Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami
Pobierz 3.63 Mb.
NazwaZarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami
strona22/35
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar3.63 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

5.1.5. Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych


Dla spełnienia celu, jakim jest bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów, w województwie podjęte zostaną działania zmierzające do doprowadzenie do końca 2009 r. do stanu, w którym wszystkie eksploatowane składowiska będą spełniały wymagania prawa. W tym celu przeprowadzone zostaną następujące działania:

 1. Zamykanie składowisk lokalnych niespełniających odpowiednich wymagań.

 2. Kontrola przez uprawnione do tego jednostki wszystkich składowisk pod kątem zgodności ich wyposażenia z wydanymi decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do użytkowania i eksploatacji instalacji.


Do dnia 31.12.2009 r. zamkniętych zostanie 37 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne. Wykaz tych składowisk podano w tabeli 2.1.-17. oraz dla poszczególnych ZZO w rozdz. 5.1.6.

Po 31.12.2009 r. w województwie podlaskim eksploatowane będą 43 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane będą odpady komunalne.


Składowiska te eksploatowane będą do czasu ich wypełnienia lub zamknięcia z innych powodów. Ich rozbudowa będzie możliwa jedynie jeśli spełnione będą następujące warunki:

 1. Brak przeciwwskazań prawnych i przyrodniczych dotyczących dalszej rozbudowy składowiska.

 2. Składowisko będzie elementem systemu zagospodarowania odpadów w ramach ZZO.

 3. Na składowisku unieszkodliwiane będą tylko i wyłącznie odpady komunalne po procesach ich przetwarzania w instalacjach ZZO.


Zgodnie z Kpgo 2010, do końca 2014 r. należy dążyć do zredukowania ilości małych nieefektywnych składowisk lokalnych i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości od 5 do 15 w skali województwa.


5.1.6. Planowany system gospodarowania odpadami komunalnymi


Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działań, w województwie podlaskim przewiduje się funkcjonowanie 6 ponadgminnych zakładów zagospodarowania odpadów. Wyboru lokalizacji pod zakłady zagospodarowania odpadów dokonano przyjmując następujące kryteria:

 1. Konieczność kontynuacji dotychczasowych działań podejmowanych w celu budowy ZZO.

 2. Uwarunkowania przyrodnicze.

 3. Czynniki logistyczne (w tym m.in. długość transportu, jakość sieci drogowej, itp.).

 4. Plan zamykania składowisk niespełniających określonych wymagań.

 5. Konsultacje z powiatami i gminami oraz wynikające z nich deklaracje.Stan zaawansowania prac nad budową ZZO

W województwie podlaskim kontynuowane są aktualnie prace nad budową systemu gospodarowania odpadami w oparciu o ponadregionalne zakłady zagospodarowania odpadów. Stopień ich zaawansowania jest zróżnicowany, co omówiono poniżej.

Ze względu na brak możliwości rozbudowy instalacji obsługującej miasto Suwałki w m. Zielone Kamedulskie, gminy północnej części województwa nie mają aktualnie możliwości kierowania odpadów do przetworzenia w odpowiednich instalacjach, a wszystkie wytworzone odpady są składowane na lokalnych składowiskach (poza odpadami zebranymi selektywnie).


ZZO Czartoria

Lokalizacja: m. Czartoria (gm. Miastkowo).

Planowany przez Inwestora system gospodarowania odpadami:

 1. Zbieranie selektywne i zbieranie odpadów zmieszanych.

 2. Kierowanie wszystkich zebranych odpadów do planowanego zakładu w m. Czartoria (gm. Miastkowo)

 3. Odpady po procesach ich przetwarzania deponowane na lokalnych składowiskach.

 4. Elementy zakładu wg dokumentacji:

 • sortownia odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych (20 tys. Mg/rok),

 • pryzmowa kompostownia na odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

 • instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych,

 • punkt przyjmowania odpadów wielkogabarytowych,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych,

 • wiaty na surowce wtórne,

 • kwatery (2) do składowania odpadów resztkowych,

 • kwatera do składowania odpadów azbestowych.

Stan zaawansowania:

 1. Opracowana dokumentacja.

 2. Uzyskano cześć środków na sfinansowanie inwestycji.

Szacowany koszt: ok. 39 mln zł.


ZZO Czerwony Bór

Lokalizacja: m. Czerwony Bór (gm. Zambrów).

Planowany przez Inwestora system gospodarowania odpadami:

 1. Zbieranie selektywne w systemie dwupojemnikowym.

 2. Kierowanie wszystkich zebranych odpadów do planowanego zakładu w m. Czerwony Bór (gm. Zambrów)

 3. Elementy zakładu wg dokumentacji (dla obszaru zam. przez ok. 61 tys. mieszkańców):

 • sortownia odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych,

 • kompostowania tunelowa na odpady z selektywnej zbiórki i z sortowni (BIODEGMA),

 • instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych,

 • punkt przyjmowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych,

 • wiaty na surowce wtórne,

 • kwatery do składowania odpadów resztkowych,

 • kwatera na odpady azbestowe,

 • kwatera na odpady poakcyjne.

Stan zaawansowania:

 1. Opracowana dokumentacja

 2. Opracowany wniosek o dofinansowanie

Szacowany koszt: ok. 38 mln zł


ZZO Dubiażyn – Hajnówka - Siemiatycze

Lokalizacja instalacji: ustalona lokalizacja obiektu w Hajnówce (Zakład Pomocniczy w Hajnówce wraz ze składowiskiem odpadów Hajnówka – Górne) oraz Siemiatyczach.

Obiekt w Dubiażynie (ZZO Dubiażyn) na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie ponawiania procedury sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. Planowany przez Inwestora system gospodarowania odpadami w ZZO Dubiażyn:

 • segregacja u źródła (pojemniki, worki),

 • odpady komunalne wielkogabarytowe (punkty składowania w miejscowościach, odbieranie bezpośrednio od posiadaczy odpadów),

 • odpady opakowaniowe wysegregowane (folie po sianokiszonkach punkty składowania w miejscowościach, odbieranie bezpośrednio od posiadaczy odpadów),

 • wysegregowane odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych u źródła (baterie, lampy, świetlówki) odbierane okresowo od posiadaczy,

 • gruz budowlany i odpady porozbiórkowe (gromadzenie w kontenerach na zamówienie, dostarczanie przez wytwórcę odpadów bezpośrednio do ZZO),

 • pozostałe odpady zbierane jako zmieszane (pojemniki, kontenery).


Instalacje współpracujące w obszarze ZZO Dubiażyn – Hajnówka - Siemiatycze:

 • linie do segregacji odpadów komunalnych (zmieszanych i/lub z selektywnego zbierania) (planowane w rejonach: Siemiatycz, Hajnówki, ZZO Dubiażyn),

 • kompostownia obsługująca cały obszar (ZZO Dubiażyn lub inna lokalizacja).


Instalacje pomocnicze:

 • kruszarki gruzu (ZZO Dubiażyn),

 • punkt demontażu odpadów komunalnych wielkogabarytowych (ZZO Dubiażyn),

 • magazyn odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych (baterie, akumulatory itp.) – planowane w rejonach: Siemiatycz, Hajnówki, ZZO Dubiażyn),

 • instalacje recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych (lokalizacja nie ustalona).


Budowa instalacji w Hajnówce uzyskała częściowe finansowanie. Opracowywana jest aktualnie koncepcja i studium wykonalności.


Uwaga: W przypadku, gdy opracowywana dokumentacja dla ZZO Dubiażyn wykaże, że wyżej wymienione plany inwestycyjne nie będą mogły być zrealizowane w rozpatrywanej lokalizacji, w ich miejsce należy podjąć poszukiwania innego terenu w ramach obszaru obsługi przez ZZO Dubiażyn – Hajnówka – Siemiatycze lub rozważyć budowę stacji przeładunkowej, służącej do transferu odpadów do obiektów w Hajnówce, Siemiatyczach lub poza obszar tego ZZO.


ZZO Grajewo

Lokalizacja: Grajewo.

Planowany przez Inwestora system gospodarowania odpadami:

 1. Zbieranie selektywne i odpadów zmieszanych.

 2. Kierowanie wszystkich zebranych odpadów do planowanego zakładu w Grajewie poprzez stacje przeładunkowe: Augustów, Mońki, Dąbrowa Białostocka.

 3. Elementy zakładu wg dokumentacji:

 • sortownia odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych,

 • zadaszona pryzmowa kompostownia,

 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych,

 • wiaty na surowce wtórne,

 • składowisko odpadów balastowych.

Stan zaawansowania:

 1. Opracowana dokumentacja.

Szacowany koszt: ok. 40 mln zł.


ZZO Hryniewicze

Lokalizacja: obszar ZZO Hryniewicze (instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych) oraz miejscowość Hryniewicze.

Planowany przez Inwestora system gospodarowania odpadami:

 1. Zakład w obszarze ZZO Hryniewicze: - system oparty na termicznym przekształcaniu zmieszanych odpadów komunalnych, po wcześniejszym wydzieleniu odpadów z pielęgnacji terenów zielonych, odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych.

 2. Zakład w Hryniewiczach:

 • kompostownia (zmniejszeni przepustowości z 10 do 4 tys. Mg/rok) – wsad: odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

 • stacja ręcznej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki,

 • instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych,

 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

 • magazyn odpadów niebezpiecznych,

 • magazyn odpadów poakcyjnych,

 • wiaty na surowce wtórne,

 • składowisko odpadów balastowych po procesie termicznego przekształcania.

Stan zaawansowania:

 1. Opracowana część dokumentacji.

 2. Rozpoczęto konsultacje społeczne.

Szacowany koszt: ok. 400 mln zł.


ZZO Sokółka - Suwałki

Lokalizacja: m. Karcze (gm. Sokółka).

 1. System gospodarowania odpadami (wg Inwestora):

 2. Selektywne zbieranie odpadów w systemie Quatro.

 3. Zagospodarowanie w Zakładzie Segregacji i Selekcji Odpadów wszystkich odpadów zebranych selektywnie oraz niesegregowanych odpadów komunalnych.

 4. Uruchomienie punktów przeładunkowych w miejscowościach Przerośl i Sejny, a także przystosowanie Zakładu obsługującego miasto Suwałki (w m. Zielone Kamedulskie) do współpracy w ramach systemu ZZO Sokółka – Suwałki.

Elementy zakładu Segregacji i Selekcji Odpadów wg dokumentacji ZZO Euro Sokółka Sp.
z o.o. w Sokółce:

 • sortownia odpadów oparta o mechaniczne systemy segregacji i selekcji odpadów,

 • produkcja paliwa z odpadów uszlachetnionego odpadami wysokoenergetycznymi,

 • instalacja zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (rozbieranie i rozdrabnianie),

 • instalacja zagospodarowania (kruszenia) odpadów budowlanych.

Szacowany koszt: ok. 40 mln zł.


Analiza podjętych oraz planowanych przez inwestorów działań organizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami w regionach wskazuje na konieczność wprowadzenia niezbędnych modyfikacji tak, aby zrealizować wskazane dla województwa cele polegające przede wszystkim na:

 1. Dostosowaniu realizowanych przedsięwzięć do wyznaczonych dla województwa kierunków działań.

 2. Zwiększeniu ilości wydzielanych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

 3. Zmniejszeniu ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, poprzez wprowadzenie bardziej wydajnych metod zagospodarowania tej frakcji (kompostowanie w systemach zamkniętych, fermentacja).

 4. Wydzielenia frakcji palnej z odpadów (produkcja paliwa z odpadów).


Zwiększone muszą zostać również planowane moce przerobowe instalacji, gdyż nie gwarantują one uzyskania zakładanych redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zgodnie z bilansami podanymi poniżej.


Wytyczne organizacyjne do budowy i funkcjonowania ZZO:

 1. Do czasu wybudowania ZZO lub niezbędnej jego rozbudowy, odpady kierowane będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących, przy założeniu dążenia do realizacji postawionych w WPGO celów.

 2. Do czasu wybudowania ZZO, gminy wskazane w WPGO do obsługi w jego ramach, powinny podjąć starania w celu stworzenia porozumienia, mającego na celu zapewnienie przyjmowania odpadów na składowiska, które znajdują się na terenie danego ZZO. W przypadku braku odpowiednich pojemności na składowiskach znajdujących się na obszarze wskazanym do obsługi przez ZZO, należy rozbudowywać istniejące obiekty lub budować nowe zgodnie ze wskazaniami podanymi w rozdz. 5.1.3.

 3. Gminy, na których terenie zostaną zamknięte składowiska odpadów, powinny w ramach porozumienia z innymi gminami danego obszaru wskazanymi do obsługi przez ZZO uzyskać możliwość składowania odpadów na funkcjonujących składowiskach w ramach planowanego ZZO. Jeśli takie porozumienie nie zostanie zawarte, do czasu uruchomienia ZZO odpady będą mogły być zagospodarowane w instalacjach poza danym regionem obsługi przez ZZO.

 4. Rozbudowa składowisk lub budowa nowych jest możliwa tylko i wyłącznie jeśli będą one elementem systemu w ramach określonego w WPGO zakładu zagospodarowania odpadów, potwierdzonego odpowiednią analizą w ramach opracowywanej każdorazowo koncepcji i/lub studium wykonalności zakładu i obsługiwać będą gminy danego obszaru ZZO.

 5. Proponowane do budowy lub rozbudowy ZZO, w uzasadnionych przypadkach składać się mogą z kilku obiektów rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach obsługiwanego regionu. Wynikać to musi jednak z przeprowadzenia odpowiedniej analizy w ramach opracowywanej każdorazowo koncepcji i/lub studium wykonalności zakładu. Gminni uczestnicy – partnerzy – wchodzący w skład danego ZZO ustalają zasady finansowania w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania ZZO.

 6. Wyposażenie ZZO oraz stosowane w nim technologie muszą gwarantować realizację zakładanych dla województwa podlaskiego celów w zakresie gospodarowania odpadami oraz spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT).

 7. System zbierania odpadów na obszarze obsługiwanym przez ZZO musi być dostosowany do zastosowanych w nim technologii.

 8. W przypadku, gdy w danym obszarze ZZO istnieją wystarczające wolne pojemności na składowiskach, nie należy wykluczyć możliwości budowy składowisk na odpady po przetworzeniu przy instalacjach (sortownia, instalacja przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji) jako elementu ZZO, jeśli wymagają tego względy ekonomiczne i logistyczne.System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podlaskim oparty będzie o regionalne zakłady zagospodarowania odpadów:

 1. ZZO Czartoria.

 2. ZZO Czerwony Bór.

 3. ZZO Dubiażyn – Hajnówka – Siemiatycze.

 4. ZZO Grajewo.

 5. ZZO Hryniewicze.

 6. ZZO Sokółka – Suwałki.


Zakłady te obsługiwać będą gminy wskazane w tab. 5.1.-2. i na mapie 5.1.-1.


Tab. 5.1.-2. Wykaz gmin województwa podlaskiego obsługiwanych przez poszczególne ZZO


L.p.

Gmina

Powiat

Typ gminy

Wynik konsultacji

1

Augustów

augustowski

M

Grajewo

2

Augustów

augustowski

W

Grajewo

3

Bakałarzewo

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

4

Bargłów Kościelny

augustowski

W

Grajewo

5

Białowieża

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

6

Białystok

m. Białystok

DM

Hryniewicze

7

Bielsk Podlaski

bielski

M

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

8

Bielsk Podlaski

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

9

Boćki

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

10

Brańsk

bielski

M

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

11

Brańsk

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

12

Choroszcz

białostocki

MW

Hryniewicze

13

Ciechanowiec

wysokomazowiecki

MW

Czerwony Bór

14

Czarna Białostocka

białostocki

MW

Hryniewicze

15

Czeremcha

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

16

Czyże

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

17

Czyżew-Osada

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

18

Dąbrowa Białostocka

sokólski

MW

Grajewo

19

Dobrzyniewo Duże

białostocki

W

Hryniewicze

20

Drohiczyn

siemiatycki

MW

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

21

Dubicze Cerkiewne

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

22

Dziadkowice

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

23

Filipów

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

24

Giby

sejneński

W

Sokółka - Suwałki

25

Goniądz

moniecki

MW

Grajewo

26

Grabowo

kolneński

W

Czartoria

27

Grajewo

grajewski

M

Grajewo

28

Grajewo

grajewski

W

Grajewo

29

Grodzisk

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

30

Gródek

białostocki

W

Hryniewicze

31

Hajnówka

hajnowski

M

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

32

Hajnówka

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

33

Janów

sokólski

W

Grajewo

34

Jasionówka

moniecki

W

Sokółka - Suwałki

35

Jaświły

moniecki

W

Grajewo

36

Jedwabne

łomżyński

MW

Czartoria

37

Jeleniewo

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

38

Juchnowiec Kościelny

białostocki

W

Hryniewicze

39

Kleszczele

hajnowski

MW

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

40

Klukowo

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

41

Knyszyn

moniecki

MW

Sokółka - Suwałki

42

Kobylin-Borzymy

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

43

Kolno

kolneński

M

Czartoria

44

Kolno

kolneński

W

Czartoria

45

Kołaki Kościelne

zambrowski

W

Czerwony Bór

46

Korycin

sokólski

W

Grajewo

47

Krasnopol

sejneński

W

Sokółka - Suwałki

48

Krynki

sokólski

MW

Sokółka - Suwałki

49

Krypno

moniecki

W

Sokółka - Suwałki

50

Kulesze Kościelne

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

51

Kuźnica

sokólski

W

Sokółka - Suwałki

52

Lipsk

augustowski

MW

Grajewo

53

Łapy

białostocki

MW

Czerwony Bór

54

Łomża

łomżyński

W

Czartoria

55

Łomża

m. Łomża

M

Czartoria

56

Mały Płock

kolneński

W

Czartoria

57

Miastkowo

łomżyński

W

Czartoria

58

Michałowo

białostocki

MW

Hryniewicze

59

Mielnik

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

60

Milejczyce

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

61

Mońki

moniecki

MW

Grajewo

62

Narew

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

63

Narewka

hajnowski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

64

Nowe Piekuty

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

65

Nowinka

augustowski

W

Grajewo

66

Nowogród

łomżyński

MW

Czartoria

67

Nowy Dwór

sokólski

W

Grajewo

68

Nurzec-Stacja

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

69

Orla

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

70

Perlejewo

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

71

Piątnica

łomżyński

W

Czartoria

72

Płaska

augustowski

W

Grajewo

73

Poświętne

białostocki

W

Czerwony Bór

74

Przerośl

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

75

Przytuły

łomżyński

W

Czartoria

76

Puńsk

sejneński

W

Sokółka - Suwałki

77

Raczki

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

78

Radziłów

grajewski

W

Czartoria

79

Rajgród

grajewski

MW

Grajewo

80

Rudka

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

81

Rutka-Tartak

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

82

Rutki

zambrowski

W

Czerwony Bór

83

Sejny

sejneński

M

Sokółka - Suwałki

84

Sejny

sejneński

W

Sokółka - Suwałki

85

Sidra

sokólski

W

Sokółka - Suwałki

86

Siemiatycze

siemiatycki

M

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

87

Siemiatycze

siemiatycki

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

88

Sokoły

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

89

Sokółka

sokólski

MW

Sokółka - Suwałki

90

Stawiski

kolneński

MW

Czartoria

91

Suchowola

sokólski

MW

Grajewo

92

Supraśl

białostocki

MW

Hryniewicze

93

Suraż

białostocki

MW

Czerwony Bór

94

Suwałki

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

95

Suwałki

m. Suwałki

M

Sokółka - Suwałki

96

Szczuczyn

grajewski

MW

Czartoria

97

Szepietowo

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

98

Sztabin

augustowski

W

Grajewo

99

Szudziałowo

sokólski

W

Sokółka - Suwałki

100

Szumowo

zambrowski

W

Czerwony Bór

101

Szypliszki

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

102

Śniadowo

łomżyński

W

Czartoria

103

Trzcianne

moniecki

W

Grajewo

104

Turośl

kolneński

W

Czartoria

105

Turośń Kościelna

białostocki

W

Czerwony Bór

106

Tykocin

białostocki

MW

Czerwony Bór

107

Wasilków

białostocki

MW

Hryniewicze

108

Wąsosz

grajewski

W

Czartoria

109

Wizna

łomżyński

W

Czartoria

110

Wiżajny

suwalski

W

Sokółka - Suwałki

111

Wysokie Mazowieckie

wysokomazowiecki

M

Czerwony Bór

112

Wysokie Mazowieckie

wysokomazowiecki

W

Czerwony Bór

113

Wyszki

bielski

W

Dubiażyn - Siemiatycze - Hajnówka

114

Zabłudów

białostocki

MW

Hryniewicze

115

Zambrów

zambrowski

M

Czerwony Bór

116

Zambrów

zambrowski

W

Czerwony Bór

117

Zawady

białostocki

W

Czerwony Bór

118

Zbójna

łomżyński

W

Czartoria
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

Powiązany:

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconPlanu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconZarząd województwa podlaskiego strategia rozwoju województwa podlaskiego

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconZarząd powiatu w kraśniku plan gospodarki odpadami

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconZarząd województwa podlaskiego

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconZarząd województwa podlaskiego prognoza oddziaływani na środowisko strategii rozwoju

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconSprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami, odnosi się do zmian w aspekcie gospodarki odpadami, które zaszły na terenie gminy od dnia uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami do 31 grudnia 2006 r

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconZarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „puszcza białowieska”

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconStanowisko Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami icon1. 3 Aktualny stan prawny I organizacyjny gospodarki odpadami oraz planów gospodarki odpadami 12

Zarząd województwa podlaskiego plan gospodarki odpadami iconSprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom