„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie”
Pobierz 187.11 Kb.
Nazwa„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie”
strona4/4
Data konwersji13.11.2012
Rozmiar187.11 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
5.Znaczenie bakterii w przyrodzie.

2 godz.


-poznanie dodatniej i ujemnej roli bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

-choroby bakteryjne

-bakterie azotowe i ich znaczenie   w rolnictwie

-znaczenie bakterii                     w samooczyszczaniu się wód i gleb

-obieg węgla i azotu w przyrodzie

-poznanie biologicznej metody oczyszczania ścieków  z wykorzystaniem bakterii

-znaczenie bakterii w przetwarzani u odpadów organicznych    i nieorganicznych

-wskazuje ujemne działania bakterii,

-omawia mechanizm powstawania         w zbiornikach wodnych pustyń tlenowych,

-wskazuje pozytywne działania bakterii,

-wyjaśnia rolę bakterii w obiegu pierwiastków – węgla i azotu,

-organizuje zajęcia w oczyszczalni ścieków lub kompostowni   np. w Radiowie k/Warszawy

-omawia udział bakterii                      w samooczyszczaniu wód.

-wymienia szkodliwe działania bakterii,

-wyjaśnia udział bakterii beztlenowych w powstawaniu substancji trujących,

-wymienia pozytywne skutki działalności bakterii,

-analizuje schematy obiegu węgla i azotu,

-wyjaśnia udział bakterii w biologicznym oczyszczaniu ścieków i samooczyszczaniu wód oraz przetwarzaniu odpadów organicznych

-analizuje stan czystości wód w swoim otoczeniu.

- wyjaśnia metodę kompostowania odpadów organicznych


6.Znaczenie glonów w przyrodzie.

1 godz.


-poznanie roli glonów jako producentów w ekosystemach wodnych

-zapoznanie się z gatunkami glonów –wskaźnikami czystości wód

-kształtowanie aktywnej postawy wobec problemu zanieczyszczeń wód słodkich i słonych

-wyjaśnia rolę glonów w łańcuchach pokarmowych i ukazuje ich udział   w natlenieniu wody

- wskazuje gatunki glonów –biowskaźniki czystości wód

-wyjaśnia określenie ,,zakwitu” zbiorników wodnych,

-ocenia rolę glonów jako producentów,

-wymienia gatunki glonów – bioindykatorów czystości wód,

-dostrzega wpływ działalności człowieka na zjawisko ,,zakwitu” wody,7.Znaczenie porostów w przyrodzie.

2 godz.


-poznanie znaczenia porostów      w przyrodzie jako organizmów pionierskich w procesie powstawania gleb

-określanie stopnia zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki przy pomocy skali porostowej

-omawia znaczenie porostów                     w przyrodzie jako organizmów pionierskich,

-zapoznaje uczniów ze skalą porostową  i wykorzystaniem jej do oznaczania zanieczyszczeń powietrza


-wyjaśnia rolę porostów w procesie glebotwórczym

-posługuje się skalą porostową w celu określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki.

-wymienia gatunki porostów – biowskaźniki czystości powietrza

8.Zagrożenia dla istniejących gatunków.

2 godz.


-poznanie przyczyn wymierania gatunków i sposobów ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem

-zapoznanie się z czerwona księgą zwierząt i roślin

-kształtowanie postawy opiekuńczej wobec świata roślin i zwierząt

-zwraca uwagę na tempo ginięcia gatunków

-zapoznaje z gatunkami chronionymi

-przedstawia wpływ nieracjonalnej gospodarki ludzkiej jako główną przyczynę wymierania gatunków

-zwraca uwagę, że strata każdego gatunku, to naruszenie równowagi w środowisku

-podkreśla zanikanie naturalnych siedlisk życia ginących gatunków

-wymienia gatunki objęte ochroną

-dostrzega udział człowieka oraz wpływ rozwoju cywilizacji na tempo wymierania gatunków

-wymienia przykłady podjętych prób ratowania niektórych gatunków ; -uzasadnia, że objęcie gatunku ochroną, czy klonowanie, nie wystarczy dla zachowania go, ale należy też chronić jego środowisko

-wymienia międzynarodowe konwencje w sprawie ochrony bioróżnorodności

9. Formy ochrony przyrody.

2 godz.


-poznanie form ochrony przyrody w Polsce i na świecie

-poznanie Parków Narodowych Polski i Rezerwatów Biosfery

-poznanie flory, fauny i walorów geologicznych Kampinoskiego Parku Narodowego

-poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt

-poznanie rezerwatów i pomników przyrody na obszarze Warszawy  i w jej okolicach

- uświadomienie potrzeby realizacji programu sozologii i ochrony biosfery jako warunku istnienia ludzkości na Ziemi

-zapoznaje z przepisami prawnymi ochrony środowiska i przyrody

-omawia parki narodowe Polski

-organizuje zajęcia terenowe w miejscach objętych ochroną (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe)

-zwraca uwagę na celowość i konieczność ochrony przyrody

-posługuje się przepisami ochrony środowiska

-pokazuje na mapie Polski położenie parków narodowych i zna ich krótką charakterystykę

-wymienia chronione gatunki roślin i zwierząt

-wymienia ważniejsze rezerwaty i pomniki przyrody   w najbliższej okolicy

-jest przekonany o słuszności ochrony środowiska i przyrody


10. Zagrożenia środowiska związane z rozwojem rolnictwa.

2 godz.


-poznanie wpływu nadmiernego stosowania nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów na środowisko oraz zdrowie człowieka

-poszukiwanie ekologicznych sposobów produkcji żywności  i rozsądnej konsumpcji


-wskazuje niekorzystne zmiany             w środowisku wywołane działalnością człowieka przez stosowanie intensywnych metod w produkcji roślinnej

-przedstawia obieg pestycydów   w przyrodzie

-wyjaśnia proces eutrofizacji wód

-wymienia przyczyny i skutki intensywnych metod produkcji rolnej

-wyjaśnia ideę rolnictwa zgodnego z rozwojem zrównoważonym


11Zasada zrównoważonego rozwoju. 2 godz.


-poznanie pojęcia „klimaksu”

-poznanie przykładów pozytywnych działań człowieka   w środowisku

- troska o zdrowie człowieka           i ekosystemy na Ziemi -szerzenie idei pokoju na świecie

-poznanie strategii zrównoważonego rozwoju

-uświadamia uczniom, że przyroda bez człowieka może istnieć, lecz człowiek bez przyrody nie!

-wskazuje główne problemy ekologiczne świata

-zapoznaje uczniów ze skutkami największych katastrof naturalnych

-omawia skutki wojen światowych

-wyjaśnia zasadę równowagi ekologicznej w ekosystemie i zdolność samoregulacji

-przedstawia strategię zrównoważonego rozwoju Polski, Europy i świata

-dostrzega swoją zależność (możliwość istnienia) od stanu równowagi w przyrodzie

-wskazuje zagrożenia związane z naruszeniem tej równowagi

- ocenia skutki naruszenia równowagi ekologicznej              w ekosystemach wodnych i lądowych

-opisuje założenia strategii zrównoważonego rozwoju

12.Współczesna cywilizacja a jakość życia.

2 godz.


-utrzymywanie się groźnych chorób przeszłości np. gruźlicy

-uodparnianie się bakterii   na antybiotyki

-choroby współczesnej cywilizacji: AIDS, nowotwory, choroby serca cukrzyca, alergie, stres

-zagrożenia natury duchowej: brak równowagi, lęk, niepewność, frustracje

-porównuje liczbę zgonów na nowotwory, choroby krążenia oraz śmiertelność niemowląt w rejonach uprzemysłowionych i mało uprzemysłowionych

-wskazuje zagrożenia zdrowotne    i zagrożenia natury duchowej współczesnej cywilizacji


-dostrzega związek między stopniem zanieczyszczeń środowiska a stanem zdrowia ludzi

-wymienia fakty świadczące o tych zależnościach.
(…)musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć, chodzi o to,  czy nauczymy się tego na czas(…)

David Geatesstrona
1   2   3   4

Powiązany:

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” icon„Warszawskie Łazienki w poezji I prozie”

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconTemat: kreacje bohatera żydowskiego w prozie I poezji polskiej odwołaj się do przykłADÓW

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconAntologia literacka "Bretania w poezji I prozie" prezentuje mało nadal znaną polskiemu czytelnikowi literaturę francuskiej Bretanii, krainy

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconO klasyczności I romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej Dwie przeciwne drogi poezji

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconKa w prozie

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconKa w prozie

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconPowtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania (w

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” icon24. nurt chłopski w powojennej prozie polskiej

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconTytuł: Diagnozy współczesności w eseistyce I prozie

„Ekologia w poezji I prozie” lub „Piękno przyrody w poezji I prozie” iconPo raz 23. do Połczyna-Zdroju przyjechali miłośnicy żywego słowa, by uczestniczyć w Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej I Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów. Jurorzy, którym przewodniczyła Lora Szafran, ocenili występy 30 recytatorów I siedmiu wykonawców poezji śpiewanej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom