3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego
Pobierz 28.43 Kb.
Nazwa3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar28.43 Kb.
TypDokumentacja
EKONOMIA

Zakres zagadnień egzaminacyjnych

dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia


Mikroekonomia


1. Proces gospodarowania

- Potrzeby i środki zaspokojenia potrzeb

- Produkcja i czynniki produkcji

- Krzywa transformacji (granica możliwości produkcyjnych)

- Istota wyboru ekonomicznego. Koszty alternatywne

- Racjonalność gospodarowania


2. Rynek i gospodarka rynkowa

- Istota i rodzaje rynków

- Popyt i podaż oraz czynniki je określające

- Elastyczność popytu i podaży

- Prawo popytu i podaży

- Równowaga rynkowa i cena równowagi rynkowej


3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego

- Funkcje gospodarstwa domowego

- Wybór między dobrami – krzywa obojętności konsumenta

- Ograniczenia wyboru gospodarstwa domowego

- Równowaga gospodarstwa domowego (optimum konsumenta)


4. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej

- Cel działania i formy organizacyjne przedsiębiorstw

- Spółki i ich rodzaje

- Źródła finansowania spółek akcyjnych

- Skutki dominacji wielkich korporacji na rynku wewnętrznym

- Korporacje międzynarodowe


5. Teoria produkcji

- Krótkookresowa a długookresowa funkcja produkcji

- Prawo wydajności nieproporcjonalnej i proporcjonalnej

- Produkcyjność krańcowa i przeciętna czynników produkcji

- Dobór i substytucja czynników produkcji

- Izokwanty i izokoszty

- Optimum producenta


6. Teoria kosztów

- Pojęcie kosztów i ich rodzaje

- Koszty a wielkość produkcji

- Zachowanie się kosztów w okresach krótkich

- Koszty krańcowe i przeciętne. Techniczne optimum produkcji

- Koszty w długim okresie

- Korzyści i koszty skali produkcji

7. Modele rynku – struktury rynkowe

- Cechy wyróżniające konkurencję doskonałą i monopol absolutny

- Konkurencja monopolistyczna a oligopol

- Formy rynku oligopolistycznego

- Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych

- Ekonomiczne optimum wielkości produkcji

- Polityka cenowa w różnych modelach rynku


8. Rynki czynników wytwórczych

- Rynek pracy i płace w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej

- Rodzaje i systemy płac

- Zróżnicowanie płac

- Podaż i popyt na nieożywione czynniki produkcji

- Formy dochodów z nieożywionych czynników produkcji (renta ekonomiczna, procent i zysk ekonomiczny)

Makroekonomia


  1. Przedmiot i metodologia makroekonomii

- Obszar badawczy makroekonomii

- Makroekonomia a mikroekonomia

- Ekonomia normatywna a ekonomia pozytywna

- Metody badań ekonomicznych. Modele makroekonomiczne


2. Główne kategorie rachunku makroekonomicznego

- Produkt krajowy brutto i dochód narodowy

- Nominalny a realny PKB

- Czynniki wzrostu dochodu narodowego i problem jego podziału

- Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego


3. Współczesne teorie makroekonomiczne

- Główne wątki teorii J.M. Keynesa

- Ekonomia neoklasyczna

- Ekonomia dobrobytu

- Neoliberalizm i jego odmiany


4. Pieniądz i polityka monetarna

- Pieniądz i jego funkcje

- Podmioty rynku pieniężnego

- Podaż pieniądza i popyt na pieniądz

- Równowaga na rynku pieniężnym

- Stopa procentowa i czynniki je określające

- System stałych i zmiennych kursów walutowych


5. Budżet państwa i polityka fiskalna

- Budżet państwa a popyt globalny

- Istota i instrumenty polityki fiskalnej

- Funkcje polityki fiskalnej

- Deficyt budżetowy – sposoby jego finansowania i wpływ na gospodarkę


6. Model IS – LM

- Ogólna równowaga w gospodarce zamkniętej

- Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce zamkniętej

- Model IS – LM w gospodarce otwartej

- Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce otwartej

- Bilans płatniczy i bilans handlowy


7. Rynek pracy i bezrobocie

- Popyt na pracę i podaż pracy oraz czynniki je określające

- Równowaga na rynku pracy

- Przyczyny i rodzaje bezrobocia

- Naturalna a rzeczywista stopa bezrobocia

- Społeczne i gospodarcze skutki bezrobocia


8. Inflacja

- Przyczyny i rodzaje inflacji

- Mierniki inflacji

- Inflacja a bezrobocie – krzywa A.W. Phillipsa

- Koszty inflacji i sposoby jej obniżania


9. Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej

- Cykl koniunkturalny a wzrost gospodarczy

- Teorie przyczyn wahań cyklicznych

- Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego

- Kryzysowe doświadczenia w światowej gospodarce w ostatnim okresie


Literatura podstawowa:

  • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

  • Z. Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich, wyd. SYNABA, Kraków 2007.

  • Podstawy makroekonomii (pod red. Z. Dach i B. Szopy), PTE, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

  • N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconI. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconOŚwiadczenie dotyczące gospodarstwa domowego

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconO wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconDeklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconProgram nauczania technik żywienia I gospodarstwa domowego 321 [10]

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconZawód: technik żywienia I gospodarstwa domowego symbol cyfrowy 512[04]

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconWykaz podręczników dla czteroletniego technikum żywienia I gospodarstwa domowego

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconHasło bloku programowego: Sprzęt gospodarstwa domowego, oraz jego zasada działania

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconGospodarstwa domowego I przygotowywania potraw są okazją do kształtowania pożądanych nawyków racjonalnego odżywiania się

3. Teoria zachowania gospodarstwa domowego iconZawód: technik żywienia I gospodarstwa domowego – klasa I ż, rok szkolny 2011/2012, 1 godziny tygodniowo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom