Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego
Pobierz 171.21 Kb.
NazwaZespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego
strona1/6
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar171.21 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6

Zespół Szkół Nr 11

- Szkoła Podstawowa Nr 3

im. ks. Jana Twardowskiego

w KoszalinieMETODA GRY DYDAKTYCZNEJ W EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ

W KLASACH I-VI


KOSZALIN, 2006/2007


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE


I Metoda gry dydaktycznej w edukacji środowiskowej

II Gra dydaktyczna w seminarium naukowym w edukacji środowiskowej

III Prace przygotowawcze poprzedzające seminarium naukowe „Ulepszanie naszego środowiska”

IV Scenariusz seminarium naukowego „Ulepszanie naszego środowiska” przeprowadzonego z zastosowaniem metody gry dydaktycznej (propozycja)
V Literatura


WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie jest wynikiem prac związanych z realizacją Projektu Rozwoju Szkoły Comeniusa, zawiera opis metody gry dydaktycznej i jej zastosowanie w seminarium naukowym. Opisane zostały również prace przygotowawcze poprzedzające seminarium naukowe i jego scenariusz.

W rozdziale I opisaliśmy wybraną przez nauczycieli metodę gry dydaktycznej, którą postanowiono wykorzystać w edukacji środowiskowej. Wskazaliśmy na korzyści wynikające z jej stosowania na różnych etapach przyswajania wiedzy. Zaproponowaliśmy, aby w ramach gry dydaktycznej zastosować formę pracy w grupie.

W rozdziale II przedstawiliśmy ogólne zasady wykorzystania gry dydaktycznej w seminarium naukowym, które stanowi jedną z form prezentacji działań przewidzianych w projekcie.

W rozdziale III proponujemy opis działań będących przygotowaniem
do praktycznego wykorzystania metody gry dydaktycznej w seminarium naukowym p.n. „Ulepszanie naszego środowiska” z zastosowaniem w nim formy pracy w grupie.

W rozdziale IV zamieściliśmy scenariusz seminarium naukowego
pt. „Ulepszanie naszego środowiska”. Jest to nasza propozycja praktycznej realizacji opracowanej metody i wykorzystanej w niej form pracy.


I Metoda gry dydaktycznej w edukacji środowiskowej

1. Opis metody gry dydaktycznej

Gry dydaktyczne, wśród różnych metod aktywizujących, są uważane
za najbardziej skuteczne metody ze względu na stopień przyswajania treści.

Gra dydaktyczna jest także dobrą metodą do przeprowadzenia zajęć
w sposób niekonwencjonalny.

Wszystkie gry mają wiele cech wspólnych, a granice między poszczególnymi rodzajami gier są płynne. Istnieje wiele rodzajów gier dydaktycznych i każda z nich może stanowić inspirację do konstruowania nowych gier dostosowanych do treści przedmiotów, których nauczamy.

Główne cechy gry to:

 • aktywność uczących się,

 • interakcja między nimi,

 • celowo organizowana sytuacja dydaktyczna,

 • konkurencja między uczestnikami gry,

 • określone reguły gry wyznaczające zakres i rodzaj czynności wykonywanych przez graczy.

W wyniku uczestnictwa w grze dydaktycznej uczniowie nabywają wiele umiejętności, jak np.:

 • analizowania sytuacji,

 • podejmowania decyzji,

 • planowania działań,

 • współpracy,

 • komunikowania się,

 • argumentowania,

 • negocjowania,

 • dobierania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji,

 • eliminowania informacji nieistotnych,

 • korzystania z różnych źródeł informacji,

 • sprawdzania, obserwowania skutków podjętych decyzji.


2. Zasady gry dydaktycznej

W proponowanej przez nas grze dydaktycznej zastosowaliśmy pracę
w grupie.

Przeprowadzenie gry wymaga od nauczyciela:

 • przygotowania scenariusza gry dostosowanego do celów dydaktycznych,

 • opracowania zadań dla grup, pomocy dydaktycznych, kart pracy,
  w których brak jest pełnych informacji niezbędnych do rozwiązania problemów,

 • przygotowania poprawnych odpowiedzi na kartach pracy,

 • opracowania tabeli wyników rywalizacji grup (Załącznik 1),

 • przygotowania miejsca do prezentacji efektów pracy grup,

 • dokonania podziału na grupy i przydzielenia ról,

 • zapewnienia odpowiednich warunków pracy poszczególnym grupom; grupy powinny siedzieć w takiej odległości od siebie, aby mogły swobodnie pracować i nie słyszały ustaleń sąsiedniej grupy,

 • zaznajomienia uczniów ze sposobem zdobywania informacji

od nauczyciela.


3. Etapy gry dydaktycznej- forma pracy w grupie


ETAP I

 1. Nauczyciel zaznajamia uczniów z sytuacją dydaktyczną, w której będą uczestniczyć- charakteryzuje sytuację wyjściową i role, które będą odgrywać.

 2. Nauczyciel wyjaśnia cele, które mają być realizowane.

 3. Nauczyciel wyjaśnia zasady pracy i ustala czas na rozwiązanie problemów.

ETAP II

 1. Uczniowie zapoznają się i analizują dyspozycje zawarte w poleceniach dla grup. Każda grupa pracuje już oddzielnie.

 2. Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości, które mogą się nasunąć uczniom
  na etapie zapoznawania się z zadaniami.

 3. Nauczyciel może kontaktować się z każdą grupą, ale nie udziela jeszcze żadnych konkretnych informacji- pomaga jedynie interpretować dyspozycje. Chodzi o to, aby na tym etapie uczniowie zrozumieli, jakie zadania mają wykonać.

ETAP III

 1. Uczniowie zastanawiają się nad sposobem rozwiązania problemu, określają informacje, które muszą uzyskać.

 2. Uczniowie „kupują” brakujące informacje od nauczyciela, zadając konkretne pytania (powinien to robić wybrany lider grupy). Za każdą kupioną informację uczniowie tracą punkty z określonej puli. Zapis poniesionych przez poszczególne grupy „kosztów” będzie prowadzić nauczyciel na bieżąco.

 3. Uczniowie wykonują polecenia.

 4. Nauczyciel podczas prowadzenia gry nie powinien ingerować, ale musi czuwać, aby jej przebieg pozwolił na zrealizowanie przyjętych celów.

ETAP IV

 1. Uczniowie przygotowują się do prezentacji efektów pracy grupy.

 2. Przedstawiciele grup prezentują wyniki pracy.

ETAP V

 1. Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny pracy grup i uzupełnia tabelę wyników (Załącznik 1). Ocena musi być połączona z uzasadnieniem, które jest merytorycznym podsumowaniem zajęć.

 2. Nauczyciel ogłasza wyniki rywalizacji i wręcza nagrody.Załącznik 1Wzór tabeli wyników.


Nazwa grupy

Pula punktów

Koszty

Wynik

GRUPA I


GRUPA II


GRUPA III
II Gra dydaktyczna w seminarium naukowym w edukacji środowiskowej


1. Cele:

Seminarium:

 • Pozwoli nauczycielom na praktyczne wykorzystanie w edukacji środowiskowej metody gry dydaktycznej,

 • Pozwoli uczniom poznać sposoby ochrony przyrody i nauczy ich proekologicznych zachowań.

 • Zachęci rodziców i społeczność lokalną do wzięcia aktywnego udziału w realizacji zadań przewidzianych w procesie edukacyjnym.

Metoda: gra dydaktyczna

Forma: praca w grupie

Środki dydaktyczne: karty pracy wraz z materiałami pomocniczymi


Przebieg seminarium:


 1. Uczestnicy zajmują miejsca w wyznaczonych sektorach.

 2. Nauczyciel wprowadza uczestników w tematykę seminarium.

 3. .Nauczyciel przypomina zasady pracy w grupach i ustala czas potrzebny do rozwiązywania zadań.

 4. Uczniowie zapoznają się z poleceniami.

 5. Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości, które mogą nasunąć się uczniom
  na etapie zapoznawania się z zadaniami.

 6. Uczniowie pracują w grupach- nauczyciele czuwają nad właściwym przebiegiem pracy.

 7. Grupy prezentują efekty swojej pracy uczestnikom i obserwatorom seminarium.

 8. Nauczyciel ocenia przyjęte rozwiązania i rozdaje premie trzem pierwszym grupom.


III Prace przygotowawcze poprzedzające seminarium naukowe „Ulepszanie naszego środowiska”


 1. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli i uczniów do seminarium
  w zakresie podstawowych środowisk życia, tj. powietrza, wody, gleby
  i lasu pod kierunkiem nauczycieli.
 • Nauczyciele zapoznają się z metodą gry dydaktycznej.

 • Nauczyciele z uczniami dokonują obserwacji przyrodniczych.

 • Nauczyciele przygotowują i przeprowadzają wraz z uczniami doświadczenia, których wyniki zostaną wykorzystane w seminarium.

 • Nauczyciele gromadzą i udostępniają uczniom literaturę z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 • Nauczyciele przeprowadzają zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, na których wprowadzają i utrwalają wiedzę dotyczącą edukacji środowiskowej.
 1. Przygotowanie organizacyjne seminarium.
 • Nauczyciele wybierają i przygotowują uczniów do udziału
  w seminarium.

 • Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami pracy w grupach.

 • Nauczyciele i rodzice wykonują pomoce dydaktyczne potrzebne
  do przeprowadzenia seminarium.

 • Nauczyciele wraz z rodzicami przygotowują salę, w której ma się odbyć seminarium.

 • Nauczyciele zapraszają na seminarium przedstawicieli środowiska lokalnego i lokalnych mediów.IV Scenariusz seminarium naukowego„Ulepszanie naszego środowiska” przeprowadzonego z zastosowaniem metody gry dydaktycznej (propozycja)


1. Zajęcie przez uczestników seminarium miejsc przy stolikach w wyznaczo- nych sektorach: „woda”, „powietrze”, „gleba”, „las” (Załącznik 1).

2. Powitanie uczestników seminarium.

3. Wprowadzenie uczniów w temat i cele seminarium (Załącznik 2).

4. Podanie uczniom czasu potrzebnego na zapoznanie się z poleceniami
i wyjaśnienie wątpliwości oraz podanie czasu potrzebnego do rozwiązania zadań (Załącznik 3).

5. Praca w grupach- zapoznanie się poleceniami, wyjaśnianie wątpliwości, rozwiązywanie przez uczniów problemów dotyczących środowiska naturalnego pod opieką nauczycieli(Załącznik 4 wraz z Kartami pracy).

6. Prezentacja efektów pracy obserwatorom i innym uczestnikom seminarium.

7. Dokonanie ostatecznej oceny pracy grup przez jej opiekuna i uzupełnienie tabeli wyników.

8. Ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie nagród.


Załącznik 1


Podział na grupy


 • Grupa „woda”

dwie 3- osobowe grupy z klas I- II,

dwie 3- osobowe grupy III- IV,

dwie 3- osobowe grupy V- VI.

 • Grupa „powietrze”

dwie 3- osobowe grupy z klas I- II,

dwie 3- osobowe grupy III- IV,

dwie 3- osobowe grupy V- VI.

 • Grupa „gleba”

dwie 3- osobowe grupy z klas I- II,

dwie 3- osobowe grupy III- IV,

dwie 3- osobowe grupy V- VI.

 • Grupa „las”

dwie 3- osobowe grupy z klas I- II,

dwie 3- osobowe grupy III- IV,

dwie 3- osobowe grupy V- VI.


Załącznik 2


Przykładowe nawiązanie do tematu:

Tematem seminarium jest „Ulepszanie naszego środowiska”. Na ziemi żyje około 6 miliardów ludzi. Bez umiaru korzystamy z zasobów naturalnych naszej planety i kształtujemy ja według swoich potrzeb. Ziemia jest zagrożona, ale ludzie próbują ją ratować. Postaramy się ukazać problemy środowiska naturalnego i sposoby jego ochrony. Dowiemy się, jak zabezpieczyć zasoby wody zdatnej do picia, w jaki sposób zmniejszyć zanieczyszczenia, jak chronić glebę, jak uchronić przed zagładą lasy.


Załącznik 3

Zapoznanie się z poleceniami i analiza dyspozycji zawartych w poleceniach- 10 min

Wyjaśnianie wątpliwości, które mogą się nasunąć uczniom na etapie zapoznawania się z zadaniami – 5 min

Praca nad rozwiązywaniem zadań- 30 min


Załącznik 4

Polecenia dla grup i karty pracy

Grupa „WODA”

Grupa „POWIETRZE”

Grupa „GLEBA”

Grupa „LAS”

Grupa „WODA”


KLASA I- II


POLECENIA DLA GRUPY:


 1. Przeczytajcie uważnie wszystkie polecenia i po kolei je wykonujcie.

 2. Wybierzcie lidera i sekretarza grupy.

 3. Zapoznajcie się z historyjkami obrazkowymi ułożonymi na stole.
  Na podstawie rysunków i własnych doświadczeń odpowiedzcie
  na pytania uzupełniając Kartę pracy 1.

 4. Zapoznajcie się z treścią zadania matematycznego i rozwiążcie je. Zapiszcie rozwiązanie i odpowiedź na Karcie pracy 1.

 5. Wykorzystując informację zawartą w treści i w odpowiedzi do zadania, zastanówcie się, co powinniśmy robić, aby oszczędzać wodę. Odpowiedź napiszcie na Karcie pracy 1.

 6. Ułóżcie z puzzli 4 znaki zachęcające do oszczędzania wody i umieśćcie

je na planszy.

 1. Zaprezentujcie wyniki pracy grupy.

Karta pracy 1

Do czego potrzebna jest woda w gospodarstwie domowym?

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

3. ............................................................................................

4. ............................................................................................

W jaki sposób możemy oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym?

Dokręcamy .......................................................................... .

Kąpiemy się ........................................................................ .

Myjemy naczynia ............................................................... .

Zakręcamy .......................................................................... .

Podlewamy ......................................................................... .


Rozwiąż zadanie i zapisz odpowiedź.

Marek wie, że trzeba oszczędzać wodę, dlatego myjąc się bierze prysznic, a nie tradycyjna kąpiel. Na prysznic zużywa się 20 litrów wody, natomiast na kąpiel 5 razy więcej. Ile litrów wody zużywa się podczas tradycyjnej kąpieli?

Obliczenie: ....................................................................................

Odpowiedź: ................................................................................. .
Wniosek

Powinniśmy ...................................................................................

...................................................................................................... .

KARTA POMOCNICZA DLA NAUCZYCIELA

Karta pracy 1


Do czego potrzebna jest woda w gospodarstwie domowym?

1. do gotowania potraw

2. do zmywania naczyń

3. do mycia się

4. do prania


W jaki sposób możemy oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym?

Dokręcamy krany

Kąpiemy się pod prysznicem

Myjemy naczynia w zmywarce

Zakręcamy kran podczas szczotkowania zębów

Podlewamy rośliny deszczówką


Marek wie, że trzeba oszczędzać wodę, dlatego myjąc się bierze prysznic, a nie tradycyjna kąpiel. Na prysznic zużywa się 20 litrów wody, natomiast na kąpiel 5 razy więcej. Ile litrów wody zużywa się podczas tradycyjnej kąpieli?

Obliczenie: 5 razy 20l = 100l

Odpowiedź: Podczas tradycyjnej kąpieli zużywa się 100 l wody.

Powinniśmy kąpać się pod prysznicem, ponieważ w ten sposób oszczędzamy wodę.

PLANSZA

Dokręcaj kran!

Kąp się pod prysznicem!

Nie myj naczyń pod bieżącą wodą!

Zakręcaj kran podczas mycia zębów!

Grupa „WODA”


KLASA III- IV


POLECENIA DLA GRUPY:


 1. Przeczytajcie uważnie wszystkie polecenia i po kolei je wykonujcie.

 2. Wybierzcie lidera i sekretarza grupy.

 3. Woda znajduje się w ciągłym ruchu, krąży w przyrodzie zmieniając miejsce występowania i stan skupienia. Wykorzystując rozsypankę wyrazową uzupełnijcie schemat na Karcie pracy 1. Korzystając
  ze schematu odpowiedzcie na pytanie, skąd pochodzi woda, którą zużywają ludzie?

 4. 3/4 powierzchni Ziemi jest pokryte wodą. Z tego tylko 0,8 % stanowi woda słodka, a mniej niż połowa tej wody jest dostępna dla nas
  w naszych domach. Jaki wniosek wypływa z podanej wyżej informacji? Rozwiążcie zadania matematyczne- Karta pracy 2.

 5. Podajcie kilka sposobów oszczędzania wody? Swoje pomysły zapiszcie na Karcie pracy 2.

 6. Porównajcie zużycie wody w gospodarstwie domowym, w którym oszczędza się wodę ze zużyciem wody w gospodarstwie domowym,
  w którym nie oszczędza się wody. Przedstawcie na planszy ilość zużytej wody w tych gospodarstwach w formie graficznej, np. liczby beczek.

 7. Zaprezentujcie wyniki pracy grupy.


Karta pracy 1

Woda, którą zużywają ludzie pochodzi z ..........................................

...........................................................................................................

.......................................................................................................... .

Wniosek:

Musimy ............................................................................................ .


Karta pracy 2

Zadanie 1

Jeśli nie zakręcimy kranu podczas mycia zębów, możemy zmarnować 3 litry wody. Dominik i Sylwia myją zęby 3 razy dziennie. Dominik w ciągu ostatnich 7 dni tylko 3 razy zapomniał zakręcić kran przy myciu zębów, a Sylwia za każdym razem. Gdyby Sylwia i Dominik nie byli tacy zapominalscy, ile wody zaoszczędziliby w ciągu 7 dni?

Obliczenie: .....................................................................................

........................................................................................................

Odpowiedź: .................................................................................. .


Sposoby oszczędzania wody:

1. .......................................................................................................

2. .......................................................................................................

3. .......................................................................................................

4. .......................................................................................................

5. .......................................................................................................

6. .......................................................................................................

7. .......................................................................................................


PLANSZA

ZUŻYCIE WODY na jedną osobę w ciągu doby


W gospodarstwie domowym,
w którym nie oszczędza się wody

W gospodarstwie domowym
w którym oszczędza się wodę

Kąpiel w wannie około 150 l

Prysznic około 80 l

Mycie naczyń pod bieżącą wodą około 40 l

Mycie naczyń w zmywarce około 15 l

Spłukiwanie toalety (spłuczka starego typu) około 100 l

Spłukiwanie toalety (spłuczka oszczędzająca wodę) około 40 l

Mycie zębów dwa razy dziennie przy odkręconym kranie około 6 l

Zakręcanie kranu podczas mycia zębów około 3 lKARTA POMOCNICZA DLA NAUCZYCIELA

Karta pracy 1

Rozsypanka wyrazowa do przygotowania przez nauczyciela:

Wody podziemne, źródło, lodowiec, chmura, parowanie, skraplanie, opad, rzeka, jezioro, ocean, staw, sztuczny zbiornik, strumień.

Woda, którą zużywają ludzie pochodzi z jezior, rzek, stawów, sztucznych zbiorników, strumieni oraz zasobów wód podziemnych.

Wniosek:

Musimy oszczędzać wodę.


Karta pracy 2

Zadanie 1

Jeśli nie zakręcimy kranu podczas mycia zębów, możemy zmarnować 3 litry wody. Dominik i Sylwia myją zęby 3 razy dziennie. Dominik w ciągu ostatnich 7 dni tylko 3 razy zapomniał zakręcić kran przy myciu zębów,
a Sylwia za każdym razem. Gdyby Sylwia i Dominik nie byli tacy zapominalscy, ile wody zaoszczędziliby w ciągu 7 dni?

Obliczenie: 3 razy 3l =9l

7 razy 3 razy 3l = 63l

9l + 63l = 72l

Odpowiedź: W ciągu 7 dni dzieci zaoszczędziłyby 72 l wody.


Sposoby oszczędzania wody:

1. zakręcaj kran kiedy myjesz zęby

2. dokręcaj kran, aby woda nie kapała

3. kap się częściej pod prysznicem

4. nie myj naczyń pod bieżącą wodą

5. włączaj zmywarkę, gdy jest pełna

6. podczas mycia samochodu, używaj kubełka z woda zamiast węża

7. staraj się podlewać rośliny deszczówką


PLANSZA


ZUŻYCIE WODY na jedną osobę w ciągu doby

W gospodarstwie domowym,

w którym nie oszczędza się wody

W gospodarstwie domowym
w którym oszczędza się wodę

Kąpiel w wannie około 150 l

Prysznic około 80 l

Mycie naczyń pod bieżącą wodą około 40 l

Mycie naczyń w zmywarce około 15 l

Spłukiwanie toalety (spłuczka starego typu) około 100 l

Spłukiwanie toalety (spłuczka oszczędzająca wodę) około 40 l

Mycie zębów dwa razy dziennie przy odkręconym kranie około 6 l

Zakręcanie kranu podczas mycia zębów około 3 l

Grupa „WODA”

KLASA V- VI

POLECENIA DLA GRUPY:

 1. Przeczytajcie uważnie wszystkie polecenia i po kolei
  je wykonujcie.

 2. Wybierzcie lidera i sekretarza grupy.

 3. Działalność człowieka powoduje, że do wód dostaje się duża ilość zanieczyszczeń. Wykorzystując rysunek i opis zanieczyszczenia podajcie 7 źródeł zanieczyszczenia wód. Uzupełnijcie Kartę pracy 1.

 4. Zapoznajcie się z treścią zadania matematycznego i rozwiążcie je. Zapiszcie rozwiązanie i odpowiedź na Karcie pracy 2.

 5. Wszyscy zanieczyszczamy wodę. Co ty i twoja rodzina możecie zrobić, aby zmniejszyć zanieczyszczenie wody? Swoje pomysły zapiszcie na Karcie pracy 2.

 6. Z otrzymanych materiałów stwórzcie planszę ilustrującą hasło „Woda jest życiem”

 7. Zaprezentujcie wyniki pracy grupy.

Karta pracy 1

Źródła zanieczyszczenia wód

1. Na ................................................ wyrzuca się trujące substancje. Groźne dla środowiska są także związki chemiczne powstające z rozkładających się odpadów.

2. ....................... odprowadzają do rzek wodę skażona substancjami chemicznymi.

3. W .................................................. używa się nawozów i środków ochrony roślin, które mogą przeniknąć do wód podziemnych, rzek i jezior.

4. ...................................................... powstają, gdy toksyczne gazy z fabryk, elektrowni i spaliny połączą się z wilgotnym powietrzem.

5. Nieszczelne ................................ zanieczyszczają studnie i wody gruntowe.

6. ............................. zrzucają do morza olej, ścieki i różne odpady.

7. ................. wypływające z miast zawierają substancje chemiczne, ludzkie odchody, bakterie, środki owadobójcze, odpadki, oleje.
  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconZespóŁ szkóŁ w olecku szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. Jana Twardowskiego

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconZespół Szkół w Żółwinie Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada Gimnazjum im. Jana Pawła II

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconSpołeczna szkoła podstawowa nr 1 im. Ks. Jana twardowskiego

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconSzkoła Podstawowa nr 3 im ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu posiada

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconProgram profilaktyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej zespóŁ szkóŁ im. Ks. Jana twardowskiego

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego icon§ 1 Szkoła nosi nazwę: zespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄcych szkoła podstawowa im. 24 Lutego 1863 roku w małogoszczu § 2

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconZespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄcych nr 6 w kielcach szkoła podstawowa nr 15

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconZespóŁ szkóŁ nr 1 z oddziałami integracyjnymi w chrzanowie szkoła podstawowa nr 8

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconProgram rozwoju samorządowy zespóŁ szkóŁ- szkoła podstawowa

Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego iconZespóŁ szkóŁ nr1 z oddziałami integracyjnymi w chrzanowie szkoła podstawowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom