Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć
Pobierz 62.77 Kb.
NazwaTemat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar62.77 Kb.
TypDokumentacja

SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TEMAT: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy.


Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne + praca domowa ( praca indywidualna ucznia poza lekcjami - 2 godziny + 2 godziny uzgodnień i konsultacji ).


CELE OPERACYJNE:

Uczeń powinien:

 • poznać zasady planowania biznesowego,

 • zrozumieć znaczenie planowania działań gospodarczych i prognozowania zjawisk ekonomicznych,

 • przekonać się do systematycznego kontrolowania, jak przebiega realizacja zamierzeń,

 • nabyć umiejętności postępowania według planu, systematycznej kontroli przebiegu zjawisk, planowania nad sytuacją,

 • opracować prosty biznesplan.


METODY:

 • studium przypadku,

 • metoda projektów


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • podręcznik, zeszyt ćwiczeń, komputer z dostępem do Internetu, foliogramy z pytaniami wstępnymi o przedsięwzięciu, foliogramy ze stronami biznesplanu.SKRÓCONY OPIS LEKCJI


Uczniowie poznają zasady konstruowania biznesplanu, zapoznają się z przykładami prostych biznesplanów na przykładzie firmy – „ Młody turysta” – Biuro Podróży poznają kolejne etapy konstruowania planów przedsięwzięć, przeprowadzają ćwiczenia konstruowania przykładowych biznesplanów.

MATERIAŁY:

 • ankieta z pytaniami wstępnymi o przedsięwzięciu,

 • strony biznesplanu,

 • tabela punktu pojawienia się zysku,

 • przykłady przedsięwzięć do analizy.


WSTĘP MERYTORYCZNY

Definicja – biznesplan jest zestawem dokumentów – analiz i programów, w których na podstawie oceny sytuacji w firmie i analizy otoczenia zawarte są cele i sposoby ich osiągania, przy uwzględnieniu uwarunkowań finansowych, rynkowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych.


Podstawowe cechy biznesplanu:

 • forma pisemna,

 • obejmuje działalność bieżącą na okres od 3 do 5 lat i więcej,

 • atrakcyjny ( przejrzysty, staranny ),

 • realny ( szanse i zagrożenia, mocne strony i trudności, wielowariantowy ).

Sytuacje sporządzania bizesplanu:

 • przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,

 • podczas łączenia lub podziału przedsiębiorstwa,

 • w celu uzyskania zewnętrznych środków finansowych,

 • w krytycznym momencie ( zmian form własności, zmiana profilu działalności, nowe rynki zbytu, duże inwestycje, modernizacje ).

Zasady planowania:

 • nie planować dla samego planowania,

 • planować pod cele a nie procedury,

 • planować przyszłość a nie teraźniejszość,

 • zaspokajać potrzeby rynku lub je tworzyć,

 • zawsze plonować strategicznie.


Biznesplan odnosi się do samodzielnych podmiotów gospodarczych ( a nie np. jednostek budżetowych). Spośród nieskończenie wielu czynników zewnętrznych wybiera się ich ograniczoną ilość i konsekwentnie opiera się na nich plan. Planowanie rozumiane jest jako selektywny sposób zdobywania i przetwarzania informacji. Rezultatem planowania powinno być ograniczenie niepewności podejmowania decyzji i zmniejszenia ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Kontrola służy do sprawdzania działań by osiągnąć zamierzone cele.

Uwaga:

Trzeba jednak pamiętać, że definicji biznesplanu jest wiele. Każdy może wykorzystać takie składniki, które uważa za przydatne, ale nie powinien zapomnieć, po co tworzymy biznesplan. Najważniejszy jest jego efekt końcowy.


BIZNESPLAN DLA MAŁYCH FIRM


Fazy planowania:

   1. Wstępna - sformułowanie celów, założeń i strategii firmy:

Odpowiedz sobie na pytania

 1. Dlaczego mam zamiar prowadzić własną działalność gospodarczą?

 2. Jaki rodzaj działalności gospodarczej mam zamiar przeprowadzić?

 3. Gdzie zlokalizuję swoją firmę?

 4. Jak zdobędę klientów?

 5. Kim są moi konkurenci?

 6. Jaki stworzysz wizerunek swojej firmy – jak będę wyglądać za 5 lat?

 7. Jaki będzie docelowy rynek twojej firmy – segmentacja rynku?

 8. Jakie koszty należy ponieść celem uruchomienia firmy?

 9. Jak zdobędziesz środki finansowe na uruchomienie firmy?

 10. Jakie przewidujesz przychody swojej firmy, o ile będą wyższe od ponoszonych kosztów?

 11. Jak zorganizuję swoją firmę ( jak prowadzić będę politykę personalną )?

 12. Jaka procedurę kontroli przyjmiesz celem oceny prowadzonej działalności gospodarczej i marketingowej?


WŁAŚCIWY BIZNESPLAN

Struktura – konieczne części składające się na biznesplan ( jedna z wielu proponowanych w opracowaniu na temat biznesplanu.

 1. Spis treści, streszczenie projektu przedsięwzięcia.

 2. Informacje o firmie, firma prawna, przedmiot działalności, zasięg działania, wielkość i struktura kapitału, lokalizacja.

 3. Informacje o przedsiębiorcy ( doświadczenie zawodowe, kwalifikacje ).

 4. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia – opis przedsięwzięcia.

 5. Plan techniczny.

 6. Plan marketingowy.

 7. Plan organizacyjny – plan funkcjonowania firmy.

 8. Plan finansowy.

 9. Dane niezbędne do wypełnienia wniosku kredytowego.

 10. Wnioski i podsumowania.

 11. Załączniki.


Przygotować na osobnych kartkach ( tyle kart, ile jest grup ) część biznesplanu, uczniowie wybierają sobie te części, które będą opracowywali jako indywidualną prace domową.


Streszczenie

Przeważnie wykonuje się po napisaniu zasadniczych części biznesplanu, powinno mieć od 1 do 2 stron. Powinno być napisane tak, by zainteresować i zachęcić inwestorów i zawierać informacje o stanie wyjściowym i zamierzeniach za przyszłość, zestawienie najważniejszych elementów planu finansowego ( sprzedaż, zysk ), opis kadry menedżerskiej.


Informacje o firmie

 • Historia firmy ( data założenia, forma, najbardziej znaczące osiągnięcia z przeszłości, obecny stan prawny, finansowy, organizacyjny, opis produktów )

 • zamierzenia na przyszłość.


Dane o przedsiębiorcy

 • doświadczenie zawodowe, kwalifikacje formalne i faktyczne, ocena własnych predyspozycji i umiejętności do prowadzenia firmy,

 • dotychczasowy dorobek, osiągnięcia


Opis przedsięwzięcia

 • analiza otoczenia, analiza czynników będących w zasobach firmy,

 • wybór strategii działania,

 • wdrożenie strategii.Plan techniczny

 • opis wyrobu lub usługi wraz z opisem technologii produkcji,

 • opis niezbędnego majątku produkcyjnego,

 • sposób zorganizowania dostaw surowców i materiałów,

 • program produkcji,

 • specyfika kosztów produkcji.


Plan marketingowy

 • opis strategii marketingowej,

 • wyniki analizy rynku,

 • opis polityki kształtowania cen,

 • dystrybucja wyrobów i usług,

 • działania na rzecz reklamy i promocji sprzedaży,

 • koszty działań marketingowych.


Plan organizacyjny

 • organizacja pracy i posiadane zasoby ludzkie,

 • kalendarz organizacji przedsięwzięcia,

 • koszty zatrudnienia.


Plan finansowy ( w planach grup uczniów, w zależności od szczegółowości nauczania w szkole, uwzględnienie różnych wskaźników – w wersji minimalnej analiza wskaźników rentowności np. obliczanie progu rentowności

 • dane wejściowe,

 • programy finansowe,

 • rachunek wyników,

 • bilans,

 • zestawienie przepływy środków pieniężnych,

 • analiza wskaźników,

 • ocena efektywności przedsięwzięcia


Dane dotyczące wypełnienia wniosku kredytowego

Biznesplan bardzo często powstaje na potrzeby wniosku kredytowego, dlatego trzeba zamieścić w takim przypadku przeznaczenie kredytu.


Podsumowanie

We wnioskach i podsumowaniach trzeba wykazać zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji planu:

 • niekorzystne trendy w branży,

 • braki kadrowe,

 • przekroczenie kosztów,

 • złe oszacowania dotyczące sprzedaży, wyniku finansowego,

 • złe zaplanowanie terminów


Załączniki

 • słownik używanych zwrotów i terminów,

 • harmonogram realizacji planu,

 • dane techniczne,

 • badania rynku,

 • stan zamówień,

 • lista akcjonariuszy, udziałowców,

 • schemat organizacyjny,

 • życiorysy kadry kierowniczej,

 • dane finansowe nie zamieszczone w planie finansowym.OPIS PRZEBIEGU LEKCJI

 1. Po czynnościach wstępnych i podziale na grupy, uczniowie indywidualnie poznają podstawowe pojęcia związane z biznesplanem ( wykład lub praca z materiałem pisemnym ).

 2. Rozdaj przykłady działalności firm oraz pytania wstępne dotyczące przedsięwzięcia. Uczniowie, analizując przykłady zastanawiają się nad odpowiedziami na pytania wstępne – to pozwoli uczniom zapoznać się z zakresem zagadnienia.

 3. Uczniowie losują przedsięwzięcia do opracowania biznesplanów.

 4. Podaj uproszczony biznesplan „ Młody turysta” – Biuro Podróży.

 5. Na podstawie analizy wstępnej przedsięwzięć oraz rozdanego biznesplanu biura podróży uczniowie dzielą między siebie zadania do opracowania.

 6. opracowania poszczególnych części wykonują indywidualnie jako pracę domową, konsultując między sobą szczegóły.

 7. Na kolejnych zajęciach koordynują poszczególne części biznesplanu.


W grupie jedna osoba powinna być odpowiedzialna za opracowanie graficzne

i wydrukowanie biznesplau, może mieć inne osoby do pomocy.

 1. Opracowanie powinno być zachowane jako dokumentacja pracy grupy

i stanowić podstawę do kolejnych symulacji związanych z nauczaniem przedsiębiorczości.


Uwagi dla prowadzącego:

Zakres tematyczny lekcji wykracza poza tematykę „ podstaw przedsiębiorczości”, ale za względu na znaczenie planowania w przeprowadzaniu jakiegokolwiek przedsięwzięcia – nawet szkolnego, trzeba temu tematowi poświęcić przynajmniej 2 godziny lekcyjne; a gdyby było można, to nawet 4. Wtedy na 2 godzinach uczniowie poznają teorię biznesplanu, ćwiczą na „ślepym” biznesplanie rozpisanie przykładów działalności gospodarczej i porównują propozycje. W domu przygotowują biznesplan swojego przedsięwzięcia. Na kolejnych 2 godzinach koordynują przedsięwzięcie grupowe, a mając dostęp do komputera wykonują opracowanie graficzne. Opracowanie graficzne grup, można potem wykorzystać do prezentacji części przygotowanego biznesplanu lub inne biznesplany na lekcjach przedsiębiorczości ( prezentacje ).


Materiał pomocniczy:

Opis przedsięwzięcia – przykładowy biznesplan „Młody turysta”- Biuro Podróży.

 1. Streszczenie

„Młody turysta” – Biuro Podróży będzie zajmowało się organizowaniem wycieczek jednodniowych, kilkudniowych dla młodzieży szkół oraz organizacją różnych form wypoczynku dla młodzieży zimą i latem.

„Młody turysta” – Biuro Podróży będzie zapewniać fachową opiekę nad dziećmi i młodzieżą poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej – przewodników górskich, instruktorów żeglarskich i instruktorów od zajęć sportowych. Oferować będzie również sprzedaż biletów na imprezy kulturalno – rozrywkowe.

Dla uczestników, poza wypoczynkiem, będą możliwości zdobycia różnych uprawnień np. pilotów wycieczek lub patentu sternika i innych.


 1. Dane właściciela.

 2. Forma prawno – organizacyjna – przedsiębiorstwo jednoosobowego właściciela – osoby fizycznej.

 3. Rodzaj działalności: turystyczno – usługowa.


Biuro Podróży – „Młody turysta” – organizowanie wycieczek dla młodzieży szkolnej – jednodniowych, wielodniowych, dłuższych form wypoczynku, zielonych szkół, miejscowych i zamiejscowych, pośrednictwo w sprzedaży biletów do kina, teatrów i innych imprez rozrywkowych.

Właściciel posiada wyższe wykształcenie – ukończył kierunek Turystyka i Rekreacja na WF w Warszawie i posiada uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Pracował jako pilot wycieczek i Biurze Podróży w Warszawie przez ostatnie 5 lat , i posiada doświadczenie w tym zakresie.


Biuro podróży umiejscowione byłoby na terenie jednej za szkół w naszym mieście. Jest to blok mieszkalny, gdzie jest pomieszczenie do wynajęcia i obsługiwałoby przede wszystkim młodzież szkół w mieście i okolicy.

W szkole, na której terenie mieści się Biuro Podróż – „Młody turysta”

Uczy się około 800 uczniów, ale oprócz tej szkoły, w mieście funkcjonują jeszcze dwie szkoły gimnazjalne i 2 szkoły podstawowe.

Jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność, ponieważ bardzo często organizowane są wycieczki jednodniowe, wyjazdy do teatrów oraz wycieczki kilkudniowe w ramach zielonej szkoły. Kilka razy do roku są organizowane dla wszystkich szkół wyjścia do kina oraz wyjścia, czy wyjazdy na inne imprezy kulturalno – rozrywkowe.

Umiejscowienie Bura Podróży – „Młody turysta” przy szkole pozwoli ułatwić organizację wyjazdów młodzieży i nauczycielom oraz dostosować tematykę wycieczek do potrzeb realizacji programu nauczania w szkołach. Ponieważ w danej miejscowości brak takiego Biura Podróży, gwarantowałoby ono obsługę szkół w tym zakresie, jak również zapewniałoby ofertę na wypoczynek dla dzieci i młodzieży o okresie ferii i wakacji.

Rodzice chętniej wysyłają dzieci na wyjazdy organizowane przez sprawdzone już Biuro Podróży, które gwarantują właściwą opiekę a jednocześnie mogą zaoferować tańszą obsługę niż inne konkurencyjne firmy zlokalizowane w sąsiednich miejscowościach.


PLAN MARKETINGOWY BIURA PODRÓŻY – „MŁODY TURYSTA”


Działania marketingowe:


 1. Powiadomienie nauczycieli szkół na Radach Pedagogicznych o powstaniu Biura Podróży – „Młody turysta” i przedstawienie oferty.

 2. Przeprowadzenie wśród nauczycieli ankiet i zebranie od nich zapotrzebowania na organizowanie wycieczek tematycznie związanych z realizacją programu nauczania i dopasowanie do tego zapotrzebowania – oferty.

 3. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń w szkołach oferty Biura Podróży – „Młody turysta”.

 4. Wydrukowanie ulotek z ofertą wycieczek jednodniowych, kilkudniowych i rozdanie ich uczniom w szkołach o poza nią.

 5. Rozdanie ulotek rodzicom na zebraniach rodzicielskich.

 6. Wydrukowanie plakatów z nazwą firmy i szczególnie atrakcyjnym wyjazdami.

 7. Organizowanie konkursów dla młodzieży z wiedzy zdobytej w trakcie wycieczek np. na najładniejszą kronikę wycieczki, wystawy fotograficzne z wycieczki

 8. Własna strona internetowa.Charakterystyka klientów

 1. Nauczyciele zamawiający wycieczki szkolne oraz korzystający z oferty przygotowanej przez Biuro Podróży – „Młody turysta”.

 2. Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w naszym mieście.

 3. Dyrekcje szkół zamawiające szkolne wycieczki dla młodzieży z różnych klas np. jako nagrody za dobre wyniki, zbiorowo organizowane wyjścia np. do kina dla całej szkoły, organizowanie wyjazdowych rad pedagogicznych oraz wycieczek dla nauczycieli.

 4. Samorząd Szkolny zamawiający wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka.

 5. Gmina oraz starostwo, które prowadzą szkoły, zamawiające usługi biura dla swoich pracowników.Konkurencja


Inne biura spoza naszego miasta, które mają w swoich ofertach organizacje wycieczek dla dzieci i młodzieży.

Cena


Cena: konkurencyjna wobec oferty innych biur. Ze względu na niskie koszty wynajmu powierzchni, niskie koszty osobowe firmy, niskie koszty marketingowe oraz wejście na specyficzny rynek „szkół” cena powinna być niższa o około 15 % od analogicznej ceny innych firm konkurencyjnych.

ORGANIZACJA FIRMY

 1. Lokal: wynajęte pomieszczenie na terenie szkoły – kawalerka na parterze – 28 m2 . Cena wynajmu – 2500 zł (w tym korzystanie z mediów tj. woda, energia elektryczna, telefon i połączenie internetowe).

 2. Wyposażenie: wyposażenie meblowe biura, komputer za stałym łączem internetowym, telefon, fax, kserokopiarka i materiały biurowe – koszt ok. 12 000 złotych.

 3. Pracownicy – właściciel i 2 osoby zatrudnione na pełnym etacie (w pełnym wymiarze godzin) – wykształcenie co najmniej średnie policealne w kierunku administracyjno – ekonomicznym z umiejętnością obsługi komputera i urządzeń biurowych, za znajomością przynajmniej jednego języka obcego, komunikatywnych – koszt zatrudnienia jednego pracownika – 2 tys. Złotych.PLAN FINANSOWYJaką kwotą należy dysponować, by rozpocząć działalność gospodarczą?

Jaka suma jest potrzebna do rozpoczęcia działalności?

  1. wersja minimalna

(np. co pozwoli funkcjonować: stare w dobrym stanie – biurko, samochód, np. stary Fiat 125),

  1. wersja średnia rozsądna (czego prawdopodobnie będziesz używał np.: nowe biurko, ale tanie, samochód za ok. 20 tys.),

  2. wersja optymalna (co mógłbyś, gdybyś na to miał pieniądze: projektowane meble, nowy sprzęt komputerowy z wyposażeniem, nowy samochód średniej klasy).WERSJA ŚREDNIA ROZSĄDNA


Koszty uruchomienia firmy:

 1. Koszty uruchomienia działalności gospodarczej:

 • wpis do rejestru działalności gospodarczej w gminie-100 zł.,

 • opłaty skarbowe: NIP i REGON, odpowiednie rejestracje w urzędach – 100 zł.,

 • opłata za otwarcie rachunku bankowego – 20 zł.,

 • wyrabianie potrzebnych pieczątek – 100 zł.

Razem ok. 400 zł.

 1. Wyposażanie biura – meble, wyposażenie, materiały biurowe, zabezpieczenia, sprzęt komputerowy, telefon, drukarka, oprogramowanie, instalacje – 20 tys. zł.

 2. Odnawianie biura, kraty w oknach, żaluzje – 2 tys. zł.

 3. Ubezpieczenie majątkowe – 8 tys. zł.

 4. Samochód (własny, używany).

 5. Czynsz za lokal i opłaty związane z użytkowaniem za pierwszy miesiąc biura – 3 tys. zł.

 6. Reklama na początek działalności – 800 zł.

 7. Płace z narzutami za pierwszy miesiąc działalności – 6 tys. zł.

Razem: 33 tys. zł.


Koszty miesięczne prowadzenia działalności:

1. Czynsz i opłaty związane z wynajmowaniem lokali -3000 zł.

2. Płace i narzuty na płace -6000 zł.

3. Koszty materiałów biurowych -1000 zł.

4. Telefon i Internet -4000 zł.

5. Koszty reklamy, opłaty pocztowe -800 zł.

6. Amortyzacja -400 zł.

7. Koszty utrzymania samochodu -400 zł.

Razem: 16400 zł


Koszty 1 osobodnia wycieczkowego:

1. Wynajem kwater - 18 zł. od osoby za dobę

2. Wyżywienie - 18 zł. od osoby

3. Koszt opieki - 9 zł. na uczestniku od osoby

4. Inne koszty - 10 zł.

Razem - 55 zł.


Koszty przejazdu liczone osobno w/g. Stawki za kilometr rozłożone na wszystkich uczestników wycieczki.


Sprzedaż 1 osobodnia wycieczki - 80 zł.

Zysk na 1 osobodniu - 25 zł.

Np.: wycieczka 2 dniowa:

2 noclegi, 2 pełne wyżywiania będą sprzedawane w cenie 160 zł. + koszty podróży rozłożone na wszystkich uczestników będących w autokarze, czyli za ok. 180 zł,

 • obóz 10 dniowy: - 800 zł. + koszty przejazdu.


Wyliczanie punktu pojawienia się zysku:

Aby pokryć miesięczne koszty działalności biura należy sprzedać:

16400/25 = 656 zł osobodni wycieczek

to oznacza – przy średnich 40 osobowych wycieczkach 17 dni wycieczkowych w miesiącu.

Aby pokryć koszty rozpoczęcia działalności:

3300/25 = 1320 osobodni wycieczek

a to oznacza – przy 40 osobowych wycieczkach 33 dni wycieczkowe na początku działalności turystycznej.


ANALIZA RYZYKA I POWODZENIA: ANALIZA SWOT


Mocne strony przedsięwzięcia:

 • oryginalność oferty,

 • niewysokie koszty,

 • brak biur podróży w mieście,

 • dobra znajomość branży przez właściciela,

 • wysoko wykwalifikowana kadra, potrafiąca organizować wycieczki, zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Szanse:

 • reforma oświaty wymusza prowadzenie zajęć poza szkołą,

 • nauczycielom trudno jest organizować samodzielnie wycieczki tematyczne,

 • zubożenie społeczeństwa, rodzice sami nie wyjeżdżają na wakacje, ale chcą wysłać przynajmniej dzieci.

 • moda na aktywne spędzanie wolnego czasu.


Słabe strony przedsięwzięcia:

 • niedoświadczenie organizatorów w prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • niewielkie zabezpieczenie finansowe w razie nieprzewidzianych okoliczności,

 • mała obsada kadrowa


Zagrożenia:

 • możliwa niechętna postawa dyrekcji szkól i nauczycieli,

 • niepewna sytuacja polityczna, która nie sprzyja turystyce,

 • zubożenie społeczeństwa – brak chętnych na wyjazdy turystyczne,

 • ewentualny nieszczęśliwy wypadek na wycieczce podważa zaufanie firmy.


HARMONOGRAM


 • w pierwszych miesiącach działalności załatwianie formalności związanych z zakładaniem firmy, reklamowaniem Biura Podróży – „Młody turysta” w szkołach, podpisywanie umów za szkołami,

 • w drugim miesiącu działalności zamawianie miejsc wycieczkowych, zbieranie zamówień,

 • w drugim miesiącu rozpoczęcie systematycznej obsługi grup wycieczkowych,

 • marzec – kwiecień: organizacja wyjazdów wakacyjnych,

 • maj – czerwiec: nasilenie sprzedaży dłuższych wyjazdów wakacyjnych,

 • lipiec – sierpień: obsługa wyjazdów wakacyjnych,

 • sierpień – wrzesień: przygotowanie i sprzedaż „zielonych szkół”,

 • październik – listopad, grudzień – styczeń: przygotowanie i sprzedaż wyjazdów zimowych.


Załączniki

 1. Uprawnienia właściciela.

 2. Rekomendacja kadry.

 3. Zezwolenie z kuratorium.

 4. Rejestracja w Polskiej Izbie TurystykiMateriał pomocniczy

Przykłady innych pomysłów do konstrukcji biznesplanów lub do rozlosowania między grupy uczniów:

 • pizzeria – „niebieska laguna”

 • agencja sprzątania mieszkań

 • biuro pisania podań

 • dostarczanie zakupów do domu

 • punkt wykonywania kserokopiiBIBLIOGRAFIA

  1. E. Filar, J. Skrzypek, Biznesplan Poltext Warszawa 2002

  2. E. Stawosz, Opracowanie BUSSINESS PLANÓW – Materiały Podyplomowanego Studium Kształcenia w Zakresie Przedsiębiorczości 2001

  3. A. Mikina, M. Sienna – „Przedsiębiorczość” dla Szkół Zasadniczych

  4. S. Gregorczyk, M. Romanowska, A. Sopińska, P. Wachowiak – „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP 2002

  5. NBPortal.pl.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconTemat: Sam sobie szefem, czyli o korzyściach z prowadzenia własnej firmy

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconCharakterystyka firmy amadar sp z o o. 23 4 Informacje podstawowe na temat firmy 24

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć icon„Organizacja I prowadzenie własnej firmy”

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconProwadzenia własnej działalności gospodarczej, przedstawienie praktycznych aspektów, korzyści I zagrożeń wynikających z prowadzenia własnej firmy. Spotkanie będzie również dobrą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami z regionu Koszalina

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconZnaczenie strategii budowania wizerunku firmy usługowej na przykładzie firmy „Doradztwo Gospodarcze Marcin Widecki”

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconKreowanie wizerunku firmy – strategia marketingowa firmy

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconPoprawnie przygotowany biznesplan jest instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy I swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed podejmowaniem nieuzasadnionego ryzyka, umożliwiającą przetrwanie w trudnych I ekspansję w lepszych czasach

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconZakładanie własnej działalności gospodarczej

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconIkea: Cel: budowanie świadomości istnienia firmy (marki) I ukształtowanie pozytywnego wizerunku firmy (marki) w jej grupie docelowej

Temat: Zakładanie własnej firmy – biznesplan firmy. Czas zajęć iconDotacji unijnych, zakładania własnej firmy, wiedzy o możliwościach I pomocy oferowanej przez pracodawców. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja „Business Works” pomoże studentom znaleźć odpowiedzi na te pytania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom