1. wprowadzenie
Pobierz 1.1 Mb.
Nazwa1. wprowadzenie
strona11/21
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar1.1 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

3.3. Zasoby przyrody, formy ochrony przyrody


Tereny gminy Międzychodu są bardzo atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo. Ze względu na bogatą różnorodność zarówno fauny i flory jak i szczególne walory krajobrazowe na terenie tym zostały ustanowione liczne formy przyrody.
Parki krajobrazowe

Pszczewski Park Krajobrazowy (Dolina Kamionki)

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XI-63-86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1986 r. Dz. Urz. Woj. Gorz. Nr 9, poz. 105 z 1986 r.

 • Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

Pszczewski Park Krajobrazowy powstał w 1986 roku. Całkowita powierzchnia parku wynosi 12 220 ha. Składa się on z dwóch części: Rynny Jezior Pszczewskich i Doliny Kamionki otoczonych wspólną otuliną. Pierwsza, większa, obejmuje ciąg jezior, na południu rozpoczynający się od leżącej w dolinie Obry jezior: Wielkiego, Konin, Rybogady, poprzez rozciągające się na północ od nich jeziora: Wędromierz, Chłop i Szarcz, aż do Jeziora Lubikowskiego i Rokitniańskiego. Druga część, znacznie mniejsza, obejmuje malowniczy fragment doliny rzeczki Kamionki chroniąc fragmenty lasów grądowych i olszyn oraz roślinności szuwarów, łąk i muraw kserotermicznych. Na obszarze województwa wielkopolskiego znajduje się 2 920 ha z czego Dolina Kamionki obejmuje powierzchnie 1 970 ha a część Rynny Jezior Pszczewskich położona w południowo-wschodnim rejonie obejmuje powierzchnie 950 ha.

Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie nr 18/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 121 poz. 2816)

Obszar Chroniony Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Obszar zajmuje całkowitą powierzchnie 17960 ha, położony jet na terenie powiatu międzychodzkiego w gminie Międzychód. (Mapa – załącznik nr 2)


Rezerwaty przyrody

Kolno Międzychodzkie


Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 143 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania obiektu za rezerwat przyrody. (1959). M. P. nr 51, poz. 237. 1959

 • Obwieszczenie Wojewody wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. W sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych d dnia 31.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 13 poz 2401)

 • Rozp. Nr 6/2005 Woj. Wlkp. z 2003 z 13 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 57 poz. 1771)

Rezerwat przyrody „Kolno Miedzychodzkie” jest położony w zachodniej części Pojezierza Poznańskiego, w dolinie Warty, około 5 km na wschód od Międzychodu. Rezerwat utworzono w 1959 roku, w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu liściastego malowniczo położonego miedzy dwoma jeziorami: jeziorem Kludno i Jeziorem Koleńskim połączonymi rzeką Kamionką. Rezerwat posiada plan ochrony rezerwatu na lata 2004-2023, zatwierdzony Rozporządzeniem nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Ze względu na dominujące ekosystemy rezerwat należy do typu rezerwatów lasów i borów (L), podtypu lasów nizinnych (lni), natomiast według głównego przedmiotu ochrony obiekt zaliczono do typu rezerwatów florystycznych (Fl), podtypu krzewów i drzew (kd).

Rezerwat obejmuje obszar 14,77 ha, z czego 14,55 ha zajmują ekosystemy leśne, a 0,22 ha drogi. W jego skład wchodzą wydzielenia 319 a, b, c, d, f Nadleśnictwa Międzychód, Obrębu Międzychód, Leśnictwa Kolno.

(Mapa – załącznik nr 3)


Dolina Kamionki

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie nr 30/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie rezerwatów przyrody

Dolina Kamionki leży w Pszczewskim Parku Krajobrazowym, stanowiąc jedna z dwóch wchodzących w jego skład kompleksów. Objęty projektem ostoi południowy fragment doliny leży w gm. Międzychód około 4 km na północ od miejscowości Lewice. Powierzchnia ostoi przekracza 100 hektarów, a w jej skład wchodzi fragment doliny obejmujący rezerwat przyrody (47 ha) oraz leżące powyżej stawy i tereny leśne. Dolina rzeki Kamionki charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością utworów geologicznych co pośrednio wpływa na jej nieprzeciętne walory przyrodnicze. Szczególnie wyróżniają się tu zbiorowiska leśne – dobrze zachowane grądy i olsy. W wielu miejscach zachowały się liczne okazy drzew o wymiarach pomnikowych, w szczególności okazałe buki. W nielicznych miejscach spotkać można naturalne odnowienie cisa. Interesująco przedstawia się również skład gatunkowy runa. Występuje tu między innymi buławnik czerwony, wawrzynek wilczełyko, listera jajowata i podkolan biały. Nierzadko można spotkać też kwitnące okazy bluszczu. Dolina Kamionki to również cenne fragmenty zbiorowisk łąkowych z pełnikiem europejskim. Krawędzie doliny w niektórych miejscach, porastają zbiorowiska roślin kserotermicznych.


Obszar objęty NATURĄ 2000:

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 września 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 179 poz. 1275)

Na podstawie zapisu w/w rozporządzenia § 2 pkt. 103 określono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą:

Puszcza Notecka


(kod obszaru PLB 300015), obejmujący obszar 178255,8 ha, w tym:

a) 42088,3 ha położone w województwie lubuskim na terenie gmin:

 • Santok (2348,0 ha),

 • Przytoczna (1043,6 ha),

 • Pszczew (44,9 ha),

 • Skwierzyna (19659,0 ha),

 • Drezdenko (18992,8 ha),

b) 136167,5 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin:

 • Drawsko (11971,7 ha),

 • Międzychód (15702,0 ha),

 • Sieraków (18896,2 ha),

 • Lubasz (9146,1 ha),

 • Połajewo (3638,2 ha),

 • Wieleń (18921,8 ha),

 • Chrzypsko Wielkie (8358,8 ha),

 • Kwilcz (6695,4 ha),

 • Sieraków (1407,5 ha),

 • Oborniki (11001,9 ha),

 • Obrzycko — gmina wiejska (3820,3 ha),

 • Rogoźno (2293,2 ha),

 • Ryczywół (2707,7 ha),

 • Pniewy (727,1 ha),

 • Wronki (20879,6 ha).

„Puszcza Notecka” zajmuje powierzchnię 15.702,0 ha gminy Międzychód tj. 51% powierzchni gminy.

Opis obszaru znajduje się w załączniku nr 4 w formie standardowego formularza dla obszarów specjalnej ochrony (oso) dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (ozw) i dla specjalnych obszarów ochrony (soo) oraz mapa przedmiotowego terenu.

W listopadzie 2009 opublikowane zostały nowe obszary Natura 2000 proponowane do wyznaczenia na podstawie dyrektywy Siedliskowej.


Ostoja Międzychodzko – Sierakowska PLH 30_04

Obszar Ostoi Międzychodzko – Sierakowskiej znajduje się na północnych obrzeżach Wielkopolski na pograniczu dwóch dużych jednostek fizjograficznych – Kotliny Gorzowskiej (stanowiącej część Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej) i Pojezierza Poznańskiego. Reprezentowane tu są niemal wszystkie typy form terenu charakterystyczne dla obszarów młodoglacjalnych Wielkopolski.

Na większości powierzchni Pojezierza dominują różnego typu utwory polodowcowe, są to obszary piasków i glin zwałowych moren dennych i czołowych poprzecinane rynnami polodowcowymi, których dno wypełnione jest utworami akumulacji holoceńskiej, poza tym sandry i oraz współczesne utwory akumulacji rzecznej w dolinie Warty. W wielu rynnach lub bezodpływowych zagłębieniach dochodzi do akumulacji skał organogenicznych - torfów niskich i przejściowych.

Najbardziej istotnym elementem sieci hydrograficznej jest kilkadziesiąt różnej wielkości jezior. Mimo bogactwa wód naturalnych występują także zbiorniki antropogeniczne – stawy rybne lokalizowane na dnie rynien. W licznych formach rozcięcia strefy marginalnej w dolinach rzek i na brzegach jezior występują higrofilne zbiorowiska zaroślowe i ziołoroślowe w kompleksie z ekstensywnie użytkowanymi zbiorowiskami łąkowymi i łęgami olszowymi. U stóp stromych krawędzi występują obszary źródliskowe z towarzyszącą im roślinnością klasy Montio – Cardaminetea. Grądy i buczyny stanowią dominującą grupę zespołów lasów liściastych. Ich występowanie ograniczone jest głównie do stromych zboczy w okolicach Kolna, Chalina, Kurnatowic, Zatomia Prusimia i Mechnacza, w uroczysku Zielona Chojna, oraz w rezerwatach Buki nad jez. Lutomskim i Kolno Międzychodzkie. Duży kompleks buczyn znajduje się we wschodniej części Pojezierza nad Jeziorem Białokoskim. Płaty grądów na terenie Pojezierza zaliczone zostały do zespołu Galio sylvatici-Carpinetum w odmianie śląsko – wielkopolskiej. Typowy dla niej udział buka zaznacza się także w płatach grądów Pojezierza. Przez obszar Pojezierza przebiega wschodnia granica zasięgu lasów bukowych stąd ich płaty mają niekiedy charakter przejściowy. Większość lasów bukowych reprezentuje żyzne buczyny niżowe, mniej rozpowszechnione są ubogie buczyny na zakwaszonych glebach (Luzulo-Fagetum). Na terenie ostoi przeważają obszary leśne, znaczny jest też udział obszarów zagospodarowanych rolniczo. Są to uprawy rolne drobno- i średniopowierzchniowe. Stosunkowo nieduża powierzchnia użytków zielonych wynika z faktu, że na ich siedliskach lokalizowane są stawy rybne.

Dolina Kamionki PLH 30_03

Ostoja obejmuje fragment rynny polodowcowej, której dnem płynie rzeka Kamionka i jej otoczenie. Jest to obszar usytuowany na południowych obrzeżach Pojezierza Międzychodzkiego, należący do makroregionu Pojezierza Lubuskiego. Znajduje się on w zasięgu fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego i ma charakter wyraźnie wciętej doliny. Lokalnie jest silnie zróżnicowany morfologicznie, odznacza się dość dużymi różnicami wysokości względnej (ok. 30 m, od 57-93 m n.p.m). Dominujące siedliska mineralne, na wysoczyznach, są opanowane przez drzewostany gospodarcze w różnych klasach wieku, głównie z sosną

pospolitą. Najcenniejsze części obszaru to zbocza doliny porośnięte przez lasy liściaste, głównie bukowe oraz usytuowane w dolinie siedliska higrofilne z podłożem organicznym wykorzystywane uprzednio jako użytki zielone. W obecnej chwili dawne łąki stanowią ustępujący typ siedliska, gdyż w dużej mierze zostały w wyniku sukcesji wtórnej porośnięte przez lasy olszowe. Część dna doliny została przekształcona w stawy rybne, co zagraża wzmożoną eutrofizacją.

Użytki ekologiczne


Na terenie nadleśnictwa Międzychód występuje 7 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 31,34 ha.

Tabela 27. Użytki ekologiczne na terenie Międzychodu


LP

NAZWA I OPIS OBIEKTU

POWIERZCHNIA

1

Zabagnione pastwiska i laki śródleśne w środkowej części pokryte turzycami, wiosna zalane wodą; miejscami licznie występuj: żurawina, wełnianka, torfowce. Miejsce żerowania żurawi.

2,60 ha

2

Rozlegle torfowisko silnie podtopione woda, z występującymi: rosiczką,modrzewnicą, wełnianką, torfowcami

9,13 ha

3

Bagno – torfowisko przejściowe z żurawiną, czermienią, wełnianka, nalotem brzozy i sosny na 20% , miejsce lęgowe żurawia.

4,60 ha

4

Między liniami – porzucone pastwisko porośnięte trzcinami.

0,75 ha

5

Leszczyny – porzucona laka porośnięta trzciną i sosną

0,59 ha

6

Torfowisko przejściowe z żurawiną, wełnianką i torfowcami.

5,14 ha

7

Kompleks torfowiska przejściowego z torfowcami, żurawiną wełnianka, niskiego z olsem porzeczkowym, łęgiem Is-Ol oraz szuwarami i oczkami wodnymi.

8,53 haInne formy prezentacji przyrody na terenie Gminy Międzychód


 • Ścieżka Edukacyjna – „Bobrowy Zakątek” - wytyczona w Puszczy Noteckiej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego

R
ysunek 13. Bobrowy Zakątek


 • Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka” - obejmuje swym zasięgiem RDLP Piła, Poznań i Szczecin. Wśród Nadleśnictw LKP „Puszcza Notecka” - Nadleśnictwo Międzychód - pow. 20 883 ha, w tym obr. leśny Krobielewko (pow. 13 209 ha), obr. leśny Międzychód (pow. 7 674 ha).

 • dąb szypułkowy – koło osady Zwierzyniec, o obwodzie 755 cm;

 • hodowla bawołów azjatysckich – przy kwaterze agroturystycznej „Olchowy Młyn” w Zatomiu Nowym (dr J. Harabasz);

 • wzorcowa szkółka leśna Nadleśnictwa Międzychód koło Kaplina;

 • kamień pamiątkowy z Święta Lasu w 1933 r.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Powiązany:

1. wprowadzenie iconUporządkowano tryb sejmowa­nia przez wprowadzenie regu­laminu obrad I zniesienie przy­sięgi na instrukcje. Częściowo ograniczono liberum veto przez wprowadzenie

1. wprowadzenie iconWprowadzenie Załącznik nr 1 wprowadzenie

1. wprowadzenie iconProjprzem s. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sa-r 2005 w tys zł Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. wprowadzenie icon1. Wprowadzenie

1. wprowadzenie icon8 Wprowadzenie

1. wprowadzenie icon1. Wprowadzenie

1. wprowadzenie iconI. wprowadzenie

1. wprowadzenie iconWprowadzenie

1. wprowadzenie iconWprowadzenie

1. wprowadzenie icon1. Wprowadzenie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom