Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie
Pobierz 333.53 Kb.
NazwaStatut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie
strona1/8
Data konwersji06.09.2012
Rozmiar333.53 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8
STATUT

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie


Rozdział I

NAZWA SZKOŁY

§ 1


l. Szkoła Podstawowa w Popowie, zwana dalej "Szkołą", jest niepubliczną szkołą podstawową.

2. Nauka w Szkole jest bezpłatna.

3.Szkoła funkcjonuje w gminie Cewice. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny znajdujący się w Popowie, a pełny adres Szkoły brzmi:


Niepubliczna Szkoła Podstawowa

w Popowie

Popowo 2

84 - 312 Cewice


4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie jest Szkolą z możliwością nauki języka kaszubskiego jako ojczystego.

5. Szkoła używa pieczęci okrągłej z godłem państwa pośrodku i napisem na otoku: "Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie".

6. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie "Rozwój Sołectwa Popowo".

7. Nauka w szkole trwa sześć lat.


Rozdział II


CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 2 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy zawarty w dokumencie: „Program wychowawczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie”, a stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 2. Szkoła zmierza do osiągnięcia ideału wychowawczego jakim jest człowiek o wszechstronnie rozwiniętej psychice, miłujący wolność, odznaczający się wysokim poczuciem odpowiedzialności i szanujący godność własną i innych.

 3. Szkoła w szczególności zapewnia uczniom:

 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

 2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

 3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 5. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia,

 6. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.


§ 3


 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 1. integrację wiedzy nauczanej przez:

 1. kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

 2. ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną oraz wychowanie do życia w społeczeństwie,

 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na wspieranie:

 1. rozwoju umysłowego poprzez:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki oraz wspomaganie samodzielności uczenia się,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,

 1. rozwoju społecznego poprzez:

 • kształtowanie nawyków społecznego współżycia i współdziałania w zespole,

 • nabywanie umiejętności porozumiewania się,

- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,

umożliwienie podtrzymania i rozwijania własnej tożsamości etnicznej.

 1. rozwoju psychofizycznego poprzez:

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukację ekologiczną,

3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych,

 1. prowadzenie lekcji religii w szkole,

 2. pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 3. organizowanie zajęć wyjazdowych w ramach edukacji regionalnej i wycieczek dydaktycznych.

7) kontynuacja roli środowiskowej placówki kulturalnej spełniającej funkcję integrującą środowisko.

8) opracowywanie, sprawdzanie i upowszechnianie programów edukacji regionalnej oraz ich ewaluacja.

9) organizowanie spotkań, konferencji i warsztatów dla grup nauczycieli zainteresowanych edukacją regionalną,

10) współpraca ze szkołami prowadzącymi różne formy edukacji regionalnej,

11) pomoc w realizacji edukacji regionalnej zainteresowanym szkołom poprzez organizację odpowiednich zajęć dla grup dzieci i młodzieży.

12) doskonalenie kadry poprzez skierowaną do nauczycieli zainteresowanych nauczaniem regionalnym oferty spotkań, konferencji i warsztatów,

13) organizację imprez kulturalnych w środowisku, gromadzenie i eksponowanie zbiorów etnograficznych i historycznych,

14) inspirowanie udziału szkół i nauczycieli w realizacji projektów (programy, podręczniki) dotyczących edukacji regionalnej, oraz pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z osobami i instytucjami zainteresowanymi tego rodzaju edukacją (MEN, Kuratorium Oświaty, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, wydawnictwa i in.),

15) utrzymanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zainteresowanymi edukacją regionalną (MEN, Kuratorium Oświaty, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Międzynarodowa Akademia Edukacji Mniejszości, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta i in.),

16) skierowanie do szkół oferty zajęć edukacji regionalnej dla grup dzieci i młodzieży.

17) skierowanie do działaczy samorządowych oferty spotkań dotyczących edukacji regionalnej,

18) organizację plenerów artystycznych oraz warsztatów rękodzielniczych (np. tkactwo, kowalstwo, ceramika),

19) własną działalność wydawniczą.


§4


 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. dyżury nauczycieli w budynku w czasie przerw obiadowych wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,

 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

 3. przydzielanie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki dalszej, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej,

 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

 5. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VI,

 6. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 7. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

 8. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

 9. zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej,

 10. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

 11. różnorodności zajęć w każdym dniu.


§5


 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia,

 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

 5. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

 7. wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

 8. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 9. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, szkołami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 2. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów,

 2. zajęć specjalistycznych dla uczniów (indywidualnych i/lub grupowych):

 1. profilaktyczno-terapeutycznych,

 2. terapii pedagogicznej (w tym ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej),

 3. terapii psychologicznej,

 4. terapii logopedycznej

 1. poradnictwa dla uczniów,

 2. poradnictwa, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.Rozdział III


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


§ 6


 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia.

 2. System oceniania wypływa z zadań naszej Szkoły, których najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 3. Osiągnięcia powyższego celu mają służyć działania na rzecz:

 1. wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się w gimnazjum,

 2. zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,

 3. kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany,

 4. umacniania poczucia własnej wartości uczniów,

 5. pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej,

 6. uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy i zachowania.


§ 7


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa:

 1. cele oceniania,

 2. zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 3. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sposoby informowania o nich uczniów i rodziców,

 4. ocenianie bieżące, możliwości poprawy ocen cząstkowych oraz sposoby informowania uczniów i ich rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

 5. skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego oraz sposób informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania,

 6. sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

 7. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 8. ustalanie kryteriów oceniania zachowania i kary za nieprzestrzeganie przyjętych norm zachowania,

 9. promowanie ucznia,

 10. nagrody i wyróżnienia, które może uzyskać uczeń w toku nauki,

 11. sposoby ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania.


§ 8


Cele oceniania


 1. Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie uczciwie i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

 2. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 6. ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli w odniesieniu do bieżącego oceniania i śródrocznego/rocznego klasyfikowania.


§ 9

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania


 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

I semestr – od września do zakończenia ferii zimowych

II semestr – od pierwszego dnia po feriach zimowych do czerwca

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:

 1. rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę,

 2. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu poziomu i postępów ucznia w nauce.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 2. Ocenianie odbywa się:

 1. wg skali wewnętrznie opracowanej w NSP-1,

 2. w stopniach szkolnych określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami),

 3. za pomocą narzędzi badawczych:

 1. kart obserwacji osiągnięć ucznia,

 2. kart samooceny ucznia.


§10


Formułowanie wymagań edukacyjnych


 1. W oparciu o wybrany do realizacji program nauczania każdy nauczyciel formułuje pisemnie wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na dany rok szkolny i przedstawia je dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

 2. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie opinii:

 1. publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 2. niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Uczniowie informowani są o powyższym na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, rodzice (opiekunowie prawni) na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym.

 3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym oraz protokolarzu zebrań z rodzicami.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut niepublicznej szkoły podstawowej dialogu kultur – etz chaim

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut niepublicznej Zawodowej Szkoły

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconZałącznik nr 2 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielewie

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconZałącznik nr 3 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielwie

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconS t a t u t niepublicznej szkoły podstawowej stowarzyszenia kulturalno -oświatowego w wysokiej

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconZałącznik nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Strzebielewie Program wychowawczy

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut Szkoły Podstawowej nr 3 zatwierdzony uchwałą nr 1/10 na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 07. 12. 2010 r

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut szkoły podstawowej w śWIĘcieńcu § Nazwa I siedziba szkoły

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut Szkoły Podstawowej

Statut niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie iconStatut Szkoły Podstawowej Nr 4

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom