangelicki,

księgi chrztów, pod r. 1779 nr bież. 51. ■ ■

— Paszport wystawiony rytownikowi w dn. 17 sierpnia 1812 r. przez władze francuskie

w Amsterdamie. Oryginał dokumentu oraz jego faksymilowa kopia w posiadaniu rodziny w Łodzi i Warszawie.

Dietrich H.: Życie i twórczość Fryderyka Krzysztofa Dietricha oraz jego syna Adolfa Fryderyka

wybitnych grafików polskich wieku XIX. Warszawa 1976. Rps w Instytucie Sztuki PAN

w Warszawie, Dział Rękopisów nr inw. 1360.

Dobrowolski T.: Nowoczesne malarstwo polskie, T. 1. Wrocław 1957. „Dziennik Warszawski" 1854 nr 164, 174, 200; 1855 nr 127. Edward z Sulgostowa [Wacław Nowakowski]: O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej

Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne przez X. Wacława

z Sulgostowa kapucyna, Kraków 1902.

Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda. T. 7. Warszawa 1861. Encyklopedia Warszawy. Warszawa 1975. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971. Estreicher K.: Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1-7 Kraków 1870-1882. 2 wyd. Kraków od

1959, T. 1 i n. Fiszer E., Wrotnowska D.: Catalogue des estampes, redigepar.... Bibliotheąue Polonaise de Paris.

Cz. 1-2 Paris 1948-1949. Fredro-Boniecka M.: Podobizny Jana Kochanowskiego w krakowskich zbiorach graficznych. „Silva

Rerum"T. 5. 1930.

„Gazeta Codzienna" 1834 nr 835; 1860 nr 80. „Gazeta Warszawska" 1819 dodatek do nr 51; 1830 nr 127, 300; 1831 nr 154; 1843 nr 300;

1854 nr 79; 1855 nr 29, 51, 114, 164. Gebethner S., Chojnacka H.: Krajobraz z architekturą na ceramice polskiej. W: Treści dzieła

sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa 1969. Gerber R.: Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny. Wrocław

1977. Gerson W.: Dietnck Fryderyk Krzysztof, Dietrich Adolf Fryderyk. Hasła w: Wielka encyklopedia

powszechna ilustrowana. T. 15-16. Warszawa 1895. Gloger Z.: Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 1-4. Warszawa 1972 (reedycja).

[Gomulicki W.]: Dokumenty tyczące się Fryderyka i Adolfa Dietrichów, zebrane przez Wiktora Gomulickiego. Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum Ikonograficzne, rps nr 765.

Gomulicki W.: Dom prastary przy ulicy Brzozowej w Warszawie. „Tygodnik Ilustrowany" 1908

nr 33. Gomulicki W.: Kłosy z polskiej niwy, y/arszawab.r. [1912], artykuły: Córka artysty i Trzy Kaliny

Lenartowicza, Komorowskiego, Świeckiego. Gomulicki W.: Kto ma trzymać straż nad pamiątkami starowarjzawskiemi? „Kurier Warszawski"

1908 nr 268.

Górska H., Lipiński E.: Z dziejów karykatury polskiej. Warszawa 1977. Grabowski A.: Początek ikonografii naszej, w spisie małego zbioru rycin i obrazków w odciskach z

blach miedzianych, które przedstawiają wizerunki królów polskich' i znakomitych mężów,

tudzież SS. Patronów naszych i błog. Polaków. Odbitka z „Biblioteki Warszawskiej" 1857,

b.m.i. r. wyd. Grajewski L.: Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. < do 1918 r.>.

Warszawa 1972.

Heinsius W.: Allgemeines Biicher-Lexikon. T. 11. Leipzig 1855. Husarski W.: Sto pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach. Katalog IX-ej wystawy TONZP

urządzonej wspólnie z Polską Macierzą Szkolną ze zb. D. Witke-Jeżewskiego w maju i czerwcu

1918 r. w Warszawie. Warszawa 1918.

Idzikowski M., Sydow B. E.: Portret Fryderyka Chopina. Kraków 1952.

Inwentarz zbioru Gwalberta Pawlikowskiego w Gabinecie Sztuki Lwowskiej Państwowej Biblio­teki Naukowej Min. Kultury USRR we Lwowie. Mikrofilm w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, materiały Słownika artystów polskich.

Jaworska J.: Widoki Mazowsza. Materiały ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie". T. 12. Warszawa 1968.

Katnińska-Krassowska H.: Miniatury polskie od XVII do XX wieku. Katalog zbiorów. Warszawa 1978.

Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Cracoińana. Cz. 1. Warszawa 1978.

Katalog wystawy 1830/1930. W setną rocznicę Powstania Listopadowego. Kraków 1930.

Katalog wystawy ceramiki i szkła polskiego urządzonej przez Tow. Opieki nad Zabytkami Prze­szłości. Warszawa 1913.

Katalog wystawy jubileuszowej zabytków z czasów króla Stefana i Jana III w gmachu Muzeum Wojska w czterechsetlecie urodzin Stefana Batorego i dwieśdepięćdziesięciolecie odsieczy wiedeń­skiej. Warszawa 1933 (red. St. Gebethner).

Katalog wystawy Powstania Listopadowego. Lwów 1930.

Katalog wystawy Powstania Listopadowego. Wlkp. Muzeum Wojskowe. Poznań 1931.

Katalog wystawy Powstania Listopadowego, z uwzględnieniem czasów przed i popowstaniowych.

Warszawa 1931. Katalog wystawy retrospektywnej nieżyjących malarzy polskich w salach redutowych w Warszawie,

Warszawa 1898.

Katalog wystawy starych rycin polskich ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego 1914. Tow. Opieki

nad Zabytkami Przeszłości. Warszawa 1914.

Katalog wystawy zabytków z epoki J. Kochanowskiego. Kraków 1884. Katalog zbiorów Edwarda Neprosa. „Dom Sztuki". Warszawa 1930. Kayser Ch. G.: VSHstandiges Biicher Lexicon. T. 5. Leipzig 1854. Kobylariska K.: Chopin w kraju. Dokumenty i pamiątki. Warszawa 1955. Kocójowa M.: „Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej". Kraków 1978. Kołaczkowski J.: Słownik rytowników polskich. Lwów 1874.

Komornicki S.:Essaid'uneiconograpkiedu roi Etienne Batory, Cracovie 1935. Odbitka z: Etienne

Batory roi de Pologne, prince de Transyhanie. Kopera F.: Dzieje malarstwa w Polsce, T. 3. Warszawa 1929. Kotkowska-Bareja H.: Pomnik Kopernika. Warszawa 197"

Kowecka E.: Wytwórnie i produkcja ceramiki szlachetnej w regi^ nie andomiersko-kieleckim w XIX-wieku. Wrocław 1968.

Kozakiewicz S.: Malarstwo warszawskie zo 1. 1815-1850. Podłoże rozwoju, „Rocznik Muzeum

Narodowego w Warszawie". R. 7. Warszawa 1962. Kozakiewicz S.: Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819-1845. opracował.... Wrocław

1952.

Kozakiewicz S., Ryszkiewicz A.: Warszawska „Cyganeria" malarska. Wrocław 1955.

Kramm Ch.: De Levens en Werken der hollandsische en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters. T. 2. Amsterdam 1858.

Kraszewski J. I.: Catalogue d'une collection iconographiąue polonaise. Dresde 1865. Kraushar A.: Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne z illustracyami. Warszawa 1917.

Kraushar A.: Figury odwieczne usunięte z frontonu pałacu rady ministrów. „Kurier Warszawski" 1928 nr 9, 11, 16.

Kraushar A.: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832. Ks. 1-4. Kraków 1900-1906.

Kraushar A.: Typy i oryginały warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. „Tygodnik Ilustrowany" 1908, nr 31.

„Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" 1857 nr 196.

Krótkie wzmianki o nieżyjących malarzach polskich na Wystawie Retrospektywnej otwartej w maju

1898 roku w Warszawie z dodaniem spisu chronologicznego artystów i katalogowego ich dzieł.

Warszawa 1898. „Kurier Polski" 1830 nr 182.

„Kurier Warszawski" 1825 nr 16,34,284; 1826 nr 107; 1827 nr 3,154,269; 1828 nr 65,232,281, 305,311; 1829 nr 117; 1830 nr 67, 70,82,154; 1831 nr 4, 15,19,171; 1833 nr .87; 1834 nr 257, 266,274,281,288,294,301,338; 1835 nr 17,86,88,278,345; 1836 nr 300,301,'326; 1837 nr 5,15,16,46,47, 59, 70,114,201, 231,252, 263, 278,339; 1840 nr 277, 288,295; 1844 nr 278; 1845 nr 60; 1843 nr 295,296; 1847 nr 175; 1848 nr 172,202; 1850 nr 26,206,289; 1854 nr 157, 236,262; 1855 nr 47,175; 1857 nr 115,133,199,248; 1860 nr 78,82; 1861 nr 74; 1862 nr 64; 1863 nr 64, 279.

Kurowski F. K.: Pamiątkimiasta Warszawy. Z rękopisu wy dał E. Szwankowski. T. 1-3 Warszawa 194.9.

Kwiatkowska M. I.: Katedra św, Jana. Warszawa 1978.

Łepkowski J.: Sztuka. Kraków 1872.

Lodyński M.: Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i

Królestwie Polskim <1807-1831>. Wrocław 1958. Łopaciński H.: O Leonie Urmowskim. W: Hieronim Łopaciński i Biblioteka jego imienia w Lublinie

1907-1957. Lublin 1957.

Łoza S.: Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1954. Mahlberg P.: Schinkels Theater-Dekorationen. Dusseldorf 1916. Milicer E., Żakowska E.: Ryciny ze zbiorów wilanowskich w Muzeum Narodowym w Warszawie,

„Studia Wilanowskie" T. 7. 1981.

Moszoro E.: Życie artystyczne w świetle prasy warszawskiej pierwszej połowy XIX wieku. Wrocław

1962.

„Muzeum Domowe" T. 1, 1835 nr 24; T. 2, 1836 nr 16, 51. Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Kraków 1906. Nagler G. K.: Neues allgemeinesKunstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken

der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner,

Medailleure, Elfenbeinarbeiter etc. T. 3. Linz 1904.

Nowakowski J. F.: Życie i prace A leksandra Antoniego Le Bruna. Z wizerunkiem. Warszawa 1868. [Orłowski Aleksander]. Aleksandr Osipowic Orlovskij. Vystavka proizvedenij. Katalog. Moskva

1958. [Orłowski Aleksander], Aleksander Orłowski 1777-1832. Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich

i polskich. Warszawa 1957. Pamiątki Starej Warszawy zebrane na wystawie urządzonej staraniem TONZP w maju i czerwcu

1911 r. Warszawa 1911. Pamiętnik wystawy miniatur oraz tkanin i haftów urządzonej [...] przez Towarzystwo Opieki nad

Zabytkami Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku. Warszawa 1912. Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego, urządzonej

staraniem Tow. Opieki nad Zabytkami przeszłości w roku 1914. Warszawa 1914. Pawlik M.: Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografij, jako też

osobistych dyplomów, adresów iip. pozostałych po Śp. Józefie Ignacym Kraszewskim. Lwów

1888.

Piwarski J. F.: Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia Fasc. 11822, „Gazeta Literacka" 1822

nr 2 (artykuł recenzyjny).

Potępa S.: Tarnów w dawnych rysunkach i obrazach. Tarnów 1977. „Przegląd Naukowy" 1848 nr 5. Przewodnik po Muzeum Narodowym w Krakowie. Kraków 1914.

Rastawiecki E.: Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających. T. 1-3, Warszawa 1850-1857.

Rastawiecki E.: Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej

przebywających. Poznań 1886.

Rovinskij D. A.: Podrobnyj slovar russkich graverov XVI-XIX v. Sankt-Peter&burg 1889T. 1-2. Rovinskij D. A.: Podrobnyj slovar russkichgraverovannychportretov. Sankt-Petersburg 1889. T.

1-2.

Rożek M.: Groby królewskie w Krakowie. Kraków 1977. Rulikowski M.: Literatura polska lub Polski dotycząca z zakresu grafiki. „Grafika" 1912, odbitka:

Warszawa 1912, Warszawa 1922 (wyd. 2).

Ryszkiewicz A.: Dietrich Adolf \ Dietrich Fryderyk Krzysztof. Hasła w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. T. 2 Wrocław 1975.

Ryszkiewicz A.: Kolekcjonerzy i miłośnicy. Warszawa 1981.

Ryszkiewicz A.: LudwikaPaca stosunek do sztuki. „Rocznik Białostocki" T. 13. Warszawa 1976. Ryszkiewicz A.: Pan Juliusz Schurer i jego widoki Krakowskiego Przedmieścia z r. 1834 „Stolica" 1958 nr 16.

Skimborowicz H.: „Ku czci Bogarodsicy". Pamiątka pierwszej w Warszawie wystawy maryań-skiej. Warszawa 1905.

Skimborowicz H.: Wspomnienie pośmiertne o Adolfie Fryderyku Dietrichu. „Gazeta Co­dzienna" 1860 nr 80.

SłodkowskaE.: Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871. Studium monograficzne. Warszawa 1970.

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. Wrocław od 1971 T. 1 in.

Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972.

Smolik P.: Ilustrowane kalendarze warszawskie w wieku XIX. „Arkady" 1939 nr 1.

Sobieszczański F. M.: Rys historyczno-statystyczny wzrostu i sianu miasta Warszawy od najdaw­niejszych czasów aż do 1847 roku. Tekst opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Konrad Zawadzki. Warszawa 1974.

Sokołowski A.: Dzieje Polski i, .strowane. T. 1-5. Warszawa 1899-1901.

Sokołowski A.: Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 1-4. Warszawa 1904-1908.

Sokołowski A.: Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831. Wiedeń (1913).

Spis książek, rękopisów, dokumentów, obrazów, rycin, rysunków i innych dzieł sztuki stanowiących zbiór śp. Ksawerego Masłowskiego. Kraków 1870.

Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich osobistości w zbiorach Emeryka hr. Hutten-Czapskiego w Krakowie. Kraków 1901.

Sroczyńska K.: January Suchodolski. Wrocław 1961.

Sroczyńska K.: Zygmunt Vogel rysownik gabinetowy Stanisława Augusta. Wrocław 1969.

Sw. Stanisław Kostka Warszawa 1928 (album).

SulerzyskaT.: BudzińskaE.: Jan Feliks Piwarski 1794-1859. Rysunki-grafika. Katalog wystawy. Warszawa 1961.

Swieykowski E.: Katalog malowideł, rysunków, sztychów i litografii Michała Stachowicza wysta­wionych w salach Sukiennic staraniem Towarzystwa Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa: Kraków 1901.

„Sylwan. Dziennik nauk Ies'nych i myśliwych" T. 2 1821, nr 1; T. 3 1823 nr 4.

Svirida 1.1.:Połskajachudożeswennajaśtzn'koncaXVIH — pewojtretiXIXveka. Moskva 1978.

Szenic St.: Cmentarz Powązkowski 1851-1890. Zmarli i ich rodziny. Warszawa 1982.

Sztuka warszawska od średniowiecza do połowy XIX wieku. Katalog wystawy jubileuszowej zorga­nizowanej w stulecie powstania Muzeum, 1862-1962. T. 1-2 Warszawa: Muzeum Narodowe, 1962.

Szulc E.:Akta stanu cywilnego oraz napisy grobowe na obu ewangelickich cmentarzach warszawskich jako źródło wiadomości do historii sztuki i rzemiosła artystycznego Warszawy, „Biuletyn Historii Sztuki" XLI, 1979 nr 2.

Tessaro-Kosimowa L: Historia litografii warszawskiej. Warszawa 1973.

Tessaro-Kosimowa I.: Warszawa w starych albumach. Warszawa 1978.

Thieme U., Becker F.: Allgemeines Lexicon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegen-wart. T. 9, Leipzig 1913 (hasła: Dietrich Adolf \ Dietńch Friederich Christoph).

„Tygodnik Ilustrowany" 1891 nr 94.

Walicki M.: Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego <1827-1862>. War­szawa 1931.

Wallis M.: Autoportrety Orłowskiego, „Biuletyn Historii Sztuki" XVII, 1955 nr 3.

Warszawa miasto Chopina. Warszawa 1950 (red.: Z. Jachimowicz, M. Idzikowski, J. Siwkowska, E. Szwankowski).

Warszawa w ł. 1795-1864. Katalog ekspozycji Muzeum Historycznego. Warszawa 1960.,

Widacka H.: Fryderyk Krzysztof i Adolf Fryderyk Dietrichowie. Wystawa monograficzna ze

zbiorów warszawskich. Warszawa 1977 (Katalog). Widacka H.: Grafika z kolekcji Czetwertyńskich w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,

„Rocznik Biblioteki Narodowej". T. 8. Warszawa 1972. Widacka H.: Lata młodzieńcze i działalność Fryderyka Krzysztofa Dietricha przed jego przybyciem

do Polski. „Biuletyn Historii Sztuki" XLI, 1979 nr 3.

Widacka H.: Nieznany rysunek Adolfa Fryderyka Dietricha, „Biuletyn Historii Sztuki" XLIII,

1981 nr 3. Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. T. 15-16. Warszawa 1895.

Wilder H.: Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki. Lwów 1922. .

[Wilder H.]: Sztuka. Beaux-Arts (Polonica). Katalog N° 5, Warszawa: Antykwariat Polski w Warszawie H. Wildera i Sp. 1908.

Wolzogen A.'von: Aus Schinkel's Nachlass. Reisetagebiicher, Briefe undAphorismen. Berlin 1864.

Wurzbach A. von: Niederldndisches Kunstler-Lexikon. Auf Grund arckwalischer Forschungen
bearbeitet von T. 1. Wien 1906.

Z epoki romantyzmu. Wystawa akwarel, rysunków i grafiki. Warszawa: Muzeum Narodowe, 1955 (Materiały dyskusyjne Komisji Naukowej PAN — maszynopis powielany).

Żebrawski T.: Spis cząstkowy rycin polskich jako materyal do ogólnego katalogu tychże, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego". T. 19. Kraków 1858.

i
1   2

Powiązany:

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconMont-s-bud maciej Skłodowski ul. Łagiewnicka 102/116/342

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconDz. U. 98. 160. 1074 2000-01-01 zm. Dz. U. 99. 102. 1187 2001-10-27 zm. Dz. U. 01. 116. 1243 rozporządzenie

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconIndeks nazwisk I dziełAbramowski Edward 58Basista Andrzej 87, 88,102,103Adamski Franciszek 104

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconAndrzej bałandynowicz Uniwersytet Warszawski przestępczośĆ nieletnich

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconRedakcja naukowa: Andrzej K. Koźmiński Włodzimierz Piotrowski Uniwersytet Warszawski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Zarządzania

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconAbramów 73 Alamani Dominik 108 Aleksander Jagiellończyk król 21 Andrejczyk Leszko 103 Andrejczyn Aleksy 102 Andrzej król węgierski 52

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconProf. Stefan Banach

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconOprogramowanie Biurowe 20-04-2009 mgr A. Banach

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconKurier ek logiczny

A. M. (Kurier Warszawski) 11 Banach Andrzej 14, 57,77, 102, 116,121, 133 iconKurier ek logiczny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom