Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin
Pobierz 1.77 Mb.
NazwaWymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin
strona14/28
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar1.77 Mb.
TypWymagania
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

ST-0019. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót:

 • "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne"

1.2.Zakres stosowania ST


Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST


 • Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego. Wpust ściekowy z tworzywa sztucznegośrednicy 50mm

 • Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"

 • Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego

 • Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 110mm, klejonych

 • Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 50mm, wciskanych


2.Materiały

2.1.Materiały - ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.Materiały - lista


Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych:

 • Kolano(krzywka) kanal.z PCV 89 st.fi 50 mm

 • kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #110mm

 • sedesy z tworzywa sztucznego typu "kompakt"

 • Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego

 • Uchwyt do rur PCV fi 50 mm

 • Uchwyt do rur PCW fi 110 mm

 • Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.

 • Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

 • wpust ściekowy podłogowy z tw.szt.50 mm

 • Wspornik do umywalki porcelanowej


3.Sprzęt

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.Sprzęt - lista


Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

Nie dotyczy.


4.Transport

4.1.Transport - ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.


5.Wykonanie robót

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczególnych elementów robót


 • Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy uszczelniać przy użyciu, sznura czarnego konopnego, dokładnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.

 • Ołów i folię lub wełnę z metali miękkich należy używać przy uszczelnianiu połączeń kielichowych rur żeliwnych bezciśnieniowych w następujących przypadkach

  • w rurociągach poziomych podwieszonych pod stropem lub na ścianach,

  • w rurociągach hal fabrycznych narażonych na drgania,

  • w rurociągach narażonych na działanie parkwasów,

  • w innych uzasadnionych przypadkach.

 • Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem czarnym i białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie agresywnych ścieków.

 • Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-4-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0cm.

 • Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić

  • 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach,

  • 150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych.

 • Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić

  • 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,

  • 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych,

  • 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.

 • Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu wynoszą

  • dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%,

  • dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5%>,

  • dla przewodu średnicy 200 mm - 1,0%.

 • Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

 • Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewedach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, i podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej.

 • Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

 • Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

 • Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszene obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

 • Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą

  • dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 1 10 mm - 1,0 m

  • dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m

  • dla rur z pozostałych materiałów - 2,0

 • Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie

  • pionowe przewody spustowe powinny byćwyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,

  • czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym,

  • przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości międzyczyszczakami powinny wynosić dla przewodów o średnicach 100-150 mm - 15 m; dla średnic 200 i powyżej 25 m. Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia

  • piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi.

 • Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody można układać bez podsypki piaskowej.

 • W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na dpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.

 • Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.

 • Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0.5 od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicy w stosunku do średnicy pionu spustowego

  • dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm

  • dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm

 • Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m.

 • W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurą wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.

 • Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

 • Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie tamujący odpływu ścieków z wyżej położonych urządzeń.

 • Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środkuprzedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny.

 • Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne.

 • Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany.

 • Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej

  • przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

  • przy wpustach podłogowych - 50 mm,

  • przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,

  • przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm.

 • Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu.

 • Zlewozmywaki jeśli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości 0,60m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia.

 • Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego żywienia należy wyposażyć w tłuszczowniki indywidualne, zaopatrzone w urządzenia do łatwego czyszczenia.

 • Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadiłiących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach służby zdrowia i żłobkach powinny być montowane w odległości 7cm od tylnej ściany, z wyjątkiem węzłów sanitarnych.

 • Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

 • Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub studzienki osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i mycia pojazdów mechanicznych należy zaopatrzyć w specjalne osadniki - separatory i na błoto, oleje i benzynę.


6.Kontrola jakości robót

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót - zasady szczegółowe


 • Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom

  • pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości,

  • podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

  • kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.


7.Obmiar robót

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady


Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7

 • - założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 4

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady


Szczegółowe zasady przedmiaru podane są:

 • w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne", zakres tabel: 0201 - 0235


8.Odbiór robót

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór robót - szczegółowe zasady


Odbiory międzyoperacyjne

 • Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

  • - przebieg tras kanalizacyjnych,

  • - szczelność połączeń kanalizacyjnych,

  • - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

  • - elementy kompensacji,

  • - lokalizacja przyborów sanitarnych.

Odbiór częściowy

 • Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

 • Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiór końcowy

 • Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności.

 • W szczególności należy skontrolować:

  • użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

  • prawidłowość wykonania połączeń,

  • jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

  • wielkość spadków przewodów,

  • odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

  • prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

  • prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami.

  • prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,

  • zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.


9.Podstawa płatności

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady


Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9.


10.Przepisy związane

10.1.Przepisy ogólne


Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje


 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

 • PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych

 • PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

 • PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Powiązany:

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWymagania ogólne st-0001

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWymagania ogólne st-0001. Tynki, okładziny, malowanie ścian

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWymagania ogólne st-0001. Roboty z gipsu I prefabrykatów gipsowych

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWojewództwo: Małopolskie Powiat: Oświęcimski Jednostka ewidencyjna: Gmina Oświęcim Obręb: – nazwa: Babice 0001 – numer: 121306 0001 protokóŁ

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconKatowice: Remont dachu Sali Koncertowej oraz remont kominów wentylacyjnych I obróbek blacharskich na dachach budynku Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconZelWanie posadzek z tworzyw sztucznych

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconKŁadzenie wykładzin elastycznych kod cpv 45432111-5

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconNa malowanie pomieszczeń I ułożenie wykładzin w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Wymagania ogólne st-0001. Remont posadzek I wykładzin iconWymagania ogólne oraz z pn-iso 7607-1 "Budownictwo. Terminy ogólne ",pn-iso 7607-2 "Budownictwa. Terminy stosowane w umowach,a także w przywołanych normach przedmiotowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom