Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r
Pobierz 1.97 Mb.
NazwaRozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r
strona29/34
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar1.97 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

25. Opieka społecznaProjekt budżetu na 2003 r.Przewidywane
z tego:

%

Wyszczególnienie

wykonanie 2002 r.

Ogółem

wydatki bieżące

inwestycyjne

3:2
w tysiącach złotych
1

2

3

4

5

6

Wydatki ogółem
z tego:

14.832.582

15.887.620

15.883.615

4.005

107,1

Integracja z Unią Europejską

3.810

Placówki opiekuńczo –wychowawcze


561.050


524.899


524.899

93,6

Domy pomocy społecznej

1.174.267

1.189.993

1.189.993
101,3

Ośrodki wsparcia

94.952

96.485

94.449

2.036

101,6

Rodziny zastępcze

416.904

394.711

394.711
94,7

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-nia z pomocy społecznej


112.327


85.895


85.895

76,5

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne2.166.7402.024.4512.024.451


93,4

Dodatki mieszkaniowe

360.000

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze


4.985.211


5.877.888


5.877.888

117,9

Regionalne ośrodki polityki społecznej


394


409


409

103,8

Powiatowe centra pomocy rodzinie


34.478


35.801


35.731


70


103,8

Ośrodki pomocy społecznej

432.268

449.036

448.709

327

103,9

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


559


582


582

104,1

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności


31.501


35.511


35.459


52


112,7

Fundusz Pracy

3.634.600

3.944.000

3.944.000
108,5

Państwowy Fundusz Kombatantów


88.005


90.000


90.000

102,3

Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze

10.550

9.509

9.509
90,1

Usługi opiekuńcze i specjalisty-czne usługi opiekuńcze


25.189


27.817


27.817

110,4

Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą


1.925


2.486


2.486

129,1

Pomoc dla uchodźców

20.256

14.977

14.977
73,9

Wojewódzkie urzędy pracy

45.828

46.001

46.001
100,41

2

3

4

5

6

Powiatowe urzędy pracy

299.577

314.888

314.568

320

105,1

Pomoc dla repatriantów

21.033

Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC2.459

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


1.586

Pozostała działalność

197.396

26.694

26.694
13,5

Rezerwy celowe

109.717

695.587

694.387

1.200

W projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. w dziale opieka społeczna wydatki ogółem (z uwzględnieniem środków ujętych w rezerwach celowych dla tego działu) zostały zaplanowane w wysokości 15.887.620 tys. zł, z tego wydatki bieżące
- 15.883.615 tys. zł i wydatki inwestycyjne – 4.005 tys. zł. Zadania tego działu w 2003 r. będą realizowane przez 33 dysponentów części budżetowych, w tym 16 wojewodów.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono:

Na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zostały zaplanowane dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości 524.899 tys. zł.

Dla domów pomocy społecznej oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających domy pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.189.993 tys. zł, z tego w budżetach województw (dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatów) na dofinansowanie działalności całodobowych domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – 1.187.896 tys. zł oraz w budżecie Polskiej Akademii Nauk – 2.097 tys. zł.

Na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na pomoc osobom bezdomnym realizowaną przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na wydatki bieżące w wysokości 94.449 tys. zł.

Na organizowanie opieki i pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatów w wysokości 394.711 tys. zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, rentę socjalną zostały zaplanowane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 85.895 tys. zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny - zaplanowano 2.024.451 tys. zł, z tego w budżetach województw (dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom) – 2.021.381 tys. zł oraz w budżecie ministra właściwego do spraw pracy na refundację zasiłków wypłacanych rodzinom poborowych, będących jedynymi żywicielami tych rodzin – 3.070 tys. zł.

Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 5.877.888 tys. zł, z tego na:

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 190.809 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków przez ośrodki pomocy społecznej dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym,

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty – 32.854 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla funkcjo­nariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w komendach powiatowych i wojewódzkich,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.588.880 tys. zł. Środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz dla osób pobierających emerytury i renty,

- dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
– 65.345 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami obsługi zasiłków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dla regionalnego ośrodka polityki społecznej w województwie podlaskim przewidziano kwotę 409 tys. zł jako dotację na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Dla powiatowych centrów pomocy rodzinie przewidziano kwotę 35.731 tys. zł jako dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty.

Na działalność ośrodków pomocy społecznej zostały zaplanowane dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 448.709 tys. zł.

Zaplanowane w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 582 tys. zł przeznaczone są głównie na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych i prawnych, usług hotelowych i innej pomocy osobom oraz rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 35.459 tys. zł, z tego: dla wojewódzkich zespołów, które funkcjonują jako państwowe jednostki budżetowe – 4.065 tys. zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi
– 1.855 tys. zł oraz dla powiatowych zespołów (dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty) – 31.394 tys. zł.

Dotację dla Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 3.944.000 tys. zł (szczegółowy opis Funduszu Pracy zamieszczono w części dotyczącej funduszów celowych).

Dotację dla Państwowego Funduszu Kombatantów założono w kwocie 90.000 tys. zł (szczegółowy opis Państwowego Funduszu Kombatantów zamieszczono w części dotyczącej funduszów celowych).

Na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zostały zaplanowane dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości 9.509 tys. zł.

Na usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 27.817 tys. zł (dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 27.718 tys. zł oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 99 tys. zł) z przeznaczeniem na opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczoną w ich domach.

Zaplanowane wydatki na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą w wysokości 2.486 tys. zł przeznaczone są na: zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich i kombatantów przebywających za granicą, pomoc w wypadkach losowych oraz opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej za granicą.

Na pomoc dla uchodźców zaplanowano wydatki w wysokości 14.977 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji
- 13.123 tys. zł oraz w budżetach województw - 1.854 tys. zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty
- 1.810 tys. zł.

Dla wojewódzkich urzędów pracy będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi samorządów województw przewidziano dotacje na realizację bieżących zadań własnych samorządów województw w wysokości 46.001 tys. zł.

Dla powiatowych urzędów pracy zaplanowano łącznie 314.568 tys. zł, z tego na: dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 237.622 tys. zł oraz dotacje na realizację bieżących zadań własnych – 76.946 tys. zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w wysokości 26.694 tys. zł obejmują:

- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3.776 tys. zł z przeznaczeniem na: działalność Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku w województwie mazowieckim – 2.066 tys. zł oraz na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.710 tys. zł.

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 13.962 tys. zł, z tego: w budżecie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – 12.615 tys. zł, w budżetach województw - 1.266 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz w budżecie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – 81 tys. zł na udzielanie kombatantom pomocy w załatwianiu spraw socjalnych i zdrowotnych,

- wydatki na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej „Pomost” oraz pochodne od wynagrodzeń wynikające z zawieranych umów zleceń – 8.956 tys. zł zaplanowane w budżecie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 694.387 tys. zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki z pomocy społecznej – 176.000 tys. zł,

- dożywianie uczniów – 160.000 tys. zł,

- dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawcze i ośrodków adopcyjno-opiekuń­czych, w tym na skutki wprowadzonego w 2002 r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela – 72.900 tys. zł,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 62.987 tys. zł,

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 50.000 tys. zł,

- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.000 tys. zł,

- pomoc dla rodzin zastępczych (w tym na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego)
– 40.000 tys. zł,

- dotacje dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywizacji zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
– 32.000 tys. zł,

- pomoc dla repatriantów – 20.000 tys. zł,

- uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej oraz dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekształcanych z jednostek opiekuńczo-leczniczych, w tym ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– 22.800 tys. zł,

- wyprawkę szkolną – 10.000 tys. zł,

- refundacje ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC – 8.000 tys. zł,

- dotacje dla powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 7.300 tys. zł,

- pomoc dla społeczności romskiej w województwie małopolskim – 2.000 tys. zł,

- pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski - 400 tys. zł.

Zaplanowane w wysokości 4.005 tys. zł wydatki inwestycyjne zostaną wydat­kowane:

1) 2.805 tys. zł - w budżetach Wojewodów: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Łódz­kiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego i Zachodnio­pomorskiego na adaptację obiektów na środowiskowe domy samopomocy, na rozbudowę i modernizację obiektów środowiskowych domów samopomocy, ośrodki wsparcia oraz na zakup sprzętu komputerowego, poligraficznego i środ­ków transportu dla Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkich Zespołów Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

2) 1.200 tys. zł – w rezerwie celowej na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Powiązany:

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconRozdział III dochody budżetu państwa Warunki realizacji dochodów budżetu państwa

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconWydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconII. wydatki budżetowe zł struktura (%) Wydatki budżetu Miasta na 2010r zaplanowano w wysokości 120. 237. 935 100,0

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconRozdział V finansowanie deficytu budżetu państwa Finansowanie niedoboru budżetowego w 2002 roku

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconRozdział VII kierunki prywatyzacji Skarbu Państwa w 2003 r. Podstawy prawne

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconWydatki budżetu miasta

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconWydatki budżetu na 2004 rok

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconBudżet państwa Pojęcie I funkcje budżetu państwa

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconPojęcie I funkcje budżetu państwa budżet państwa

Rozdział IV wydatki budżetu państwa w 2003 r iconDotacji udzielanych z budżetu województwa oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań własnych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego za II kwartały 2012 roku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom