Planowanie jako funkcja zarządzania
Pobierz 35.28 Kb.
NazwaPlanowanie jako funkcja zarządzania
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar35.28 Kb.
TypDokumentacja
PLANOWANIE

JAKO
FUNKCJA ZARZĄDZANIAPlanowanie w procesie zarządzania jest logicznie i chronologicznie pierwsze. Jest czynnością koncepcyjną i preparacyjną. Dotyczy przyszłości. Opiera się na analizie aktualnych i prognozowanych warunków.


Planowanie - ustalanie celów i projektowanie sposobów realizacji przyszłych działań, oparty

na identyfikacji i analizie obecnych oraz przewidywanych przyszłych warunków.


Plan - optymalny, wystarczająco dobry projekt powadzenia przyszłych działań, wybrany

spośród wielu alternatywnych możliwości, respektujących obecne i przyszłe warunki

działania, czyli decyzją. Ma charakter dyrektywny (tzn. dopóki się nie zmieni, dopóty

wewnętrzne podmioty instytucji, których ten plan dotyczy są zobowiązane do jego

realizacji)


Planowanie polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:


Po co? - cel

Kiedy? - termin

Czym? – zasoby

Kim? – zasoby ludzkie

Ile? – potrzeby


Jak? - technologia


Podział planów:


Kryterium przedziału rzeczowego (przedmiotowego):


 • Całościowe – dotyczące całej instytucji
 • Odcinkowe – dotyczące wyodrębnionych obszarów np. funkcjonalne, terytorialne

 • Kompleksowe – dotyczące kilku powiązanych obszarów działania (konstrukcja wyrobu,

produkcja, zaopatrzenie, serwis)


Kryterium czasowego horyzontu planowania:


 • Długookresowe (> rok)

 • Średniookresowe (kwartał – rok)

 • Krótkookresowe (miesięczne, dekadowe, tygodniowe, dzienne, zmianowe)Zasady sporządzania planów
 1. Zasada chronologicznej kolejności planowania i działania

 2. Zasada hierarchiczności planowania

 3. Zasada współdziałania kompetentnych podmiotów

 4. Poparcie ze strony naczelnego kierownictwa

 5. Zasada integracji planowania i kontroli

 6. Zasada adekwatności planowania do aktualnych i przewidywanych warunkówProcedura planowania
Prognoza i analiza przyszłych warunków wewnętrznych i zewnętrznychIdentyfikacja i analiza aktualnych warunków wewnętrznych i zewnętrznychSYSTEM PLANÓW INSTYTUCJI

Cechy dobrych planów


 • • ambitne, ale wykonalne

 • • racjonalne, oparte na wiedzy i doświadczeniu

 • • elastyczne, dopuszczające możliwość zmian w trakcie realizacji

 • • spójne, zgodne co do kierunków

 • • operatywne, uruchamiające odpowiednie działania

 • • kompletne, zawierające wszystkie, ale tylko istotne elementy

 • • terminowe, zawierające horyzont czasu, na jaki są sporządzane

 • • celowe, posiadające określony sposób działania

 • • komunikatywne, zrozumiale sformułowane

 • • odpowiednio długookresowe, stosownie do wagi problemu

 • • odpowiednio szczegółowe oraz sprawnePLANOWANIE STRATEGICZNE


1. Planowanie długookresowe, mające zasadniczo charakter jakościowy


2. Planowanie nadrzędne w stosunku do pozostałych planów instytucji


3. Planowanie, którego przedmiotem są problemy o największym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju instytucji


4. Planowanie o charakterze kompleksowym, identyfikujące, analizujące i prognozujące wiele czynników oraz formułujące globalne cele instytucji


PROCEDURA
PLANOWANIA STRATEGICZNEGO


System wartości i zapatrywania naczelnego kierownictwa

Warunki otoczenia
TYPY PLANÓW STRATEGICZNYCH


Strategie całościowe

decyzja o dziedzinach działalności instytucji

Strategie rodzajów działalności

decyzja o sposobach dążenia do

konkurencyjności w poszczególnych

dziedzinach

Strategie funkcjonalne

decyzja sposobie wspierania strategii

rodzajów działalności na poziomie

funkcjonalnym


PLANOWANIE OPERACYJNE 1. Planowanie średnio- i krótkookresowe, konkretyzujące plany strategiczne
 1. Planowanie, którego przedmiotem są problemy specyficzne dla określonych aspektów działalności
 1. Planowanie oparte na identyfikacji, analizie i prognozowaniu tych czynników, które są ważne dla określonego aspektu
 1. Planowanie mające zasadniczo charakter ilościowy oraz w znacznym stopniu ustrukturyzowane
 1. Planowanie, które w bardzo precyzyjny sposób ustala określone sposoby działaniaSYSTEMATYKA PLANÓW
Plany strategiczne


Plany operacyjne


programy

np. roczny plan marketingowy

projekty

np. harmonogram uruchomienia inwestycji

budżety

• rzeczowe –

np. rzeczowy plan zaopatrzenia

• finansowe –

np. plan kosztów
OGÓLNE METODY PLANOWANIA I PROGNOZOWANIA


Metoda planowania - dobór określonych technik postępowania w procesie prognozowania i planowania oraz intensywność i kolejność ich stosowania.

Grupy metod planowania

metody zalgorytmizowane - stosowanie ścisłych, sformalizowanych technik ilościowych

metody heurystyczne - mieszane stosowanie sformalizowanych technik ilościowych oraz metod jakościowych

metody jakościowe - stosowanie jakościowych metod przetwarzania i interpretacji informacji

METODY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT)


1. Ustalenie kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych czynników długookresowego powodzenia organizacji


2. Identyfikacja kluczowych czynników wewnętrznych (silne i słabe strony)


3. Identyfikacja kluczowych czynników zewnętrznych (szanse i zagrożenia)


4. Kojarzenie ze sobą czynników wewnętrznych i zewnętrznych, których kombinacja pozwala na przyjęcie celów kierunkowych


Metody pozycyjne (np. benchmarking)


1. Identyfikacja kluczowych wymiarów pozycji strategicznej danej organizacji.


2. Ustalenie pozycji strategicznej w każdym ze zidentyfikowanych, ważnych wymiarów oraz syntetyczna ocena ogólnej pozycji strategicznej danej organizacji.


3. Wyznaczenie wymiarów pozycji strategicznej wymagających usprawnienia oraz sformułowanie kierunkowych sposobów realizacji poprawy.


Metody portfelowe (np. metoda BCG)


1. Ustalenie wymiarów analizy portfela produktów


2. Ustalenie skali ocen perspektywicznej atrakcyjności produktów w każdym z wymiarów


3. Zbudowanie macierzy analizy portfela produktów


4. Interpretacja atrakcyjności poraz sformułowanie zaleceń strategicznych

Metody scenariuszowe


1. Ustalenie stałych trendów rozwojowych zachodzących w otoczeniu.


2. Ustalenie zmiennych czynników otoczenia oraz najbardziej prawdopodobnych kierunków ich rozwoju.


3. Ustalenie skończonej liczby przyszłych „scenariuszy rozwoju sytuacji”. Scenariusze te są kombinacją stałych oraz niepewnych trendów rozwojowych otoczenia.


4. Identyfikacja podstawowych zasobów i kompetencji organizacji.


5. Sformułowanie działań, które powinna podjąć dana organizacja (zbiór strategii)


Metody planowania strategicznego na poziomie rodzajów działalności

Zagrożenie ze strony produktów substytucyjnych

Siła przetargowa dostawców

Siła przetargowa odbiorców

Zagrożenie wynikające z możliwości wejścia do sektora nowych firm

Konkurencja wewnątrz sektora


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Planowanie jako funkcja zarządzania iconFunkcja użyteczności (w. 5-6) Funkcja użyteczności jako liczbowa charakterystyka pola preferencji

Planowanie jako funkcja zarządzania iconPlanowanie strategiczne jako narzedzie rozwoju firmy Planowanie strategiczne cechy

Planowanie jako funkcja zarządzania icon1. Omów funkcje zarządzania. Planowanie

Planowanie jako funkcja zarządzania iconTeoria organizacji I zarządzania- wykład 4 05) T: Informacja jako przedmiot pracy zarządzania

Planowanie jako funkcja zarządzania icon4) Ciepło reakcji chemicznej (Entalpia jako funkcja stanu)

Planowanie jako funkcja zarządzania iconPIĘkno jako funkcja I funkcje piękna: estetycznośĆ w ujęciu funkcjonalno-pragmatycznym

Planowanie jako funkcja zarządzania iconPlanowanie mediów jako element podnoszenia skuteczności I efektywności odziaływania reklamy

Planowanie jako funkcja zarządzania iconKlasa III funkcja wykładnicza I funkcja logarytmiczna

Planowanie jako funkcja zarządzania icon5. 4 planowanie cele dotyczące jakości I planowanie szj 13

Planowanie jako funkcja zarządzania iconWzajemnych relacji między różnymi aspektami zarządzania w organizacji, ich integrowania oraz zapewnienia wzajemnej kompatybilności. Stało się to tym bardziej istotne, iż coraz częściej jako dodatkowy moduł takiego zintegrowanego systemu zaczęto wymieniać system zarządzania bezpieczeństwem I higieną

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom