Edukacja prozdrowotna
Pobierz 48.24 Kb.
NazwaEdukacja prozdrowotna
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar48.24 Kb.
TypPojęcia
EDUKACJA PROZDROWOTNA

Cele edukacyjne

1. Pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych w ochronie, utrzymaniu i poprawie zdrowia jednostki i zdrowia publicznego.

2. Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i duchowemu.

3. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi.

4. Rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia zdrowego środowiska.LP

Treści z podstawy programowej

Przykładowe tematy zajęć i zagadnienia do realizacji - propozycje

Oczekiwane osiągnięcia

1

Styl życia i jego związek ze zdrowiem i chorobą. Koncepcja i cele promocji zdrowia. Zdrowie jako wartość dla człowieka i społeczeństwa

 1. Rodzaje stylów życia.

 2. Co oznacza pojęcie higieniczny tryb życia.

 3. Narkotyki, alkohol, papierosy - ich wpływ na zdrowie.

 4. Sposoby promocji zdrowia.

 5. Czy należy promować zdrowie i zdrowy tryb życia

 6. Pojęcia zdrowia i choroby.

 7. Stan zdrowia i choroby (definicje i pojęcia podstawowe).

 8. Choroba jako stan zaburzenia mechanizmów homeopatycznych.

 9. Czynniki chorobotwórcze.

 10. Choroby cywilizacyjne i społeczne – choroby cywilizacyjne, choroby społeczne, profilaktyka tych chorób, choroby nowotworowe i ich profilaktyka.

 11. Znaczenie zdrowego stylu życia.

 12. Wpływ narkotyków, alkoholu i palenia tytoniu na zdrowie człowieka.

 13. Rola ojca i matki – ich wpływ na wychowanie człowieka.

 14. Biologiczne i społeczne skutki uzależnień – alkoholizm, niktynizm, narkomania, lekomania.

 15. Choroby zakaźne – mikroorganizmy patogenne, choroby wirusowe (AIDS, grypa, żółtaczka ospa itp.)

 16. Choroby weneryczne.

 17. Choroby inwazyjne.
 1. Definiuje pojęcie zdrowia i choroby.

 2. Klasyfikuje czynniki chorobotwórcze.

 3. Omawia sposoby wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu.

 4. Przedstawia przyczyny zgonów w Polsce.

 5. Wymienia przykłady chorób cywilizacyjnych i społecznych.

 6. Wymienia przyczyny chorób cywilizacyjnych i społecznych.

 7. Wie jak postępować wobec osób przewlekle chorych.

 8. Omawia profilaktykę chorób cywilizacyjnych i społecznych oraz nowotworowych.

 9. Omawia sytuacje w których człowiek jest narażony na wpływ czynników kancerogennych.

 10. Zna drogi szerzenia się chorób zakaźnych.

 11. Wymienia i rozpoznaje popularne pasożyty wywołujące choroby u człowieka.

 12. Omawia przyczyny chorób zakaźnych.

 13. Omawia sposoby zakażenia się HiV.

 14. Proponuje działania profilaktyczne ograniczające występowanie chorób zakaźnych.

 15. Definiowanie pojęć alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania.

 16. Wymienia przyczyny i objawy uzależnień.

 17. Wymienia i omawia style życia ludzi

 18. Wie na czym polega zdrowy styl życia i preferuje go.

2

Pielęgnacja ciała i urody. Dbałość o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, sylwetki, dobrej sprawności i wydolności fizycznej. Chronienie się przed zanieczyszczeniami środowiska

 1. Higiena osobista, higiena otoczenia.

 2. Wychowanie „ w zdrowym ciele zdrowy duch”

 3. Człowiek a ochrona środowiska.

 4. Właściwie odżywianie.

 5. Choroby wynikające z braku higieny

 6. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze.

 7. Racjonalna dieta – zasady zdrowego i właściwego odżywiania się.

 8. Choroby związane ze złym odżywianiem.

 9. Kultura fizyczna.

 10. Higiena osobista i otoczenia. Choroby wynikające z braku higieny

 11. Zagrożenia środowiskowe – nerwice, choroby psychiczne, uzależnienia, choroby zakaźne.

 12. Czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

 13. Choroby i higiena skóry.- schorzenia skóry , urazy skóry.

 14. Przyczyny chorób skóry.

 15. Sposoby postępowania i możliwości profilaktyki w przypadku chorób skóry.

 16. Wartość odżywcza posiłków.

 1. Podaje przyczyny chorób skóry.

 2. Udziela pierwszej pomocy w przypadku urazów skóry – oparzenia.

 3. Wymienia i omawia czynności konieczne do pielęgnacji ciała i urody.

 4. Zna i stosuje podstawowe zasady higieny osobistej.

 5. Omawia choroby wynikające z braku higieny.

 6. Dba o higienę otoczenia.

 7. Wymienia czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowie.

 8. Przedstawia zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

 9. Wymienia czynniki kultury fizycznej wpływające na sprawność i wydajność fizyczną.

 10. Dba o utrzymanie swojej masy ciała wg norm.

 11. Analizuje związek pomiędzy stylem życia, zanieczyszczeniem środowiska a zdrowiem człowieka

3

Praca i wypoczynek, aktywne spędzanie czasu wolnego. Aktywność ruchowa, zabawa i poczucie humoru a zdrowie.

 1. Pojęcie wolnego czasu.

 2. Sposoby spędzania wolnego czasu.

 3. Aktywność ruchowa a zdrowie człowieka.

 4. Zabawa – sposoby.

 1. Style życia proponowane przez środki masowego przekazu.

 2. Formy wypoczynku.

 3. Jak organizować czas wolny.
 1. Wybiera spośród stylów życia proponowanych przez środki masowego przekazu takich które korzystnie wpływają na rozwój osobowości.

 2. Korzysta z różnych form wypoczynku

 3. Doskonali umiejętność organizacji czasu pracy i wypoczynku.

4

Identyfikowanie i podejmowanie ryzyka. Zachowania bezpieczne w codziennym życiu. Troska o bezpieczeństwo innych.

 1. Zachowania bezpieczne w codziennym życiu.

 2. Troska o bezpieczeństwo własne i inne w codziennym życiu

 3. Zachowania ryzykowne .

 1. Jak dobierać przyjaciół.

 2. Wpływ bliskich znajomych na nasze życie.

 3. Zachowanie w grupie.

 4. Bezpieczny sex.

 5. Choroby przenoszone drogą płciową.

 6. Zagrożenia środowiskowe – nerwice, choroby psychiczne, uzależnienia, choroby zakaźne, czynniki zagrażające zdrowiu.

 1. Omawia zasady bezpiecznego sex.

 2. Zna główne czynniki sprzyjające zdrowiu.

 3. Umie rozpoznawać zachowania ryzykowne.

 4. Świadomie dąży do ochrony utrzymania lub poprawy zdrowia własnego i innych.

 5. Przewiduje skutki zdrowotne niewłaściwego stylu życia.

 6. Rozpoznaje zachowania ryzykowne.

5

Zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia. Żywienie a samopoczucie i zdolność do pracy oraz zapobieganie chorobom. Skutki niewłaściwego odchudzania się i stosowania diet eliminacyjnych. Wybór sprzyjających zdrowiu produktów spożywczych i ich przechowywanie. Prawa konsumenta żywności.

 1. Zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia.

 2. Stajesz się tym co jesz.

 3. Dieta zdrowego żywienia.

 4. Choroby nieprawidłowego diety.

 5. Przyczyny skutki zachorowań na bulimie.

 6. Przyczyny i skutki anoreksji.

 7. Diety eliminacyjne i odchudzanie.

 8. Prawo konsumenta żywności.

 9. Żywienia a samopoczucie i zdolność do pracy.

 10. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze. - wartość energetyczna i odżywcza składników pokarmowych, chemiczne składniki pożywienia, klasyfikacja i źródła witamin.

 1. Omawia znaczenie składników pokarmowych i klasyfikuje składniki pokarmowe.

 2. Zapotrzebowanie człowieka na wodę i składniki pokarmowe.

 3. Racjonalna dieta – zasady zdrowego i właściwego odżywiania się.

 4. Konsekwencje niedoboru witamin, makro i mikroelementów.

 5. Choroby związane ze złym odżywianiem.

 6. Wartość odżywcza posiłków.

 7. Higiena żywienia – czynniki wpływające na rodzaj diety.

 8. Magazynowanie i przechowywanie żywności.

 9. Prawo konsumenta źywności

 1. Klasyfikuje składniki pokarmowe i omawia ich znaczenie.

 2. Przedstawia konsekwencje zdrowotne niedoboru witamin , mikro i makroelementów.

 3. Zna zasady racjonalnego żywienia.

 4. Zna przyczyny zachorowania na anoreksję i bulimię.

 5. Definiuje pojęcie dietetyka.

 6. Omawia znaczenie składników pokarmowych

 7. Klasyfikuje składniki pokarmowe.

 8. Uzasadnia zapotrzebowanie człowieka na wodę i składniki pokarmowe.

 9. Omawia konsekwencje niedoboru witamin, makro i mikroelementów.

 10. Ocenia wartość odżywczą posiłków.

 11. Porównuje różne rodzaje diet.

 12. Uzasadnia, że dieta może być metodą leczenia .

 13. Omawia sposoby przechowywania żywności.

 14. Charakteryzuje zatrucia pokarmowe , przyczyny, objawy i profilaktykę.

 15. Zna prawo konsumenta żywności.

6

Korzystanie z pomocy medycznej, psychologicznej i innych form wsparcia. Znaczenie profilaktycznych badań medycznych. Zachowanie się w chorobie. Postawy wobec osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych i osób starszych

 1. Kiedy korzystamy ze wsparcia medycznego i psychologicznego i innego.

 2. Formy wsparcia medycznego.

 3. Badania profilaktyczne medyczne ich znaczenie dla życia człowieka.

 4. Zachowanie się w chorobie.

 5. Opieka nad osobą przewlekle chorą.

 6. Opieka nad osobą starszą lub niepełnosprawną.

 1. Życiowe problemy a samotność człowieka.

 2. Gdzie szukać pomocy .

 3. Poradnie młodzieżowe i rodzinne ich rola.

 4. Niepełnosprawni wśród nas.

 5. Działania profilaktyczne ograniczające występowanie chorób zakaźnych.

 6. Znaczenie profilaktycznych badań medycznych -edukacja zdrowotna, system opieki zdrowotnej, postęp w medycynie, zdrowie jako najwyższa wartość w życiu człowieka.

 7. Zasady profilaktycznych badań medycznych.

 8. Wie jak postępować wobec osób przewlekle chorych.

 1. Przedstawia różne formy wsparcia w sytuacjach kryzysowych

 2. Proponuje działania profilaktyczne ograniczające występowanie chorób zakaźnych.

 3. Wymienia i omawia główne czynniki wpływające na zachowanie zdrowia człowieka.

 4. przedstawia argumenty świadczące o znajomości zasad profilaktycznych badań medycznych.

 5. Omawia zasady postępowania wobec osób przewlekle chorych w tym chorych psychicznie oraz osób niepełnosprawnych i starszych.

 6. Wie jak postępować wobec osób przewlekle chorych.

7

Uwarunkowania podaży i popytu na substancje psychoaktywne. Rodzaje tych substancji i ich wpływ na organizm, psychikę oraz rozwój społeczny i duchowy człowieka. Przepisy prawa dotyczące używania substancji psychoaktywnych. Formy pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych.

 1. Rodzaje substancji psychoaktywnych.

 2. Wpływ substancji psychoaktywnych na życie i zdrowie człowieka.

 3. Co wpływa na podaż i popyt na środki psychoaktywne.

 4. Przepisy prawne dotyczące używania środków psychoaktywnych.

 5. Eksperymentowanie z środkami psychoaktywnymi a uzależnienie od nich.

 6. Formy pomocy dla osób uzależnionych.

 7. Profilaktyka problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych – pogadanki spotkania z byłymi narkomanami, prezentacje.

 8. Środki psychoaktywne a życie człowieka.

 9. Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych

 10. Przyczyny i skutki używania środków psychotropowych.

 1. Umie udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 2. Prowadzi samodoskonalenie w zakresie pomocy przedmedycznej.

 3. Wymienia rodzaje środków psychoaktywnych.

 4. Zna i charakteryzuje przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych.

 5. Zna czynnik ryzyka w stosowaniu środków psychoaktywnych.

 6. Przewiduje przyczyny i skutki uzależnień.

 7. Wyjaśnia na czym polega Zycie bez nałogów.

 8. Przestrzega podstawowych zasad profilaktyki uzależnień.

 9. Omawia sposoby obrony przed uzależnieniami.

 10. Wie jak korzystać z pomocy medycznej i psychologicznej

8

Osobowe i społeczne umiejętności życiowe niezbędne dla ochrony, poprawy i utrzymania zdrowia.

 1. Zachowania asertywne.

 2. Umiejętność współżycia wśród ludzi.

 3. Pozytywny obraz własnej osoby – doskonalenie się.

 4. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i stresem.

 5. Stres i walka ze stresem - czynniki stresogenne, choroby o podłożu stresowym, techniki obniżania napięcia.

 6. Rodzaje stresu.

 7. Sposoby spędzania wolnego czasu oraz sposoby rozwiązywania problemów bez użycia alkoholu i narkotyków.

 8. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 9. Czy i jak należy reagować na krzywdę innych ludzi.

 10. Pomoc i wsparcie dla osób

ļ starszych, młodszych i słabszych.

 1. Co jest dobre a co złe.

 2. Poczucie własnej wartości.

 3. Pierwsza pomoc – zasady postępowania, w miejscu wypadku, wyposażenie apteczki, warunki bezpieczeństwa w czasie zabiegu.

Analizuje związek pomiędzy stylem życia, zanieczyszczeniem środowiska a zdrowiem człowieka.

Umie udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia.

 1. Identyfikuje własne mocne i słabe strony.

 2. Zna przyczyny konfliktów wśród kolegów i potrafi je rozwiązywać

 3. Zna czynniki wpływające korzystnie i niekorzystnie na rozwój człowieka.

 4. Wyjaśnia co jest dobre a co złe

 5. Rozumie pozytywne znaczenie życia bez nałogów.

 6. Zna objawy stresu i objawy odprężenia.

 7. Podaje różnice między pozytywnym i negatywnym stresem.

 8. Podaje i charakteryzuje czynniki stresogenne.

 9. Charakteryzuje choroby o podłożu stresowym.

 10. Definiuje pojęcia – emocje, dojrzałość emocjonalna, asertywność.

 11. Radzi sobie w sytuacjach trudnych.

 12. Zna organizacje służby zdrowia w PolsceDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja prozdrowotna iconEdukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconEdukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconProgram edukacja prozdrowotna w klasach I – VI

Edukacja prozdrowotna iconTeresa I edward filipowicz edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconW gimnazjum- przykłady realizacji edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconRamowy program ścieżek edukacyjnych I edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconLidia Kowalczyk, Lilia Szymko, Edukacja Prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconKonspekt lekcji z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna iconAutor : Elżbieta Węglarek Przedmiot: edukacja prozdrowotna Temat

Edukacja prozdrowotna iconScenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego/ ścieżka – obrona cywilna I edukacja prozdrowotna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom