Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo
Pobierz 93.33 Kb.
NazwaBezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo
strona3/3
Data konwersji12.11.2012
Rozmiar93.33 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3

Postępowanie z ostrymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymiKażda osoba używająca ostrych narzędzi jest osobiście odpowiedzialna za ich bezpieczne usunięcie natychmiast po użyciu.

Do pojemników na ostre odpady powinny być wrzucane:

 • szklane ampułki

 • maszynki do golenia

 • płytki szklane, igły

 • ostrza skalpeli

 • inne ostre przedmioty i urządzenia jednorazowego użytku.

Wszystkie odpady o ostrych krawędziach należy składować wyłącznie w trwałych plastikowych pojemnikach (zabronione jest wrzucanie takich odpadów do worków na odpady medyczne i weterynaryjne).

Nie należy trzymać w kieszeni igieł, skalpeli i innych ostrych przedmiotówNie wkładać ponownie osłonek na igły


Wszystkie pojemniki na ostre odpady muszą być:

 • odporne na przekucie i przemoczenie

 • łatwo dostępne tam gdzie pobiera się krew

 • szczelnie zamknięte po napełnieniu ¾ objętości

 • oznaczone nazwą oddziału i datą otwarcia pojemnika oraz podpisem osoby zamykającej i przekazującej pojemnik do utylizacji

 • wymieniane nie rzadziej niż co 48 godzin

 • przekazane firmie zewnętrznej z przeznaczeniem do spalenia w spalarni odpadów – jest to jedyna dopuszczona forma utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych niebezpiecznych.POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI (nie będącymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi)

 1. Środki farmakologiczne nie nadające się do użytku (z wyjątkiem cytostatyków) podlegają likwidacji według ustaleń osoby odpowiedzialnej.

 2. Odczynniki chemiczne oraz ich zlewki należy przechowywać w miejscu ich wytworzenia lub w magazynach odczynników chemicznych i przekazywać do utylizacji wyłącznie wyspecjalizowanym firmom.

 3. Odpady pochodzące od pacjentów z rozpoznanym lub podejrzanym zakażeniem powinny być traktowane jak odpady medyczne i umieszczone w plastikowych, podwójnych workach lub pojemnikach. Postępuje się z nimi jak z odpadami medycznymi.

 4. Odpady Rtg, odczynniki fotograficzne, lampy fluorescencyjne, utrwalacze Rtg i z rtęcią powinny być składowane w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane firmom specjalistycznym.

 5. Rtęć – pary i związki rtęci mogą wywołać ostre zatrucia.


UWAGA:

 • nigdy nie dotykać rtęci

 • usunąć biżuterię – rtęć reaguje z metalami

 • włożyć odzież ochronną

 • zahamować rozlew rtęci

 • użyć strzykawki aby zassać rtęć

 • wrzucić odpad do plastikowego pojemnika

 • pojemnik oznaczyćTRANSPORTOWANIEPracownicy zajmujący się transportem odpadów medycznych powinni posiadać wiedzę i umiejętności z tego zakresu


 1. Podczas transportu odpadów medycznych pracownik powinien używać środków ochrony indywidualnej (fartuch jednorazowy, rękawice gospodarcze).

 2. Podczas usuwania worków z pracowni obowiązuje zasada przenoszenia ich w pozycji pionowej, z dala od siebie. Nie należy przy przenoszeniu wkładać rąk pod worek.Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.

PROCEDURA IV - POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM SPRZĄTAJĄCYM PO ZAKOŃCZENIU

SPRZĄTANIA W TYM W OBSZARZE GMO


 1. Wózek, przy pomocy którego przeprowadzana jest dezynfekcja lub mycie powierzchni powinien być dezynfekowany każdorazowo po zakończeniu pracy.
 1. Jest przechowywany w suchym i czystym pomieszczeniu.
 1. Dezynfekcja wózka jest przeprowadzana przy pomocy ściereczki i środka dezynfekcyjnego.
 1. Dezynfekcji są poddawane wszystkie elementy wózka które mogły ulec skażeniu lub zabrudzeniu podczas pracy.
 1. Wózek należy myć co jakiś czas używając preparatu myjącego aby usunąć nagromadzony osad z wody (po umyciu wózek powinien być każdorazowo dezynfekowany).
 1. Po skończonym myciu lub dezynfekcji wózka należy zmienić rękawice ochronne.Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA V – ZASADY STOSOWANIA ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA OCHRONNEGO

(W TYM PRZY UŻYCIU GMO)


FARTUCHY OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Stanowią ochronę personelu przed zakażeniem drobnoustrojami.


Stosowanie:

- podczas kontaktu z pacjentem (pobieranie wymazów, biopsja cienkoigłowa, pobieranie

krwi),

- w komorach laminarnych (hodowla komórek),

- podczas kontaktu ze zwierzętami doświadczalnymi oraz z GMO

- podczas prowadzenia zabiegów operacyjnych zwierząt oraz zwierząt transgenicznych,

- podczas prowadzenia sekcji na zwierzętach oraz zwierzętach transgenicznych

- podczas prowadzenia sekcji zwłok, przy ubieraniu zwłok.


FARTUCHY OCHRONNE GUMOWE, OBUWIE GUMOWE


Stanowią ochronę przed wydalinami zwierzęcymi, przed płynami ustrojowymi.


Stosowanie:

- w prosektoriach podczas transportowania, układania zwłok do sekcji, przeprowadzenia

sekcji zwłok,

- w zwierzętarni podczas czyszczenia, mycia klatek zwierzęcych, boksów, podczas

prowadzenia zabiegów operacyjnych u dużych zwierząt, podczas kontaktu z GMO


RĘKAWICZKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – NIEJAŁOWE


Stosowane podczas wszystkich czynności w których występuje kontakt z materiałem zakaźnym, oraz w kontakcie z czynnikami chemicznymi.


RĘKAWICE GOSPODARCZE


Stosowanie:

- podczas mycia otoczenia, klatek, boksów dla zwierząt, wymiany ściółki oraz kontakt z GMO


MASECZKI OCHRONNE


Stosowanie:

- w komorach laminarnych,

- podczas prowadzenia zabiegów operacyjnych zwierząt,

- podczas przeprowadzania sekcji zwłok,

- w przypadku oznak przeziębienia podczas bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, laboratoryjnymi,

- podczas kontaktu z GMO.


OKULARY OCHRONNE LUB PRZYŁBICE


Stosowanie:

- przy przeprowadzaniu sekcji zwłok (istnieje prawdopodobieństwo rozpryśnięcia się płynów ustrojowych lub krwi).


MASKI OCHRONNE Z FILTREM LUB POCHŁANIACZE


Stosowanie:

- podczas wykonywania czynności związanych z formaliną (uzupełnianie zasobników formaliną w których jest przechowywany materiał biologiczny przeznaczony do ćwiczeń z Anatomii Prawidłowej).


OCHRANIACZE NA BUTY


Stosowanie:

- w pomieszczeniach w których istnieje prawdopodobieństwo skażenia powierzchni płynami ustrojowymi lub krwią oraz GMO.


Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA VII – DEKONTAMINACJA ROZLANYCH PŁYNÓW USTOJOWYCH, WYDALIN I WYCINKÓW W TYM PRZY UŻYCIU GMO ORAZ DEZYNFEKCJA TYCH MIEJSC


 1. Założyć rękawice ochronne oraz fartuch ochronny.

 2. Rozlane płyny posypać równomiernie środkiem dezynfekcyjnym VIRKON lub zalać środkiem dezynfekcyjnym o tym samym działaniu, pozostawić na czas nie krótszy niż 10 minut.

 3. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym materiałem (np. płat ligniny, ręcznik jednorazowego użytku), umieścić w pojemniku z materiałem zakaźnym.

 4. Następnie powierzchnię przetrzeć 2% roztworem Virkonu lub innym roztworem o tym samym działaniu.

 5. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice i fartuch ochronny – umieścić w pojemniku na odpady zakaźne.

 6. Natychmiast zdezynfekować i umyć ręce.Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA VIII – MAGAZYNOWANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO POCHODZENIA LUDZKIEGO


Magazynowanie materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego


 1. Wycinek tkanki powinien być zatopiony w parafinie.

 2. Dla każdego pobranego wycinka powinien być nadany numer w celu jego identyfikacji, zamieszczony na bloczku z pokrojonym kawałkiem wycinka.

 3. Ponumerowane bloczki z materiałem biologicznym należy włożyć do pudełka kartonowego i przekazać do archiwum.

 4. W archiwum ułożyć na regałach i przechowywać w temp. pokojowej przez okres minimum 20 lat.Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA IX – DEZYNFEKCJA NARZĘDZI SEKCYJNYCH 1. Po zakończonej sekcji narzędzia należy wypłukać pod bieżącą wodą a następnie zdezynfekować poprzez namoczenie w odpowiednim pojemniku zawierającym preparat o działaniu sporobójczym. Czas dezynfekcji zgodny ze wskazaniem producenta preparatu dezynfekcyjnego.

 2. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, narzędzia należy ułożyć na tacy.

 3. Narzędzia, które muszą być poddane sterylizacji, po jej wykonaniu zabezpieczyć w specjalnych pojemnikach


UWAGA!!!

Czynności należy wykonywać w okularach ochronnych, w rękawicach ochronnych oraz odzieży ochronnej.


Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA X – PRZEKAZYWANIE POBRANEGO MATERIAŁU DO PRACOWNI ANALITYCZNEJ 1. Materiał nie utrwalony należy zalać 10% roztworem formaliny lub 95% spirytusu.

 2. Pojemnik z materiałem szczelnie zamknąć, opisać i umieścić na tacy lub w specjalnym do tego celu przeznaczonym pojemniku celem przekazania do laboratorium.

 3. Kapilary, probówki z krwią powinny być zamknięte, opisane i umieszczone na tacy i przekazane do laboratorium.


UWAGA!!!

Zewnętrzną stronę probówek, kapilar, pojemników , korków należy traktować jako zakażone.

Podczas wykonywania czynności w kontakcie z materiałem zakaźnym należy używać rękawiczek ochronnych, okularów przeciwodpryskowych oraz odzieży ochronnej.


Załącznik Nr 14

do Zarządzenia Nr 2/2007

z dnia 12.01.2007 r.

stanowiący Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 94/2010

z dnia 09.09.2010 r.


PROCEDURA XI – INFORMACJA O UŻYCIU SZKODLIWEGO CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO


 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której zamierza się użyć szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych ma obowiązek przekazać informację o tym fakcie do Kierownika Sekcji BHP.

 • co najmniej 35 dni przed dniem użycia po raz pierwszy szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 2-4 zagrożenia,

 • w każdym przypadku, gdy zachodzą istotne zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracownika w miejscu pracy

 • niezwłocznie w przypadku awarii lub wypadku, które mogą być przyczyną uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego grupy 2-4 zagrożenia.

 1. Informacje należy przekazywać na wypełnionym druku, którego wzór dostępny jest w Sekcji BHP.


1   2   3

Powiązany:

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconProcedura bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconInstrukcja bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconInstrukcja bezpiecznej pracy na stanowisku pracy z komputerem I drukarką I. Uwagi ogólne

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconIx XIII wiek. Sztuka romańska była przede wszystkim powiązana z chrześcijaństwem. W tym stylu powstawały głównie kościoły I klasztory. Materiałem, z którego

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconZasady bezpiecznej pracy w laboratorium

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconW pracy nad tkaniną najważniejszy jest kontakt z materiałem, jego świadoma kreacja…

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconBezpiecznej dla zdrowia pracy z komputerem

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconPodstawowe zasady bezpiecznej pracy z zastosowaniem substancji I preparatóW

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconW sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym w tym gmo iconObecności gmo w produkcji żywności jest wymagana aby odpowiednio kontrolować zachowanie I rozprzestrzenianie gmo w różnych środowiskach. Ta informacja jest także koniecznym warunkiem wstępnym do wycofania gmo z rynku I środowiska, o ile zaistnieje taka konieczność, bądź z powodu nowych odkryć naukow

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom