Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo
Pobierz 1.21 Mb.
NazwaPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo
strona7/15
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar1.21 Mb.
TypPrzewodnik
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Tematy wykładów:

 1. Przedmiot rozważań bioetyki (3 h)

 • Problemy bioetyczne a przepisy prawne o wymiarze międzynarodowym

 • Problemy bioetyczne a przepisy prawne w Polsce

 1. Problemy i dylematy etyczne współczesnej medycyny związane z ingerencją w powstawanie życia ludzkiego (3 h)

 2. Problemy i dylematy etyczne współczesnej medycyny związane z ingerencją w trwanie i rozwój życia ludzkiego w kontekście godności człowieka (3 h)

 3. Problemy i dylematy współczesnej medycyny związane z ingerencją w proces umierania człowieka (3 h)

 4. Problemy i dylematy etyczne związane ze sprawiedliwym z dostępem do świadczeń medycznych (3 h)
 • Tematy seminariów:

 1. Dzieje zawodu położnej na tle historii medycyny. Kształtowanie się postaw zawodowych i wymagań etycznych wobec osób wykonujących ten zawód. (5h)

 2. Kształcenie położnych w Polsce i w świecie. (1 h)

 3. Historia kształcenia położnych w Warszawie. (1 h)

 4. Podstawowe źródła etyki: czyn, norma moralności, ocena moralna, wartości moralne. (1 h)

 5. Moralność, moralizm, amoralizm. (1 h)

 6. Normy prawne a normy moralne. (1 h)

 7. Zasady etyczne, metody etyczne, „złota reguła”. (1 h)

 8. Obiektywna hierarchia wartości. (1 h)

 9. Pojęcie dobra w etyce niezależnej. (1 h)

 10. Sumienie. (1 h)

 11. Skłonności i sprawności woli w czynieniu dobra. Cnoty moralne. (2 h)

 12. Powinności i odpowiedzialność moralna położnej. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. (2 h)

 13. Wybrane problemy bioetyczne współczesnej medycyny. (8 h)

 14. Dylematy etyczne. „Modele” podejmowania decyzji etycznych w praktyce położnej. (2 h)

 15. Autorytety moralne i zawodowe. (2 h)
 • Tematy samokształcenia

 1. Etyka troski

 2. Etyka spolegliwego opiekuna

 3. Etyka logoterapii

 4. Etyka społecznej komunikacji

 5. Socjologia moralności a położnictwo

 6. Stanisława Leszczyńska jako wzór moralny

 7. Podejmowanie decyzji etycznych w położnictwie

 8. Odpowiedzialność zawodowa położnej

 9. „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”

 10. Prawa pacjenta a „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”

 • W/w tematy dotyczące samokształcenia są ujęte w pytaniach zaliczających przedmiot. Student ma możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielem prowadzącym przedmiot w trakcie dyżurów nauczycielskich.LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Ajdukiewicz K.: Zagadnienia i kierunki filozofii. Czytelnik, Warszawa 1983

 2. Tatarkiewicz W.: Historia Filozofii. PWN Warszawa 2001

 3. Waszyński E.; Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000

 4. Wrońska I., Mariański J., Etyka w pracy pielęgniarskiej, Wyd. Czelej, Lublin 2002

 5. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Bejze bp.; Wybór pism o Stanisławie Leszczyńskiej, Łódź 1984

 2. Beuchamp T., Childres J.; Zasady etyki medycznej K i W, Warszawa 1996

 3. Pająk A., Podraza-Ucińska G., Zaleski Z.: Byt i poznanie. Wybór tekstów dla Studentów AM Kraków 1993

 4. Urbanek B.; Zawód położnej na ziemiach polskich ziemiach IX i XX wieku, Wydawnictwo Kwieciński, Katowice 2004

 5. Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wyd. Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1997
  1. KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI

POŁOŻNICZEJ

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Dmoch – Gajzlerska

00-424 Warszawa

ul. Solec 57

Tel./fax.: (22) 621-14-15

e-mail: sek_nzg@wum.edu.pl


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU

mgr Dorota Cholewicka

mgr Grażyna Fijewska

mgr Anna Kabala

mgr Joanna Kiełbasińska

mgr Joanna Kowalczyk

mgr Bogusława Małolepsza

mgr Agnieszka Nowacka

mgr Anna Oleksy

mgr Elżbieta Pawłowska

mgr Joanna Piątkowska

mgr Maria Rabiej


LICZBA GODZIN:

Ogółem liczba godzin: 385h

Wykłady: 65h

Seminaria: 45h

Ćwiczenia: 85h

Zajęcia praktyczne: 160h

Samokształcenia: 30h


FORMA ZALICZENIA:

Egzamin


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok I

Semestr I i II


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

Student będzie znał zasady opieki nad ciężarną z ciążą fizjologiczną, nad rodzącą podczas fizjologicznego porodu oraz nad położnicą i jej dzieckiem / rodziną i będzie umiał wdrożyć elementy tej opieki podczas działań praktycznych.

Student pozna teoretyczne podstawy pielęgniarstwa, metody oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta i planowania opieki, sposoby realizacji opieki pielęgniarskiej w zaburzeniach w funkcjonowaniu poszczególnych układów i narządów.

TREŚCI PROGRAMOWE

Treści kształcenia: Historia i kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w Polsce i na świecie. Współczesne problemy opieki perinatalnej. Trójpoziomowa organizacja opieki perinatalnej. Rola społeczno-zawodowa położnej. Modele organizowania opieki położniczej i pracy położnej. Standardy i procedury postępowania w pracy położnej. Jakość opieki położniczej. Metody, sposoby, zasady, techniki i procedury stosowane w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz nad kobietą chorą ginekologicznie. Udział i odpowiedzialność położnej w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Rola położnej w zespole interdyscyplinarnym. Proces pielęgnowania jako metoda pracy położnej - etapy, formułowanie diagnoz, planowanie i ocena opieki, dokumentacja. Charakterystyka modeli pielęgnowania.


 • Tematy wykładów

  • Podstawy opieki położniczej – 50 godzin

 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu położnej. Rola i zadania samorządu zawodowego położnej. Etyka milczenia w położnictwie (3 h)

 2. Opieka trójstopniowa w perinatologii. Zadania położnej w perinatologii. (3 h)

 3. Odpowiedzialność położnej w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. (3 h)

 4. Fizjologia cyklu miesiączkowego. Zapłodnienie. Zagnieżdżenie jaja płodowego (3 h)

 5. Prowadzenie ciąży fizjologicznej. (3 h)

 6. Żywienie kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. (3 h)

 7. Czynność skurczowa macicy w ciąży i w czasie porodu fizjologicznego. (3 h)

 8. Monitorowanie czynności serca płodu i skurczów macicy. Interpretacja zapisów KTG. Zaburzenia czynności skurczowej macicy w czasie porodu.(3h)

 9. Przebieg porodu fizjologicznego (I, II, III okres porodu). (3 h)

 10. Opieka nad rodzącą w czasie porodu. (3 h)

 11. Alternatywne sposoby prowadzenia porodu. Cięcie cesarskie. (3 h)

 12. Fizjologia połogu. (3 h)

 13. Ocena stanu noworodka i opieka po urodzeniu w Sali porodowej i w oddziale neonatologii. (3 h)

 14. Standardy i procedury postępowania a jakość opieki położniczej. Dokumentacja Medyczna prowadzona przez położną w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. (3 h)

 15. Procedury stosowane w opiece nad zdrowym noworodkiem. (3 h)

 16. Proces karmienia piersią – rola doradcy laktacyjnego. (3 h)

 17. Szkoła rodzenia jako jedna z form edukacji kobiety ciężarnej i jej rodziny.(2 h)
  • Podstawy pielęgniarstwa – 15 godzin

 1. Podstawy naukowe pielęgniarstwa (3 h)

  • Rozwój pielęgniarstwa na przestrzeni wieków,

  • Narodziny pielęgniarstwa współczesnego

  • Pielęgniarstwo jako dyscyplina naukowa

  • Misja pielęgniarstwa i standardy opieki

  • Teorie pielęgnowania – modele koncepcyjne, podobieństwa i różnice

  • Znaczenie teorii pielęgnowania oraz systemy opieki pielęgnacyjnej

 1. Zakłady opieki zdrowotnej – cele i zadania (3 h)

  • Świadczenia zdrowotne

 1. Opieka nad pacjentem przewlekle chorym - cele i zasady (3 h)

  • Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjentów ciężko chorych

  • Obserwacja i ocena stanu pacjenta

  • Opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia – przyczyny, objawy, postępowanie i zabiegi ratownicze

  • Opieka i pielęgnacja pacjenta nieprzytomnego

  • Chory o niepomyślnym rokowaniu - planowanie opieki

 1. Opieka nad pacjentem cierpiącym z powodu bólu (3 h)

  • Rodzaje bodźców bólowych

  • Reakcje na działanie bodźca bólowego - zakres oceny bólu

  • Rodzaje bólu i reakcje człowieka na ból

  • Drabina analgetyczna

 1. Opieka nad pacjentem umierającym (3 h)

  • Reakcje emocjonalne pacjenta umierającego

  • Opieka paliatywna, terminalna – cele, zasady

  • Formy opieki nad człowiekiem umierającym

  • WSTRZĄS - zmiany hemodynamiczne, metaboliczne, endokrynne zaburzenia czynnościowe narządów

  • Mechanizmy kompensacyjne

  • Przyczyny i objawy wstrząsu

  • Rozpoznanie wstrząsu

  • Rodzaje wstrząsu

  • Ogólne zasady leczenia
 • Tematy seminariów

  • Podstawy opieki położniczej – 30 godzin

 1. Rola i funkcje zawodowe położnej. Samodzielność zawodu położnej. Zawód położnej w Unii Europejskiej. Organizacja opieki nad matką i dzieckiem. Współczesne kierunki opieki położniczej. (3 h)

 2. Udział położnej w przygotowaniu do rodzicielstwa. Opieka przedkoncepcyjna. (3 h)

 3. Opieka nad kobietą w ciąży prawidłowej – udział położnej (3 h)

 4. Czynność skurczowa mięśnia macicy. Indukcja i stymulacja czynności skurczowej. Test niestresowy i stresowy. (3 h)

 5. Obserwacja i pielęgnowanie rodzącej w poszczególnych okresach porodu(3h)

 6. Śródporodowe monitorowanie stanu płodu. (3 h)

 7. Opieka nad kobietą i jej dzieckiem w pierwszych dobach połogu. (3 h)

 8. Fizjologia laktacji. (3 h)

 9. Karmienie piersią. (3 h)

 10. Jakość opieki. Standardy opieki położniczej. (3 h)
  • Podstawy pielęgniarstwa – 15 godzin

 1. Proces pielęgnowania. Zasady formułowania diagnozy pielęgniarskiej.

 2. Odleżyny - przyczyny, rodzaje, objawy, fazy gojenia, leczenie.

 3. Objawy z poszczególnych układów: układ krążenia, układ oddechowy

 4. Objawy z poszczególnych układów: układ pokarmowy, układ moczowy

 5. Objawy z poszczególnych układów: układ nerwowy, zaburzenia termoregulacji.
 • Tematy ćwiczeń

  • Podstawy opieki położniczej – 25 godzin

 1. Pojęcia aseptyki i antyseptyki. Chirurgiczne mycie rąk. Przygotowanie położnej do zabiegu. (3 h)

 2. Dezynfekcja i sterylizacja. Prezentacja narzędzi położniczych, sprzętu medycznego i materiału opatrunkowego. (3 h)

 3. Procedury przyjęcia ciężarnej do poradni, szpitala, sali porodowej. Metody obliczania terminu porodu. (3 h)

 4. Przygotowanie psychofizyczne do porodu. Ćwiczenia oddechowe i relaksujące. (3 h)

 5. Przygotowanie rodzącej, zestawów i położnej do przyjęcia porodu fizjologicznego. (3 h)

 6. Przyjęcie porodu fizjologicznego. (3 h)

 7. Badanie mechanizmu ssania. Techniki i pozycje w karmieniu naturalnym. Sposoby karmienia alternatywne do butelki i smoczka. (3 h)

 8. Kroplówka /pompa infuzyjna/ naskurczowa i tokolityczna – technika wykonania zabiegu. (4 h)
  • Podstawy pielęgniarstwa – 60 godzin

 1. Słanie łóżka pustego. Słanie łóżka i zmiana bielizny pościelowej i osobistej u pacjenta lekko chorego.

 2. Słanie łóżka z pacjentem ciężko chorym (z odleżynami) i zmiana bielizny osobistej i pościelowej.

 3. Toaleta i kąpiel w łóżku (w zależności od stanu chorego).

 4. Mycie głowy w łóżku (w misce).

 5. Zapalenie - zabiegi stosowane w miejscowo i ogólnie w stanach zapalnych, stosowanie „zimna" i „ciepła" (okłady i kompresy).

 6. Stawianie baniek.

 7. Mierzenie temperatury, tętna, oddechów, ciężaru ciała i wzrostu.

 8. Mierzenie ciśnienia tętniczego.

 9. Prowadzenie dokumentacji medycznej: karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, pisanie raportu pielęgniarskiego.

 10. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych: moczu, dobowa zbiórka moczu, kału, plwociny, krwi, wymazy z jam ciała.

 11. Podstawowe elementy bandażowania. Zmiana opatrunków.

 12. Cewnikowanie pacjentów - zasady sposób wykonania, rodzaje cewników. Bilans płynów.

 13. Enema zasady, wskazania i przeciwwskazania.

 14. Zasady podawania leków (doustnych, wziewnych, przez błonę śluzową i doodbytniczych.

 15. Wstrzyknięcia podskórne.

 16. Wstrzyknięcia śródskórne.

 17. Wstrzyknięcia domięśniowe.

 18. Nakłucie żyły: pobieranie krwi, zakładanie wenflonu, przygotowanie wlewu kroplowego.

 19. Zasady toczenia krwi i płynów krwiopochodnych.

 20. Podawanie leków drogą dożylną.
 • Tematy samokształcenia

 1. Przygotowanie młodzieży do świadomej prokreacji.

 2. Położna w roli opiekunki kobiety ciężarnej.

 3. Potrzeby rodzącej i osób towarzyszących – rola położnej sali porodowej.

 4. Poród: razem czy osobno?

 5. Jak zapewnić rodzącej poczucie bezpieczeństwa?

 6. Edukacja położnicy – rola położnej.

  • W/w tematy dotyczące samokształcenia są ujęte w pytaniach egzaminacyjnych. Student ma możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielem prowadzącym przedmiot w trakcie dyżurów nauczycielskich.
 • Zajęcia praktyczne

Wykaz umiejętności, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu zajęć praktycznych:

 • poznać sposoby komunikowania się z pacjentkami (osobami towarzyszącymi) podczas przyjmowania rodzącej do sali porodowej ;

 • nawiązać kontakt z pacjentką i osobami, które jej towarzyszą przy przyjęciu do sali porodowej

 • przyjąć nową pacjentkę do sali porodowej w obecności i z pomocą personelu, wypełnić dokumentację, przygotować skierowania do wymaganych badań;

 • komunikować się z pacjentką i osobami z jej otoczenia w sali porodowej;

 • korzystać z dokumentacji szpitalnej w celu uzyskania informacji niezbędnych do opieki nad pacjentką;

 • dokonać oceny stanu ogólnego i emocjonalnego rodzącej, analizować i reagować na nieprawidłowości pod kierunkiem personelu;

 • znać etapy procesu pielęgnowania rodzącej i jej dziecka;

 • zbierać informacje niezbędne do procesu pielęgnowania od kobiety rodzącej / rodziny oraz zaplanować stosowne działania z pomocą personelu;

 • obliczać termin porodu różnymi metodami;

 • wykonać pomiary miednicy kostnej pacjentki i dokonać jej oceny pod kierunkiem personelu;

 • zbadać rodzącą chwytami Leopolda i zinterpretować wynik pod kierunkiem personelu;

 • przedstawić zasady i plan badania wewnętrznego oraz zbadać rodzącą z personelem;

 • scharakteryzować prawidłową czynność serca płodu i czynność skurczową mięśnia macicy;

 • znać zasady podłączania aparatury KTG ;

 • obserwować rodzącą w poszczególnych okresach porodu;

 • wykonywać pod kierunkiem personelu wybrane zlecenia lekarskie;

 • założyć i prowadzić z pomocą personelu partogram jako dokument przebiegu porodu;

 • towarzyszyć rodzącej i jej bliskim przy porodzie;

 • poznać dogodne pozycje podczas I i II okresu porodu oraz pomagać przy ich przyjęciu;

 • objaśnić cel i sposoby korzystania ze sprzętu pomocniczego (piłka, worek sacco, linka, wanna, prysznic, drabinka);

 • przygotować rodzącą do odbycia porodu pod kierunkiem personelu;

 • przygotować się do przyjęcia dziecka z pomocą personelu;

 • asystować przy porodzie fizjologicznym adekwatnie do prezentowanych umiejętności;

 • poznać zasady oceny stanu noworodka według skali Apgar i postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka;

 • zainicjować i wspierać kontakt matki z dzieckiem (rodziną);

 • inicjować karmienie piersią w obrębie sali porodowej;

 • uczestniczyć w przygotowaniu kobiety do porodu zabiegowego i cięcia cesarskiego;

 • dokonać oceny stanu ogólnego, położniczego i emocjonalnego pacjentki po porodzie fizjologicznym i zabiegowym oraz z pomocą personelu analizować i reagować na nieprawidłowości;

 • wykonać samodzielnie niezbędne czynności higieniczne i pielęgnacyjne po rozpoznaniu potrzeb rodzącej i położnicy;

 • prowadzić ukierunkowaną promocję zdrowia w odniesieniu do kobiety rodzącej, położnicy i rodziny;

 • znać zasady przekazania matki dziecka do oddziału położniczo-noworodkowego;

 • poznać procedury służące zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym oraz zasady postępowania z materiałem zakaźnym;

 • nawiązać prawidłowe relacje interpersonalne z pacjentkami, rodzinami i zespołem terapeutycznym;

 • przestrzegać tajemnicy zawodowej.LITERATURA OBOWIĄZKOWA

 1. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo – podręcznik dla położnych i pielęgniarek. PZWL, Warszawa 2006

 2. Dudenhausen J.W., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. PZWL, Warszawa 2002

 3. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii – podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich. Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2003

 4. Lee C.M. (red.): Proces pielęgnowania. CMDNŚSzM, Warszawa 1990

 5. Górajek-Jóźwik J.: Proces pielęgnowania. CMDNSSzM, Warszawa 1993

 6. Sturm A.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995

 7. Zahradniczek K. (red.): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL. Warszawa 1995LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. MacLean A., Hardiman P. (red.): Położnictwo i ginekologia. Błyskawicznie. PZWL, Warszawa 2004

 2. Norwitz E., Schorge J.: Położnictwo i ginekologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2006

 3. Pisarski T.: Położnictwo i ginekologia – podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2002

 4. Bogusz J. (red.): Encyklopedia dla pielęgniarek. PZWL, Warszawa 1990

 5. Berne E.: Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, Warszawa 1994

 6. Bożkowa K.: Opieka zdrowotna nad rodziną. PZWL, Warszawa 1994

 7. Butrym Z.: Podstawy naukowe diagnozy pielęgniarskiej. CM DNSSzM, Warszawa 1990

 8. Butrym Z.: Wybrane problemy pielęgniarstwa środowiskowego. Wydawnictwo AM, Lublin 1988

 9. Butrym Z., Górajek-Jóźwik J., Kahian J.: Diagnoza pielęgniarska. CMDNSSzM, Warszawa 1990 .

 10. Collins S., Parker E. (red.): Propedeutyka pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1994

 11. Dąbrowski K. (red.): Zdrowie psychiczne. PWN, Warszawa 1984

 12. Dison N.: Technika zabiegów pielęgniarskich. PZWL, Warszawa 1985

 13. Garrett G.: Dodawać zdrowia do lat. Wyd. Med., Warszawa 1994

 14. Garrett G.: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. PZWL, Warszawa 1990

 15. Gomułka W. (red.): Terapia bólu. PZWL, Warszawa 1989

 16. Hunt H., Gendel D.: Pielęgniarstwo dorosłych z określonymi za burzeniami fizjologicznymi. PZWL, Warszawa 1990

 17. Jarosz M., Sęk H.: Psychoterapia w praktyce lekarskiej. PZWL, Warszawa 1980

 18. Kawczyńska-Butrym Z.: Wsparcie społeczne w zdrowiu iw chorobie. CMDNSSzM, Warszawa 1994

 19. Karski J.B.: Promocja zdrowia — wybrane materia/y źródłowe i dokumenty podstawowe. CDNŚSzM, Warszawa 1992

 20. Karski J.B.: Promocja zdrowia. Sanmedia, Warszawa 1994

 21. Krzysztofowicz J.: Wychowanie dla zdrowia. Wydz. Spółdz., Warszawa 1986

 22. Krzywicka H.: Dezynfekcja szpitalna — teoria i praktyka. PZWL, Warszawa 1987

 23. Mikołajczyk S.: Prawa pacjenta. Medc Plus, Poznań 1990

 24. Pędich W. (red.): Choroby wewnętrzne. PZWL, Warszawa 1994

 25. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. PZWL, Warszawa 1987

 26. Rżewska L (red.): Pacjent i pielęgniarka. IWZZ, Warszawa 1987

 27. Shone N.: Jak skutecznie, walczyć z bólem. KW, Warszawa 1992

 28. Tatoń J.: Technika zabiegów internistycznych. PZWL, Warszawa 1993

 29. Wrońska I.: Wybrane zagadnienia z etyki pielęgniarstwa. CM DNŚSzM, Warszawa 1991

 30. Vogel A.I., Wodraschke G.: Pielęgnowanie chorego w domu. PZWL, Warszawa 1993

 31. Żakowska-Wachelko B., Pędich W.: Pacjenci w starszym wieku. PZWL, Warszawa 1995
  1. KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TECHNIK POŁOŻNICZYCH

I PROWADZENIA PORODU

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Dmoch – Gajzlerska

00-424 Warszawa

ul. Solec 57

Tel./fax.: (22) 621-14-15

e-mail: sek_nzg@wum.edu.pl


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU

mgr Agnieszka Kalinowska – Przybyłko

mgr Bożena Majkowska

mgr Magdalena Nowak

mgr Anna Oleksy

mgr Iwona Rozwadowska

mgr Beata Sztyber

mgr Zdzisława Witkowska


LICZBA GODZIN:

Ogółem liczba godzin: 110h

Seminaria: 20h

Ćwiczenia: 70h

Samokształcenie: 20h


FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

Rok I

Semestr I i II


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

Student pozna podstawy teoretyczne fizjologicznego i patologicznego przebiegu porodu, niezbędne do oceny sytuacji położniczej, zaplanowania i podjęcia działań w warunkach symulowanych w pracowni umiejętności.


TREŚCI PROGRAMOWE

Treści kształcenia: Zasady opieki położniczej podczas porodu. Badanie położnicze zewnętrzne i wewnętrzne. Usytuowanie płodu w macicy. Ocena sytuacji położniczej. Mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym - ułożeniu potylicowym przednim i tylnym. Mechanizm porodu w ułożeniach odgięciowych. Poród przy nieprawidłowym ułożeniu główki - nieosiowe ustawienie główki, wysokie proste i niskie poprzeczne ustawienie główki, nadmierne zwroty główki. Mechanizm porodu w położeniach miednicowych płodu. Poród w przypadkach nieprawidłowej

budowy miednicy. Poród bliźniaczy. Sposoby prowadzenia porodu fizjologicznego, nieprawidłowego i patologicznego. Obroty położnicze. Zasady postępowania w porodach operacyjnych/operacjach położniczych - operacji kleszczowej, operacji z użyciem próżniociągu położniczego, operacji sposobem Brachta i klasycznym w porodzie miednicowym, operacji cięcia cesarskiego. Postępowanie w przypadku krwotoków w położnictwie. Diagnostyka w okresie okołoporodowym. Psychoprofilaktyka porodu. Problem bólu porodowego - wsparcie w okresie porodu, pozafarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, pozycje i udogodnienia porodowe. Bezpieczne macierzyństwo. Oczekiwania kobiety i rodziny. Poród rodzinny, naturalny, aktywny. Prowadzenie porodu z uwzględnieniem aktualnych wytycznych: WHO (World Health Organization), ICM (International Confederation of Midwives), FIGO (Federation International of Gynecology Obstetrics).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Powiązany:

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku ratownictwo medyczne

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku ratownictwo medyczne

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Przewodnik dydaktyczny dla studentów kierunku połOŻnictwo iconPrzewodnik dydaktyczny dla studentóW

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom