Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego
Pobierz 311.04 Kb.
NazwaFormularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego
strona1/3
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar311.04 Kb.
TypFormularz ofertowy
  1   2   3
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularz Ofertowy – Oferta Wykonawcy1


(miejsce i data sporządzenia)


FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO

Część I - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Zdrowe i twórcze życie w harmonii z przyrodą” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu Wsi


Część II –„Zaplanowanie i utworzenie innowacyjnej pracowni ekologicznej edu-EKO przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze, która w ujęciu interdyscyplinarnym służyć będzie kształtowaniu postaw proekologicznych wśród uczniów i lokalnej społeczności”


1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Andrespol

z siedzibą w Andrespolu

ul. Rokicińska 126

95-020 Andrespol


2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Nr tel/fax; e-mail

1


2


3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

 1. Zapoznałem się i akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
  a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w SIWZ.

 2. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zawrzeć umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

 3. Akceptuję w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia.

 4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami lokalnymi, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia oraz, że uwzględniliśmy je w swojej ofercie.

 5. Gwarantuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią i wyjaśnieniami do SIWZ.

 6. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnymi dla stron postanowień umowy.

 7. Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia w następującej cenie:

7.1 Część I - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Zdrowe i twórcze życie w harmonii z przyrodą” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu Wsi”* zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego

Cena brutto za wykonanie części I ……………………………………………..…………..PLN w tym podatek VAT

Słownie………………………………………………………………………………


7.2 Część II –„Zaplanowanie i utworzenie innowacyjnej pracowni ekologicznej edu-EKO przy Gimnazjum w Wiśniowej Górze, która w ujęciu interdyscyplinarnym służyć będzie kształtowaniu postaw proekologicznych wśród uczniów i lokalnej społeczności” * zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego

Cena brutto za wykonanie części II ……………………………………………………..…..PLN w tym podatek VAT

Słownie…………………………………………………………………………………


 1. Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ - Cena – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 2. Zobowiązuję(my) się do wykonania przedmiotu w okresie do 31.10.2012 r.

 3. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

 4. Nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.

 5. Akceptuję(my) 30-dniowy termin płatności.

 6. Udzielam(y) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, zgodnie z § 12 Wzór Umowy – załącznik nr 7.

 7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………………………………………


4. PODPIS(Y):

L. p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)
Wykaz i zakres usług przewidzianych do powierzenia podwykonawcom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. PODPIS(Y):

L. p.

Nazwa Wykonawcy

(Partnera)

Nazwisko i imię osoby (osób)

upoważnionej do podpisania

niniejszej oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

Podpis osoby (osób)

upoważnionej do

podpisania niniejszej

oferty w imieniu

Wykonawcy (Partnera)

UWAGA:

 1. Wykonawca składając ofertę częściową wypełnia stosowny załącznik do formularza ofertowego do danej części.

 2. Wykonawca składając ofertę na obie części wypełnia obydwa załączniki do formularza ofertowego.*-niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 1 do formularza oferty

Wypełnia Wykonawca


Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Zdrowe i twórcze życie w harmonii z przyrodą” przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu Wsi, ul. Jarzębinowa 1


Tabela nr 1. – Pomoce dydaktyczne

Lp.

Nazwa

Ilość (szt.)

Cena za 1 szt/kpl brutto [PLN]

Cena brutto razem (3x4)

[PLN]

1

2

3

4

5

1

Atlas przyrodniczy

atlas do nauki przyrody w szkole podstawowej kl. 4-6


122

Gra edukacyjna „Na ratunek planecie” cz 1 i 2

- interaktywny program przeznaczony dla uczniów w wieku 10–13 lat

23

Plansze „Chrońmy nasze środowisko” cz. 1 i 2

cz. I - Pakiet edukacyjny zawiera: 7 plansz, 32 kart B-3, 63 elementy ruchome, Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny. Tematy plansz: 1. Wybrane rośliny chronione spotykane w lasach Polski, 2. Wybrane rośliny chronione spotykane na łąkach Polski, 3. Wybrane rośliny chronione obszarów górskich, 4. Powietrze - zanieczyszczenie, 5. Woda środowiskiem życia organizmów, 6. Lasy - bogactwo naturalne Ziemi, 7. Łąka - Znaczenie dla człowieka i środowiska;

- cz. II - 7 plansz, 32 karty B-3, 52 elementy ruchome, Plansze oprawione są w listwy z zawieszką, Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, Poradnik metodyczny Tematy plansz: Zwierzęta chronione - ptaki, Zwierzęta chronione - płazy i gady, Zwierzęta chronione - ssaki, środowisko naturalne, Gleba - środowiskiem życia, Wykorzystanie surowców wtórnych, Przed czym chroni warstwa ozonowa i co ją niszczy.

24

Plansza -Ekologiczna taśma czasowa biodegradacji pospolitych odpadów – wym.120/90

15

Przewodniki do plecaka format 11x18 , plastikowa okładka, książki bogato ilustrowane, tematyka: owady, ptaki, rośliny chronione, zwierzęta chronione, rośliny i zwierzęta lasów, rośliny i zwierzęta wodne, ślady i tropy zwierząt.

106

Przewodnik przyrodniczy na wycieczkę – książka bogato ilustrowana, 550 opisów najczęściej spotykanych zwierząt, roślin i grzybów, gatunki pogrupowane wg siedliska

17

Odkrywam świat przyrody – 16,8x24, lupka i notesik. Tematyka: rzeka, staw, łąka

38

Młody obserwator przyrody format A4, kolorowe strony + dodatek, tematyka: owady, rośliny chronione, zwierzęta chronione, polskie parki narodowe, co w trawie piszczy, runo leśne, płazy i gady

109

Alternatywne źródła energii - film DVD, tematyka: Ziemia, Słońce, woda, wiatr.

410

Eko system - zawartość zestawu: Baza ekosystemu, kanały nawadniające, przezroczyste, okrągła ściana, okrąg z chmurą, mini chmurki, przezroczysty ochraniacz, termometr, sakiewka na nasiona, żwir, torf, kubeczki z pokrywką (100ml), pipeta, duża szpatułka, paski papierowe do analizy wody, źdźbło słomy, instrukcja i materiał informacyjny.

111

Termometr do pomiaru tem. cieczy i ciał stałych - termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC, dokładność: 0,3

112

Paski wskaźnikowe ekonomiczne - Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14. Sprzedawane w opakowaniach po 100 szt.

113

Zlewka czerpak z zaciskiem - zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym (A lub B) – kupowanym oddzielnie

114

Sieć workowa z drążkiem aluminiowym - Sieć workowa, na obręczy o śr. 200 mm, bardzo trwała, nylonowa, do łapania/łowienia ruchomych okazów takich jak drobne organizmy wodne (owady,...), pływające cząstki. Wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka 330 mm. Sieć przystosowana do mocowania na drążku teleskopowym - specjalny drążek (żerdź) teleskopowy o długości od 145 od 275 cm wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków.

115

Miernik natężenia dźwięku cyfrowy - miernik z wyświetlaczem LCD (17 mm) umożliwia szybki i łatwy pomiar w 4 zakresach pomiędzy 35...130 dB. (rozdzielczość 0,1 dB). Zasilany 9V baterią. Wymiary: 64 x 251 x 40 mm, waga 250 g.

116

Model demonstracyjny „energia odnawialna wody, wiatru, Słońca” - Zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych (wody, wiatru i Słońca). Wymiary podstawy 27 x 20 cm, wysokość maksymalna: 38 cm. Dodatkowo dołączone 4 wymienne "efekty końcowe" przemiany poszczególnych energii odnawialnych, tj.: brzęczyk, przekładnie, miernik, diody. Modele można prezentować w pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni.

117

Waga elektroniczna przenośna z kalkulatorem - precyzyjna, profesjonalna waga elektroniczna, w specjalnej obudowie, w pełni przenośna ("kieszonkowa") 0,1g/max. 150g., funkcja tarowania oraz odrębne pamięci do wagi opakowania i zawartości. Zasilana 3 bateriami AAA (1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 4 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Powierzchnia płyty ważącej 80x70 mm. Dodatkowo wbudowany kalkulator do dokonywania obliczeń.

118

Szpatułka dwustronna do prób gleb - Metalowa szpatułka z jednym końcem prostym i z drugim zagiętym, do nabierania, odmierzania i rozdrabniania materiałów sypkich, w tym prób gleby.

1019

Gleba – badanie własności fizykochemicznych - zestaw 7 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki, zlewki, pipeta, pęseta, fiolki, lejki, sito, sączki, lupy, ...) i roztworem wskaźnikowym ze skalą kolorymetryczną, dołączone karty pracy

120

Pakiet wskaźnikowy pH gleby - Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz podstawkę do przeprowadzania testów ze skalą barwną.

121

Interaktywna płyta CD parki narodowe w Polsce – program do komputerów i tablic interaktywnych. Program składa się z trzech części : I – moduł poglądowy zwierający następujący materiał dydaktyczny: formy ochrony przyrody w Polsce, zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów; opis poszczególnych parków narodowych, projektowane parki narodowe, interaktywny mini-atlas, Część II – moduł ćwiczeniowy, zawierający serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce oraz pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowizualnym. Część III - moduł obudowy metodycznej, zawierający opis pomocy dydaktycznej, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji.

122

Audio CD: Wielki koncert polskiej przyrody cz. 2;

123

Audio CD: Tajemnice puszczy rozpoznawanie głosów zwierząt,

124

Audio CD: Jaki to ptak cz. 1,2, 3,4

425

Przyroda oczami fizyka 5 wszystko o oszczędzaniu energii – film DVD

126

Wodomierz – ½ cala, czułość 10-12l/h, maksymalne ciśnienie pracy 16 bar, ciężar 0,45 kg, skala odczytu 0,5 l – 100000m³, temperatura do 30ºC

127

Miernik prądu -
Dokładność: +/-3% do 2000W, 
+/-5% - powyżej 2000W
Test:
15-3000W – rozdzielczość 0,1W
Napięcie : 230V/AC
Częstotliwość: 50Hz
Czuwanie: 1,5W 

128

Plansze interaktywne do przyrody kl. 4-6 - Plansze interaktywne z przyrody dla szkoły podstawowej to program komputerowy składający się z 44 plansz interaktywnych. Treści edukacyjne w nim zawarte zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania przyrody w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. Program do korzystania  z tablicami interaktywnymi. 

129

Plansze dydaktyczne Polska Przyroda – wykonane z kredowego papieru, o wymiarach 70x100 cm, zaopatrzone w metalowe listewki u góry i na dole; tematyka: płazy i gady chronione, ssaki chronione i łowne, owady, rośliny chronione.

430

Edukacja ekologiczna tablice dydaktyczne – zestaw 20 tablic dydaktycznych w formacie 50x70 cm gotowych do zawieszenia.

131

Ratujmy ziemię –plansze – pakiet składający się z dwóch części w sumie 31 formatu B3, plansze oprawione są w listwy metalowe z zawieszką, dołączony poradnik metodyczny zawierający przegląd pojęć ekologicznych i bibliografię, całość została umieszczona w tekturowej teczce. Część 1 - Plansze obrazujące przyczyny zniszczeń ekologicznych naszej planety, spowodowane rozwojem cywilizacji i działalności człowieka. Część 2 - ogólne informacje wzbogacające i porządkujące podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Do całości dołączono elementy ruchome z napisami. 

132

Ekosystemy – komplet 5 plansz w drewnianej oprawie, tematyka: ekosystem Bałtyku, ekosystem jeziora, lasu, łąki i pola, morza ciepłego.

133

Flora Polski rośliny chronione – przewodnik

534

Życie w glebie zestaw 10 preparatów mikroskopowych – 10 preparatów mikroskopowych umieszczonych w drewnianej skrzyneczce; bakterie glebowe, .pp. korzenia z mikoryzą zewn. (strzępki grzybni), owocnik pieczarki - p.pp. hymenium z zarodnikami podstawkowymi, zarodniki skrzypu z elaterami (sprężyce), liść mchu, igła sosny, p.pp., unerwienie liścia, macerujący liść - tworzenie humusu, roztocz z gleby leśnej (próchnica), dżdżownica, p.pp. przez środek ciała

135

Czy wiesz… Jaki to kwiat? – atlas, 200 najbardziej popularnych i najciekawszych gatunków roślin spotykanych w Polsce, na łąkach, w lasach i nad wodą.

536

Łazik na baterie słoneczne – pojazd wyposażony w baterie słoneczne, silniczek, koła zębate, wymiary 18,5x14x5,5 cm.

137

Mikroskop podświetlany - mikroskop szkolny o powiększeniach 40-1000x; obrotowa głowica jednooczna
- diafragma z płynną regulacją
- obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x(S), 100x(S)(O)
- okular: WF10x
- śruba makrometryczna i mikrometryczna
- stolik krzyżowy ruchomy
- miska rewolwerowa czterogniazdowa
- podświetlanie diodowe
- wbudowany akumulator umożliwiający pracę w terenie
- kondensor

1038

Mapa fizyczna Polski – puzzle, kolorowa mapa Polski do układania, wymiar 36,5x28,5 cm

10
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy dla części nr Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 17/2010/ces/csw/crp na wykonanie usługi

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy w związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy do przetargu nieograniczonego na: Dostawa sortów mundurowych oraz odzieży ochronnej w 2007r

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconA gencja Rozwoju Przemysłu S. A. Formularz ofertowy formularz ofertowy ( list intencyjny )

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconA gencja Rozwoju Przemysłu S. A. Formularz ofertowy formularz ofertowy ( list intencyjny )

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy zgodnie z zał. nr Kosztorys ofertowy zgodny z zakresem robót ujętym w załączniku nr 2

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy dla poszczególnej usługi

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz oferty dla przetargu nieograniczonego

Formularz ofertowy dla przetargu nieorganiczonego iconFormularz ofertowy – podstawowe informacje wypełniony formularz wyślij na adres

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom