I. Informacja o autorach programu
Pobierz 0.68 Mb.
NazwaI. Informacja o autorach programu
strona2/16
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.68 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

III. Cele edukacyjne:

 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

 2. Rozszerzenie wiedzy o przeszłości , pogłębienie rozumienia powiązań między
  teraźniejszością i przyszłością.

 3. Pomoc w poszukiwaniu tożsamości i wyborze systemu wartości .

 4. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych , poczucia przynależności do wspólnoty rodzimej, lokalnej, regionalnej i narodowej oraz społeczności europejskiej
  i międzynarodowej.

 5. Zapoznanie uczniów metodologią naukowego poznania i opisu przeszłości

 6. Osiąganie przez uczniów dojrzałości emocjonalnej i moralnej .

 7. Budzenie szacunku do symboli narodowych: hymnu państwowego, flagi, godła.IV. Zadania szkoły:

 1. Sprzyjanie uczniom w angażowaniu się w zespołowe i indywidualne działania na rzecz wspólnego dobra i wspierania samorządności uczniowskiej.

 2. Organizacja uroczystości, spotkań, inscenizacji, wyzwalających przeżycie związane
  z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.

 3. Stwarzanie możliwości kształtowania i rozwoju zainteresowań uczniów problemami historii.

 4. Dobór programu nauczania i zapewnienia bazy materialnej, dydaktycznej niezbędnej do jego realizacji stosownie do uwarunkowań szkoły.

 5. Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe, pogłębienie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej , rozpoznanie jej obecności we współczesnej kulturze.

 6. Omawianie roli mediów w komunikacji społecznej oraz analizowanie radiowo-telewizyjnych form przekazu, pobudzanie uczniów do ich krytycznego odbioru.

 7. Wzbudzanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji.

 8. Umożliwienie zapoznania się z podstawowymi zasadami naukowego poznawania
  i opisywania przeszłości.

 9. Zapoznanie z symbolami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.

 10. Stwarzanie młodzieży możliwości wymiany poglądów-wysłuchania opinii innych
  i wyrażania własnego zdania.

 11. Umożliwianie świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania –uczenia się.

 12. Wdrożenie zasady systematyczności w nauczaniu i systematycznego nawiązania do już posiadanej wiedzy.

 13. Bezpośrednie wsparcie ucznia przez nauczyciela.

 14. Zacieśnienie wspólnoty uczniowskiej i nauczycielskiej.

 15. Przybliżenie uczniom literatury współczesnej i jej miejsca w dzisiejszej kulturze.

 16. Syntetyzowanie i porządkowanie poznanego materiału według dyscyplin naukowych, literaturoznawstwa, historii, wiedzy o społeczeństwie.

 17. Ukazanie uczniom związków wewnątrzprzedmiotowych i międzyprzedmiotowych prowadzące do syntezy wiedzy z różnych dziedzin w celu ukazania scalonego obrazu rzeczywistości.V. Treści nauczania i sposoby realizacjiTreści programowe:

 1. Społeczeństwo

 • Człowiek istotą społeczną.

 • Naród i tożsamość narodowa.

 • Różne formy patriotyzmu.

 1. Jednostka w społeczeństwie.

 • Obowiązki i prawa jednostki.

 • Jednostka jako obywatel – jej uczestnictwo w życiu publicznym.

 1. W szkole i w klasie.

 • Szkoła ważnym czynnikiem kształcenia osobowości i środowiskiem integracji społecznej.

 • Świadomy udział młodzieży w procesie dydaktyczno wychowawczym istotnym warunkiem osiągnięcia sukcesów.

 • Aktywność naukowa i społeczna oraz jej wpływ na orientację zawodową.

 1. Hymn państwowy i godło.

 • Historia Mazurka Dąbrowskiego.

 • Rola godła w historii Polaków.

 • Pieśni patriotyczne regionalne i państwowe w czasie zaborów i powstań narodowych.

 • Poszanowanie hymnu , godła i flagi.

 • Znaczenie symboli narodowych w obecnym życiu Polaków.

 • Znaczenie ustawy zasadniczej – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wielcy Polacy.

 • Twórcy kultury polskiej oraz regionu zamieszkania ucznia.

 • Wybitni politycy i żołnierze oraz ich troska o wolność i bezpieczeństwo kraju.

 • Politycy i władze regionalne oraz ich działalności na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego państwa, regionu, miejscowości.

 1. Wielkie wydarzenia z historii Polski.

 • Przyjęcie chrześcijaństwa.

 • Wielkie bitwy Polaków: Grunwald, Wiedeń, bitwa warszawska, Monte Cassino.

 • Walka o wolność Polski i innych narodów.

 • Wkład Polski w rozwój cywilizacyjny świata: tolerancja religijna XVI wieku, państwo wielu narodów, Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza europejska konstytucja, walka o demokrację w krajach bloku komunistycznego.
Cele edukacyjne

Tematyka zajęć

Sposób realizacji

Kształtowanie więzi
z krajem ojczystym
i świadomości obywatelskiej.

Obchodzenie uroczystości

rocznicowych

 • udział uczniów w konkursie: ”Katyń – Golgota Wschodu” organizowanego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

Uczniowie przygotowują się do udziału w konkursie w tym celu:

 • wykonują wystawę reprodukcji dokumentów historycznych,

 • piszą prace historyczno-literackie,

 • wykonują prace plastyczne,

 • korzystają z bibliotek, gromadzą książki
  i materiały z różnych źródeł w tym Internetu
  o tematyce katyńskiej,

 • na bazie zdobytej wiedzy organizują sesje naukową o charakterze otwartym z udziałem zaproszonych gości, a w szczególności rodzin katyńskich,

 • piszą montaż słowno-muzyczny,

 • opracowują referaty,

 • przygotowują występ artystyczny na podstawie wcześniej napisanego scenariusza,

 • organizują uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu,

 • opracowują scenografię sesji z wykorzystaniem nagrodzonych prac plastycznych,

 • projektują graficznie programu sesji i zaproszeń,

 • drukują programów i zaproszeń,

 • przygotowują poczęstunek dla przybyłych gości.

Rozszerzanie wiedzy
z zakresu przeszłości pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością a teraźniejszością , kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy zgodnie
z zainteresowaniami

i zdolnościami.


Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w formie akademii szkolnej.

Poszukiwanie ciekawego sposobu realizacji poprzez:

 • nawiązanie kontaktu z pracownikiem WSP – Stanisławem Ożogiem , animatorem wielu młodzieżowych występów artystycznych
  i wykorzystanie sugestii, uwag na temat planowanego przedsięwzięcia,

 • praca nad realizacją scenariusza montażu słowno – muzycznego
  pt: „Niepodległa” wg tekstów A. Słonimskiego, L. Rydla, S. Wyspiańskiego, W. Skuzy,
  J. Mączki, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida,
  S.E. Kaźmiana, Z. Krasińskiego, K.K. Baczyńskiego, L. Staffa, opracowanego przez
  S. Ożoga, a wykorzystanego za jego zgodą,

 • występ artystyczny na akademii szkolnej.
Zapoznanie uczniów
z metodologią naukowego poznania i opisu przeszłości.

Wieczornica z okazji

rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości pt. „Niepodległa”.

 • uczniowie podczas wieczornicy prezentują montaż-słowno muzyczny pt. „Niepodległa”,

 • zbierają , poszukują materiały o tematyce niepodległościowej z różnych źródeł, bibliotek, Internetu i innych,

 • opracowują zebrany materiał w formie programu publicystycznego, wcielają się w znane postacie sceny politycznej,

 • odbywają spotkania robocze, konsultacje
  z nauczycielami w celu dokonania techniki gry aktorskiej z cechami programu publicystycznego,

 • podczas wieczornicy w jej II części prezentują opracowany program pt. ”Rozmowy o Polsce”,

 • organizują wystawkę materiałów archiwalnych,

 • graficznie i komputerowo opracowują i drukują program imprezy , plakaty informacyjne
  i zaproszenia,

 • przygotowują wystrój i scenografię sali oraz części scenicznej

 • przygotowują poczęstunek dla gości w trakcie którego wyrażają opinie, dyskutują.

 • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości zachęcającej do udziału w życiu politycznym poprzez udział
  w konkursach, sesjach, sejmikach.

 • Budowanie tożsamości osobowej, narodowej oraz bliższe poznanie historii i kultury narodu.

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych do życia
  w społeczeństwie i państwie obywatelskim.

 • Dorastanie do poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

 • Wprowadzenie w technologię pracy umysłowej.

Drogi do niepodległości

Polski w XX wieku.

 • praca koła humanistycznego przygotowującego uczniów do udziału
  w konkursach i uroczystościach patriotycznych,

 • udział uczniów w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod hasłem: „Drogi do niepodległości Polski w XX wieku”,

 • działalność kółka muzealnego w trakcie którego, uczniowie uczestniczą w zajęciach :”Ludzie zasłużeni dla miasta Rzeszowa”,

 • piszą prace na temat wybitnych postaci: Wiktora Zbyszewskiego , Leopolda Lisa Kuli, Władysława Sikorskiego, Marcina „Lelewela” Borelowskiego jako ludzi walczących o wolność Polski i regionu,

 • biorą udział w wyjściach na wystawy w Muzeum Okręgowym między innymi:„XX-lecie solidarności, żołnierze wyklęci”,

 • tworzą audycje na temat dróg Polaków do Niepodległości z cyklu „Rozmowy o Polsce”:

1. Niepodległa

2. Obrońcy września 39

3. Żołnierze niepokonani

4. Żołnierze wyklęci

5. Solidarni

 • piszą scenariusze artystyczne:

1. ”Droga do Niepodległości

2. „...Bo wolności to jest tyle, ilu nas dziś żyje…

 • tworzą bibliografię, opracowanie graficzne, nagranie opracowanego materiału,

 • symbole narodowe: godło i hymn państwowy eksponowane graficznie i wizualnie
  w scenografiach uroczystości i jako muzyczny element uroczystości,

 • praca lekcyjna wychowania patriotycznego prowadzona na lekcjach, języka polskiego, historii, sztuki, np. Symbole narodowe Polaków (godło i hymn ),

 • przygotowanie sesji, sejmików, debat o tematyce patriotycznej przygotowanych przez uczniów z cyklu „Rozmowy o Polsce” według pięciu scenariuszy, które zostały zaplanowane do realizacji zgodnie z kalendarzem historycznym,

 • praca na kółkach,: historycznym, polonistycznym, informatycznym,
  w celu opracowania i przygotowania organizacyjnych sesji, debat itp.,

 • rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu „Drogi do niepodległości Polski w XX wieku” przez nagrodzenie i wyróżnienie:

 • prac historycznych

 • scenariuszy

 • prac plastycznych

 • przygotowując się do uroczystości rocznicowych, pisania scenariuszy
  i innych prac historyczno – literackich uczniowie zbierają informacje
  o ludziach zasłużonych dla kraju, nawiązując kontakty i przeprowadzając wywiady z uczestnikami walki, członkami ich rodzin

 • opracowanie i realizowanie projektów międzyprzedmiotowych o tematyce patriotycznej np.„Sprawa Polska w dobie Napoleona” i „Walka Polaków w okresie II wojny światowej

 • przygotowanie prac na różne konkursy celem prezentacji dotychczasowego i planowanego dorobku uczniów.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Powiązany:

I. Informacja o autorach programu iconWstęp XV informacje o autorach XVIII

I. Informacja o autorach programu icon1. Informacje o autorach projektu: a Grzegorz Layer

I. Informacja o autorach programu iconInformacja z realizacji Programu Rozwoju Kultury

I. Informacja o autorach programu iconInformacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. Informacja o autorach programu iconInformacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. Informacja o autorach programu iconInformacja z realizacji programu działania Rady Miejskiej w Mieszkowicach

I. Informacja o autorach programu iconInformacja kwartalna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. Informacja o autorach programu iconInformacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

I. Informacja o autorach programu iconInformacja z realizacji programu pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2010/11

I. Informacja o autorach programu iconInformacja z realizacji projektu w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom