Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii
Pobierz 0.67 Mb.
NazwaWymagania edukacyjne z podstaw ekonomii
strona3/12
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar0.67 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU

EKONOMIKA


W TECHNIKUM EKONOMICZNYM


Dział /tematy

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Uczeń zna, wie, rozumie

Uczeń potrafi
NORMY REGULUJĄCE WSPÓŁŻYCIE MIĘDZYLUDZKIE

Normy moralne i prawne

 • pojęcie normy prawnej i moralnej

 • budowę normy prawnej

 • źródła norm prawnych

 • pochodzenie norm moralnych

 • podać przykłady stosowania norm prawnych i uzasadnić konieczność ich stosowania

 • określić rodzaj i źródła sankcji za nieprzestrzeganie norm prawnych i moralnych

 • wymienić źródła prawa

Reguły obyczajowe

 • podstawowe normy obyczajowe

 • pochodzenie norm obyczajowych

 • tendencje do ewaluowania norm obyczajowych

 • podać przykłady norm obyczajowych

 • wskazać przyczyny zmian norm obyczajowych

Zwyczaje panujące w kraju i za granicą

 • przykłady zwyczajów polskich
  i odpowiadających im zwyczajów zagranicznych

 • zwyczaje odrębne dla Polski
  i innych państw

 • znaleźć uzasadnienie dla odmienności zwyczajów

 • wskazać zwyczaje zapożyczane, eksportowane i niewystępujące
  w Polsce

Kultura dnia codziennego i zwroty grzecznościowe

 • znaczenie kulturalnego zachowania w życiu codziennym

 • podstawowe zwroty grzecznościowe stosowane
  w różnych sytuacjach

 • podać przykłady zachowań kulturalnych i niekulturalnych

 • ocenić symulowane zachowania

Poszanowanie godności człowieka

 • pojęcie godności człowieka

 • konieczność tolerancji dla odmienności

 • pojęcie empatii

 • przyczyny odmienności

 • wskazać przykłady tolerancji
  i braku poszanowania godności
WIZERUNEK PRACOWNIKA

Higiena osobista

 • sposoby na utrzymanie dobrego stanu zdrowia

 • pojęcie higieny fizycznej
  i psychicznej
 • wskazać sposoby zachowania zdrowia fizycznego
  i psychicznego

 • podać symptomy zaburzeń
  o charakterze psychicznym

 • wskazać przyczyny nagłych zmian w zachowaniu

Wygląd zewnętrzny

 • zasady profilaktyki kosmetyczno-
  -estetycznej

 • zasady profilaktyki psychicznej

 • wskazać podstawowe metody profilaktyki estetycznej
  i psychicznej

 • ocenić na przykładach estetykę fizyczną

Ubiór i zasady jego doboru

 • pojęcie stroju codziennego, służbowego i odświętnego oraz okazjonalnego

 • uzasadnić stosowanie różnych strojów na różne okoliczności

 • wskazać stosowne dodatki

Elegancja, moda, humor

 • pojęcie mody i elegancji

 • pojęcie humoru i dowcipu

 • konieczność stosowania doboru dowcipu do sytuacji i odbiorcy

 • wskazać przykłady elegancji
  i zachowań eleganckich

STOSUNKI INTERPERSONALNE

Kultura osobista w miejscu pracy, komunikowanie się

 • pojęcie kultury osobistej

 • warunki skutecznej komunikacji

 • podstawowe sposoby komunikowania się

 • określić błędy
  w komunikowaniu się

 • ocenić komunikaty werbalne
  i niewerbalne

Zasady pracy w grupie

 • zasady pracy w grupie

 • odpowiedzialność za odcinek własnej pracy

 • zasady doboru grup
 • ocenić konieczność
  i skuteczność pracy grupowej

 • prezentować wyniki pracy grupowej

 • wskazać korzyści z podziału pracy

 • dokonać podziału pracy

Kontakty z przełożonymi, współpracownikami
i klientami

 • pojęcie asertywności

 • sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych i stresowych

 • zależność hierarchiczną

 • wskazać przykłady sytuacji konfliktowych i możliwości ich rozładowania
Negocjacje

 • pojęcie negocjacji i ich okoliczności

 • rodzaje technik negocjacyjnych

 • ocenić korzyści z negocjacji

 • podać przykłady negocjacjiOrganizowanie imprez i uroczystości

 • zasady savoir vivre

 • podać korzyści ze stosowania zasad savoir vivre

Etyka zawodowa

 • pojęcie i zasady etyki
 • odróżnić zachowania etyczne
  i nieetyczne

 • dokonać doboru zasad etyki dla różnych zawodów

SAMOOCENA

Cechy osobowości pracownika

 • cechy i usposobienie

 • pojęcie analizy SWOT

 • prawo do popełniania błędów
  i odpowiedzialność

 • sporządzić własną analizę SWOT i dokonać autoprezentacji
Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika

 • cechy pracownika i postawy oczekiwane przez pracodawców

 • konieczność kreowania wizerunku

 • dobrać predyspozycje do konkretnego zawodu – szczególnie ekonomisty

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, HANDLOWA I USŁUGOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Pojęcia: działalność gospodarcza i przedsiębiorca

 • podstawy prawne działalności gospodarczej

 • pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca

 • określić zasady prowadzenia działalności gospodarczej

 • posługiwać się ustawą
  o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo

 • cechy przedsiębiorstwa

 • klasyfikację przedsiębiorstw

 • określić elementy otoczenia przedsiębiorstwa

Rola przedsiębiorstw w zaspokajaniu potrzeb

 • rodzaje specjalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 • co to jest rachunek ekonomiczny

 • wskazać elementy procesu gospodarczego w różnych dziedzinach działalności

 • dokonać wyboru na podstawie uproszczonego rachunku ekonomicznego

Klasyfikacja materiałów

 • podział materiałów

 • przykłady materiałów

 • wskazać zadania gospodarki materiałowej

 • dokonać podziału materiałów

Normowanie zużycia materiałów

 • znaczenie normowania zużycia

 • metody normowania

 • obliczyć normy zużycia

Zapasy materiałowe

 • schemat podziału zapasów

 • rodzaje zapasów i stanów magazynowych

 • obliczyć wielkości zapasów
  i stany zapasów

 • ocenić zasadność racjonalnej gospodarki zapasami

Zapotrzebowanie na materiały i źródła dostaw

 • sposoby obliczania

 • tryb zamówień

 • dokumentację dostaw

 • obliczyć zapotrzebowanie
  z uwzględnieniem stanów magazynowych

 • wskazać i wykorzystać źródła informacji o dostawcach

Gospodarka magazynowa

 • dokumentację magazynową

 • fazy organizacji gospodarki magazynowej

 • wypełnić dokumenty magazynowe

Rodzaje i typy produkcji

 • pojęcie wyrobów

 • rodzaje produkcji w zależności od znaczenia i roli produktów
  i nakładów

 • scharakteryzować typy produkcji

 • określić produkcję firm
  w regionie

Proces produkcji i jego struktura

 • definicja procesu produkcyjnego

 • części składowe procesu produkcyjnego

 • elementy organizacji procesu produkcyjnego

 • scharakteryzować części składowe procesu produkcyjnego

 • określić korzyści ze specjalizacji oraz synchronizacji
  i rytmiczności

Cykl produkcyjny

 • struktura cyklu produkcyjnego

 • struktura dnia roboczego

 • metody mierzenia czasu pracy

 • dokonać podziału dnia roboczego

 • wskazać sposoby zmian relacji: czas przerw/czas pracy

 • sporządzić bilans dnia roboczego

Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa

 • pojęcie zdolności produkcyjnej

 • czynniki wpływające na zdolność produkcyjną

 • podstawowe wzory
 • obliczyć zdolność produkcyjną maszyn i całego przedsiębiorstwa

 • określić wąskie gardła
Techniczne normowanie pracy

 • określenie normowania pracy

 • rodzaje norm pracy

 • podstawowe wzory

 • obliczyć normy pracy
  i wskaźniki ich wykonania
Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

 • etapy przygotowania produkcji

 • charakterystykę etapów przygotowania

 • przedstawić etapy przygotowania na dowolnym przykładzie
Rytmiczność produkcji

 • pojęcie rytmiczności

 • znaczenie rytmiczności

 • sposoby mierzenia

 • obliczyć wskaźniki rytmiczności i zinterpretować wyniki

 • porównać rytmiczność różnych firm

Jakość wyrobów

 • kontrolę jakości

 • normy jakości

 • sposoby mierzenia jakości

 • dokonać organoleptycznej oceny jakości dowolnego produktu
Wpływ produkcji na środowisko

 • znaczenie ekologicznego podejścia do procesu produkcyjnego

 • rodzaje zagrożeń środowiska

 • wskazać sposoby ochrony środowiska
Zbyt w przedsiębiorstwie

 • kolejność działań podejmowanych przy zbycie wyrobów
 • scharakteryzować poszczególne etapy procesu zbytu
Realizacja dostaw

 • dokumenty towarzyszące sprzedaży

 • wystawić fakturę VAT i fakturę korygującą
Zadania i klasyfikacja handlu

 • zadania handlu

 • podział handlu

 • znaczenie marketingu
  i merchandisingu

 • wskazać przykłady marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym

Organizacja handlu hurtowego

 • zadania hurtu

 • funkcje hurtu

 • typy hurtowni

 • określić korzyści z hurtu dla detalu i producentów

 • podać przykłady hurtowni każdego typu

Jednostki sprzedaży detalicznej

 • podział jednostek handlu detalicznego

 • czynniki lokalizacji

 • elementy wnętrza

 • wskazać przykłady z otoczenia do jednostek handlowych
  i ocenić skuteczność ich działania

 • omówić formy sprzedaży detalicznej

Zasady organizacji pracy w handlu

 • czynności personelu na różnych stanowiskach

 • cechy personelu

 • ocenić wpływ wyglądu
  i urządzenia wnętrza na skłonność do dokonywania zakupów

 • omówić rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconWymagania wstępne: Wiedza z zakresu matematyki, ekonomii oraz podstaw finansów

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconKonspekt lekcji podstaw ekonomii prowadzonej metodą projektów Przedmiot: podstawy ekonomii

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconWymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczośCI

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconPytania I zadania sprawdzające z podstaw ekonomii – elastyczność

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconPrzedmiotowy system oceniania ( pso ) z podstaw ekonomii

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconWymagania edukacyjne z chemii. Przedmiotowy system oceniania I wymagania edukacyjne (pso) z chemii są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (wso)

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconWymagania edukacyjne z biologii szczegóŁowe wymagania – zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconLaboratorium z podstaw technologii chemicznej wymagania teoretyczne do ćwiczeń laboratoryjnych 4, 5, 6

Wymagania edukacyjne z podstaw ekonomii iconWykładowca: dr Krzysztof Sypniewski Katedra Ekonomii Wydział Ekonomii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom