Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne
Pobierz 29.53 Kb.
NazwaCzynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar29.53 Kb.
TypDokumentacja
CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Zagrożenia płodu i noworodka

Wady wrodzone, czyli takie z jakimi dziecko przychodzi na świat, dzielą się na:

Uwarunkowane genetycznie

Powstałe bez pośrednictwa genów, pod wpływem czynników środowiskowych (środowiskiem dla płodu jest jego matka)


Najłatwiej do zakłócenia rozwoju zarodka lub jego narządów i do nieprawidłowości ich budowy dochodzi w okresie do 8 tygodnia ciąży

Czynniki genetyczne

Aberracje chromosomalne plemników i komórek jajowych są powodem około 60% poronień tzw. samoistnych. Jeżeli aberracje te nie zabijają dziecka, rodzi się ono z wadami morfologicznymi (np. wada serca) albo enzymatycznymi (np. fenyloketonuria).

Ujemny wpływ działania czynników genetycznych często ujawnia się poza okresem dzieciństwa.

Patologiczne następstwa mutacji genowych

Mogą mieć postać:

Bloku metabolicznego

Wad wrodzonych

Zaburzeń odporności

TYP BUDOWY (KONSTYTUCJE) I ICH ZNACZENIE W PATOLOGII


KONSTYTUCJA- charakteryzujący każdego osobnika stały zespół cech anatomicznych i fizjologicznych oraz psychicznych warunkujący zdolności przystosowawcze do zmian środowiska zewnętrznego, a przez to wpływający na charakter reakcji na czynniki chorobotwórcze

TYP BUDOWY (KONSTYTUCJE) I ICH ZNACZENIE W PATOLOGII

FENOTYP- sylwetka biologiczna człowieka ukształtowana dwoma podstawowymi elementami: jednym genetycznym (genotyp), przekazywanym przez rodziców, drugim kształtowanym pod wpływem środowiska.


Różnorodność cech genetycznych i środowiskowych odciska się niezwykle różnorodnie na fenotypie tworząc różnorodność wariantów które trudno zebrać w przejrzystej i nienadmiernie uproszczonej klasyfikacji

TYP BUDOWY (KONSTYTUCJE) I ICH ZNACZENIE W PATOLOGII

Patologia nie przywiązuje większej wagi do klasyfikacji konstytucji jako źródła wiedzy o predyspozycji do chorób. Poszukuje raczej źródeł podatności na chorobę oraz wytłumaczenia jej mechanizmu w obrębie zjawisk molekularnych wewnątrz komórki.

TYP BUDOWY (KONSTYTUCJE) I ICH ZNACZENIE W PATOLOGII

Podział według Kretschmera:

Typ atletyczny- ma harmonijnie rozwiniętą, dobrze umięśnioną sylwetkę z kwadratową głową. Odznacza się zrównoważeniem, powolnością i pedantycznością

Typ pykniczny- charakteryzuje przysadzista budowa, średni wzrost, skłonność do tycia, krótkie kończyny, krótka szyja i okrągła głowa. Typ ten posiada cechy psychiczne takie jak: cykliczna zmienność nastrojów, pogodny nastrój, stałość uczuć, łatwość współdziałania z otoczeniem

Typ asteniczny- to osobnik wysoki i szczupły z wąską klatką piersiową, długimi kończynami oraz długą głową. Jest on zamknięty w sobie, trudno współdziała z otoczeniem, skłonny do zmiennych i krańcowych uczuć

Biologiczne czynniki chorobotwórcze

Bakterie- zagrożenie bakteriami wynika z ich właściwości do których zaliczamy:

Zdolność wnikania do komórek narządów gospodarza i rozprzestrzeniania się w tkankach

Wprowadzania do tych komórek toksyn, czasem zabijających, ale zawsze powodujących uszkodzenie i zapalenia

Biologiczne czynniki chorobotwórcze

Wirusy- wnikają do komórek i w nich bytują lub mnożą się. Poszczególne wirusy przejawiają powinowactwo do komórek jakiegoś typu. Jako przykład można podać:

Wirusy atakujące wyłącznie wątrobę (hepatotropowe)

Wirusa wścieklizny wiążącego się z receptorami dla acetylocholiny na neuronach

Wirus HIV osiadający na makrofagach, limfocytach i komórkach mikrogleju

Wirusy c.d.

Wirusy niszczą komórki przez:

Hamowanie syntezy DNA, RNA albo białek cytoplazmy,

Rozrywanie błony komórkowej lub całej komórki,

Przyciąganie uwrażliwionych limfocytów gospodarza do powierzchni komórki

Wirusy często torują drogę wtórnemu zakażeniu bakteryjnemu.

Inne biologiczne czynniki chorobotwórcze

Grzyby

Riketsje

Pasożyty

Wiele drobnoustrojów znajdujących się w organizmie nie przynosi mu szkody. Są to tzw. saprofity. Jednakże w przypadku osłabienia odporności przekształcają się one w czynniki chorobotwórcze.

CZYNNIKI FIZYCZNE

URAZ MECHANICZNY- uszkadzające tkanki działanie jakiegokolwiek ciała twardego lub fali uderzeniowej (np. wybuchu gazów). Uraz może mieć charakter stłuczenia powłok, obrażenia narządów wewnętrznych i mózgu, choroby wibracyjnej, ran ciętych itd.

DZIAŁANIE CZYNNIKÓW TERMICZNYCH

Działanie niskiej temperatury (odmrożenia, przeziębienia)

Działanie wysokiej temperatury

CZYNNIKI FIZYCZNE

Działanie prądu elektrycznego- patologiczne działanie prądu elektrycznego na ustrój zależy od miejsca i czasu działania oraz od jego charakterystyki elektrycznej (prąd stały, zmienny). Działanie prądu elektrycznego na ustrój zależy od trzech jego efektów:


Efektu cieplnego- zależy od oporu jaki stawiają tkanki dla przepływu prądu. Jeżeli opór jest duży, wytwarza się duża ilość ciepła uszkadzającego tkanki co może spowodować ich zwęglenie

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

2. Efektu elektrolitycznego- wywiera jedynie prąd stały. Wskutek aktywności tego prądu jony elektrolitów płynów ustrojowych wędrują do biegunów zgodnie ze swym ładunkiem dodatnim lub ujemnym. W wyniku tego w sąsiedztwie bieguna dodatniego powstaje martwica skrzepowa (gromadzenie się kwasów), przy biegunie ujemnym zaś tworzy się martwica rozpływowa (gromadzenie się zasad)

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

3. Efektu biologicznego- do najważniejszych należą zaburzenia czynności serca polegające na zakłóceniach rytmu, aż do śmiertelnego migotania komór. W tym przypadku niebezpieczny jest prąd zmienny o niskiej częstotliwości. Prądy o wysokiej częstotliwości nie są niebezpieczne i są wykorzystywane w lecznictwie.

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE HAŁASU

Hałas działa szkodliwie po przekroczeniu natężenia 80- 120 fonów (powyżej 120 fonów występuje reakcja bólowa w uszach). Hałas powodować może: częściową głuchotę w wyniku zaniku włókien nerwu słuchowego (pierwszym objawem działania hałasu jest zmęczenie słuchu) ale też uogólniona nerwica wegetatywna czy zaburzenia krążenia.

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE ULTRADŻWIĘKÓW

Ultradźwięki powodują uszkodzenie tkanek przez wprowadzenie ich w drgania niszczące strukturę. Drgania tkanek spowodowane falami ultradźwiękowymi wywołują w nich efekt cieplny co wykorzystuje się w fizykoterapii. Chemiczny zaś efekt działania ultradźwięków polega na wywoływaniu rozpadu białka. Klinicznym następstwem działania ultradźwięków jest choroba ultradźwiękowa objawiająca się zaburzeniami błony śluzowej nosa, gardła, krtani, spojówek, zespołem zaburzeń neurowegetatywnych, termoregulacyjnych i krążeniowych. Może dojść też do ujawnienia się reakcji alergicznych.

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Promienie jonizujące rozkładają wodę z wytworzeniem wolnych rodników wodorotlenowych i tlenowych które

Niszczą błonę komórek powodując ich śmierć

Hamują syntezę DNA uniemożliwiając mnożenie się komórek i doprowadzając do śmierci populacji

Powodują mutacje

CZYNNIKI FIZYCZNE- DZIAŁANIE CIŚNIEIA ATMOSFERYCZNEGO

Skutki patologiczne sprowadzają się do następstw biologicznych i wynikającego z nich zespołu dekompensacji (w przypadku niskiego ciśnienia dochodzi do: wzdęć, bólów w uszach i zatokach, krwotoków z nosa; gdy ciśnienie jest zwiększone występują bóle uszu, nadmierne rozpuszczanie się azotu we krwi i tkankach co powoduje wzmożone samopoczucie i pobudzenie a następnie utratę przytomności)

CZYNNIKI CHEMICZNE

Zanieczyszczenie ustroju substancjami chemicznymi odbywa się kilkoma drogami: przez płuca, skórę, błony śluzowe, a także przewód pokarmowy.

Szczególnie niebezpieczne są substancje wdychane z powietrzem gdyż dostają się drogą krwi do ważnych narządów z pominięciem wątroby. Działając drażniąco na drogi oddechowe wywołują kaszel, duszność oraz objawy ogólnego zmęczenia ponadto drażnią również spojówki oczu i wywołują reakcje alergiczne

ZAGROŻENIA LECZENIEM FARMACEUTYCZNYM

Mogą być one kłopotliwe bądź wręcz groźne w razie omyłkowego przedawkowania zaleconego leku albo równie omyłkowego zażycia kilku leków, których wspólne działanie jest szkodliwe.

Czynniki środowiskowe

Do czynników mogących spowodować śmierć lub zakłócenia rozwoju zarodka zalicza się:

Promieniowanie jonizujące- powoduje głównie zaburzenia budowy układu nerwowego i rozwoju umysłowego

Zakażenia wirusowe oraz pierwotniakiem Toxoplasma gondi

Cukrzyca, niedobory witaminowe

Środki chemiczne w tym leki (Thalidomid), alkohol

Zakażenia bakteryjne- dotyczą płodu ale też łożyska co prowadzi do niedotlenienia płodu i kwasicy

Przeciągające się niedotlenienie


Nekroza (z greckiego - necrosis - martwica) jest biernym procesem degeneracyjnym. Następuje wówczas, gdy komórki zostają poważnie uszkodzone, np.: przez czynniki fizyczne lub niedotlenienie. Dotyczy często dużych zwartych grup komórek.Charakterystyczną cechą śmierci martwiczej jest pęcznienie komórki zapoczątkowane poszerzeniem siateczki śródplazmatycznej i obrzękiem mitochondriów. Następnie dochodzi do zniesienia aktywnego transportu jonów przez błonę. W kolejnym etapie błona komórkowa ulega perforacji. Woda i jony wnikają do wnętrza komórki powodując jej obrzęk. Zaktywowane endonukleazy tną DNA na przypadkowe fragmenty o zróżnicowanej wielkości. W ostatnim etapie martwicy dochodzi do rozpuszczenia komórki pod wpływem uwolnionych enzymów lizosomalnych.Powstałe produkty rozpadu komórki wywołują miejscowy stan zapalny.


Martwica skrzepowa serowata

Martwica rozpływowa

apoptoza

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconOpisz czynniki wewnętrzne, zewnętrzne I analityczne wpływająca na jakość mięsnych produktów fermentowanych

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconI. Temat lekcji : Krwotoki wewnętrzne I zewnętrzne. II. Założenia metodyczne

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconCzynniki zewnętrzne wpływające na dolegliwości oczu

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconDokumentacja przetargowa częŚĆ: roboty remontowo-budowlane ogólne, zewnętrzne oraz wewnętrzne

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconUwarunkowania zewnętrzne I wewnętrzne województwa świętokrzyskiego w zakresie transportu, w tym transportu lotniczego

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconCharakterystyka pojęć związanych z grą w halowa piłkę nożną. Czynniki zewnętrzne sytuacji działania sportowca podczas gry

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconPrawo międzynarodowe (PM) ‘zewnętrzne’ a prawo krajowe (PK) ‘wewnętrzne’

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconZmysły a zmysły zewnętrzne: wzrok, słuch, powonienie, smak I dotyk b zmysły wewnętrzne: świadomość, pamięć, wyobraźnia I instynkt. Poznanie rozumowe

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconBudowa wnętrza ziemi: skorupa ziemska, płaszcz górny (crofesima), płaszcz dolny (nifesima), jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne. Stopień geotermiczny

Czynniki chorobotwórcze zewnętrzne I wewnętrzne iconOkładziny wewnętrzne I zewnętrzne ścian tynki I okładziny z płytek ceramicznych, okładziny ociepleniowe ścian zewnętrznych. Wstęp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom