Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
Pobierz 37.98 Kb.
NazwaPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar37.98 Kb.
TypDokumentacja

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

karta informacyjna dla:


- wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięciaLp.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej” na działce nr 224/3 .

1

Numer wpisu

4/2012

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Składowisko odpadów znajduje się na działce oznaczonej nr 224/3, będącej własnością Gminy Gołdapi (Załącznik nr 2. Wypis z rejestru gruntów).

Od północnego - zachodu graniczy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Od wschodu graniczy z drogą krajową nr 65, dalej z kompleksem leśnym administrowanym przez nadleśnictwo w Gołdapi.

Od strony zachodniej i południowo – zachodniej teren ograniczony jest również obszarem zalesionym.

W projektowaniu docelowego ukształtowania składowiska ustala się:

- nachylenie górnej powierzchni nie powinno być mniejsze niż 3%,

- spadki mogą być wielokierunkowe, ale skierowane zawsze na zewnątrz od wierzchołka masy,

- wierzchowina składowiska ma kształt wypukły.

Formowanie powierzchni składowiska rozpoczyna się od uporządkowania terenu tj. oczyszczenie granicy składowania odpadów, terenu odprowadzania wód opadowych. Po wytyczeniu wierzchołka czaszy na rzędnej składowania 166,5m n. p. m. teren kształtuje się spadkiem wielokierunkowym w wysokości ok. 3%, nadając wypukły kształt czaszy. Odpady powinny być zagęszczone i pozbawione wystających, ostrych elementów, które mogłyby uszkodzić folię izolacyjną.

  1. uszczelnienie stropu składowiska-- warstwa wyrównawczo – odgazowująca: piasek ok. 0,20m, wykonana na ukształtowanej powierzchni odpadów. Jej zadaniem jest przechwycenie powstających pod szczelną izolacją gazów wysypiskowych i skierowaniu do studni odgazowującej;

warstwa uszczelniająca: folia PEHD grubości 1,0 mm, zabezpiecza odpady przed przemywaniem wodami deszczowymi i powstawaniem odcieków. Folię układa się na warstwie odgazowującej. Na obrzeżach należy zakotwić folię w rowie 0,50 * 0,50 m okalającym całe składowisko, wypełnia się go żwirem i kamieniami. Rów ma również zadanie odwadniające. Dopuszcza się także wykonanie uszczelnienia z gruntu o słabej przepuszczalności (k=10-7m/s) z glin lub glin piaszczystych (warstwa o miąższości 0,5 m) lub innego materiału uszczelniającego typu bentofix.

  • -warstwa filtracyjna: piasek 0,2 m o współczynniku filtracji k=10-2 cm/s, nakłada się na folię uszczelniającą. Od góry warstwę piasku przykrywa się włókniną filtracyjną, na którą układa się kolejne warstwy rekultywacyjne.

Po obwodzie terenu uszczelnionego zostanie wykonany rów odwadniający. Na folii ułożona zostanie warstwa drenująca z grubego żwiru na wysokość 0,3 m oraz warstwa z filtra powierzchniowego z piasku na wysokość 0,2 m. Rów zostanie ukształtowany, aby wody opadowe odprowadzić w południowo – wschodni narożnik działki do zagłębienia terenowego.

- warstwa pośrednia: grunt mineralny min. 0,6 m, można wykorzystać każdy rodzaj ziemi mineralnej. Warstwa stanowi miejsce penetracji korzeni.

- warstwa humusowa: gleba 0,2 m, warstwa humusu ułatwia wzrost roślinności zabezpieczając przed erozją.

W projektowanych warstwach zamykających teren składowiska odpadów (warstwa pośrednia i humusowa) przewiduje się wykorzystanie osadów ściekowych do rekultywacji omawianego terenu. Wprowadzenie osadów powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając kierunek rekultywacji jako nierolniczy. Ustala się, że dawka osadów może wynosić 40-200t s. m./ha. Osad wprowadza się do warstw rekultywacyjnych mieszając go z ziemią mineralną.

  1. odprowadzeni wód ze stropu uszczelnionego składowiska

Ukształtowana powierzchnia istniejącego składowiska przykryta zostanie na całym obszarze folią grubości 1 mm w wyniku, czego nastąpi uszczelnienie i stworzone zostaną warunki do wykonania rekultywacji jego powierzchni.

Projektowane przykrycie uszczelniające powierzchnię czaszy składowiska stworzy przeszkodę zatrzymującą wody opadowe. Celem stworzenia właściwych warunków odprowadzenia wód opadowych projektuje się ułożenie na folii izolacyjnej warstwy filtracyjnej z piasku grubości 20 cm, przykrytej geowłókniną o gęstości 500 g/m2.

Wody opadowe z warstwy filtracyjnej dopływać będą do projektowanego rowu opaskowego okalającego składowisko, zasypanego 0,3 m warstwą drenującą (16/32 mm) i 0,2 m warstwą filtra powierzchniowego (8/1,6 mm). Wody opadowe z rowu opaskowego odprowadzane będą poza teren uszczelniony (za pomocą rowu otwartego o szerokości dna 0,5m i nachyleniu skarp 1:2, wyłożonego kamieniem) do zagłębienia w południoweo- wschodniej części działki. Na terenie tym występują grunty piaszczyste pozwalające na szybką infiltrację wód. Okresowo w czasie dłuższych opadów dopuszcza się możliwość wystąpienia w tym rejonie wód powierzchniowych. Teren ten proponuje się obsadzić roślinnością dobrze znoszącą nawodnienie terenu np. wierzbą.

  1. odgazowanie składowiska

Biogaz powstaje w wyniku procesów przemiany materii prowadzonej przez mikroorganizmy zachodzących w masie zdeponowanych odpadów.

Skład gazu kształtuje się na poziomie zawartości metanu w ilości 30-60% i dwutlenku węgla 27-40%. Zaliczany jest do gazów wybuchowych i toksycznych ze względu na zawartość siarkowodoru i innych trujących produktów beztlenowego procesu rozkładu substancji organicznej. Jest również gazem opałowym o wartości 25-30MJ/kg. Opisane gazy stanowią poważne zagrożenie dla otoczenia i konieczne jest zabezpieczenie przed ich niekontrolowana migracją.

Projektowane przykrycie folią czaszy składowiska stworzy nieprzepuszczalną przeszkodę dla powstających w złożu gazów, które w chwili obecnej wydostają się przez całą jego powierzchnię do atmosfery.

W celu bezpiecznego odprowadzenia biogazu, na ukształtowanej powierzchni odpadów należy ułożyć warstwę odgazowującą zbudowanego z 20cm warstwy drobnego żwiru, którą powstające w złożu biogazy przedostawać się będą do studni odgazowujących. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 3 studni odgazowujących, którymi biogaz odprowadzany będzie przez biofiltry do atmosfery.

Studnie odgazowywujące wykonane będą w formie odwiertów o średnicy 400 mm i głębokości odpowiadającej grubości warstwy zgromadzonych odpadów. Wewnątrz otworu wiertniczego ustawiona zostanie kolumna z rur PEHD szczelinowych z otworami na obwodzie, która obsypana będzie żwirem o granulacji 16/32 mm i wyprowadzona ponad poziom ułożenia folii uszczelniającej złoże składowiska. Kolumna rur odgazowujących zakończona zostanie głowicą średnicy 500 mm, pozwalającą na przepływ biogazu przez biofiltr podczyszczający przed odprowadzeniem ich do atmosfery.

Proponowane rozwiązanie zabezpiecza przed niekontrolowaną migracją gazu do atmosfery i eliminuje wynikające z niej zagrożenie wybuchem.

  1. zagospodarowanie terenu zielenią ochronną

Istniejące składowisko znajduje się poza granicami miasta Gołdap. Obszar otaczają lasy i łąki częściowo zakrzewione. Po przeanalizowaniu istniejących uwarunkowań, a zwłaszcza bliskości przejścia granicznego, uważa się, że najwłaściwsze będzie zrekultywowanie składowiska w kierunku pełnienia funkcji krajobrazowotwórczej. Zrekultywowane w ten sposób składowisko odpadów wraz z otaczającymi go lasami, może wpłynąć korzystnie na poprawę walorów widokowych istniejącego krajobrazu.

System pokrycia składowiska składa się z kilku warstw, z których każda pełni określoną funkcję, co przyczynia się do efektywności pokrycia.

Rekultywacja pozwoli na zabezpieczenie warstwy izolacyjnej, umożliwi wegetację roślin i jednocześnie pomoże w przechwyceniu i odprowadzeniu wód opadowych.

Kierunek rekultywacji należy przyjąć w pierwszym etapie z przeznaczeniem pod roślinność łąkową (ok. 3 lat). W tym celu na ostatniej warstwie pokrywającej składowisko (humus 20 cm) wyrównanej sprzętem agrotechnicznym wysiać należy najpierw roślinność jednoroczną w ilości 120 kg/ha. Rośliny te należy ściąć przed wyschnięciem, przeorać i dokonać powtórnego siewu. Po obumarciu rośliny dostarczają znacznej ilości substancji organicznej. Następnie wysiać mieszankę traw i roślin motylkowych w ilości 60 kg/ha. Należy je wysiewać poza okresem późno jesiennym i zimowym. Wysiewanie mieszanki traw z roślinami motylkowymi prowadzić konsekwentnie w ciągu 3 lat., uzupełniając warstwę urodzajną 15-20 cm warstwami osadu przystosowanego do wykorzystywania przyrodniczego.

Po 3 letnim okresie należy przejść do kolejnego etapu tj. do sadzenia krzewów i drzew. Krzewy sadzi się w doły o wymiarach 0,5 * 0,5 m i rozstawie 1,5 * 1,5 m, drzewa w rozstawie 3,0 * 3,0 m. Najpierw wprowadza się gatunki o niskich wymaganiach siedliskowych, po upływnie ok. 10 lat, należy przystąpić do stopniowej przebudowy roślinności drzewiasto-krzewiastej przez wprowadzenie gatunków docelowych.

Prace wyrównująco - doszczelniające powinny być prowadzone systematycznie raz do roku przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. Przy niewielkich deformacjach można ograniczyć się do wyrównania tylko wierzchniej warstwy glebowej, uzupełniając ubytki i utrzymując opływowy kształt czaszy składowiska. Przy większych deformacjach budzących podejrzenie uszkodzenia warstwy izolacyjnej, należy wykonać prace doszczelniające i przywracające projektowane ukształtowanie oraz zapewniające ciągłość poszczególnych warstw rekultywacyjnych. Szczegółowy sposób usunięcia deformacji jest na tym etapie procesu inwestycyjnego trudny do przewidzenia, gdyż będzie to uzależnione od wielkości i miejsca wystąpienia. Na pewno niezbędnym okaże się dotarcie do warstwy izolacyjnej i podłączenie jej z nową warstwą uszczelniającą, a następnie odbudowa pozostałych warstw rekultywacyjnych.

3

Znak sprawy

GPO.6220.1.9.2012

4

Data złożenia

31.07.2012r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Karta informacyjna przedsięwzięcia , mapa sytuacyjno – wysokościowa.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Gołdapi

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi.

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

nie ma

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12

Uwagi

Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconPublicznie dostępny wykaz

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconInformacje dodatkowe dot udostępnienie informacji o środowisku I jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconO udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie iconO udostępnianiu informacji o środowisku I jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom