Program nauczania: " Słowa na start! IV-VI "
Pobierz 0.76 Mb.
NazwaProgram nauczania: " Słowa na start! IV-VI "
strona8/11
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar0.76 Mb.
TypProgram nauczania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

s. 153–155

84.

Kogo chciałbyś zagrać na scenie?

• Sempé i Goscinny, „Szkolne przedstawienie”

• „Afisz teatralny”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, opowiadanie
o szkolnym przedstawieniu, afisz teatralny i jego elementy, repertuar teatru, korzystanie z różnych źródeł informacji, praca z ilustracją

• odszukuje w tekście szczegółowe informacje dotyczące opisanych wydarzeń • wymienia imiona uczniów występujących
w tekście • opowiada o szkolnym przedstawieniu • przygotowuje plakat teatralny, korzystając
z fotografii

• wskazuje najważniejsze informacje znajdujące się na plakacie przedstawionym na fotografii

• wyjaśnia, na czym polega komizm utworu • podaje role, jakie w przedstawieniu mieli odegrać poszczególni uczniowie • ocenia zachowanie chłopców • szczegółowo opowiada o szkolnych przedstawieniach znanych z własnego doświadczenia • odszukuje repertuar najbliższego teatru
w internecie • zamieszcza na afiszu wszystkie najważniejsze informacje

1.1 1.2 1.4

4.1

2

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Pisownia wyrazów
z „ch” i „h”

s. 156–158

85.

Pisownia wyrazów
z „ch” i „h”

• Witold Gawdzik, „Kłopotliwe samo »h«”


zasady pisowni „ch” i „h”, wyrazy pokrewne, zdrobnienia, kolejność alfabetyczna wyrazów, wyrazy przeciwstawne, redagowanie opowiadania


• podaje piętnaście wyrazów zawierających „ch” lub „h” • dopisuje wyrazy, w których „ch” wymienia się na „sz” • zapisuje nazwy przedmiotów przedstawionych na rysunkach zawierające „h” lub „ch” • tworzy zdrobnienia od odgadniętych nazw przedmiotów zawierających „ch” • podejmuje próbę ułożenia wyrazów z „ch” i „h” z rozsypanek sylabowych • podejmuje próbę uzupełnienia tabeli wyrazami
z „h”, będącymi imionami, nazwami państw, miast, zwierząt, roślin i rzek • rozwiązuje przynajmniej trzy hasła z krzyżówki

• podejmuje próbę ułożenia opowiadania zawierającego wyrazy z „h” lub „ch”

• zna i stosuje w praktyce zasady pisowni „ch”
i „h” • układa wyrazy z „ch” i „h” z rozsypanek sylabowych • rozwiązuje rebusy • dopisuje wyrazy pokrewne do podanych wyrazów z „h” • uzupełnia tabelę wyrazami z „h”, będącymi imionami, nazwami państw, miast, zwierząt, roślin i rzek • wypisuje w wiersza wyrazy z „h” i układa je
w kolejności alfabetycznej • rozwiązuje krzyżówkę, wpisując wyrazy przeciwstawne do podanych, zawierające „h” lub „ch” • przyporządkowuje odgadnięte nazwy przedmiotów z „ch” lub „h” odpowiednim przymiotnikom

• układa opowiadanie z dziesięcioma wyrazami z „h” lub „ch”2.1 2.3

2.5

2

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 91–93

86. Pisownia „nie”
z przymiotnikami i przysłówkami

zasady pisowni „nie” z przymiotnikami, przysłówkami, rzeczownikami
i czasownikami

• zna zasady pisowni „nie” z przymiotnikami
i przysłówkami • uzupełnia zdania odpowiednimi formami przymiotników z przeczeniem „nie” • rozwija zdania, dopisując do wyróżnionych wyrazów ich określenia – przymiotniki
i przysłówki z przeczeniem „nie”

• stosuje zasady pisowni „nie” z przymiotnikami
i przysłówkami • uzupełnia krzyżówkę, wpisując przysłówki
z przeczeniem „nie” • dopisuje przeczenie „nie” do różnych części mowy • uzupełnia tekst, wpisując różne części mowy
z przeczeniem „nie”


2.5

1

Podręcznik do literatury, R: Styczniowe i lutowe wędrówki B: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 159–160, 162–163

87.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności
kołysanka, baśń i jej cechy, wydarzenia realistyczne, wydarzenia fantastyczne, inscenizacja (przedstawienie teatralne), adresat wiersza, legenda i jej cechy, zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, wyrazy bliskoznaczne, konstruowanie wypowiedzi pisemnej

• odszukuje w tekście informacje dotyczące miejsca i czasu opisywanych wydarzeń • podaje wyraz bliskoznaczny do podanego słowa • rozpoznaje cechy baśni • uzupełnia poprawnie przynajmniej sześć wyrazów z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• podejmuje próbę ułożenia krótkiej baśni na zadany temat

• analizuje zdania dotyczące tekstu oraz odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych • uzupełnia poprawnie wszystkie wyrazy z lukami, zgodnie z zasadami pisowni „h” i „ch”

• układa baśń na zadany temat, składającą się z co najmniej dziesięciu zdań, przestrzegając zasad kompozycyjnych, gramatycznych i językowych

1.1 1.2 1.4 2.1 2.3

2.5

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Nareszcie wiosna, Marcowe i kwietniowe wędrówki po Polsce s. 166, 207

88. Poetycki obraz marcowej przyrody


• Joanna Kulmowa, „Kotki marcowe”

czytanie ze zrozumieniem, epitet, porównanie, układanie pytań do tekstu, wyrazy pokrewne, korzystanie
z różnych źródeł informacji, opis budowli, praca z ilustracją

• podaje skojarzenia ze słowem „wiosna” • układa jedno pytanie do tekstu i udziela na nie odpowiedzi • wypisuje z tekstu rzeczowniki charakteryzujące marcową pogodę • rozwiązuje zagadkę dotyczącą kwiatów • wymienia trzy miasta w Polsce, w których znajdują się słynne zamki • opisuje zamek w Gniewie, korzystając
z fotografii

• układa trzy pytania do tekstu i udziela na nie odpowiedzi • uzupełnia zdania związane z tekstem • wskazuje w wierszu wyrazy pokrewne do podanego słowa • uzasadnia swoje zdanie, odpowiadając na pytanie związane z wierszem • przedstawia własne propozycje wycieczek na marzec i kwiecień • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat zamku w Gniewie • odpowiada na pytania dotyczące Kopalni Soli
w Wieliczce, korzystając z internetu

• wymienia przynajmniej pięć miast w Polsce,
w których znajdują się słynne zamki

1.1 1.2 1.4 3.3 4.1

5.8

1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy? s. 94–96

89.

Poznajemy przyimek
przyimek, wyrażenie przyimkowe, funkcja przyimka i wyrażenia przyimkowego w zdaniu, praca
z ilustracjami

• wie, co to jest przyimek i wyrażenie przyimkowe • uzupełnia zdania podanymi przyimkami • odszukuje w zdaniach wyrażenia przyimkowe

• wyszukuje rzeczowniki, które z wyróżnionymi przyimkami tworzą wyrażenia przyimkowe
i wpisuje je do diagramu

• wie, o czym informują wyrażenia przyimkowe • wskazuje wyrażenia przyimkowe informujące o czasie i miejscu • uzupełnia opis brakującymi wyrażeniami przyimkowymi


2.3

1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Co należy wiedzieć
o częściach mowy?

s. 97–99

90. Łącznik wyrazów, czyli spójnik

spójnik, zasada stawiania przecinka przed spójnikami

• uzupełnia wiersz podanymi spójnikami • wie, co to jest spójnik • uzupełnia zdania odpowiednimi spójnikami • wie, przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek, a przed jakimi nie • odszukuje spójniki w tekście

• zastępuje podane spójniki innymi, o podobnym znaczeniu • dopisuje zakończenia zdań, wybierając odpowiednie spójniki • zaznacza zdanie, w którym występuje
i przyimek, i spójnik

• stawia przecinki przed odpowiednimi spójnikami

2.3

1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś s. 174–175 Słownik języka polskiego

91.

O zachowaniu się
w szkole

• Joanna Kulmowa, „Kotki marcowe”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o szkole swoich marzeń, przygotowanie prezentacji, rymy, wyrazy potoczne, recytacja wiersza,

części mowy, korzystanie ze słowników

• opowiada o szkole swoich marzeń • wymienia niewłaściwe zachowania w szkole, odwołując się do przeczytanego tekstu • porównuje zachowanie swojej klasy do klasy opisanej w wierszu • wskazuje w wierszu rymy • nazywa część mowy, która najczęściej występuje w wierszu • liczy sylaby w poszczególnych wersach

• wskazuje w tekście wyrazy potoczne

• przygotowuje prezentację szkoły swoich marzeń w formie plakatu, scenki lub krótkiego wystąpienia • uzupełnia na podstawie tekstu schemat dotyczący właściwego zachowania się w szkole • wyjaśnia znaczenie trudnych wyrazów z tekstu, korzystając z odpowiednich słowników • podaje inne przykłady niewłaściwych zachowań w szkole • recytuje wiersz z zachowaniem zasad poprawnej recytacji • podejmuje próbę wyjaśnienia postępowania anioła z wiersza

1.1 1.2 1.4

3.4

2

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 176–178

92.

Jacek i Placek idą do szkoły• Kornel Makuszyński, „Jacek i Placek”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, ocena postępowania bohaterów, porównanie, rymy, opis postaci, praca z ilustracją, postać Kornela Makuszyńskiego, opis obrazu


• opisuje zachowanie Jacka i Placka pierwszego dnia w drodze do szkoły • podejmuje próbę uzupełnienia podanych zdań na podstawie tekstu • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń • podejmuje próbę opisu wybranego nauczyciela według podanego planu

• opisuje szkołę przedstawioną na obrazie, zwracając przy tym uwagę na wygląd pomieszczenia i stroje postaci

• wskazuje w tekście porównanie • uzupełnia podane zdania na podstawie tekstu • ocenia postępowanie bohaterów tekstu • opisuje wybranego nauczyciela według planu • porównuje szkołę przedstawioną na obrazie ze szkołą współczesną

• wie, kim był Kornel Makuszyński

1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.5 3.4


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 179–180

93. Lekcje, na których czas miło płynie


• Kornel Makuszyński, „Jacek i Placek”

części mowy i części zdania, wykres zdania, podmiot liryczny, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o sytuacji znanej z własnego doświadczenia, korzystanie
z różnych źródeł informacji

• określa podmiot liryczny wiersza • odpowiada, dlaczego na lekcji takiej jak opisana w wierszu czas płynie miło • określa, jakimi częściami mowy i częściami zdania są wyróżnione wyrazy • dopisuje określenia do zdań pojedynczych nierozwiniętych • opowiada o lekcji, którą wspomina najmilej • odszukuje w tekście informacje dotyczące opisanych wydarzeń

• układa jedno prawdziwe i jedno fałszywe stwierdzenie dotyczące tekstu

• rysuje wykres zdania • wymyśla inne tytuły wiersza • wyjaśnia, na czym polegały opisane w utworze doświadczenia • układa trzy prawdziwe i trzy fałszywe stwierdzenia dotyczące tekstu • odszukuje informacje o Marii Skłodowskiej-Curie, korzystając z różnych źródeł


1.1 1.4 2.2 4.1


1

Podręcznik do gramatyki cz. 1, R: Czy już wiesz?, To wiem!, Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności

s. 100–104

94.

Sprawdź swoją wiedzę
i umiejętności
rzeczowniki własne i pospolite, rodzaj rzeczownika, odmiana rzeczownika przez przypadki i liczby, zasady pisowni form rzeczowników z końcówkami „-ą”, „-om”, przymiotnik, odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby
i rodzaje, przysłówek, związek czasownika z przysłówkiem, spójnik, przyimek i wyrażenie przyimkowe w zdaniach, zasady pisowni przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, znaczenie związku wyrazowego, przypadek, liczba i rodzaj rzeczownika, cechy bohaterów, praca z ilustracjami

• odszukuje w tekście odpowiednie informacje • wypisuje z tekstu po dwa rzeczowniki własne i pospolite • zaznacza zdania, w których podany rzeczownik wystąpił w tym samym przypadku • dopisuje zakończenia „-ą” lub „-om” do podanych rzeczowników • określa cechy przedmiotów przedstawionych na ilustracjach • wskazuje związek czasownika z przysłówkiem
z podanego zdania

• poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do dwóch różnych części mowy

• wskazuje przymiotniki, które najlepiej charakteryzują bohaterów tekstu • określa przypadek, liczbę i rodzaj wyróżnionych rzeczowników • rozpoznaje w zdaniu spójniki, wyrażenia przyimkowe i czasowniki w formie nieosobowej • poprawnie dopisuje przeczenie „nie” do różnych części mowy • wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego


2.3


1

Podręcznik do literatury, R: Marcowe
i kwietniowe wędrówki B: Szkoła dawniej i dziś

s. 181–183

95.

W kręgu szkolnych spraw

• Joanna Olech, „Szkolne sprawy” • Hanna Ożogowska, „Poprawiona dwójka” Dzieła sztuki pod lupą: • Leon Wyczółkowski, „Portret dziewczynki w niebieskiej sukni”

• Thomas Gainsborough, „Błękitny chłopiec”

czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, opowiadanie o wydarzeniach opisanych w tekście, cechy i zachowanie bohaterów, wyrazy potoczne, puenta, opowiadanie wymyślonej historii, przysłowie, uzasadnianie własnego zdania, opis obrazu, opis postaci, nastrój i kolorystyka obrazu, portret, praca
z ilustracjami1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconProgram nauczania: " Słowa na start! IV-VI "

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconZgodny z programem nauczania języka polskiego „SŁowa na start! W klasach IV-VI szkoły podstawowej

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania „Słowa na start!”

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconWymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V w oparciu o program "Słowa na start"

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconPrzedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie VI program „SŁowa na start!” MeniS: dkos-5002-62/04

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconKryteria ocen z języka polskiego dla uczniów klas IV zgodne z Programem nauczania języka polskiego „Słowa na start! w klasach IV- vi szkoły podstawowej

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconJ. polski M. Derlukiewicz. SŁOwa na start 6

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Program nauczania: \" Słowa na start! IV-VI \" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom